Головна

I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО

  1. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО
  2. I. Загальні положення
  3. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  4. I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА.
  5. I. Примітки до розкриття облікової політики та загальні відо­мості щодо банку
  6. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ВІДПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ № 3:

«Електрообладнання автомобіля»

Тема спрямована на подальше вивчення та удосконалення знань студентів питань загальної будови автомобільної техніки, які необхідні для її утримання у постійній готовності до використання.

Навчальний матеріал теми є логічним продовженням змісту програми підрозділу з вивчення питань будови військової автомобільної техніки, базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні попередніх тем підрозділу та загальноосвітніх і загальнотехнічних дисциплін (Фізика, Електротехніка, Електромеханіка).

В результаті вивчення теми студенти повинні:

Знати:

- призначення, загальну будову електрообладнання автомобіля, його характеристики і складові частини, принцип роботи електричних систем, основних вузлів та приладів.

Вміти:

- виконувати основні роботи по перевірці електрообладнання та підтриманню його у справному стані.

Знання та навички, набуті студентами при оволодінні навчальним матеріалом даної теми допоможуть їм у подальшому вивченні питань правильної організації експлуатації автомобільної техніки в різних обставинах.

Навчальна та виховна мета теми досягається застосуванням активних прийомів і методів навчання. Основними з них є постановка проблемних питань щодо використання АТ у складних умовах.

Дана тема вивчається протягом 4-х групових, 4-х самостійних і одного практичного заняття.

На вивчення теми відводиться 18 години.

При підготовці до занять необхідно усвідомити мету заняття, визначити конкретні знання та навички, які передбачається за його допомогою досягти. Вивчити рекомендовану літературу, методичну розробку, підібрати необхідне навчально-методичне та матеріальне забезпечення, перевірити його справність. За 2-3 дні до початку заняття скласти план його проведення та затвердити.

Заняття № 1:«Загальна будова системи електрообладнання. Автомобільні акумуляторні батареї.» (Групове заняття)

Заняття доцільно проводити в спеціалізованому класі по вивченню будови автомобілів з використанням його обладнання, необхідних схем та плакатів по темі заняття методом розповіді з показом. На занятті вивчити призначення, склад та структуру електрообладнання автомобіля, призначення, технічну характеристику, будову та принцип дії акумуляторної батареї.

Викладання навчальних питань має супроводжуватись демонстрацією та поясненням слайдів з використанням мультимедійного проектора, схем, плакатів, приладів електрообладнання, тощо. При вивченні навчального матеріалу не допускати зайвої деталізації, головну увагу зосередити на ті параметри, знання яких необхідно для грамотної експлуатації та ремонту автомобілів, їх використання і підтримання у високій бойовій готовності.

В ході заняття використовувати активні методи навчання з створенням проблемних ситуацій. При поясненні навчального матеріалу використовувати метод бесіди для обговорення окремих аспектів з залученням студентів, одночасно з цим здійснюється контроль рівня засвоєння студентами нового або попереднього матеріалу.

Заняття № 2: «Принципові схеми систем електрообладнання» (Самостійне заняття)

Студенти самостійно, в години відведені для самостійних занять, відпрацьовують навчальні питання заняття. Заняття направлене на самостійне вивчення студентами принципових схем електрообладнання автомобілів ЗІЛ-131 та КамАЗ-4310.

Заняття доцільно проводити в спеціалізованому класі по вивченню будови автомобілів де є відповідне матеріальне та інформаційне забезпечення. Перед початком заняття студенти отримують завдання на самостійне заняття, в якому вказані тема, навчальні питання заняття, література, якою необхідно користуватись, а також вказівки щодо найбільш доцільного розподілу часу на відпрацювання питань, порядок їх вивчення, головні аспекти на які необхідно звернути увагу та питання для самоконтролю.

Викладачам необхідно періодично контролювати хід самостійних занять та при необхідності надавати консультації.

Заняття № 3:«Приведення акумуляторних батарей до робочого стану.» (Групове заняття)

Заняття доцільно проводити в спеціалізованому класі по вивченню будови автомобілів з використанням його обладнання, необхідних схем та плакатів по темі заняття методом розповіді з показом. На занятті вивчити порядок приведення акумуляторних батарей до робочого стану, види заряду, порядок визначення ступеню заряду, основні несправності акумуляторних батарей.

Викладання навчальних питань має супроводжуватись демонстрацією та поясненням слайдів з використанням мультимедійного проектора, схем, плакатів, приладів електрообладнання, тощо. При вивченні навчального матеріалу не допускати зайвої деталізації, головну увагу зосередити на ті параметри, знання яких необхідно для грамотної експлуатації та ремонту автомобілів, їх використання і підтримання у високій бойовій готовності.

В ході заняття використовувати активні методи навчання з створенням проблемних ситуацій. При поясненні навчального матеріалу використовувати метод бесіди для обговорення окремих аспектів з залученням студентів, одночасно з цим здійснюється контроль рівня засвоєння студентами нового або попереднього матеріалу.

Заняття № 4:«Утримання акумуляторних батарей» (Самостійне заняття)

Студенти самостійно, в години відведені для самостійних занять, відпрацьовують навчальні питання заняття. Заняття направлене на самостійне вивчення студентами загальних правил експлуатації акумуляторних батарей, порядку проведення контрольно-тренувального циклу.

Заняття доцільно проводити в спеціалізованому класі по вивченню будови автомобілів де є відповідне матеріальне та інформаційне забезпечення. Перед початком заняття студенти отримують завдання на самостійне заняття, в якому вказані тема, навчальні питання заняття, література, якою необхідно користуватись, а також вказівки щодо найбільш доцільного розподілу часу на відпрацювання питань, порядок їх вивчення, головні аспекти на які необхідно звернути увагу та питання для самоконтролю.

Викладачам необхідно періодично контролювати хід самостійних занять та при необхідності надавати консультації.

Заняття № 5: «Автомобільні генератори та стартери» (Групове заняття)

Заняття доцільно проводити в спеціалізованому класі по вивченню будови автомобілів з використанням його обладнання, необхідних схем, плакатів та приладів електрообладнання по темі заняття методом розповіді з показом. На занятті вивчити призначення, технічну характеристику, будову та роботу генератора та регулятора напруги, а також стартерів СТ2 та СТ142Б.

Викладання навчальних питань має супроводжуватись демонстрацією та поясненням приладів, їх вузлів, а також схем і плакатів. При вивченні будови не допускати зайвої деталізації, головну увагу зосередити на ті параметри, вузли і прилади, знання яких необхідно для грамотної експлуатації та ремонту автомобілів, їх використання і підтримання у високій бойовій готовності.

В ході заняття використовувати активні методи навчання з створенням проблемних ситуацій. При поясненні навчального матеріалу використовувати метод бесіди для обговорення окремих аспектів з залученням студентів, одночасно з цим здійснюється контроль рівня засвоєння студентами нового або попереднього матеріалу.

Заняття № 6:«Несправності автомобільних генераторів та стартерів» (Самостійне заняття)

Студенти самостійно, в години відведені для самостійних занять, відпрацьовують навчальні питання заняття. Заняття направлене на самостійне вивчення студентами основних несправностей автомобільних стартерів та генераторів, їх ознак, причин та способів усунення.

Заняття доцільно проводити в спеціалізованому класі по вивченню будови автомобілів де є відповідне матеріальне та інформаційне забезпечення. Перед початком заняття студенти отримують завдання на самостійне заняття, в якому вказані тема, навчальні питання заняття, література, якою необхідно користуватись, а також вказівки щодо найбільш доцільного розподілу часу на відпрацювання питань, порядок їх вивчення, головні аспекти на які необхідно звернути увагу та питання для самоконтролю.

Викладачам необхідно періодично контролювати хід самостійних занять та при необхідності надавати консультації.

Заняття № 7:«Система запалювання двигуна. Прилади освітлення, сигналізації, контрольно-вимірювальні та допоміжні прилади» (Групове заняття)

Заняття доцільно проводити в спеціалізованому класі по вивченню будови автомобілів з використанням його обладнання, необхідних схем, плакатів по темі заняття та приладів електричних систем методом розповіді з показом. На занятті вивчити призначення, будову та принцип роботи системи запалювання автомобіля ЗІЛ-131, системи освітлення та світлової сигналізації та контрольно-вимірювальних приладів автомобіля.

Викладання навчальних питань має супроводжуватись демонстрацією та поясненням зразків приладів та наочних посібників (плакати, схеми, слайди). При вивченні навчальних питань не допускати зайвої деталізації, головну увагу зосередити на ті параметри, знання яких необхідно для грамотної організації експлуатації та проведення військового ремонту автомобільної техніки.

В ході заняття використовувати активні методи навчання з створенням проблемних ситуацій. При поясненні навчального матеріалу використовувати метод бесіди для обговорення окремих аспектів з залученням студентів, що дає змогу одночасно з цим здійснювати контроль рівня засвоєння студентами нового або попереднього матеріалу.

Заняття № 8:«Несправності системи запалювання двигуна, приладів освітлення та КВП» (Самостійне заняття)

Студенти самостійно, в години відведені для самостійних занять, відпрацьовують навчальні питання заняття. Заняття направлене на самостійне вивчення студентами основних несправностей системи запалювання, приладів освітлення та контрольно-вимірювальних приладів, їх ознак, причин та способів усунення.

Заняття доцільно проводити в спеціалізованому класі по вивченню будови автомобілів де є відповідне матеріальне та інформаційне забезпечення. Перед початком заняття студенти отримують завдання на самостійне заняття, в якому вказані тема, навчальні питання заняття, література, якою необхідно користуватись, а також вказівки щодо найбільш доцільного розподілу часу на відпрацювання питань, порядок їх вивчення, головні аспекти на які необхідно звернути увагу та питання для самоконтролю.

Викладачам необхідно періодично контролювати хід самостійних занять та при необхідності надавати консультації.

Заняття № 9:«Вивчення будови та роботи приладів електрообладнання » (Практичне заняття)

Доцільно проводити в спеціалізованих класах по вивченню будови автомобіля з використанням наявного навчального обладнання.

На занятті вивчити розміщення, кріплення та підключення акумуляторної батареї, стартера і генератора, приладів системи запалювання, освітлення та сигналізації. Надати практику студентам у перевірці технічного стану акумуляторної батареї, порядку встановлення запалення, методах пошуку та усунення обривів та коротких замикань в електричних ланцюгах.

На даному занятті провести контроль знань матеріалу теми.

Контроль якості засвоєння навчального матеріалу попередніх занять проводити на початку нового заняття. Для визначення ступеню засвоєння навчального матеріалу теми, контроль доцільно проводити в ході практичного заняття та в кінці його проведення методом вирішення тестів, або письмового експрес-контролю. Метод контролю та варіанти питань, в залежності від ступеню засвоєння навчального матеріалу студентами, ви­значаються викладачем.

Основні методи контролю - усне опитування, письмовий експрес-контроль (летючка) та комбінований метод.

При проведенні усного опитування для контролю визначити 3-5 студентів. Питання задавати для всієї аудиторії. Для опитування викликати студентів по списку або бажаючих.

Зробити короткий аналіз відповіді кожного студента, звернути увагу на методику відповіді. Довести оцінки.

При проведенні письмового експрес-контролю для скорочення часу на контроль завчасно приготувати аркуші паперу з контрольними запитаннями. Відповіді перевірити та оголосити оцінки на наступному занятті.


II. РОЗРАХУНОК ЧАСУ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ:

№ заняття Назва заняття Вид заняття Кількість годин
Заняття № 1 Загальна будова системи електрообладнання. Автомобільні акумуляторні батареї Групове 2 год.
Заняття № 2 Принципові схеми систем електрообладнання Самостійне 1 год.
Заняття № 3 Приведення акумуляторних батарей до робочого стану Групове 2 год.
Заняття № 4 Утримання акумуляторних батарей Самостійне 1 год.
Заняття № 5 Автомобільні генератори та стартери Групове 2 год.
Заняття № 6 Несправності автомобільних генераторів та стартерів Самостійне 2 год.
Заняття № 7 Система запалювання двигуна. Прилади освітлення, сигналізації, контрольно-вимірювальні та допоміжні прилади Групове 2 год.
Заняття № 8 Несправності системи запалювання двигуна, приладів освітлення та КВП Самостійне 2 год.
Заняття № 9 Вивчення будови та роботи приладів електрообладнання Практичне 4 год.

III. НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬДля проведення занять зі студентами 3 курсу зі спеціальності | Загальна будова системи електрообладнання. Автомобільні акумуляторні батареї.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА | Методичні вказівки щодо відпрацювання навчальних питань. | Приведення акумуляторних батарей до робочого стану | Методичні вказівки щодо відпрацювання навчальних питань. | Самостійне заняття | Автомобільні генератори та стартери. | Методичні вказівки щодо відпрацювання навчальних питань. | Самостійне заняття | Система запалювання двигуна. Прилади освітлення, сигналізації, контрольно-вимірювальні та допоміжні прилади |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати