На головну

Транспортні термінали як вид логістичних посередників | Шляхи об'єднання посередників | Організація торговельно-посередницької логістики | Інтегрована торговельна логістика | Особливості транспортної логістики | Логістичний підхід у технологічному процесі транспортної галузі | Вибір шляхів переміщення вантажопотоків | Логістичний процес на складі | Комплектація (комісіонування) замовлень та відвантаження | Види складів та основних механізмів |

Інформаційні потоки та інформаційні системи в логістиці.

  1. Адаптивні та екстримальні системи регулювання
  2. Аксіоматичні формальні системи ЧВ. Система природного виведення. Теорема дедукції
  3. Аналіз системи організацій праці діючого робочого місця за розділами типового проекту
  4. Аналіз та характеристика елементів системи вентиляцій
  5. Аналітичне дослідження помилок системи.
  6. Анатомічна будова травної системи
  7. Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи

В основі процесу управління матеріальними потоками лежить обробка інформації (економічної), тобто сукупності функціонуючих в економічних об'єктах різних відомостей, які можна фіксувати, передавати, перетворювати і використовувати для здійснення таких функцій управління, як планування, облік, економічний аналіз, регулювання і ін. Ця інформація циркулює в логістичних системах. В зв'язку з цим одним із ключових понять логістики є поняття інформаційного потоку.

Інформаційний потік - це сукупність циркулюючих в логістичній системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, що необхідні для управління і контролю за логістичними операціями (активностями). Інформаційний потік може існувати у виді паперових і електронних документів. Іншими словами - це потік повідомлень в мовній, документальній (паперовій, електронній) і іншій формі, що генерується вихідним матеріальним потоком в ЛС, що розглядається, між ЛЛС (ланка логістичної системи) або ЛС (логістична система) і зовнішнім середовищем, і який призначений для реалізації управлінських функцій.

Вимірюється інформаційний потік кількістю обробленої і переданої інформації за одиницю часу. У відповідності з кібернетичною теорією інформації за одиницю кількості інформації прийнята так звана двоїна одиниця - БІТ. При використанні ЕОМ інформація вимірюється байтами. БАЙТ - це частина машинного слова, яка складається, як правило, із 8 біт і використовується як одне ціле при обробці інформації в ЕВМ.

Інформаційні потоки в сукупності (інтегровано) складають інформаційну систему, яка в той же час є значним елементом будь-якої ЛС і є її підсистемою. Ця підсистема забезпечує проходження і обробку інформації в ЛС і при більш детальному розгляді сама розгортається у складну інформаційну систему, що складається із різних підсистем.

Так як і будь-яка інша система логістична інформаційна система (ЛІС) повинна складатися із упорядкованих взаємозв'язаних елементів і володіти деякою сукупністю інтегрованих якостей. Декомпозицію ЛІС на складові елементи можна здійснити по-різному. Найбільш часто ЛІС ділять на дві підсистеми: функціональну і ту що забезпечує.

Визначення ЛІС (логістична інформаційна система) можна сформулювати наступним чином: інформаційна система - це певним чином організована сукупність взаємозв'язаних засобів обчислювальної техніки, персоналу, різних довідників і необхідних засобів програмування, що забезпечує вирішення тих чи інших функціональних задач (в логістиці - задач по управлінню матеріальними потоками).

ЛІС можуть створюватися з метою управління матеріальними потоками на рівні окремого підприємства, фірми, компанії, а можуть сприяти організації логістичних процесів на території регіонів, країн і навіть групи країн.

На рівні окремого підприємства ЛІС, в свою чергу поділяють на три групи: - планові ; - диспозитивні (або диспетчерські) ; - виконавчі (або оперативні).

ЛІС, що входять в різні групи, розрізняються як своїми функціональними, так і забезпечуючи ми підсистемами. Функціональні підсистеми відрізняються складом вирішуваних задач. Забезпечуючи підсистеми можуть відрізнятися всіма своїми елементами, тобто технічним, інформаційним і математичним забезпеченням.

В логістиці також використовуються інформаційні системи із зворотнім зв'язком. Такі системи існують там, де оточуюче середовище сприяє прийняттю рішення, яке здійснює вплив на це середовище, а значить і на подальші рішення.

Об'єктом управління ЛІС є потоки інформації, що зв'язані з постачанням, запасами і розподілом ГП як всередині, так і поза організацією, фірмою. Інформаційні потоки не є елементарними і неподільними об'єктами, а представляють собою достатньо складну систему з множиною взаємозв'язків як всередині організації, так і поза її межами.

Суб'єктом управління в ЛІС є конкретні структурні підрозділи, особи, що приймають рішення.

З позицій системного підходу в процесах мікрологістики виділяють три рівні побудови :

- перший рівень - робоче місце, на якому здійснюється логістична операція з матеріальним потоком.

- другий рівень - дільниця, цех, склад, де відбуваються процеси транспортування вантажів, розташовуються робочі місця.

- третій рівень - система транспортування і переміщення в цілому, що охоплює ланцюг подій, за початок якої можна прийняти момент відвантаження сировини постачальником.

Аналогічну рівневу систему можна побудувати і в макрологістичних процесах - підприємство - регіон (галузь) - країна.

З допомогою інформаційної логістики і удосконалення на її базі методів планування і управління в компаніях ведучих промислових країн Заходу відбувається в даний час процес, суттю якого є заміна фізичних запасів надійною інформацією про наявність матеріальних ресурсів.

На сучасному етапі розвитку інформаційної логістики в розвинутих країнах ставиться задача: на базі повсюдного впровадження ЕВМ створити інтегровані АСУ і АСПРи і тим самим забезпечують гнучке реагування виробництва на потреби ринку. Мінімізувати витрати і отримати додаткові переваги в конкурентній боротьбі за покупця.

Складність, велика розмірність і наявність великої кількості документів, що використовуються при управлінні матеріальними потоками в ЛС, викликали появу за кордоном концепції «Electronic Data Interchange» - EDI («електронного обміну даними»). В найбільш загальному трактуванні EDI представляє собою комп'ютерний інформаційний обмін між користувачами з застосуванням стандартного формату даних і який обслуговує сучасні телекомунікаційні технології. Відносно недавнє застосування EDI буквально революціонізувало процедуру управління замовленнями і державними закупівлями в закордонних фірмах.

В останні роки закордоном набула широкого розвитку електронна торгівля. Найбільше це стосується сфери державних закупівель. на базі шести стандартів ЄС країни-учасниці розробили узгоджене законодавство, яке передбачає розвиток електронної комерції, створення електронного уряду з правом електронного підпису.

В 2000 р. ВР України був прийнятий Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», проте цей закон не передбачав використання в Україні електронної торгівлі і лише внесені зміни і нова редакція 2003 р. цього закону передбачають використання досвіду країн Західної Європи в організації електронних торгів державних закупівель, що буде сприяти інтеграції України в ЄС.Класифікація складів | Логістичні інформаційні системи: класифікація, сучасні аспекти розвитку. Сучасні логістичні інформаційно-комп'ютерні технології
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати