Головна

ЇЇ МІСЦЕ І РОЛЬ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ | Та реструктуризація. | Тема 16. Економічна безпека та антикризова діяльність | Задачі для розв'язання | Тема 7. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці | Задачі для розв'язання | Задачі для розв'язання | Задачі для розв'язання | ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ | Тема 13 витрати на виробництво та реалізацію продукції |

Тема 7 Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці

  1. E. Служба охорони праці підприємств.
  2. IV. Управление персоналом
  3. Quot;Экспрессивно-эмоциональные конфликты в управлении человеческими ресурсами по курсу "Управление персоналом" для студентов 3 курса дневного отделения
  4. VI. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ УМОВ ПРАЦІ І ЖИТТЯ НА СЕЛІ
  5. VII раздел. Управление персоналом
  6. VIII. Принципы управления персоналом банка
  7. X. Требования к условиям труда и личной гигиене персонала

Задача 7.1 У звітному році трудомісткість виробничої програми підприємства склала А нормо-годин. Передбачається, що у наступному році у зв'язку з деяким ускладненням продукції, що виробляється, її загальна трудомісткість має збільшитися на Б %. Очікується, що річний фонд робочого часу одного робітника, який становив у звітному році В нормо-годин, за рахунок скорочення внутрішньозмінних простоїв має зрости, приблизно, на Г%, а передбачуване виконання норм виробітку кожним робітником, що дорівнювало у середньому за звітний рік Д %, - на Е %.

Визначитинеобхідну чисельність виробничих основних робітників-відрядників. Вихідні дані зведені в табл. 5.1.

Таблиця 5.1 - Вихідні дані для розрахунків (за варіантами)

Варіант Значення показників
А Б В Г Д Е

Задача 7.2 На промисловому підприємстві передбачається здійснити заходи технічного та організаційного характеру, які мають вплинути на зростання продуктивності праці. Належить визначити можливе зростання продуктивності за рахунок окремих чинників на основі вихідної інформації, наведеної у таблицях 5.2 та 5.3.

Таблиця 5.2 - Вихідні дані для розрахунків

Показник Одиниця виміру Звітний рік Розрахунковий рік
Випуск продукції тис.грн. А х
Чисельність персоналу чол. Б х
Структура чисельності персоналу:      
- робітники % х
- спеціалісти, службовці % х
Очікуване збільшення випуску продукції % х
Очікуване вивільнення робітників внаслідок впровадження нової техніки і технології чол. х
Скорочення чисельності спеціалістів і службовців за рахунок організаційного рішення % х

Таблиця 5.3 - Вихідні дані для розрахунків (за варіантами)

Варіант Значення показників
А Б

Задача 7.3 Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу на підприємстві у звітному році склала А чоловік, випуск товарної продукції - Б тисяч гривень. У розрахунковому році обсяг товарної продукції має становити Втисяч гривень, а продуктивність праці зросте на Г %.

Визначити:

- рівень продуктивності праці у звітному і розрахунковому роках;

- чисельність промислово-виробничого персоналу, очікувану у розрахунковому році.

Вихідні дані зведені в таблицю 5.4.

Таблиця 5.4 -Вихідні дані для розрахунків (за варіантами)

  Варіант Значення показників
А Б В Г

Задача 7.4 Висококваліфікований робітник протягом звітного місяця відпрацював А днів при тривалості робочої зміни 8 годин. Запропоноване виробниче завдання виконано на Б %. Погодинна тарифна ставка робітника дорівнює 710 коп. Встановлений розмір премії складає: за виконання плану - В %, за кожний відсоток перевиконання плану - Г % від тарифного заробітку.

Визначити загальну величину місячної заробітної плати робітника.

Вихідні дані наведені в таблиці 5.5.

Таблиця 5.5 - Вихідні дані для розрахунків (за варіантами)

Варіант Значення показників
А Б В Г
1,5
1,0
2,0
1,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2,4
2,3
2,2
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2,6
2,7
2,3
2,2

Задача 7.5 Годинна тарифна ставка робітника І розряду -8,2 грн., тарифний коефіцієнт IV розряду - 1,33. Норма часу на один виріб -А год. Робітнику необхідно виготовити за місяць Б виробів. За якісне виконання планового завдання робітнику передбачена премія в розмірі В% тарифного заробітку.

Визначити місячний заробіток робітника IV розряду при відрядно-преміальній системі оплати праці. Вихідні дані приведені в таблиці 5.6.

Таблиця 5.6 - Вихідні дані для розрахунків (за варіантами)

Варіант Значення показників
А Б В
0,5
0,43
0,42
0,42
0,4
0,4
0,41
0,39
0,38
0,43

Продовження табл. 5.6

0,44
0,44
0,36
0,37
0,37
0,36
0,35
0,35
0,35
0,34

Задача 7.6 Розрахувати місячну заробітну плату робітника IV розряду при відрядно-преміальній системі оплати праці. Загальний відпрацьований час - 22 дні, норма виробітку за зміну (8,2 год.) встановлена А шт. придатних виробів. За місяць робітник виготовив Б шт. придатних виробів. При високій якості робіт за 100% виконання норми виплачується преміяВ%, за кожен відсоток перевиконання норми - 0,5%. Якість виконаних робіт відповідає вимогам. (Годинна тарифна ставка - 7,95грн.). Вихідні дані наведені в таблиці 5.7.

Таблиця 5.7 - Вихідні дані для розрахунків (за варіантами)Задачі для розв'язання | ОСНОВНІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА та підвищення ефективності їх використання
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати