На головну

Перевірте себе

  1. Перевірте себе
  2. Перевірте себе
  3. Перевірте себе
  4. Перевірте себе
  5. Перевірте себе
  6. Перевірте себе

Продовжте думку:

1. Метою історії держави і права зарубіжних країн як науки є ...........................................

2. Предметом наукиісторії держави і права зарубіжних країн є..........................................

3. Ф. савіньї, М. пухта - це представники ............................. школи права.

4. Преставниками соціологічної школи права були ....................................

5. Починаючи з сер. ХІХ ст., домінуючою в історико-правовій науці стала ........................... школа права.

6. М. ф. володимирський-Буданов і О. ф. кістяківський представляли ............... течію в...................................................... школі права на Україні

Індивідуальне завдання: підготувати есе на тему: "Юриспруденція:історичні витоки і сучасність"

Література:

Навчальна:

1. Бостан Л. м., Бостан С. к. Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник для студентів, курсантів, слухачів. -К.: ЦНЛ, 2004.-С.7-25.

2. Бостан Л. м., Бостан С. к. Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник для студентів, курсантів, слухачів. - К.: Центр навчальної літератури, 2008.-С.7-23.

3. Графський В. г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. - М.: Норма-Инфра.-2000.- С.61-73, 96-106.

4. История государства и права зарубежных стран. Учебник для вузов по спец. "Правоведение" / Под ред. О. а. жидкова и Н. а. крашенинниковой.- М.: МГУ.- 1998.- Ч.1.- С.11-58.

5. Макарчук В. с. Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник.-К.: Атіка, 2000.-С.13-19.

6. Страхов М. м. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти.-Харків: Право,1999.-С.23-31.

7. Федоров К. г. Історія держави та права зарубіжних країн: Навч. посібник.- К., 1994.- С. 54-71, 72-95.

8. Черниловский З. м. Всеобщая история государства и права: (Ист. Гос-ва и права заруб. стран). Учебник для вузов по спец. "Правоведение". 2-е изд. перераб. и доп.-М.: Высшая школа, 1983.- С.27-29; М., 1995.- С. 23-58.

Спеціальна:

1. Тойнби А. Постижение истории.-М.: Прогресс. -,1991.- 736 с.

СЕМІНАР № 2

Тема №3: «Правові пам'ятки давньосхідного права»
(2 год.)

План

1. Виникнення права в країнах Стародавнього Сходу, його загальні риси та особливості.

2. Закони царя Хаммурапі і Закони Ману - найважливіші правові пам'ятки давньосхідної цивілізації.

3. Основні правові інститути давньосхідного права.

Методичні рекомендації

Семінарське заняття з вищезазначеної теми є продовженням обговорення загальної проблеми "Держава і право у країнах давньосхідної цивілізації", тому під час підготовки до нього слід повторити вже розглянуті питання, виконати завдання для самостійної роботи .

Організаційно заняття складається з двох частин.

В першій частині розглядаються питання №1 та № 2 у формі доповідей та їх обговорення.

В другій частині, при висвітленні третього питання, передбачено, окрім загальної характеристики правових інститутів, застосування елементів практичного характеру, а саме, складання і вирішення юридичних казусів з використанням таких правових пам'яток як Закони Хаммурапі і Закони Ману.

Перевірити свою готовність до роботи на семінарі можна, відповівши на контрольні запитання під рубрикою "Продовжте думку."

Висвітлення першого питання слід розпочати з визначення поняття «право», звернути увагу на особливості виникнення права в країнах Стародавнього Сходу, його відмінності від норм, які діяли в додержавний період. Назвіть та схарактеризуйте чинники, які обумовили характерні риси права і його особливості в таких Стародавніх країнах як Єгипет, Вавилон, Індія, Китай, Іудейське царство.

Характеристику Законів царя Хаммурапі, Законів Ману (друге питання) як найважливіших правових пам'яток Стародавнього Сходу слід розпочати з визначення історичної обумовленості їх прийняття. Розкриваючи структуру і загальний зміст пам'яток, необхідно подумати, яким чином в них знайшли відображення особливості права Стародавнього Вавилону, Стародавньої Індії, яка з них більше відповідає сучасним уявленням про збірку законів і чому.

В визначенні історичного значення цих пам'яток слід обґрунтувати їх місце і роль в історії розвитку права в цілому.

Розгляд третього питання плану розпочніть з визначення таких понять: правовий інститут, державно-правові відносини володарювання, майнові відносини, право власності, право зобов'язань, сімейно-шлюбне право, злочини і покарання. Даючи їх загальну характеристику, слід показати специфічність їх правового закріплення та регулювання на конкретних прикладах, використовуючи при цьому письмові пам'ятки країн Стародавнього Сходу.

Теоретичні знання першоджерел мають стати основою при виконанні практичної частини, а саме, складання і вирішення юридичних казусів.

Контрольні завдання:

Виконати завдання для самостійної роботи №№1, 2, модуля (теми) №1, №№ 1, 2, 4; 5 модуля (теми) 2 (див.: Бостан Л. м., Бостан С. к. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Київ.: ЦНЛ, 2004; Київ.: ЦУЛ, 2008.)Модуль І Держава і право країн епохи кастово-станового суспільства | Перевірте себе

СЕМІНАР № 3 | Перевірте себе | Перевірте себе | Методичні рекомендації | Перевірте себе | СЕМІНАРИ №6-7 | Перевірте себе | Перевірте себе | Семінар №13 | Індивідуальне завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати