На головну

Журнал господарських операцій | Частина 1. Витрати на виробництво і реалізацію продукції, що випускається | Картки синтетичних рахунків | Відомість за березень 2012р. |

Виписка з облікової політики підприємства на 2012 р

  1. I. Річна виробнича програма підприємства за видами продукції.
  2. II. Зміни міграційної політики
  3. II. Заходи демографічної політики Росії в області поліпшення житлових умов
  4. II. Оцінка поточних витрат підприємства, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції.
  5. II. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства
  6. III. Принципи покладені в основу демографічної політики в концепції РФ
  7. IV. Витяг з наказу МОЗ № 475 від 16.08.89г «Про заходи щодо подальшого вдосконалення профілактики захворюваності гострими кишковими інфекціями в країні».

II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

1. Облік основних засобів ведеться відповідно до ПБУ 6/01 і інструкцією із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженої наказом Міністерства фінансів РФ від 31 жовтня 2000 р № 94н. Визначення залишкової вартості описуваних основних засобів (по будь-яким причин) проводиться на окремому субрахунку «Вибуття основних засобів», що відкривається до рах. 01 «Основні засоби».

2. Для виявлення фактичної собівартості заготовлення матеріалів застосовується рах. 15 «Заготівля і придбання матеріалів». На рах. 10 «Матеріали» враховуються за обліковими цінами, в якості яких використовуються відпускні (договірні) ціни (без ПДВ). Різниця між вартістю матеріалів за обліковими цінами та фактичною собівартістю придбання матеріалів, що надійшли відбивається на рах. 16 «Відхилення у вартості матеріалів».

3. Матеріали списуються з рах. 10 «Матеріали» за обліковими цінами в дебет різних рахунків. Доведені списання матеріалів за фактичною собівартістю їх придбання здійснюється шляхом пропорційного розподілу загальної суми відхилень, відображеної в обліку на кінець звітного періодів (місяця), між сумами списання матеріалів на різні рахунки.

4. Відповідно до ПБО 10/99 акціонерне товариство веде облік в резерві наступних елементів витрат:

· матеріальні витрати;

· Витрати на оплату праці;

· Відрахування на соціальні потреби;

· Амортизація;

· Інші витрати

5. До виробничої собівартості продукції включається такі калькулювати статті:

· Сировина і матеріали;

· Заробітна плата виробничих робітників;

· Відрахування на потреби соціального страхування із заробітної плати виробничих робітників;

· Втрати від шлюбу;

· загальновиробничі витрати;

· загальногосподарські витрати.

6. У повну собівартість реалізованої продукції включається, крім повної її виробничої собівартості, загальний розмір щомісячних витрат на продаж, які обліковуються на рах. 44 «Витрати на продаж» того ж назви.

7. Для обліку витрат на виробництво використовуються різні моделі віднесення витрат: в основному виробництві для обліку управлінських виробничих витрат використовується рах. 25 «Загальновиробничі витрати», у допоміжному ж виробництві даний рахунок не використовується.

8. При формуванні собівартості виробленої продукції основного виробництва на рах. 20 «Основне виробництво» відображаються основні (змінні) витрати, на рах. 25 «Загальновиробничі витрати» враховується частина накладних витрат, пов'язаних з управлінням основного виробництва, які з певною мірою умовності приймаються як умовно-змінні. В кінці місяця загальновиробничі витрати, враховані на рах. 25 «Загальновиробничі витрати», повністю списуються на рах. 20 «Основне виробництво», де збираються змінні витрати, тобто скорочення собівартості.

Змінні витрати на виготовлення продукції обліковуються за скороченою номенклатурою статей (без загальногосподарських витрат).

Загальногосподарські витрати (рах. 26) є умовно-постійними і щомісяця списуються безпосередньо на рах. 90 «Продажі».

9. У допоміжному виробництві собівартість формується безпосередньо на рах. 23 «Допоміжне виробництво», на якому відображаються всі змінні (основні і накладні) витрати, пов'язані з виробництвом продукції та управлінням допоміжним виробництвом (без вживання рах. 25 «Загальновиробничі витрати», субрахунка «Загальновиробничі витрати допоміжного виробництва».

10. Акціонерне товариство щомісяця утворює резерв майбутніх витрат на ремонт основних засобів. Відповідно до прийнятих моделями обліку витрат на виробництво суми нарахованого резерву відносяться:

· По основному виробництву - на рах. 25 «Загальновиробничі витрати і рах. 26 «Загальногосподарські витрати»;

· По допоміжному виробництву - на рах. 23 «Допоміжне виробництво»

11. Розмір незавершеного виробництва по основному виробництву визначається на підставі даних інвентаризацій, проведених на кінець звітного місяця. Результати інвентаризації оформляються актами і затверджуються керівником підприємства.

12. Фактична собівартість випущеної продукції визначається на рах 20 «Основне виробництво» розрахунковим шляхом: залишки незавершеного виробництва на початок місяця плюс дебетові обороти за звітний місяць мінус залишки незавершеного виробництва на кінець звітного місяця.

13. Рух готової продукції на рах. 43 «Готова продукція відображається за нормативною скороченою собівартості. Для обліку випуску продукції використовується рах. 40 «Випуск продукції». За дебетом цього рахунку враховується фактична скорочена фактична скорочена собівартість готової (випущеної з виробництва) продукції, а по кредиту її нормативна (планова) вартість. Рах. 40 «Випуск продукції» щомісяця закривається. Відхилення, що утворилися на даному рахунку, списуються в дебет рах. 90 «Продажі» чорної або червоної записом в залежності від характеру відхилень.

14. Моментом реалізації продукції основних засобів та інших активів для обліку, так само як і для оподаткування, є момент відвантаження, оформлений відповідними первинними документами і з пред'явленням покупцем рахунків і рахунків-фактур.

15. Виходячи з прийнятої моделі обліку готової продукції, фактична собівартість реалізованої продукції формується на рах. 90 «Продажі». Вона складається з нормативної скороченою вартості відвантаженої продукції, списаних відхилень фактичної собівартості випущеної продукції від її нормативно-планової величини, загальногосподарських витрат і витрат на продаж. З цього випливає, що на підставі відповідних первинних та інших документів, що складаються під час відвантаження продукції, робляться проводки: Д-т рах. 90 «Продажі», К-т рах. 43 «Готова продукція» (на суму нормативної вартості відвантаженої продукції), рах. 40 «випуск продукції (робіт, послуг)» (на суму фактичної собівартості нормативно-планової оцінки), рах. 44 «Витрати на продаж» (в повному розмірі витрат, здійснених у звітному періоді), рах. 26 «Загальногосподарські витрати (в повному розмірі витрат, здійснених у звітному місяці).

16. Використана частина непраспределенной прибутку підприємствах обліковується на окремому субрахунку синтетичного рах. 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)».

Таблиця 1Порядок вимірювання стабільності | Залишки по рахунках бухгалтерського обліку на 1 березня 2012р.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати