На головну

Заходи щодо збільшення обсягу випуску продукції

  1. Cклад та структура витрат та структура витрат на виробництво і реалізацію продукції
  2. V. Індивідуальні завдання та контрольні заходи.
  3. Активні та пасивні заходи регулювання зайнятості населення
  4. Амортизаційні відрахування більше валових інвестицій - це призводить до зниження виробничого потенціалу, зменшення обсягів продукції і послуг, погіршення стану економіки
  5. Аналіз валової продукції ( обсягу виробництва) індексним методом
  6. АНАЛІЗ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ
  7. Аналіз виробництва продукції за обсягом, асортиментом і якістю
Заходи, що пропонуються  
1. Усунути або звести до мінімуму внутрішнезмінні втрати робочого часу можно шляхом поліпшення організації та умов труда працівників, поліпшити трудову дисципліну шляхом застосування додаткових контрольних заходів щодо трудової дисципліни, а також введенням відповідної системи штрафів та премій. +7998977,77
2. . Для скорочення цих втрат треба ввести контроль за дисципліной внутрішньогосподарських відносин, господарських відносин з постачальниками, покупцями,профілактика та поточний ремонт обладнання також сприяють зниженню цілодобових втрат +1479940,61
3. Впровадження прогресивних методів організації і технології виробництва; підвищення кваліфікації кадрів.
4. Підвищення трудової дисципліни, що дозволило б збільшити кількість виходів працівників й, відповідно, підвищити явочну чисельність на виробничих дільницях. Встановити жорсткий контроль за кількістю виходів працівників, ввести економічні санкції щодо порушників трудової дисципліни. +161371,16
  Разом   +9640289,54  

Таким чином, реалізація наведених в таблиці 2.6 заходів щодо усунення виявлених негативних причин дозволила б досягти підвищення випуску продукції в межах розрахованого у таблиці резерву на 9640289,5грн.

2.2 Аналіз якості продукції

Аналіз якості продукції пов'язаний з аналізом показників зольності,сірності,вологості. В залежності від змісту перелічених інгредієнтів змінюється відпускна ціна на вугілля по відношенню до прейскурантної її величини.

Розрахуємо зниження ціни вугілля під впливом названих вище показників за формулою:

∆Цот=0,01*Цпр(∆З*∆Цз+∆S*∆Цs+∆В*∆Цв) (2.18)

де Цпр - прейскурантна ціна на вугілля,грн.;

∆З - зміна змісту золи у вугіллі по відношенню до нормативної її величини,%;

∆Цз - зміна відпускної ціни на вугілля на 1% збільшення(зміни) зольності,%;

∆S - зміна змісту сіри у вугіллі,%;

∆Цs - зміна ціни на вугілля на 1% збільшення змісту сіри,%;

∆В - зміна змісту вологи у вугіллі,%;

∆Цв - зміна відпускної ціни на вугілля на 1% збільшення змісту вологи,%.

Звідси економічний збиток від погіршення якості видобутого вугілля (Уе4):

Уе4= Дфу*∆ Цот (2.19)

де Дфу - фактичний обсяг видобутого вугілля на шахті за місяць,т.

На підставі формули 2.18 знайдемо зниження ціни вугілля під впливом зольності,сірності,вологості.

∆Цот=0,01*200[(-3,4*2+(-0,4)*1+(-0,3)*10)]=-15грн

А на підставі формули 2.19 розрахуємо збиток від погіршення якості видобутого вугілля:

Уе4=34000*(-15)=-510000грн

Отже,під впливом зольності,сірності,вологості ціна на вугілля знизилася на 15 грн, а загальний збиток від погіршення якості вугілля склав 510000грн.

2.3 Аналіз обсягів реалізації продукції

Детальний аналіз обсягу реалізації продукції проводиться на підставі наступної моделі:

(2.20)

де - місячний обсяг товарної продукції, грн.;

, - залишки готової продукції на складі на початок і кінець місяця, грн.;

- збитки від відпуску готової продукції своїм працівникам безкоштовно або за пільговими цінами, грн.

З наведеної моделі видно, що на обсяг реалізації впливають наступні групи причин:

- до першої групи належать причини, що викликають зменшення вартості товарної продукції. До них відносяться: падіння обсягу випуску продукції, збільшення незавершеного виробництва, зниження цін на продукцію за рахунок погіршення її якості і наявності браку. Кількісний вплив цих причин на обсяг реалізації продукції розраховується за формулами:
1) за рахунок зниження обсягів випуску продукції :

(2.21)

де , - фактичний і відповідно плановий (базисний) обсяги випуску продукції в планових цінах, грн.

∆Ор1.1=34000*170-32300*170=289000грн

Отже,отримавши цей показник,можна сказати,що зниження обсягів випуску продукції не відбулося,а це означає,що ця причина не діє.

2) за рахунок зниження товарної продукції через зниження ціни ∆Ор1.3:

∆Ор1.3=Qфп(цф)-Qфп(цп) (2.22)

де Qфп(цф),Qфп(цп) - фактичний об'єм товарної продукції в планових та фактичних відпускних цінах,грн.;

∆Ор1.3=34000*173-34000*170=102000грн

Ця причина також не діє.

3) наявність забракованої продукції ∆Ор1.4:

∆Ор1.4=ƩQфпб(Цп) (2.23)

де Qфпб(Цп) - фактична величина забракованої продукції,не прийнята до реалізації у планових відпускних цінах,грн.;

∆Ор1.4=5875826*(-7,5)/100=-440686,95грн

Таким чином, фактична величина забракованої продукції склала 440686,95грн.

- до другої групи належать причини, що викликали збільшення залишків готової продукції на складі на кінець місяця в порівнянні з початком.

Вплив даної причини на обсяг реалізації продукції визначається так:

(2.24)

де , - величина залишків готової продукції на складі на початок і кінець місяця, грн.

∆Ор2=308681-314855=-6174грн

Таблиця 2.7Дані про забезпеченість підприємства основними видами матеріалів | Результати аналізу обсягу реалізації

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ | Загальні відомості про випуск та реалізацію продукції за місяць | Відомості про трудомісткість видобутку вугілля | АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ | РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ | ВИСНОВКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати