Головна

ЛІТЕРАТУРА | МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І ОСНОВИ ХОРЕОГРАФІЇ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА НАУКА | ЗАВДАННЯ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ | МУЗИКА В ШКОЛІ ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ | ПРОВІДНІ ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ, ЩО СТАЛИ ВИЗНАЧНОЮ ВІХОЮ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ XX СТ. | Е. Жак-Далькроза, К. Орфа, 3. Кодая, Д. Кабалевського | Зміст музичного виховання в початкових класах. | Аналіз навчальної програми з музики | ПРОГРАМА | II СЕМЕСТР |

II СЕМЕСТР

  1. I семестр
  2. I семестр
  3. II курс 3 семестр
  4. II СЕМЕСТР
  5. II СЕМЕСТР
  6. II СЕМЕСТР

Тема. Про що і як розповідає музика (18 год)

Основні завдання: ввести учнів у світ музичної мови, на доступних, яскравих і захоплюючих зразках І ознайомити із засобами музичної виразності (темп, динаміка, мелодія, метроритм, регістр, тембр тощо), дати уявлення про зв'язок характеру музики й засобів музичної виразності; розвивати виконавські вміння і навички учнів.

Вокальні вправи

Поспівки "Добрий день!", "Де ви були?", "Котилася І торба", дитяча забавлянка "Гойда-да, гойда-да".

Твори для хорового співу

Б. Фільц. "Морозець"; Я. Степовий. "Сніжинка"; Р. Скалецький. "Білочка"; О. Швець. "Пісня про матір"; українські і народні пісні в обробці Л. Ревуцького"Вийди, вийди, сонечко", "Ой єсть в лісі калина"; українська народна пісня "Подоляночка"; А. Філіпенко. "Зацвіла в долині"; українська веснянка "Ми кривого танцю йдемо".

Твори для слухання

П. Чайковський. "Танець феї Драже", "Баба Яга"; В. Косенко. "Не хочуть купити ведмедика", "Купили ведмедика"; С. Прокоф'єв. "Ходить місяць над лугами"; В. Сокальський. "Пташка"; Е. Гріг. "Пташка"; Р. Шуман. "Веселий селянин"; В. Барвінський. "Сонечко"; П. Чайковський. , "Пісня жайворонка".

Твори для музикування, виконання в русі

Українські народна танці "Метелиця", "Аркан"; українські троїсті музики (на вибір учителя).

Додатковий матеріал

Австрійська народна пісня "Зозуля"; білоруська народна пісня "Савка і Гришка "; І. Беркович. "Українська мелодія"; В. Верменич. "Веселі чобітки", "Іде весна", "Повертайся, ластівко"; В. Верховинець. "Біла квочка ", "Ведмедик лісові звірята ";. Е. Гріг. "Похід гномів"; П. Козицький. "А вже красне сонечко"; А. Кос-Анатольський. "Саночки-санчата"; В. Косенко. "За метеликом"; С. Майкапар. "У садоч ку"; М. Сільванський. "Сумна пісня", "Комарики"; Я. Сте повий. "Колискова"; К. Стеценко. "Вечірня пісня' українська колядка "Коляд, коляд, колядниця"; українська щедрівка "Щедрівочка щедрувала"; українсько-народні пісні "Іди, іди, дощику", "Сопілка", "Край долини мак", "Щебетала пташечка"; українські народні пісні обробці М. Леонтовича"Гра в зайчика", "Мак", "Женчичок-бренчичок"; українські народні пісні в оброби Я. Степового"Сорока-ворона", "Зайчик", "Господарство" українська народна пісня в обробці К. Стеценка"Ой н; горі жито"; українські троїсті музики; А. Філіпенко. "Но­ворічна ", "Берізонька".

2 клас

У 2 класі закріплюються, поглиблюються і розширю­ються музичні знання, вміння і навички, набуті у 1-му. За своїми фізіологічними і психологічними особливостями другокласники мало відрізняються від першокласників. Вони так само відчувають потребу в русі, мають обмеже­ний обсяг уваги. Але якщо в попередньому класі учні на­бували знання, уміння і навички в основному в процесі гри, то в 2 класі ця форма роботи поступово відходить на другий план. Накопичений вже досвід робить процес му­зичного навчання більш свідомим.

У цьому класі продовжується робота стосовно сприй­мання головних жанрів музичного мистецтва (пісні, тан­цю, маршу) у їх зв'язку з життям, у виразному і зобра­жальному значенні; сприймання музичних образів у їх взаємозв'язку, а музичної мови - як "будівельного ма­теріалу", з якого складається цілісний образ.

Тема першого семестру "Три типи музики - пісня, танець, марш" вводить учнів у світ найпоширеніших жанрів музичного мистецтва. Важливо, щоб учитель підходив до пісні, танцю й маршу не як до найпростіших та найдоступніших для дитячого сприймання жанрів, а як до основних сфер музичної образності, які пронизують усю класичну та сучасну симфонічну й камерну, вокаль­ну й інструментальну музику. Тому так важливо розгля­дати кожен твір, що прозвучить на уроці, не як конкрет­ний дидактичний матеріал, а як один із зразків музики, що звучить навколо нас.

Зміст теми "Про що говорить музика" поглиблює уявлення учнів про зв'язок музики з життям, допомагає їм : повніше пізнати внутрішній світ людини, відчути красу ' навколишнього світу. З перших уроків слід цілеспрямовано виховувати в школярів здатність сприймати музику як мистецтво, виразне за своєю природою.

Усвідомлення школярами виразних і зображальних можливостей музики відбувається на основі сприймання ними емоційного змісту трьох сфер музики - пісні, танцю, маршу, що сприяє закріпленню тем попереднього семестру й підготовці до засвоєння нової теми - "Куди ведуть нас пісня, танець, марш").

У другому семестрі пісня, танець і марш сприймаються на вищому рівні. Вони стають надійними провідниками у будь-який жанр музичного мистецтва. У цьому семестрі ставиться завдання на основі набутих уявлень про різні елементи музичної мови сприйняти й осягнути їхнє виразне значення. Вслухаючись у музичну мову, учні повинні визначати своєрідність змісту музичних образів. Чільне місце на уроках посідає аналіз музичних творів, у ході якого учні зіставлятимуть і порівнюватимуть різні І музичні твори, пов'язуватимуть музику з життєвими ситуаціями, намагатимуться з'ясувати, за якими ознаками вони розрізняють характерні особливості трьох сфер музики. Важливо, щоб осягнення художньої своєрідності музичних творів відбувалося в єдності їх змісту й форми.

Музичне сприймання другокласників майже не відрізняється від сприймання першокласників. Відмінності пов'язані насамперед зі збільшенням життєвого й музичного досвіду дітей. Нагадаємо, що до життєвого належить досвід мовний, моторний, емоційний, а також досвід зв'язку життєвих і музичних вражень. Музичний досвід набувається під час сприймання й осягнення музики, її виконання. Поглиблення сприймання у власне музичну сферу відбувається у дітей природним шляхом: від комплексного жанрово-ситуативного враження - до диференційованого сприймання музичних творів. При цілеспрямованому розвитку музичного сприймання учні набувають здатності до усвідомлення мелодизму музики, її ритмічної організації, емоційної узагальненості інтонаційного розвитку як найважливіших компонентів музичного мистецтва.

У музичному розвитку другокласників важливе місце посідає хоровий спів. Це не лише правильне емоційне і виразне виконання пісень, а й водночас активне за­своєння особливостей музичного мистецтва. Увесь про­цес навчання співу повинен сприяти активному, зацікав­леному і творчому ставленню учнів до музики.

Правильний і красивий спів залежить від оволодіння учнями вокальними навичками (дихання, звукоутворення, дикція), які тісно пов'язані між собою. Якщо у попе­редньому класі закладалися лише основи співацької культури, то в 2 класі вокально-хорові навички усклад­нюються: відбувається подальше їх формування і вдоско­налення.

З 2 класу слід розпочати підготовку учнів до двоголос­ного співу. Як відомо, основою двоголосся є наявність гармонічного слуху, розвиток якого розпочинається вже в 1 класі. Продовжується вироблення у дітей навички роз­поділу слухової уваги. Для цього слід частіше використо­вувати співацькі вправи і пісні з супроводом, що не дуб­лює мелодію.

Навичка виконання ритмічного двоголосся усклад­нюється введенням ритмічного рисунка, що не дублює ритм пісні. Діти вчаться виконувати такий ритмічний акомпанемент водночас зі співом, продовжують викону­вати вправи і пісні різними групами класу у вигляді пе­реклички.

Імпровізація як вид музичної діяльності у 2 класі на­буває більшого значення. Вокально-імпровізаційна творчість дітей грунтується на музичному сприйманні, умінні оперувати музично-слуховими уявленнями, творчій уяві, здатності комбінувати, змінювати, створю­вати щось нове на основі набутого музично-слухового досвіду. З огляду на введення нових ладових ступенів ЛЕ і НА, значно розширюються можливості імпровізування мелодій на засвоєних ладових ступенях (мажорна пента­тоніка). Доцільними будуть такі види вокальної імпровізації, як імпровізування мелодій без тексту в зада­ному характері й мелодизація поетичних текстів ("музич­на розмова", мелодекламація, імпровізування мелодій у характері пісні, танцю, маршу, доспівування початої ки­мось мелодії тощо).

Учні засвоюють знаки нотного запису, тривалості (чверть, восьма, половинна), паузи (чверть, восьма); по­няття про такт і тактову риску, дво- і тридольні розміри; вчаться розрізняти мажорний і мінорний лади, співати по нотах та за ручними знаками поспівки й пісні з використанням ступенів ЙО - ЛЕ - ВІ - НА - ЗО - РА ( І-II- III- IV - V - VI); співати за абсолютною нотацією поспівки, які включають мажорний трихорд (І - II - III)І з плавним рухом мелодії і з стрибком І - IIIі III- І; і відтворювати ритмічне двоголосся.

На музичних заняттях у 2 класі доцільно ввести гру на сопілці. Це сприятиме залученню учнів до активних і захоплюючих форм музикування, розвитку музичного слуху, вихованню навичок ансамблевої гри, підготовці до двоголосного співу, практичному засвоєнню нотної І грамоти.

Послідовність навчання гри на сопілці може бути такою:

- гра поспівок на одній висоті - сі, ля, соль, сі бе­моль. (Поспівки: "Тук, тук, чобіток", "Ходить квочка", "їхав лис", "Сів шпак на шпаківню", "Раз, два, три, чотири" тощо;

- гра поспівок у секундному співвідношенні. (Поспівки: "Тосі, тосі, тосяни", "Каркнув крук", "Печу, пе-і чу хлібчик", "Стоїть півень на току", "Ой весна, весна" тощо);

- гра поспівок у терцієвому співвідношенні. (Поспівки:"Кумо, кумо, що варила?", "Зозуля рябенька", "Ходить квочка", "Котилася торба", "Пускайте нас", "Коломийка", "Щедрик, щедрик, щедрівочка" тощо).

Накопичення музичних вражень пов'язане не лише з шкільними уроками музики, а й з позаурочною музично-виховною роботою. Враження ці підкріплюються численними контактами з музикою у домашній обстановці, на заняттях у гуртках художньої самодіяльності, дитячій музичній школі тощо. Необхідно всіляко використовувати спілкування дітей з музикою за межами школи, заохочувати їх до розповіді про свої враження на уроках. Можна використати таку, наприклад, форму домашнього завдання:слухати музику, де б вона не звучала, і розповісти про свої враження у класі. Доцільно рекомендувати учням слухати і дивитися протягом тижня певні радіо- і телепе­редачі.І СЕМЕСТР | І СЕМЕСТР
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати