На головну

Основи загальної і спеціальної дошкільної педагогіки як навчальна дисципліна. | Особливості організації навчання і виховання в групі для дітей із загальним недорозвиненням мови і з заїканням. | Взаємодія педагога з дітьми | Характеристика педагогічного процесу в дошкільних установах. | Організація перших днів перебування дитини в дошкільному закладі. | Характеристика дошкільного віку, основні новоутворення. Характеристика ігрової діяльності дошкільника. | До новоутворенням дошкільного віку Д. Б. Ельконін відніс наступні. | Сучасна класифікація дитячих ігор. | Створення розвиваючого предметно-ігрового середовища в дошкільному закладі. | Педагогічні вимоги до іграшок |

Нормативно-правова база спеціального дошкільного освіти в Республіці Білорусь.

  1. I. ОСНОВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСВІТИ РУХОВОГО ДОСВІДУ.
  2. II. Порядок утворення та використання грошових коштів на виплату соціальної підтримки.
  3. II. Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти
  4. II. Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми основної загальної освіти
  5. III. Вимоги до рівня освіти вступників
  6. III. Умови освіти рухової навички.
  7. III. Цілі і завдання реформування спеціальної освіти
 ПМО РБ «Про затвердження освітнього стандарту спеціальної освіти» .Раскривает терміни та визначення, що містяться в стандарті; визначає загальні вимоги до установ, які забезпечують отримання спеціальної освіти на рівні загальної середньої освіти; змісту спеціальної освіти на рівні загальної середньої освіти; термінами навчання стосовно до різних категорій осіб з особливостями психофізичного розвитку (ОПФР); оптимальному обсягом навчального навантаження в установах, що забезпечують отримання спеціальної освіти на рівні загальної середньої освіти; рівню підготовки випускників з ОПФУ відповідно до структури і ступенем тяжкості фізичного і (або) психічного порушення; документам про освіту.
 ПМО РБ «Про затвердження положення про спеціальний дошкільному закладі» .Положеніе визначає порядок діяльності спеціальної дошкільної установи. У документі розглядаються: задачі, функції і види спеціального дошкільного закладу (СДУ), особливості організації освітнього процесу в СДУ, права і обов'язки СДУ, права і обов'язки учасників освітнього процесу СДУ, управління, фінансування і матеріально-технічне забезпечення СДУ.
 ПМО РБ № 131 «Про затвердження положення про пункт корекційно-педагогічної допомоги» .Положеніе визначає порядок діяльності пункту корекційно-педагогічної допомоги. У документі розглядаються мета, завдання ПКПП, види груп для учнів, особливості зарахування і відрахування учнів, організація і зміст корекційно-педагогічної допомоги в пункті.
 ПМО РБ «Про деякі питання навчання і виховання осіб з особливостями психофізичного розвитку» Дана постанова затверджує: O Інструкцію про порядок організації отримання професійно-технічної освіти, додаткової освіти дорослих та спеціальної освіти на дому; O Інструкцію про порядок створення умов для навчання і виховання осіб з особливостями психофізичного розвитку, які освоюють зміст освітніх програм спеціальної освіти і яким надається допомога в стаціонарних умовах в організаціях охорони здоров'я.
 ПМО РБ «Аб зацвярдженні Палаження аб специяльнай агульнаадукацийнай школі (специяльнай агульнаадукацийнай школі-інтернаце) и признанні страціўшимі сілу некатор пастаноў Міністерства адукациі Республікі Білорусь» .Дадзенае Палаженне визначае парадак дзейнасці специяльнай агульнаадукацийнай школи (специяльнай агульнаадукацийнай школи-інтерната). У ім разглядаюцца наступния питаннi: визначенне терміну «специяльная школа», типи специяльних шкіл, структура специяльнай школи, арганізация адукацийнага працесу ў специяльнай школі, асаблівасці дзейнасці специяльних агульнаадукацийних шкіл для дзяцей з парушеннямі зроку, функції апорна-рухальнага апарату, для дзяцей з затримкай псіхічнага развіцця (цяжкасцямі ў навучанні), з цяжкімі парушеннямі маўлення, з парушеннямі чутки; кіраванне специяльнай школай, узаемаадносіни ўдзельнікаў адукацийнага працесу, фінансаванне и материяльна-технічнае забеспяченне специяльнай школи.
 ПМО РБ «Про затвердження Інструкції про порядок створення спеціальних груп, груп інтегрованого навчання і виховання, спеціальних класів, класів інтегрованого навчання і виховання і організації освітнього процесу в них і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Міністерства освіти Республіки Білорусь» .Інструкція визначає порядок створення спеціальних груп , груп інтегрованого навчання і виховання, спеціальних класів, класів інтегрованого навчання і виховання і організації освітнього процесу в них. У документі розглядаються їх основні завдання, їх створення, прийом учнів, особливості організації освітнього процесу: O в спеціальних групах, групах інтегрованого навчання і виховання; O в спеціальних класах, класах інтегрованого навчання і виховання та ін.
 ПМО РБ «Про затвердження Положення про центр корекційно-розвиваючого навчання і реабілітації і визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти Республіки Білорусь» .Положеніе визначає цілі, завдання та порядок функціонування центру корекційно-розвиваючого навчання і реабілітації (ЦКРОіР). У Положенні розглядаються наступні питання: завдання і функції ЦКРОіР, його структура, діагностична діяльність ЦКРОіР, особливості прийому і організації освітнього процесу в ЦКРОіР, особливості різних напрямків діяльності ЦКРОіР (корекційно-педагогічна допомога і соціальна реабілітація, рання комплексна допомога, консультативна діяльність, методична діяльність , соціально-педагогічна підтримка і психологічна допомога, інформаційно-аналітична діяльність), управління, фінансування і матеріально-технічне забезпечення ЦКРОіР.
 ПМО РБ «Про затвердження Інструкції про порядок виявлення дітей з особливостями психофізичного розвитку та створення банку даних про них» .Інструкція визначає порядок виявлення дітей з особливостями психофізичного розвитку та створення банку даних про них. У документі розглядаються функції ЦКРОіР по виявленню і ведення банку даних дітей з ОПФР, наводиться Перелік фізичних та (або) психічних порушень для внесення відомостей в локальний банк даних.
 ПМО РБ «Про затвердження Державної програми розвитку спеціальної освіти в Республіці Білорусь на 2012-2016 роки» .Мета програми - вдосконалення системи спеціальної освіти, підвищення якості і доступності освіти для осіб з особливостями психофізичного розвитку. Розглядаються: мета і завдання програми, очікувані результати від реалізації державної програми, наукове і ресурсне забезпечення державної програми, показники державної програми розвитку спеціальної освіти, заходи програми.
 Виховання і навчання дітей з важкими порушеннями мови: Програма для спеціальних дошкільних установ / авт.-упоряд. Ю. М. Кислякова, Л. Н. Мороз

 

O Щорічні інструктивно-методичні листи Щорічні інструктивно-методичні листи для установ спеціальної освіти.


Зміст освітнього процесу в закладах дошкільної освіти.

Зміст освіти -соціальний досвід, який передається одними людьми і засвоюваний іншими людьми в процесі освіти (навчальний матеріал + виховні ідеї). (4 компонента: 1. Знання, 2. Уміння та навички 3. Досвід здійснення творчої діяльності 4. Досвід емоційно-ціннісного ставлення до дійсності).

Зміст освіти - це педагогічно адаптована система ЗУНов, досвіду творчої діяльності та досвіду емоційно-ціннісного ставлення, засвоєння якої покликане забезпечити формування всебічно розвиненої особистості, підготовленої до збереження і розвитку матеріальної і духовної культури.

Документи, що визначають зміст освіти:

O Освітні стандарти

O Навчальні плани (типовий, УО, експериментальний, індивідуальний)

O Навчальні програми (типові, індивідуальні)

Зміст навчальної програми орієнтоване на розвиток здібностей дітей в різних видах діяльності і створення оптимальних умов для стимулювання і підтримки емоційного, морального та інтелектуального розвитку і саморозвитку дитини, прояви самостійності, ініціативності.

З урахуванням цілей і завдань зміст навчальної программиструк туріровано за п'ятьма напрямками: фізична, соціально-моральне і особистісне, пізнавальне, мовленнєвий, естетичний розвиток вихованця.

Кожен напрямок представлено освітніми областями (Окремими дидактичними одиницями змісту), які в єдності складають його комплексну характеристику.

напрямок «Фізичний розвиток вихованця».Зміст реалізується в освітній галузі «Фізична культура» і передбачає формування культури рухів (ходьба, біг, стрибки, лазіння, кидки) і їх освоєння, активності, позитивного ставлення до світу і собі, основ здорового способу життя, первинних уявлень про здоров'я, способи його збереження і зміцнення, виховання фізичних і особистісних якостей.

напрямок «Соціально-моральне і особистісний розвиток вихованця».Зміст реалізується в освітній галузі «Дитина і суспільство» і передбачає формування у нього прагнення до самопізнання, позитивного ставлення до себе, дорослих і однолітків, початкових уявлень про особисту гігієну та культуру харчування, основи безпечної життєдіяльності, світі і рідний край, ставлення до них, виховання моральності, патріотичних почуттів, працьовитості, прилучення до загальнолюдських цінностей, національних культурних традицій, причетності до сучасних подій.

Особливу роль в соціальному розвитку відіграє виховання основ культури безпечної життєдіяльності та трудове виховання. Традиційні види праці - самообслуговування, господарсько-побутової працю, працю в природі, ручна праця - представлені в освітніх областях «Дитина і суспільство», «Дитина і природа», «Мистецтво».

напрямок «Пізнавальний розвиток вихованця».Зміст реалізується в освітніх областях «Дитина і суспільство», «Елементарні математичні уявлення», «Дитина і природа», «Розвиток мовлення і культура мовного спілкування», «Мистецтво» і направлено на забезпечення розвитку психічних пізнавальних процесів і здібностей, оволодіння способами і засобами діяльності; формування, розширення та збагачення уявлень про навколишній світ, 8уменія встановлювати закономірності в навколишньому природному та рукотворному світі, виховання дієвого, дбайливого та відповідального ставлення до нього, таких якостей особистості, як самостійність, цілеспрямованість, ініціативність та ін.

напрямок «Мовний розвиток вихованця». Утримуючи-ня реалізується в освітніх областях «Розвиток мови і культура мовного спілкування», «Развiццё маўлення i культура маўленчих зносiн», «Навчання грамоті» і забезпечує оволодіння нормами і правилами рідної мови, розвиток кому-никативной здібностей, елементарне усвідомлення мовної дійсності, підготовку до навчання грамоті. При цьому комунікативна функція розглядається як основна в мовної діяльності вихованців, а діалог - як універсальна форма мовного спілкування.

напрямок «Естетичний розвиток вихованця».Зміст реалізується в освітній галузі «Мистецтво» і передбачає виховання основ загальної та мистецької культури, розвиток естетичного ставлення до світу, художніх здібностей і естетичних почуттів, дитячої творчості засобами фольклору та художньої літератури, образотворчого мистецтва (архітектура, дизайн, скульптура, живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво), музичного мистецтва, хореографії, театру.

Реалізація змісту навчальної програми забезпечує різнобічний розвиток і саморозвиток особистості дитини, формування у нього моральних норм і придбання соціального досвіду, готовності до успішного переходу на наступний рівень освіти.

Освітній процес здійснюється відповідно до Типового навчального плану дошкільної освіти.

Корекційна спрямованість реалізації змісту освітніх галузей базового компонента навчального плану спеціального дошкільного закладу для дітей з важкими порушеннями мови.

Корекційно-розвивальне навчання та виховання дітей з важкими порушеннями мови здійснюється на основі активного пізнання дітьми навколишнього світу, практичного освоєння ними предметного середовища і сфери соціальних відносин. Дітей вчать застосовувати відпрацьовані на заняттях мовні вміння в різноманітних соціально-побутових ситуаціях, творчо використовувати їх в різних видах діяльності.

Вихователь групи для дітей з важкими порушеннями мови проводить такі заняття: фізичне виховання, ознайомлення з навколишнім світом, художня література, образотворча діяльність, конструювання, музичне виховання, формування елементарних математичних уявлень. На 1-му році навчання програмою передбачаються заняття по сенсорному вихованню, грі. Програмне зміст представлено у відповідних розділах.

У реалізації програмних вимог розділів «Формування культурно-гігієнічних навичок і навичок самообслуговування», «Трудове виховання», «Формування навичок соціальної взаємодії» зроблений акцент на формування відповідних навичок в ігровій та продуктивної діяльності, в процесі режимних моментів, виховних заходів і т. Д .

Так як корекційно-розвиваюча робота в дошкільному закладі здійснюється в умовах наступності вчителя-дефектолога (логопеда), вихователів і музичного керівника, програмою передбачено розділ «Музичне виховання», в якому представлено приблизний зміст роботи музичного працівника з дітьми, що мають мовні порушення.

Зміст програми забезпечує варіативність і особистісну орієнтацію освітнього процесу з урахуванням індивідуальних можливостей і потреб дітей. Програмний матеріал розрахований на чотирирічний термін навчання і охоплює різні напрями педагогічної роботи, які забезпечують всебічний розвиток дітей. Розподіл матеріалу співвідноситься з роком навчання і рівнем розвитку ребенкаДеті 6 років залишаються в групі для дітей з важкими порушеннями мови за медичними показаннями (при пред'явленні висновку ЛКК) або за висновком центру корекційно-розвиваючого навчання і реабілітації про необхідність продовження терміну перебування в групі і навчаються по програмі 4-го року навчання.

Основний зміст роботи вчителя-дефектолога (логопеда)

1. Формування лексико-граматичних засобів мови і розвиток зв'язного мовлення1.

2. Формування произносительной сторони мови

3. Навчання грамоті.

Основний зміст роботи вихователів

O Фізичне виховання.

O Ознайомлення з навколишнім світом.

O Художня література.

O Сенсорне виховання.

O Гра.

O Ліплення

O Малювання

O Аплікація / Конструювання

O Образотворча діяльність

O Формування елементарних математичних уявлень (ФЕМП).

O Музичне виховання


 Нормативно-правова база дошкільної освіти в Республіці Білорусь. | Фактори розвитку особистості дошкільника.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати