На головну

II. Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти

  1. I. Загальні вимоги
  2. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  3. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи
  4. I. ОСНОВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСВІТИ РУХОВОГО ДОСВІДУ.
  5. I. Основні керівні документи і їх вимоги
  6. I. Вимоги до складання реферату
  7. II. Контроль якості освоєння дисципліни

ФЕДЕРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОСВІТНІЙ СТАНДАРТ

ПОЧАТКОВОГО ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ

I. Загальні положення

1. Федеральний державний освітній стандарт початкової загальної освіти (далі - Стандарт) являє собою сукупність вимог, обов'язкових при реалізації основної освітньої програми початкової загальної освіти освітніми установами, що мають державну акредитацію. [1]

Стандарт включає в себе вимоги:

до результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти;

до структури основної освітньої програми початкової загальної освіти, в тому числі вимоги до співвідношення частин основної освітньої програми та його обсягу, а також до співвідношення обов'язкової частини основної освітньої програми і частини, що формується учасниками освітнього процесу;

до умов реалізації основної освітньої програми початкової загальної освіти, в тому числі кадрових, фінансових, матеріально-технічних та інших умов.

Вимоги до результатів, структурі та умовам освоєння основний освітньої програми початкової загальної освіти враховують вікові та індивідуальні особливості учнів на ступені початкової загальної освіти, самоцінність ступені початкової загальної освіти як фундаменту всього подальшого освіти.

2. Стандарт враховує освітні потреби дітей з обмеженими можливостями здоров'я. [2]

3. Стандарт є основою об'єктивної оцінки рівня освіти учнів на ступені початкової загальної освіти.

4. Нормативний термін освоєння основний освітньої програми початкової загальної освіти становить чотири роки.[3]

5. Стандарт розроблений з урахуванням регіональних, національних і етнокультурних потреб народів Російської Федерації.

6. Стандарт спрямований на забезпечення:

рівних можливостей здобуття якісної початкової загальної освіти;

духовно-морального розвитку та виховання учнів на ступені початкової загальної освіти, становлення їх громадянської ідентичності як основи розвитку громадянського суспільства;

наступності основних освітніх програм дошкільної, початкової загальної, основної загальної, середньої (повної) загальної, початкової професійної, середньої професійної та вищої професійної освіти;

збереження і розвитку культурного розмаїття і мовного спадщини багатонаціонального народу Російської Федерації, права на вивчення рідної мови, можливості отримання початкової загальної освіти рідною мовою, оволодіння духовними цінностями і культурою багатонаціонального народу Росії;

єдності освітнього простору Російської Федерації в умовах різноманіття освітніх систем і видів освітніх установ;

демократизації освіти і всієї освітньої діяльності, в тому числі через розвиток форм державно-громадського управління, розширення можливостей для реалізації права вибору педагогічними працівниками методик навчання і виховання, методів оцінювання знань учнів, вихованців, використання різних форм освітньої діяльності учнів, розвитку культури освітнього середовища освітнього установи;

формування критеріальною оцінки результатів освоєння учнями основної освітньої програми початкової загальної освіти, діяльності педагогічних працівників, освітніх установ, функціонування системи освіти в цілому;

умов для ефективної реалізації і освоєння учнями основної освітньої програми початкової загальної освіти, в тому числі забезпечення умов для індивідуального розвитку всіх учнів, особливо тих, хто найбільшою мірою потребує спеціальних умов навчання, - обдарованих дітей та дітей з обмеженими можливостями здоров'я.

7. В основі Стандарту лежить системно-діяльнісний підхід, який передбачає:

виховання і розвиток якостей особистості, які відповідають вимогам інформаційного суспільства, інноваційної економіки, завданням побудови демократичного громадянського суспільства на основі толерантності, діалогу культур і поваги багатонаціонального, багатокультурного і поліконфесійного складу російського суспільства;

перехід до стратегії соціального проектування і конструювання в системі освіти на основі розробки змісту і технологій освіти, які визначають шляхи і способи досягнення соціально бажаного рівня (результату) особистісного і пізнавального розвитку учнів;

орієнтацію на результати освіти як системоутворюючий компонент Стандарту, де розвиток особистості того, хто навчається на основі засвоєння універсальних навчальних дій, пізнання і освоєння світу становить мета і основний результат освіти;

визнання вирішальної ролі змісту освіти, способів організації освітньої діяльності та взаємодії учасників освітнього процесу в досягненні цілей особистісного, соціального і пізнавального розвитку учнів;

облік індивідуальних вікових, психологічних і фізіологічних особливостей учнів, ролі і значення видів діяльності і форм спілкування для визначення цілей освіти і виховання та шляхів їх досягнення;

забезпечення наступності дошкільної, початкової загальної, основної та середньої (повної) загальної освіти;

різноманітність організаційних форм і облік індивідуальних особливостей кожного учня (включаючи обдарованих дітей та дітей з обмеженими можливостями здоров'я), що забезпечують зростання творчого потенціалу, пізнавальних мотивів, збагачення форм взаємодії з однолітками і дорослими в пізнавальної діяльності;

гарантованість досягнення запланованих результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти, що і створює основу для самостійного успішного засвоєння учнями нових знань, умінь, компетенцій, видів і способів діяльності.

8. відповідно до Стандарту на ступені початкової загальної освіти здійснюється:

становлення основ громадянської ідентичності та світогляду учнів;

формування основ вміння вчитися і здатності до організації своєї діяльності - вміння приймати, зберігати цілі і дотримуватися їх у навчальній діяльності, планувати свою діяльність, здійснювати її контроль і оцінку, взаємодіяти з педагогом і однолітками в навчальному процесі;

духовно-моральний розвиток і виховання учнів, що передбачає прийняття ними моральних норм, моральних установок, національних цінностей;

зміцнення фізичного та духовного здоров'я учнів.

Стандарт орієнтований на становлення особистісних характеристик випускника ( «портрет випускника початкової школи»):

люблячий свій народ, свій край і свою Батьківщину;

поважаючий і приймає цінності сім'ї і суспільства;

допитливий, активно і зацікавлено пізнає світ;

володіє основами вміння вчитися, здатний до організації власної діяльності;

готовий самостійно діяти і відповідати за свої вчинки перед сім'єю і суспільством;

доброзичливий, вміє слухати і чути співрозмовника, обґрунтовувати свою позицію, висловлювати свою думку;

виконує правила здорового і безпечного для себе і оточуючих способу життя.

II. Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти

9. Стандарт встановлює вимоги до результатів учнів, що освоїли основну освітню програму початкової загальної освіти:

особистісним, Що включає готовність і здатність учнів до саморозвитку, сформованість мотивації до навчання і пізнання, ціннісно-смислові установки навчаються, що відображають їх індивідуально-особистісні позиції, соціальні компетенції, особистісні якості; сформованість основ громадянської ідентичності.

метапредметние, Що включає освоєння які навчаються універсальні навчальні дії (пізнавальні, регулятивні і комунікативні), що забезпечують оволодіння ключовими компетенціями, що складають основу уміння вчитися, і міжпредметних поняттями.

предметним, що включає освоєний учнями в ході вивчення навчального предмета досвід специфічної для даної предметної області діяльності по отриманню нового знання, його перетворенню і застосування, а також систему основних елементів наукового знання, що лежать в основі сучасної наукової картини світу.

10.Особистісні результати освоєння основний освітньої програми початкової загальної освіти повинні відображати:

1) формування основ російської громадянської ідентичності, почуття гордості за свою Батьківщину, російський народ і історію Росії, усвідомлення своєї етнічної та національної приналежності; формування цінностей багатонаціонального російського суспільства; становлення гуманістичних і демократичних ціннісних орієнтацій;

2) формування цілісного, соціально орієнтованого погляду на світ в його органічному єдність і різноманітність природи, народів, культур і релігій;

3) формування шанобливого ставлення до іншої думки, історії та культури інших народів;

4) оволодіння початковими навичками адаптації в динамічно змінюється і розвивається;

5) прийняття і освоєння соціальної ролі того, хто навчається, розвиток мотивів навчальної діяльності та формування особистісного сенсу навчання;

6) розвиток самостійності та особистої відповідальності за свої вчинки, в тому числі в інформаційній діяльності, на основі уявлень про моральні норми, соціальної справедливості та свободи;

7) формування естетичних потреб, цінностей і почуттів;

8) розвиток етичних почуттів, доброзичливості та емоційно-моральної чуйності, розуміння і співпереживання почуттів інших людей;

9) розвиток навичок співробітництва з дорослими і однолітками в різних соціальних ситуаціях, вміння не створювати конфліктів і знаходити виходи зі спірних ситуацій;

10) формування установки на безпечний, здоровий спосіб життя, наявність мотивації до творчої праці, роботі на результат, бережного ставлення до матеріальних і духовних цінностей.

11.Метапредметние результати освоєння основний освітньої програми початкової загальної освіти повинні відображати:

1) оволодіння здатністю приймати і зберігати цілі і завдання навчальної діяльності, пошуку засобів її здійснення;

2) освоєння способів вирішення проблем творчого і пошукового характеру;

3) формування вміння планувати, контролювати і оцінювати навчальні дії відповідно до поставленим завданням і умовами її реалізації; визначати найбільш ефективні способи досягнення результату;

4) формування вміння розуміти причини успіху / неуспіху навчальної діяльності і здатності конструктивно діяти навіть в ситуаціях неуспіху;

5) освоєння початкових форм пізнавальної та особистісної рефлексії;

6) використання знаково-символічних засобів представлення інформації для створення моделей досліджуваних об'єктів і процесів, схем рішення навчальних і практичних завдань;

7) активне використання мовних засобів і засобів інформаційних та комунікаційних технологій (далі - ІКТ) для вирішення комунікативних і пізнавальних завдань;

8) використання різних способів пошуку (в довідкових джерелах і відкритому навчальному інформаційному просторі мережі Інтернет), збору, обробки, аналізу, організації, передачі та інтерпретації інформації відповідно до комунікативних і пізнавальними завданнями і технологіями навчального предмета; в тому числі вміння вводити текст за допомогою клавіатури, фіксувати (записувати) в цифровій формі вимірювані величини та аналізувати зображення, звуки, готувати свій виступ і виступати з аудіо-, відео- і графічним супроводом; дотримуватися норм інформаційної вибірковості, етики та етикету;

9) оволодіння навичками смислового читання текстів різних стилів і жанрів відповідно до цілей і завдань; усвідомлено будувати мовне висловлювання відповідно до завдань комунікації і складати тексти в усній і письмовій формах;

10) оволодіння логічними діями порівняння, аналізу, синтезу, узагальнення, класифікації по родовідового ознаками, встановлення аналогій і причинно-наслідкових зв'язків, побудови міркувань, віднесення до відомим поняттям;

11) готовність слухати співрозмовника і вести діалог; готовність визнавати можливість існування різних точок зору і права кожного мати свою; викладати свою думку та аргументувати свою точку зору і оцінку подій;

12) визначення загальної мети і шляхів її досягнення; вміння домовлятися про розподіл функцій і ролей у спільній діяльності; здійснювати взаємний контроль у спільній діяльності, адекватно оцінювати власну поведінку і поведінку оточуючих;

13) готовність конструктивно вирішувати конфлікти за допомогою врахування інтересів сторін і співпраці;

14) оволодіння початковими відомостями про сутність і особливості об'єктів, процесів і явищ дійсності (природних, соціальних, культурних, технічних та ін.) Відповідно до змісту конкретного навчального предмета;

15) оволодіння базовими предметними і міжпредметних поняттями, що відображають істотні зв'язки і відносини між об'єктами і процесами;

16) уміння працювати в матеріальної та інформаційної середовищі початкової загальної освіти (в тому числі з навчальними моделями) у відповідності до змісту конкретного навчального предмета.

12. Предметні результати освоєння основний освітньої програми початкової загальної освіти з урахуванням специфіки змісту предметних областей, що включають в себе конкретні навчальні предмети, повинні відображати:

12.1.Філологія

Російська мова. Рідна мова:

1) формування первинних уявлень про єдність і різноманітті мовного і культурного простору Росії, про мову як основу національної самосвідомості;

2) розуміння учнями того, що мова являє собою явище національної культури та основний засіб людського спілкування, усвідомлення значення російської мови як державної мови Російської Федерації, мови міжнаціонального спілкування;

3) сформованість позитивного ставлення до правильної усного та писемного мовлення як показниками загальної культури і громадянської позиції людини;

4) оволодіння початковими уявленнями про норми російської і рідної літературної мови (орфоепічних, лексичних, граматичних) і правилах мовного етикету; вміння орієнтуватися в цілях, завданнях, засобах і умовах спілкування, вибирати адекватні мовні засоби для успішного вирішення комунікативних завдань;

5) оволодіння навчальними діями з мовними одиницями і вміння використовувати знання для вирішення пізнавальних, практичних та комунікативних завдань.

Літературне читання. Літературне читання рідною мовою:

1) розуміння літератури як явища національної і світової культури, засоби збереження і передачі моральних цінностей і традицій;

2) усвідомлення значущості читання для особистого розвитку; формування уявлень про світ, російської історії та культурі, первинних етичних уявлень, понять про добро і зло, моральності; успішності навчання з усіх навчальних предметів; формування потреби в систематичному читанні;

3) розуміння ролі читання, використання різних видів читання (ознайомлювальне, вивчаюче, вибіркове, пошукове); вміння усвідомлено сприймати і оцінювати зміст і специфіку різних текстів, брати участь в їх обговоренні, давати і обґрунтовувати моральну оцінку вчинків героїв;

4) досягнення необхідного для продовження освіти рівня читацької компетентності, загального мовного розвитку, т. Е. Оволодіння технікою читання вголос і про себе, елементарними прийомами інтерпретації, аналізу та перетворення художніх, науково-популярних і навчальних текстів з використанням елементарних літературознавчих понять;

5) вміння самостійно вибирати потрібну літературу; користуватися довідковими джерелами для розуміння і отримання додаткової інформації.

Іноземна мова:

1) придбання початкових навичок спілкування в усній і письмовій формі з носіями іноземної мови на основі своїх мовних можливостей і потреб; освоєння правил мовного і немовного поведінки;

2) освоєння початкових лінгвістичних уявлень, необхідних для оволодіння на елементарному рівні усною і письмовою мовою іноземною мовою, розширення лінгвістичного кругозору;

3) сформованість доброзичливого ставлення і толерантності до носіїв іншої мови на основі знайомства з життям своїх однолітків в інших країнах, з дитячим фольклором і доступними зразками дитячої художньої літератури.

12.2.Математика та інформатика:

1) використання початкових математичних знань для опису і пояснення навколишніх предметів, процесів, явищ, а також оцінки їх кількісних і просторових відносин;

2) оволодіння основами логічного і алгоритмічного мислення, просторової уяви та математичної мови, вимірювання, перерахунку, прикидки і оцінки, наочного подання даних і процесів, записи і виконання алгоритмів;

3) придбання початкового досвіду застосування математичних знань для вирішення навчально-пізнавальних і навчально-практичних завдань;

4) вміння виконувати усно і письмово арифметичні дії з числами і числовими виразами, розв'язувати текстові задачі, вміння діяти відповідно до алгоритму і будувати найпростіші алгоритми, досліджувати, розпізнавати і зображати геометричні фігури, працювати з таблицями, схемами, графіками і діаграмами, ланцюжками, сукупностями, представляти, аналізувати та інтерпретувати дані;

5) придбання первинних уявлень про комп'ютерної грамотності.

12.3.Суспільствознавство і природознавство (Навколишній світ):

1) розуміння особливої ??ролі Росії у світовій історії, виховання почуття гордості за національні звершення, відкриття, перемоги;

2) сформованість шанобливого ставлення до Росії, рідного краю, своєї сім'ї, історії, культурі, природі нашої країни, її сучасного життя;

3) усвідомлення цілісності навколишнього світу, освоєння основ екологічної грамотності, елементарних правил моральної поведінки в світі природи і людей, норм здоров'язберігаючих поведінки в природному та соціальному середовищі;

4) освоєння доступних способів вивчення природи і суспільства (спостереження, запис, вимірювання, досвід, порівняння, класифікація та ін., З отриманням інформації з сімейних архівів, від оточуючих людей, у відкритому інформаційному просторі);

5) розвиток навичок встановлювати і виявляти причинно-наслідкові зв'язки в навколишньому світі.

12.4.Основи духовно-моральної культури народів Росії:

1) готовність до морального самовдосконалення, духовного саморозвитку;

2) знайомство з основними нормами світської і релігійної моралі, розуміння їх значення в розбудові конструктивних відносин в сім'ї та суспільстві;

3) розуміння значення моральності, віри і релігії в житті людини і суспільства;

4) формування первинних уявлень про світське етики, про традиційні релігії, їх ролі в культурі, історії та сучасності Росії;

5) початкові уявлення про історичну роль традиційних релігій в становленні російської державності;

6) становлення внутрішньої установки особистості діяти відповідно до своєї совісті; виховання моральності, заснованої на свободу совісті та віросповідання, духовних традиціях народів Росії;

7) усвідомлення цінності людського життя.

12.5.мистецтво

Образотворче мистецтво:

1) сформованість початкових уявлень про роль образотворчого мистецтва в житті людини, його ролі в духовно-моральному розвитку людини;

2) сформованість основ художньої культури, в тому числі на матеріалі художньої культури рідного краю, естетичного ставлення до світу; розуміння краси як цінності; потреби в художній творчості і в спілкуванні з мистецтвом;

3) оволодіння практичними вміннями і навичками в сприйнятті, аналізі та оцінці творів мистецтва;

4) оволодіння елементарними практичними вміннями та навичками в різних видах художньої діяльності (малюнку, живопису, скульптурі, художньому конструюванні), а також в специфічних формах художньої діяльності, що базуються на ІКТ (цифрова фотографія, відеозапис, елементи мультиплікації та ін.).

музика:

1) сформованість початкових уявлень про роль музики в житті людини, її ролі в духовно-моральному розвитку людини;

2) сформованість основ музичної культури, в тому числі на матеріалі музичної культури рідного краю, розвиток художнього смаку і інтересу до музичного мистецтва і музичної діяльності;

3) вміння сприймати музику і висловлювати своє ставлення до музичного твору;

4) використання музичних образів при створенні театралізованих та музично-пластичних композицій, виконанні вокально-хорових творів, в імпровізації.

12.6.технологія:

1) отримання початкових уявлень про творчу і моральному значенні праці в житті людини і суспільства; про світ професій та важливості правильного вибору професії;

2) засвоєння початкових уявлень про матеріальну культуру як продукт предметно-перетворюючої діяльності людини;

3) набуття навичок самообслуговування; оволодіння технологічними прийомами ручної обробки матеріалів; засвоєння правил техніки безпеки;

4) використання набутих знань і умінь для творчого вирішення нескладних конструкторських, художньо-конструкторських (дизайнерських), технологічних і організаційних завдань;

5) придбання первинних навичок спільної продуктивної діяльності, співробітництва, взаємодопомоги, планування і організації;

6) придбання початкових знань про правила створення предметної та інформаційного середовища і умінь застосовувати їх для виконання навчально-пізнавальних і проектних художньо-конструкторських завдань.

12.7.Фізична культура:

1) формування первинних уявлень про значення фізичної культури для зміцнення здоров'я людини (фізичного, соціального та психологічного), про її позитивний вплив на розвиток людини (фізичний, інтелектуальний, емоційний, соціальний), про фізичну культуру і здоров'я як факторах успішного навчання і соціалізації;

2) оволодіння вміннями організовувати здоров'язберігаючих життєдіяльність (режим дня, ранкова зарядка, оздоровчі заходи, рухливі ігри і т. Д.);

3) формування навички систематичного спостереження за своїм фізичним станом, величиною фізичних навантажень, даних моніторингу здоров'я (зростання, маса тіла та ін.), Показників розвитку основних фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, координації, гнучкості).

13. При підсумковій оцінці якості освоєння основний освітньої програми початкової загальної освіти в рамках контролю успішності в процесі освоєння змісту окремих навчальних предметів повинна враховуватися готовність до вирішення навчально-практичних та навчально-пізнавальних завдань на основі:

системи знань і уявлень про природу, суспільство, людину, технології;

узагальнених способів діяльності, умінь в навчально-пізнавальної та практичної діяльності;

комунікативних та інформаційних умінь;

системи знань про основи здорового і безпечного способу життя.

Підсумкова оцінка якості освоєння учнями основної освітньої програми початкової загальної освіти здійснюється освітньою установою.

Предметом підсумкової оцінкиосвоєння учнями основної освітньої програми початкової загальної образованіядолжно бути досягнення предметних і метапредметних результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти, необхідних для продовження освіти.

В підсумковій оцінці повинні бути виділені дві складові:

результати проміжної атестації учнів, відбивають динаміку їх індивідуальних освітніх досягнень, просування в досягненні запланованих результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти;

результати підсумкових робіт, характеризують рівень освоєння учнями основних формованих способів дій у ставленні до опорної системі знань, необхідних для навчання на наступному ступені загальної освіти.

Підсумкова оцінка освоєння основний освітньої програми початкової загальної освіти проводиться освітньою установою і спрямована на оцінку досягнення які навчаються планованих результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти.

Результати підсумкової оцінки освоєння основний освітньої програми початкової загальної освіти використовуються для прийняття рішення про переведення учнів на наступний щабель загальної освіти.

До результатів індивідуальних досягнень учнів, що не підлягає підсумковій оцінці якості освоєння основний освітньої програми початкової загальної освіти, відносяться:

ціннісні орієнтації студента;

індивідуальні особистісні характеристики, в тому числі патріотизм, толерантність, гуманізм і ін.

Узагальнена оцінка цих та інших особистісних результатів навчальної діяльності учнів може здійснюватися в ході різних моніторингових досліджень.e-mail: info@shampan.by www.shampan.by |
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати