На головну

Класи небезпеки робочого місця за умовами травмоопасності. | Заповнення Карти Соуто на робочому місця. | На робочих місцях | Тема 5. Стратегія визначення робочих зон в просторі і точок замірів, які підлягають дослідженням і вимірам за рівнями (концентрацій) ВПФ. | Шкідливі виробничі фактори | Аналіз нормативно-технічної документації на методи проведення замірів шкідливих виробничих факторів з метою визначення числа вимірів | Заміри концентрацій шкідливих речовин в повітрі робочої зони. | Заміри мікрокліматичних параметрів на робочому місці. | Де Nімп - число імпульсів шуму (технологічних циклів, коливань шуму і т.д.) протягом робочої зміни. | Де Nіз - число точок замірів яскравості зображення. |

Вимірювання електростатичного потенціалу екрану дисплея.

  1. I. 4. Що називається потенціалом, різницею потенціалів електростатичного поля? Зв'язок між напруженістю і потенціалом електростатичного поля.
  2. II. 13. Чому дорівнює робота електростатичного поля при переміщенні заряду? Що таке циркуляція вектора?
  3. IV. Показники використання трудового потенціалу
  4. А) Вимірювання ємності і тангенса кута втрат
  5. Аналіз майнового потенціалу підприємства
  6. Аналіз кадрового потенціалу стає фактором задоволення соціальних потреб, коли
  7. Аналіз трудового потенціалу

Електростатичний потенціал екрану дисплея визначають або як еквівалентний потенціал екрану, дорівнює потенціалу провідної поверхні, що має однакові розміри з екраном дисплея і створює електростатичне поле такої ж напруженості, як і екран дисплея, або як середній потенціал екрану (середнє арифметичне значення потенціалу екрану, виміряного в 5 точках:

- В центрі робочого поля екрану, тобто на перетині його діагоналей;

- По діагоналях на відстані від кутів робочого поля, що становить 0,1 довжини діагоналі (рис. 2.4.).)

При вимірюванні еквівалентного потенціалу поверхні екрану використовують спеціальну вимірювальну установку, вимірювальну пластину встановлюють на відстані 100мм від поверхні екрану дисплея паралельно площині, дотичній до екрану в його центральній точці.

Отримані в результаті вимірювання і подальшої обробки даних значення електростатичного потенціалу екрану дисплея не повинні перевершувати допустимих нормативних значень.

Вимірювання напруженості змінного електричного поля ВДТ.

Вимірювання напруженості змінного електричного поля проводять в двох частотних діапазонах:

1. 5 Гц - 2 кГц;

2. 2 - 400 кГц.

Випробуваний дисплей розташовують на горизонтальній поверхні таким чином, щоб дотична до екрану площину в його центральній точці була перпендикулярна цій поверхні.

Вимірювання напруженості електричного поля (рис. 2.5.) Проводять в точках з координатами (в циліндричній системі координат):

Z = 0;

r = (a / 2 +0,5) м;

? = 0? - для частотного діапазону 1;

? = 0?, 90?, 180?, 270? - для частотного діапазону 2,

де а - габаритний розмір дисплея, вимірюваний по нормалі до екрану в його центральній точці, м.

Вимірювання напруженості електричного поля проводять в двох режимах (при їх наявності):

- Підготовчому - до відтворення на екрані візуальної інформації;

- Нормальному (робочому) - після виведення інформації.

Оцінку результатів вимірювань проводять за максимальним значенням напруженості електричного поля.

Вимірювання щільності магнітного потоку ВДТ.

Вимірювання щільності магнітного потоку проводять в двох частотних діапазонах:

1. 5 Гц - 2 кГц;

2. 2 - 400 кГц.

Вимірювання щільності магнітного потоку проводять в 48 точках, що мають такі координати в циліндричній системі координат (рис 2.5.):

Z = -0,3 м; 0,0 м; +0,3 М;

r = (a / 2 +0,5) м;

? = р * 22,5?,

де а - габаритний розмір дисплея по нормалі до екрану в його центральній точці,

р - ціле число від 0 до 15.

Вказують значення щільності магнітного потоку для нормального і підготовчого режимів роботи, якщо в процесі вимірювань для цих режимів встановлені різні значення.

Оцінку результатів проводять за максимальним значенням інтенсивності поля.

Вимірювання потужності дози рентгенівського випромінювання.

Вимірювання проводять при установці в дисплеї електронно-променевої трубки з анодною напругою 15 кВ і вище.

Торцеву поверхню приймача випромінювання розташовують на відстані 5 см від поверхні дисплея (екрану, задньої і бічних стінок) і при обводке приймачем випромінювання цих поверхонь проводять реєстрацію рентгенівського випромінювання.

У точках найбільшої інтенсивності рентгенівського випромінювання беруть 3 відліку і як результат приймають їх середнє арифметичне значення.

висновок

? При вимірюванні електростатичного потенціалу екрану дисплея мінімальне число точок замірів має бути не менше 5 для кожного видеотерминала. Таким чином, при проведенні атестації робочих місць за умовами праці число точок замірів електростатичного потенціалу екрану визначається за формулою

NЕСП = 5 NВДТ,

де NЕСП - Число точок замірів електростатичного потенціалу екрану дисплея;

NВДТ - Число відеотерміналів (робочих місць, оснащених відеотерміналами).

? При вимірі напруженості змінного електричного поля число точок замірів одно 5, з них одна точка - для вимірювань в першому частотному діапазоні і чотири точки - у другому. Вимірювання проводять в двох режимах роботи видеотерминала. Число точок замірів напруженості змінного електричного поля можна знайти за формулою

Nнеп = 5 * 2 NВДТ = 10 NВДТ,

де Nнеп - Число точок замірів напруженості електричного поля;

NВДТ - Число відеотерміналів (робочих місць, оснащених відеотерміналами).

? Вимірювання щільності магнітного потоку проводять в 48 точках, в двох частотних діапазонах і в двох режимах роботи видеотерминала. Число точок замірів щільності магнітного потоку можна знайти як

NПМП = 48 * 2 * 2 NВДТ = 192 NВДТ,

де NПМП - Число точок замірів щільності магнітного потоку;

NВДТ - Число відеотерміналів (робочих місць, оснащених відеотерміналами).

? Вимірювання потужності дози рентгенівського випромінювання проводять щодо чотирьох поверхонь дисплея, на поверхні з максимальним рівнем випромінювання знімають 3 відліку. Таким чином, при атестації робочих місць за умовами праці число точок замірів потужності дози рентгенівського випромінювання визначається за формулою

Nри = 6 Nкінескопні,

де Nри - Число точок замірів потужності дози рентгенівського випромінювання;

Nкінескопні - Число дисплеїв, на яких встановлені електронно-променеві трубки з анодною напругою 15 кВ і вище.

висновки

В результаті аналізу нормативно-технічної бази, що визначає вимоги до методів проведення замірів шкідливих виробничих факторів стало очевидно, що визначення числа вимірів шкідливих факторів виробничого середовища складне і трудомістке заняття, що вимагає серйозного підходу. Не можна однозначно пов'язувати число точок замірів з числом робочих місць потрапили під спеціальну оцінку, чого часто хочеться замовнику Соуто на робочих місцях, оскільки вибір точок замірів і визначення їх необхідної кількості залежить від різних чинників:

1) при вимірах змісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони - Від протікання технологічного процесу і числа робочих місць;

2) при замірах мікрокліматичних показників - Від числа робочих місць, числа поверхонь, числа джерел променистого тепла, площі приміщення і характеру праці (постійна або непостійна робота);

3) при замірах акустичних параметрів - Від числа робочих місць, кількості одиниць обладнання та режимів його роботи;

4) при замірах виробничої вібрації - Від числа одиниць обладнання та режимів його роботи;

5) при замірах освітленості- Від числа світильників (тобто площі приміщення), від числа одиниць обладнання, оснащеного світильниками локального освітлення, при вимірюванні КПО (коефіцієнта природної освітленості) - від геометричних параметрів приміщення;

6) при вимірах параметрів електромагнітних полів - Від числа режимів роботи випромінює ЕМП обладнання, числа робочих місць, числа проходів і екранів;

7) при вимірах параметрів магнітних полів від вибору приладів, якими здійснюються заміри і числа робочих місць;

8) при замірах шкідливих виробничих факторів, пов'язаних з використанням ВДТ - Від числа одиниць оргтехніки;

9) при оцінці факторів трудового процесу - важкості та напруженості - Від числа суміщаються професій, статі працівників, змінності, специфіки роботи.

Таким чином, при проведенні Соуто на робочих місцях основними параметрами, що визначають число вимірів шкідливих виробничих факторів, є:

1) число робочих місць (Виміри всіх виробничих факторів);

2) дислокація робочого місця - зона обслуговування та переміщення в просторі (Виміри виброакустических параметрів, заміри шкідливих факторів, пов'язаних з використанням ВДТ, заміри ваги трудового процесу);

3) площа і геометричні параметри приміщення (Виміри загальної освітленості, природної освітленості, мікрокліматичних параметрів);

4) режим роботи обладнання і його КПВ (виміри виброакустических параметрів, заміри параметрів електромагнітних полів);

5) число проходів і шлях до робочого місця через місця з джерелами шкідливих виробничих факторів (Виміри параметрів електромагнітних полів і ІІ);

6) умови і характер трудового і технологічного процесу (Виміри вмісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони, заміри важкості та напруженості трудового процесу);

7) умови протікання технологічного процесу (Виміри вмісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони);

8)і т.д.Заміри тяжкості і напруженості трудового процесу. | ЕКСПЕРТИЗА ЯКОСТІ Соуто
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати