Головна

Суть, принципи, відіа фінансового аналізу підприємства | Основні завдання, об'єкти і етапи аналізу фінансового стану | Методика аналізу показників, які характеризують фінансовий стан підприємства | Методика аналізу фінансово-господарської діяльності | Аналіз показників ділової активності підприємства | Суть і завдання аналізу фінансової звітності | Надійність | Віплаті працівникам | Рух грошових коштів | КЛІЄНТИ |

Основні методичні прийоми аналізу фінансової звітності

  1. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО
  3. III. Порядок збору, узагальнення та аналізу інформації про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення
  4. III. Порядок оформлення та подання податкової звітності
  5. VI. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  6. VIIІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  7. VІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Існують наступні основні методичні прийоми аналізу фінансової звітності.

1. Аналіз абсолютних показників - оцінка найважливіших результативних статей звітності (доходів, чистого прибутку, суми активів, величини власного капіталу, зобов'язань і т.п.). Дозволяє оцінити статті звітності в статиці і динаміці, визначити питому вагу статей балансу.

2. Горізонтальній аналіз - порівняння шкірного значення звітності з попереднім часткою, розрахунок темпів їх зростання (індексний аналіз). Надає можливість виявити тенденції зміни окремих статей (груп статей) звітності в динаміці.

Горізонтальній аналіз - це аналіз змін окремого показника чи статті фінансових звітів у період між двома звітними датами.

Приклади горизонтального аналізу:

a) порівняння залишку запасів на качан і кінець звітного періоду;

б) порівняння торб собівартості реалізації за поточний і попередній періоди.

Горізонтальній аналіз використовується для аналізу абсолютних (торба) і відносних (%) змін розділів і статей фінансових звітів у період між звітними датами. Інформація, одержувана за допомогою даного аналізу, може бути використана для визначення будь-яких суттєвих змін у фінансових звітах, що порушують питання про значні події чи операції, що спричинили ці зміни. За допомогою цього аналізу неможливо визначити, які саме події відбулися, однак, він виявляє їх можливі наслідки і подалі можливе дослідження.

Обмеженням горизонтального аналізу є неможливість його використання для аналізу:

а) нового підприємства;

б) підприємства, що змінило свою діяльність.

Аналіз трендів - це розширений горизонтальний аналіз. Він є важливим інструментом аналізу динаміки результатів діяльності підприємства, бюджетування та прогнозування.

Зміни в статтях фінансових звітів зіставляють на певні моменти годині (Баланс) чи за кілька періодів (Звіт про прибутки та збитки, Звіт про рух грошових коштів) і виявляють тенденції в їх динаміці (за допомогою графіків чи статистичних методів). Інформація про виявлені тенденції може бути використана як для аналізу відхилень статей у минулому, так і для екстраполяції їх поведінки в майбутньому (для складання прогнозів).

Найчастіше аналіз трендів застосовується до Звіту про прибутки та збитки для аналізу існуючих тенденцій і відхилень у результатах діяльності підприємства, а також для їхнього прогнозування.

Прогнозі результатів діяльності можуть бути використані при підготовці бюджетів на майбутні періоди чи для оцінки бюджетів, складених на будь-якій іншій основі. Більш того, прогнози, зроблені на основі аналізу трендів, можуть бути використані для такого званого "аналізу розривів у очікуваннях", коли прогнозовані результати діяльності (наприклад, чистий прибуток) порівнюються з бажаними результатами діяльності, заснованими на очікуваннях ринку/акціонерів/керівництва. Завдання може полягати в скороченні, або, в ідеалі, усуненні розриву.

Ніжче наведені крокі для розрахунку трендових відсотків:

а) виберіть базовий рік або інший період;

б) прийміть, що значення у фінансових звітах за цей базовий період - 100%;

в) виразіть відповідне значення (відповідні значення) показника (показників) за наступні періоди у відсотках від суми базового долі.

3. Вертікальній аналіз - розрахунок структури узагальнювальних підсумкових статей звітності і складання динамічних рядів (процентний аналіз). Дозволяє визначати і прогнозувати структурні зрушення у складі майна і капіталу і напрямах його використання. Перевагою цього виду аналізу є можливість зіставлення вираженої у відсотках структури показників одного звітного періоду з іншими незалежно від зміни їх розмірів. Структурні зрушення дають можливість вивчити внутрішні негативні і позитивні зміни, які відбуваються на підприємстві з його активами і зобов'язаннями. Порівнюючи структуру змін в активах і зобов'язаннях, можна зробити висновок про ті, за рахунок яких джерел поповнювалося майно і у які активи це майно було вкладено.

Вертікальній аналіз застосовується для порівняння різних розділів і статей фінансових звітів між собою на кінець періоду (розділи і статті Балансу), чи за певний період годині (розділи і статті Звіту про прибутки та збитки і Звіту про рух грошових коштів). Кожна стаття фінансових звітів подається у відсотках до підсумкової суми активів Балансу або чистого доходу в Звіті про прибутки та збитки.

Вертікальній аналіз розглядає взаємозалежності між різними розділами і статтями фінансових звітів з метою виявлення незвичайних залежностей, які можуть потребувати подальшого дослідження й аналізу для встановлення їхніх можливих причин.

4. Аналіз коефіцієнтів (відносних показників) - розрахунок співвідношень між окремими статтями звітності підприємства, визначення взаємозв'язку між показниками. Надає можливість провести порівняння:

- аналогічними даними за попередні періоди для вивчення тенденцій зміни фінансового стану підприємства;

- аналогічними даними інших підприємств для виявлення можливостей підприємства і негативних моментів діяльності;

- теоретичний обгрунтованими або одержаними в результаті експертного опитування величинами, які характеризують оптимальні або критичні значення відносних показників.

Фінансові коефіцієнти - це потужний аналітичний інструмент, за допомогою якого користувачі фінансових звітів можуть оцінити результати діяльності підприємства порівняно з:

a) фінансовими звітами підприємства за попередній період;

б) бюджетами;

в) іншими подібними підприємствами за тією ж період;

г) середньогалузевими показниками.

Аналіз фінансових коефіцієнтів полягає в зіставленні одного показника фінансової звітності з іншим для розрахунку коефіцієнта і оцінці того, чи вказує отриманий коефіцієнт на будь-які слабкі чи сильні сторони підприємства.

Ключем до одержання суттєвої інформації за допомогою даного виду аналізу є порівняння. Мається на увазі порівняння фінансових коефіцієнтів за кілька періодів у межах одного підприємства з метою визначення позитивних чи негативних тенденцій його розвитку і порівняння фінансових коефіцієнтів різних підприємства однієї сфери діяльності з метою визначення, чи підприємство, що аналізується є кращим або гіршим, ніж середнє підприємство даної сфери діяльності.

Необхідно підкреслити, що сам собою аналіз фінансових коефіцієнтів є недостатнім для розуміння фінансових звітів підприємства і що існує інформація, яку також необхідно брати до уваги, наприклад:

a) зміст будь-яких приміток до фінансових звітів;

б) вік і характер активів підприємства;

в) поточний стан і майбутній розвиток національних і закордонних ринків та ринків, на яких підприємство здійснює діяльність, недавні придбання чи продажі дочірніх компаній підприємством;

г) будь-які інші варті уваги деталі звітів і приміток, такі як події після дати балансу, непередбачені зобов'язання, кваліфікований звіт аудиторів, позиція підприємства щодо питань оподаткування і т. і.

Основні групи фінансових коефіцієнтів стосуються:

a) рентабельності та доходності капіталу;

б) довгострокової платоспроможності та фінансової стабільності;

в) короткострокової платоспроможності і ліквідності;

г) ефективності (оборотності);

ґ) інвестування.

 Правдіве і справедливе уявлення | Переваги детального розкриття інформації для користувачів фінансової звітності.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати