На головну

I. Організація практики та порядок її проходження.

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I I етап практики проводиться в лабораторії банківської справи.
  3. I. Організація заняття і вступне слово викладача - 5 хвилин
  4. I. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
  5. I. Робоча програма педагогічної практики
  6. II. Відмітки про Прибуття на місце практики, призначення, переводи и вибуття

Місце проходження практики за погодженням з керівником практики студент визначає самостійно. До початку практики студент зобов'язаний подати на ім'я декана економічного факультету гарантійний лист від керівника організації з його підписом, завірене печаткою. У листі необхідно вказати наступні дані:

- Адреса підприємства;

- Спеціалізація;

- Виробничий профіль підприємства;

- Конкретну функціональну службу (підрозділ, відділ), де буде проходити практика;

- ПІБ куратора практики від підприємства.

Гарантійний лист має містити згоду керівника підприємства (організації) прийняти на неоплачувану практику по менеджменту з визначенням термінів проходження.

Організація та навчально-методичне керівництво виробничою практикою студентів здійснюють керівники практикою від підприємства і кафедри менеджменту. Керівник практики від кафедри стежить за організацією практики і консультує студента з питань, пов'язаних з підготовкою з написання звіту з практики; надає завдання на виробничу практику.

Для проходження практики студентам надається направлення на практику (путівка) (Додаток 1).

Навчально-методичне керівництво, за місцем проходження практики студентом, здійснюється керівником підприємства (організації) або призначеним ним посадовою особою із структурних підрозділів.

Керівник практики від підприємства забезпечує студента робочим місцем для виконання завдань відповідно до програми практики, ознайомлення з організаційно-економічної та виробничої діяльністю організації (підприємства), збору вихідних даних для написання звіту. В обов'язки керівника входить консультування при виконанні практичних завдань, організація табельного обліку, контроль за проходженням практики, оформлення відкликання на роботу практиканта і оцінка звітів про проходження практики. Зміст виконуваної студентом роботи за кожний день записується в щоденник, який в кінці робочого дня пред'являється керівнику для оцінки, контролю та зауважень з підписом.

У період практики студент зобов'язаний перебувати безпосередньо на підприємстві (в організації) протягом 4 годин, підкорятися правилам внутрішнього розпорядку підприємства (організації), своєчасно і якісно виконувати завдання, передбачені програмою, сумлінно і неухильно виконувати вказівки, отримані від керівника за місцем проходження практики.

Після проходження практики студенти здають на перевірку керівнику виробничої практики від кафедри звіти по практиці в встановлені факультетом терміни. У звіті по виробничій практиці повинні бути представлені наступні документи:

- Путівка (з підписом керівника від підприємства і печаткою);

- Щоденник проходження практики;

- Звіт по виробничій практиці.

Захист звіту по виробничій практиці проходить перед керівником практики від кафедри і передбачає отримання диференційованої оцінки, відзначає якість виконання індивідуальних завдань і розуміння основних процесів діяльності організації.

Студент вважається успішно пройшли практику після здачі письмового звіту про проходження практики з відгуком про його роботі від керівника підприємства (підрозділи, відділу) і отримання позитивної оцінки при захисті звіту.

Порядок проходження практики є обов'язковим для кожного студента.

Студенти, які не виконали програму практики, які отримали негативну характеристику або незадовільну оцінку, направляються на практику повторно.

II. Зміст звіту про проходження виробничої практики.

Звіт по практиці є основним документом, що відображає виконану студентом роботу під час проходження виробничої практики. Він надається після закінчення практики в строго встановлені керівником строки (протягом тижня) в письмовому вигляді в обсязі 25-30 сторінок машинописного тексту, на паперовому носії. Оформлення звіту має відповідати всім правилам, що пред'являються до студентських робіт (пронумеровані сторінки, оформлені посилання на джерела інформації та мати додатки).

Звіт повинен включати наступні розділи:

Вступ. (1 стор.). У вступі студентом повинні бути сформульовані конкретні цілі, завдання практики, поставлені керівником з урахуванням особливостей місця його проходження, а також власні - в залежності від сфери своїх науково-практичних інтересів.

Розділ 1. Щоденник проходження практики.(2-3 стор.).

Щоденник практики включає щоденні короткі відомості про виконану студентом роботі і оформлюється у вигляді таблиці, де в хронологічному порядку дається опис характеру виконуваних робіт (див. Додаток 3)

Розділ 2. Загальноекономічна характеристика підприємства (організації).(4-6 стор.).

В даному розділі дається загальна інформація про підприємство (організації):

1) загальні дані про підприємство: точне найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, історія розвитку; юридична адреса, місія, цілі та завдання підприємства;

2) характеристика видів діяльності; дані про товари і послуги, що виробляються підприємством: обсяг виробництва, асортимент продукції, що випускається, обсяг реалізації в динаміці (за 3 роки);

3) інформація про ринок, на якому підприємство здійснює свою основну діяльність: основні конкуренти, коло споживачів; ринок поставок (регіон, стану, РФ, експорт).

4) визначити тип організаційної структури, уявити схематично, визначити ступінь відповідності галузевим особливостям.

Розділ 3. Динаміка основних техніко-економічних і фінансових показників організації.(7-9 стор.).

Метою цього завдання є перевірка здатності студента застосовувати отримані теоретичні знання при аналізі конкретних даних організації.

1) Провести аналіз техніко-економічекіх показників підприємства (за 3 роки) (Додаток 2)

2) Провести вертикальний і горизонтальний аналіз балансу підприємства (за 3 роки) (Додаток 3)

3) Сформувати загальні висновки за результатами економічного аналізу.

Розділ 4. Індивідуальне завдання (в рамках своєї спеціалізації вибрати один із запропонованих варіантів)(5-7стр.)

Спеціалізація «Фінансовий менеджмент»

1) Аналіз оборотних засобів підприємства, їх структури і руху. Розрахувати показники оборотності оборотних коштів. Провести розрахунок виробничого, фінансового, операційного циклів.

2) Аналіз формування (аналіз структури джерел) (Додаток 4) і використання капіталу.

3) Аналіз собівартості: розрахувати повну і виробничу собівартість. Провести факторний аналіз собівартості продажів. Оцінити впливу собівартості на величину прибутку від продажів.

4) Аналіз прибутку (збитків) підприємства, порядок формування (Додаток 5) і використання прибутку.

5) Аналіз показників ліквідності балансу і оцінки платоспроможності підприємства (показники розраховуються на початок і на кінець року) (Додаток 6).

6) Аналіз фінансової стійкості організації (розрахунок відносних і абсолютних показників) (додаток 7).

7) Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства (Додаток 8).

Спеціалізація «Стратегічний менеджмент»(5-7стр.)

1) Аналіз збутової політики організації (роль посередників в русі товару; умови вибору та інтенсивність руху товарів і збуту, кількість рівнів каналів збуту; вимоги до торгових представників. Схематично уявити рух товару від виробника до споживача).

2) Аналіз системи управління якістю: управління якістю товару: діюча на підприємстві система якості (ISO - 9000, ін); документи за якістю (стандарти, положення, інструкції і т. д.); система атестації, ліцензування, аудиту, оцінки якості продукту, послуг. Уявити профіль споживача).

3) Аналіз системи управління виробничим процесом (виробнича структура (схема), її характеристика, основні і допоміжні цехи; тип виробництва і їх характеристика (масовий, серійний, одиничний); номенклатура. Провести розрахунок виробничого, фінансового, операційного циклів).

4) Аналіз системи управління персоналом (розрахунок показників: продуктивність праці (обсяг реалізації на одного працівника, обсяг прибутку до сплати податків на одного працівника), витрати на персонал (загальні витрати фірми на персонал, частка витрат фірми на персонал в обсязі реалізації), ефективність управлінських програм (витрати на окремі напрямки і програми діяльності служб управління персоналу в розрахунку на одного працівника. Всі показники розраховуються за 3 роки). Провести аналіз однієї з підсистем системи управління персоналом, наприклад, підсистеми: оцінка персоналу, адаптація персоналу, навчання персоналу, мотивація персоналу і т. д.

5) Аналіз макро і мікросередовища компанії: проведення STEP і SWOT аналізу (фактори STEP і SWOT аналізу обгрунтувати). Складання профіль споживача і профіль конкурентів (для основних конкурентів) (Додаток 9)

6) Аналіз товарної політики підприємства: визначення життєвого циклу товару (ЖЦТ), відповідно до ЖЦТ визначити стратегію товару. Для визначення стратегії вибрати кілька методик із запропонованих: матриця BCG, матриця Mc Kincey, матриця життєвого циклу ADL / LC, матриця Ансоффа. Обгрунтувати отриману стратегію.

7) Аналіз однієї з функціональних систем діяльності підприємства (на вибір), наприклад організація контролю на підприємстві, аналіз системи планування і т. Д.

Висновок.(1стор.).

В даному розділі студентом формулюються основні висновки по практики; виявлені проблеми, що виникли при вирішенні поставлених завдань; питання і пропозиції, що мають значимість для практичного застосування.

Список використаних джерел.(1-3 стор.).

В даному розділі необхідно вказати використані:

- Нормативно-правові акти (н-р, закон про АТ, ТОВ і т. Д.);

- Локальні акти підприємства (н-р, Положення про оплату праці працівників і т. Д.)

- Звіти підприємства (бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки, річний звіт і т. Д.).

додатки. У додатку подаються різні документи, які були використані при складанні звіту, а також копії документів, оформлених студентом в період проходження практики.


Відгук про громадській роботі практиканта

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«___» ___________________ 20__р. підпис

Висновок кафедри по практиці

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«___» ___________________ 20__р.

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Філія державного освітнього закладу вищої професійної освіти Казанського державного університету ім. В. і. Ульянова-Леніна в місті Набережні Челни

свідоцтво про Державну 1021602841391

ПУТІВКА

СТУДЕНТА-практикантів

студент (ка)_________________курса_________________________________________________________________________________________________________________________________________факультета__________________________________группы______согласно договору від __________________________________ 20__р. направляється ______________________________________________

Адреса ____________________________________________________

Для проходження навчальної, виробничої практики з ______________ 20__р. по ________________________ 20__р.

М. п. Декан

Відомості про практикантів

1.  спеціальність _____________________________________

2. Спеціалізація _____________________________________

3. Перелік спеціальних предметів, за якими є зачеты___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Види робіт, у вивченні яких студент особливо нуждается___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практикант з'явився на практику ______________ 20__р.

Призначено в розпорядження (прізвище, і. О., Посаду, стаж роботи за фахом) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відгук адміністрації підприємства і керівника практики від підприємства про роботу практиканта (після закінчення практики) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент вибув з місця практики _____________ 20__р.

Розмір оплати (помісячно) _______________________________

М. п. Подписи_____________________________________________________________________________________________________Додаток 2

 Навчально-методичною комісією економічного факультету філії Київського державного університету | Вертикальний і горизонтальний аналіз балансу підприємства

Динаміка факторів формування чистого прибутку організації, тис. Руб. | Коефіцієнти ліквідності організації | Коефіцієнти, що характеризують фінансову стійкість підприємства | Показники рентабельності діяльності підприємства | профіль конкурента |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати