На головну

ГДК ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ҐРУНТАХ

  1. M р. р.-маса роз. речовини
  2. VI. ПРАВИЛА ЗНЕШКОДЖЕННЯ І ЗНИЩЕННЯ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН
  3. X. ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН
  4. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин
  5. Активний транспорт речовин
  6. АСР стабілізації концентрації речовин
  7. Балансово-розрахунковий метод визначення поживної речовини, яку необхідно внести з мінеральними добривами (для сівозміни № 17).

У грунтах ГДК забруднюючих речовин визначають переважно для орного шару.

ГДК у ґрунті - це максимальна концентрація забруднюючої ре­човини (мг речовини на кг ґрунту), що не викликає прямого чи опо­середкованого негативного впливу на здоров'я людини і здатність ґрунтів до самоочищення.

Принцип установлення ГДК хімічної речовини в ґрунті полягає у визначенні концентрації, при якій забруднююча речовина не по­трапляє в контактуючі з нею середовища в кількостях, що переви­щують гігієнічні нормативи для цих середовищ (повітря, вода, рос­лини), і не має негативного впливу на загальносанітарні показники ґрунту. При цьому порівнюють граничні концентрації за міграцією речовини в рослини, воду, повітря. Норматив визначають за показ­ником, що лімітує.

Аналогічно визначенню ГДК для води у ґрунті розрізняють різ­ні показники шкідливості: транслокаційний, загальносанітарний, міграційний (водний, повітряний).

Загальносанітарний показник характеризує вплив речовини на здатність ґрунту до самоочищення, а також на ґрунтовий мікробіоценоз у кількостях, що не змінюють зазначені процеси.

Транслокаційний показник характеризує здатність речовини пе­реходити з орного шару ґрунту через кореневу систему рослин і накопичуватися в зеленій масі та плодах у кількості, що не переви­щує ГДК для даної речовини в харчових продуктах.

Міграційний повітряний показник характеризує здатність речо­вини переходити з орного шару ґрунту в атмосферне повітря і по­верхневі водні джерела в такій кількості, що при міграції цієї за­бруднюючої речовини не відбувається перевищення величини ГДК для атмосферного повітря.

Міграційний водний показник характеризує здатність речовини переходити в підземні ґрунтові води та джерела.

Норматив ГДК забруднюючих речовин у ґрунті визначають на підставі експериментальних (на лабораторних установках) і польо­вих досліджень.

Крім ГДК використовується тимчасовий норматив ОДК (орієн­товно допустима кількість), що одержують розрахунковим шляхом і переглядають кожні 3 роки чи заміняють на ГДК після отримання необхідних додаткових даних.

При нормуванні забруднення ґрунтів хімічні речовини поділя­ють на 3 класи небезпеки:

1- високо небезпечні (ДДТ, As, Cd, Hg, Pb, бенз (а) Пірен й ін.);

2- помірно небезпечні (карбофос, Co, Ni, Cu, Cr, Mo й ін.);

3- мало небезпечні (Ва, V, W, Mn, Sr й ін.).

Таким чином, санітарно-гігієнічне нормування охоплює всі се­редовища, різні шляхи надходження забруднюючих речовин в ор­ганізм, хоча рідко ураховує комбіновану дію (одночасна чи послі­довна дія декількох речовин при тому самому шляху надходження) та не враховує ефектів комплексного (надходження забруднюючих речовин в організм різними шляхами і з різними середовищами - з повітрям, водою, їжею, через шкірні покриви) та сумісного впливу всього різноманіття фізичних, хімічних і біологічних факторів на­вколишнього середовища. Існують лише обмежені переліки речо­вин, що мають ефект сумації при їхньому одночасному вмісті в ат­мосферному повітрі.

Валовий фоновий зміст і ГДК важких металів у грунтах [32]

Елемент Кларк, мг/кг ГДК, мг/кг
Ванадій -
Марганець
Хром
Кобальт
Нікель
Мідь
Цинк
Селен 0.01
Кадмій 0.5
Ртуть 0.02
Свинець
Стронцій

Граничнодопустимий рівень рухливих форм важких металів у ґрунтах [32]

Елемент ГДР, мг/кг
Цинк
Кадмій 0,7
Нікель
Кобальт
Марганець
Свинець
Мідь
Хром

Таблиця 3.8

Орієнтовно допустимі концентрації (ОДК) валового вмісту важких металів у грунтах з різними фізико-хімічними властивостями [18]
Еле­мент Група грунтів ОДКз урахуван­ням фону мг/кг Агрегатний стан речовин у грунтах Особливості
Нікель а) піщані та супіщані б) кислі (суглинкові й глинисті), РН < 5,5 в) близькі до нейтраль­ них, нейтральні (суг­ линкові та глинисті), РН > 5,5 а) 20 6)40 в)80 Твердий: у формі солей, у сорбо-ваному стані, у складі мінералів Для теплокровних та людини малото­ксичний інгібітор, оксидаз, характе­ризується мутаген­ною дією
Мідь а) піщані та супіщані б) кислі (суглинкові й глинисті), РН < 5,5 в) близькі до нейтраль­ них, нейтральні (суг­ линкові та глинисті), РН > 5,5 а)33 6)66 в) 132 Твердий: у формі солей, органо-мінеральних сполук, у складі мінералів Підвищує клітинну проникність, по­рушує метаболізм, взаємодіючи з NH2 | і СООН групами
Цинк а) піщані та супіщані б) кислі (суглинкові й глинисті), РН > 5,5 в) близькі до нейтраль­ них, нейтральні (суг­ линкові та глинисті), РН > 5,5 а) 55 6)110 в) 220 Твердий: у формі солей, у сорбо-ваному стані, у складі мінералів  

Еле­мент Група грунтів ОДКз ура­хуванням фону мг/кг Агрегатний стан речовин у грунтах Особливості
Кадмій а) піщані та супіщані б) кислі (суглинкові й глинисті), РН < 5,5 в) близькі до нейтраль­ них, нейтральні (суг­ линкові та глинисті), РН > 5,5 а) 0,56)1,0 в) 2,0 Твердий: у формі солей, органо-мінеральних спо­лук, у сорбовано-му стані, у складі мінералів  
Свинець а) піщані та супіщані б) кислі (суглинкові й глинисті), РН < 5,5 в) близькі до нейтраль­ них, нейтральні (суг­ линкові та глинисті), РН > 5,5 а) 326)65 в)130 Твердий: у формі солей, органо-мінеральних спо­лук, у сорбовано-му стані, у складі мінералів  

Таблиця 3.9НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ҐРУНТИ | Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати