Головна

Самара 2015 | IV. ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ДО ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ | VII. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ | VIII. ПРОЦЕДУРА ДОПУСКУ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ | X. ЗАХИСТ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ | Правила оформлення списку літератури | Календарний графік виконання окремих етапів написання ВКР | Додаток 6. |

I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  3. I Актуальність дипломної роботи
  4. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  5. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  6. I. Лабораторні роботи
  7. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи

Відповідно до навчального плану студенти готують і захищають в ДАК випускну кваліфікаційну роботу, яка відображає ступінь освоєння вивчених дисциплін; вміння інтегрувати теоретичні знання і практичні навички при вирішенні складних питань теорії та практики управління і перевірку підготовки бакалавра до самостійної практичної діяльності в органах державної (муніципальної) влади і управління.

Тема ВКР повинна відповідати профілю напряму підготовки.

Основними напрямками ВКР для бакалаврів «Державного і муніципального управління» є: правове забезпечення державного і муніципального управління, управління персоналом в органах державної влади, реформа державної служби та кадрової політики, управління регіональною економікою, реформування місцевого самоврядування, управління державними і муніципальними фінансами.

При написанні випускної кваліфікаційної роботи у студента оцінюються наступні професійні компетенції:

- Вміння визначати пріоритети професійної діяльності, ефективно виконувати управлінські рішення (ПК-2);

- Вміння виявляти проблеми, визначати цілі, оцінювати альтернативи, вибирати оптимальний варіант рішення, оцінювати результати і наслідки прийнятого управлінського рішення (ПК-3);

- Вміння правильно застосовувати норми права (ПК-10);

- Вміння застосовувати кількісні та якісні методи аналізу при оцінці стану економічної, соціальної, політичної середовища, діяльності органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації; органів місцевого самоврядування, державних і муніципальних організацій, підприємств і установ, політичних партій, суспільно-політичних і некомерційних організацій (ПК-24);

- Здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності з баченням їх взаємозв'язків і перспектив використання (ПК-26);

- Здатність виявляти інформацію, необхідну для прийняття рішень, при отриманні "зворотного зв'язку" в професійній діяльності (ПК-34);

- Розуміння основних закономірностей і володінням базовими технологіями формування громадської думки (ПК-36);

- Здатність оцінювати економічні, соціальні, політичні умови та наслідки (результати) здійснення державних програм (ПК-44);

- Здатністю до адекватної оцінки поставлених цілей і результатів діяльності (ПК-48);

ВКР за напрямом підготовки 38.03.04 «Державне і муніципальне управління» повинна:

- Відповідати сучасному стану і перспективам розвитку державного і муніципального управління;

- Відображати сучасну проблематику даної теми, її розробку в науковій та спеціальній літературі;

- Містити конкретне і точне виклад проблеми, що розглядається, обгрунтування основних висновків і пропозицій;

- Бути акуратно оформленим, не містити граматичних і стилістичних помилок.

При постановці і вирішенні в ВКР конкретних практичних завдань студент повинен:

- Застосовувати теоретичні положення гуманітарних, соціально-економічних, природно-наукових, загально-професійних і спеціальних дисциплін;

- Виходити з реальної практики державного і муніципального управління, грунтуватися на фактичних матеріалах управлінського характеру;

- Використовувати сучасні методи статистичного, соціологічного, економічного, логічного, психологічного та правового аналізу діяльності, електронно-обчислювальну техніку;

- Користуватися раціональними прийомами пошуку, відбору, обробки та систематизації інформації, роботи з науковою літературою та нормативно-правовими актами;

- Застосовувати передові досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і практики і обґрунтовувати економічну доцільність їх використання.

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи - творчий, авторський працю, результатом якого може бути і нетрадиційний, оригінальний погляд на поставлену проблему, дослідження якої може привести до несподіваних відкриттів. В процесі виконання ВКР студент проявляє свою науково-дослідницьку зрілість, готовність до практичного застосування набутих знань, кваліфікованому вирішенню професійних проблем.

Процес написання ВКР передбачає вирішення наступних завдань:

- Обґрунтування актуальності обраної теми, її практичну значущість для сфери державного і муніципального управління;

- Використання виробничої практики для дослідження;

- Вивчення теоретичних положень, нормативно-технічної документації, довідкової та наукової літератури з обраної теми;

- Збір необхідного статистичного матеріалу для проведення аналізу;

- Формування і виклад точки зору з дискусійних питань, що належать до теми;

- Проведення аналізу зібраних даних, при використанні відповідних методів обробки та аналізу інформації;

- Підготовка висновків і розробка рекомендацій на основі проведеного аналізу;

- Оформлення роботи відповідно до вимог, що пред'являються до подібних матеріалів;

- Успішна передзахист і захист роботи.

Контроль над ходом написання і якістю випускної кваліфікаційної роботи здійснюється науковим керівником, а також завідувачем відповідної кафедри щодо питань, пов'язаних з дотриманням термінів надання навчаються необхідних документів і проходження проміжної атестації.

ВКР після її успішного захисту служить підставою для присвоєння автору кваліфікації (ступеня) - «бакалавр» державного і муніципального управління.

 ВСТУП | II. ВИБІР ТЕМИ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати