На головну

Тема 1. Освітня політика в Росії. Основні напрями модернізації. | Про стиль і зовнішньої культури вчителя | Тема 6. Сучасна система вітчизняної освіти: стратегія розвитку. Педагогічні навчальні заклади. | Тема 7. Освітньо-професійний шлях студента педагогічного вузу. Кар'єра педагога. | Тема 8. Педагогіка в системі гуманітарних знань і наук про людину | Тема 9. Методологія педагогічної науки і діяльності | Тема 10. Структура сучасної педагогічної науки і її категоріально-понятійний апарат | Тема 11. Методи педагогічних досліджень | Тема 12. Теорії цілісного педагогічного процесу. | Тема 13. Сучасні теорії навчання. |

Педагогічні основи різних видів професійної діяльності.

  1. ЦД. 08 Робочі процеси, конструкція і основи розрахунку автомобільних двигунів
  2. I Фізичні основи механіки
  3. I. ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ мікросередовища
  4. I. Теоретичні основи фінансового менеджменту
  5. II. МЕТРОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ИЗМЕРЕНИЙ
  6. II. Основи молекулярної фізики і термодинаміки
  7. II ДИСЦИПЛІНИ Загальнопрофесійна ПІДГОТОВКИ

професійна компетентність - Результат професійної освіти, що включає в себе як зміст професійної підготовки, так і систему непрофесійних знань, необхідних фахівцеві.

професіоналізм педагога - Сукупність найбільш важливих з точки зору ознак, особливостей, професійно значущих знань, умінь і навичок, здібностей.

педагогічна компетентність вчителя виступає як єдність його теоретичної і практичної готовності.

1.Теоретична готовність в структурі педагогічної компетентності вчителя розуміється як певна сукупність психолого-педагогічних і спеціальних знань і узагальнене вміння педагогічно мислити. Це група внутрішніх (ідеальних) умінь.

Зміст теоретичної готовності вчителя включає:

- аналітичні вміння, які складаються з ряду приватних умінь: аналізувати педагогічні явища, тобто ділити їх на складові елементи (умови, причини, мотиви, стимули, засоби, форми прояву); осмислювати кожну частину в зв'язку з цілим і у взаємодії з провідними сторонами; знаходити в теорії навчання і виховання ідеї, висновки, закономірності, адекватні (відповідні) логіці даного явища; правильно діагностувати педагогічне явище, знаходити основну педагогічне завдання (проблему) і способи її оптимального рішення;

- Прогностичні вміння, які пов'язані з управлінням освітнім процесом і передбачають орієнтацію на чітко представлений у свідомості суб'єкта управління кінцевий результат. Залежно від об'єкта прогнозування прогностичні вміння об'єднуються в три групи: прогнозування розвитку колективу, прогнозування розвитку особистості, прогнозування педагогічного процесу.

Склад прогностичних умінь можна подати так: висунення педагогічних цілей і завдань, відбір способів досягнення педагогічних цілей, передбачення результату, можливих відхилень і небажаних явищ, визначення етапів педагогічного процесу, розподіл часу, планування спільно з учнями життєдіяльності;

- проектні вміння, які здійснюються у вигляді розробки проекту освітнього процесу і включають ряд приватних умінь: переклад мети і змісту освіту і виховання в конкретні педагогічні завдання, облік при визначенні педагогічних завдань і відборі змісту діяльності учнів їхніх потреб та інтересів, можливостей матеріальної бази, власного досвіду і особистісно-ділових якостей, визначення комплексу домінуючих і підлеглих завдань для кожного етапу педагогічного процесу, відбір видів діяльності, адекватних поставленим завданням, планування системи спільних творчих справ, планування індивідуальної роботи з учнями з метою подолання наявних недоліків у розвитку їх здібностей, відбір зміст, форм, методів і засобів педагогічного процесу в їх оптимальному поєднанні;

- Рефлексивні вміння, які мають місце при здійсненні педагогом контрольно-оцінної діяльності, спрямованої на себе. Рефлексія - аналіз власних дій і станів і з'ясування, наскільки і як інші (учні, колеги, батьки) знають і розуміють рефлектирующего, його особистісні особливості, емоційні реакції, уявлення. Вчителю необхідно вміти аналізувати власну діяльність: аналізувати правильність постановки цілей, їх "перекладу" в конкретні завдання, відповідність змісту діяльності вихованців поставленим завданням, ефективність застосування методів, прийомів і засобів педагогічної діяльності, причини успіху і невдач.

2.Практична готовність педагога в структурі його педагогічної компетентності виражається в зовнішніх (предметних уміннях) - уміннях педагогічно діяти. До них відносяться організаторські та комунікативні вміння.

Організаторська діяльність вчителя забезпечує включення учнів в різні види діяльності і організацію діяльності колективу, що перетворює його з об'єкта в суб'єкт виховання. До організаторським вмінням відносяться мобілізаційні, інформаційні, розвиваючі і орієнтаційні.

· Мобілізаційні уміння пов'язані з залученням уваги учнів і розвитком у них стійкого інтересу до навчання, праці та інших видів діяльності, формуванням потреби в знаннях, озброєння учнів основами НОП.

· Інформаційні уміння виявляються в умінні чітко і ясно викладати навчальний матеріал, з огляду на специфіку предмета, рівень підготовленості учнів, логічно правильно будувати розповідь, виклад, формулювати питання в доступній формі, застосовувати ТСО.

· Розвиваючі вміння припускають визначення "зони найближчого розвитку" окремих учнів, класу, створення проблемних ситуацій, стимулювання пізнавальної самостійності і творчого мислення, потреби у встановленні логічних (окремого до загального, виду до роду, конкретного до абстрактного) і функціональних (причини-слідства, мети-засоби, якості-кількості, дії - результату) відносин.

· Орієнтаційні вміння спрямовані на формування морально-ціннісних установок вихованців і наукового світогляду, прищеплення стійкого цікавості до навчальної діяльності та науці, виробництву і професійної діяльності, відповідної особистим схильностям і можливостям дітей.

· Організаторські вміння нерозривно пов'язані з комунікативними, від яких залежить встановлення педагогічно доцільних взаємин вчителя з учнями, вчителями, батьками.

· Комунікативні вміння включають перцептивні вміння, вміння педагогічного спілкування, вміння і навички педагогічної техніки. Перцептівниеуменія (перцепція - сприйняття, розуміння людьми соціальних об'єктів) включають: вміння сприймати і адекватно інтерпретувати інформацію про сигнали від партнера по спілкуванню, глибоко проникати в особистісну суть інших людей, встановлювати індивідуальне своєрідність людини, визначати до якого типу особистості і темпераменту відноситься людина, по ознаками визначати стан людини, бачити головне в іншій людині.

· Уміння педагогічного спілкування. Педагогічне спілкування включає ряд етапів: етап моделювання майбутнього спілкування - подумки відновити особливості класу, попереднього спілкування, індивідуальні особливості. Організація безпосереднього спілкування вимагає володіння умінням здійснювати комунікативну атаку, тобто привертати до себе увагу. Необхідно вміння встановлювати психологічної контакт з класом, що сприяє передачі інформації та її сприйняттю учнями, створювати обстановку колективного пошуку. Управління спілкуванням передбачає вміння органічно і послідовно діяти в публічній обстановці. Успішне управління вимагає умінь розподіляти увагу і підтримувати його стійкість. Встановлення зворотного зв'язку в процесі спілкування допомагають емпатійние процеси, що виникають в ході взаємодії педагога і вихованців, досягається через уміння з поведінки учнів, їх очам, особам встановлювати психологічний настрой класу (емпатія - розуміння емоційних станів іншої людини у формі співпереживання і співчуття).

педагогічна техніка - Сукупність умінь і навичок, необхідних для педагогічного стимулювання активності, як окремих учнів, так і колективу в цілому, вміння вибрати правильний стиль, тон у поводженні з вихованцями, управляти їх увагою, почуття темпу. Крім того, педагогічна техніка включає розвиток мови вчителя, дикцію, міміку, жести, пантоміма (вміння керувати своїм тілом), регулювати свій психічний стан. Для успішного здійснення педагогічної діяльності вчитель повинен володіти прикладними вміннями: вміти малювати, співати, грати на музичних інструментах і т.д.Тема 2. Педагогічна діяльність: сутність та ціннісні характеристики. | Тема 4. Гуманістична природа педагогічної діяльності і культура педагога.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати