На головну

Характеристика предмета навчальної дисципліни | Лекційні заняття | Структура залікового кредиту дисципліни | Практичні заняття | Поняття про автоматику та автоматизацію | Види параметрів керування. | Вимоги до об'єктів керування | Види і рівні автоматизації | Економічні аспекти автоматизації | Класифікація систем автоматизації |

Основні поняття про автоматизацію керування виробництвом та технологічними процесами. Засоби та методи керування виробництвом

  1. B. Соціологія та її методи повинні будуватися за зразком природничих наук
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО
  3. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО
  4. I. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ
  5. I. Организационно-методический раздел
  6. I. Организационно-методический раздел
  7. I. Организационно-методическиЙ раздел

Сучасне виробництво - складна система, яка складається з багатьох підсистем: технічних, економічних, екологічних, соціальних та інших, і призначена для вирішення поставлених перед нею завдань. Елементи системи з'єднані між собою найрізноманіт­нішими зв'зками. Для успішного керування такою системою потрібно знати основні закономірності і принципи її функціонування та тенденції розвитку.

Кожне сучасне виробництво характеризується двома тенденціями:

- намаганням спростити виробництво з метою його економічності, технологічності га ефективності (ця тенденція спостерігається і у природі: там, де це можливо, природа спростила явища і речі);

- необхідністю ускладнення виробництва, яке викликається прагненням освоювати нові види продукції, підвищувати її якість, використовувати досягнення науки і техні­ки. Ускладнення виробництва, його внутрішніх та зовнішніх зв'язків неминуче викли­кає необхідність ускладнення керування ним. Без якісного керування виробництво не може бути ефективним.

В автоматиці розмежовують поняття керування та регулювання.

Керування - су­купність дій, направлених на забезпечення функціонування системи у відповідності з заданою програмою, алгоритмом або метою. Цей термін вживається тоді, коли мова іде тро керування людьми, виробництвами, підприємствами або складнішими технологіч­ними процесами.

Регулювання є вужчим поняттям і, як правило, є складовою части­ною процесу керування. Воно переважно вживається тоді, коли мова іде про регулю­вання якогось параметру у технологічному процесі.

У сфері виробництва розрізняють дві різновидності керування: керування вироб­ництвом та керування технологічними процесами. Вони мають такі основні відмінності:

1. У процесі адміністративного керування виробництвом люди керують людьми і діють на них. Продуктом керування є інформація.

2. Технологічними процесами також керують люди, але вони діють на речі, маши­ни, процеси. Продуктом керування тут є фактично продукт праці - товари або послуги.

Проте, треба пам'ятати, що у всіх випадках за результати керування відповідають конкретні люди: вони або безпосередньо керують, або задають алгоритми керування івтоматам. У своїй діяльності вони підпорядковуються певній меті, виходять з якихось засад, керуються деякими принципами. Характер цих факторів впливає на результати роботи.

Об'єктом керування називається динамічна система, характеристики якої змінюються під впливом регулюючої дії.

Об'єктом управління є:

1. Апарати, в яких протікають технологічні процеси (нагрівання, сушка).

2. Окремі виробництва (сірчаної кислоти, каучука).

3. Підприємства.

4. Галузі промисловості.

Розрізнятимемо:

- Прості (гідравлічні резервуари, ел. двигуни, генератори).

- Складні (атомні реактори, літальні апарати).

Керування технічними об'єктами здійснюється за допомогою технічних засобів керування .

Об'єкти керування класифікують у відповідності з типом протікаючого технологічного процесу.

Сукупність технологічного процесу та автоматичних засобів для його реалізації називається автоматизованою системою керування (АСК).

 Основні етапи розвитку автоматики | Класифікація технологічних процесів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати