На головну

Основні визначення | Інформаційні ресурси | Соціально-економічних систем | У соціально-економічній системі підприємства | Класифікація інформаційних технологій | Технологія автоматизації офісу | | Інформаційна технологія експертних систем | Проблеми безпеки інформації | Методи і засоби захисту інформації |

Інформаційна технологія управління

  1. E) Технологія візової підтримки туристів, які вирушають за кордон.
  2. EOQ-модель, або базова модель управління запасами
  3. II етап реформ державного управління. Реформування цивільної сфери управління (1717-1722).
  4. II. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
  5. II. Проблеми формування та управління відносинами власності в економічних системах.
  6. II. Технологія підготовки журналістських творів
  7. II. Технологія підготовки публіцистичних творів

Характеристика і призначення. Метою інформаційної технології керування є задоволення інформаційних потреб усіх без винятку співробітників фір-ми, що мають справу з прийняттям рішень. Вона може бути корисна на будь-якому рівні управління.

Ця технологія орієнтована на роботу в середовищі інформаційної системи керування і використовується при більш поганій структурованості розв'язуваних задач, якщо їх порівнювати з задачами, які розв'язуються за допомогою інформаційної технології обробки даних.

ІС управління ідеально підходять для задоволення подібних інформаційних потреб-ностей працівників різних функціональних підсистем (підрозділів) або рівнів управ-ління фірмою. Поставляється нею, містить відомості про минуле, дійсне і ймовірне майбутнє фірми. Ця інформація має вигляд регулярних або спеціальних управлен-чеських звітів.

Для прийняття рішень на рівні управлінського контролю інформація повинна бути подана в агрегованому вигляді так, щоб проглядалися тенденції зміни даних, причини відхилень і можливі рішення. На цьому етапі розв'язуються такі задачі опрацювання даних:

- Оцінка планованого стану об'єкта управління;

- Оцінка відхилень від планованого стану;

- Виявлення причин відхилень;

- Аналіз можливих рішень і дій.

Інформаційна технологія керування спрямована на створення різноманітних видів звітів. регулярні звіти створюються відповідно до встановленого графіка, що визначає час їхнього створення, наприклад місячний аналіз продажів компанії.

спеціальні звіти створюються за вимогою керівників, або коли в компанії відбулося щось незаплановане.

І ті, і інші види звітів можуть мати форму підсумкових, порівняльних і надзви-них звітів.

В підсумкових звітах дані об'єднані в окремі групи, відсортовані і представ-лені у вигляді проміжних і остаточних результатів по окремих полях.

порівняльні звіти містять дані, отримані з різних джерел або класифіковані по різноманітних ознаках і використовуються для порівняння.

Надзвичайні звіти містять дані виняткового (надзвичайного) характеру.

Використання звітів для підтримки керування є особливо ефективним при реалізації так званого керування по відхиленнях.

Управління за відхиленнями припускає, що головним змістом одержуваних менед-Жером даних повинні бути відхилення стану господарської діяльності фірми від деяких встановлених стандартів (наприклад, від її запланованого стану). При використанні на фірмі принципів керування по відхиленнях до звітів, які створюються пред'являються наступні вимоги:

- Звіт необхідно створювати тільки тоді, коли відхилення відбулося;

- Відомості в звіті повинні бути відсортовані за значенням критичного для даного відхилення показника;

- Усі відхилення бажано показати разом, щоб спеціаліст міг уловити існуючий між ними зв'язок;

- В звіті необхідно показати кількісне відхилення від норми.

Основні компоненти. Основні компоненти інформаційної технології управління показані на рис. 3.2.

Мал. 3.2. Основні компоненти інформаційної технології управління

Вхідна інформація надходить із систем операційного рівня. Вихідна інформація формується у вигляді управлінських звітів у зручному для ухвалення рішення вигляді.

Вміст бази даних за допомогою відповідного програмного забезпечення перетворюється в періодичні і спеціальні звіти, що надходять до спеціалістів, які беруть участь в прийнятті рішень в організації. База даних, яка використовується для отримання зазначеної інформації, повинна складатися з двох елементів:

1) даних, що накопичуються на основі оцінки операцій, проведених фірмою;

2) планів, стандартів, бюджетів та інших нормативних документів, що визначають плани-ються стан об'єкта управління (підрозділи фірми).

 | Автоматизація офісу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати