На головну

Дані про забезпеченість підприємства основними видами матеріалів

  1. I. ЕТИКА ПІДПРИЄМСТВА
  2. II. Визначення коефіцієнтів світловідбиття оздоблювальних матеріалів.
  3. Аналіз виробничих потужностей підприємства.
  4. Аналіз галузевої структури підприємства
  5. Аналіз джерел формування оборотних засобів підприємства
  6. Аналіз ділової активності підприємства
  7. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Найменування матеріалів Одиниця виміру Надійшло за місяць Заявлена потреба Коефіцієнт забезпеченості матеріалами Коефіцієнт незабезпеченості матеріалами
Лісові матеріали м3 0,96 0,04
Вибухові матеріали кг 0,95 0,05
Детонатори штук 1,05  

Величина зниження обсягу випуску продукції підприємства через незабезпеченість виробництва матеріалами визначається по наступній формулі:

(2.7)

п - плановий обсяг випуску продукції j-го вида;

- найбільший коефіцієнт незабезпеченості виробництва сировиною матеріалами по випуску продукції j-го виду;

Розрахуємо коефіцієнти забезпеченості та незабезпеченості сировиною, матеріалами та комплектуючими виробами (дані розрахунків представлені в таблиці 2.3)

(2.8)

(2.9)

Кз. м.1=359/374=0,96

Кз. м.2=2423/2550=0,95

Кз. м.3=4150/3953=1,05

Кнез. м1=1-0,96=0,04

Кнез. м1=1-0,95=0,05

Визначимо середній коефіцієнт незабеспеченності матеріалами:

Кнез.сер.=(0,04+0,05)/2=0,045

Дані таблиці 2.3 свідчать, що на підприємстві мало місце недостатнє забезпечення виробництва лісовими матеріалами та вибуховими матеріалами.

∆Qn. н. м.=32300*173*0,045=-251455,5грн

Внаслідок недостатньої забезпеченості підприємства сировиною та матеріалами обсяг випуску продукції знизився на -251455,5 грн./міс.

Величину зниження обсягу випуску, яке викликане впливом інших причин, можна визначити як різницю між загальним зменшенням обсягу видобутку внаслідок внутрішнезмінних втрат робочого часу і зниженням обсягу видобутку, зумовленого недостатньою матеріальною забезпеченістю виробництва:

(2.10)

∆Qп. о. п=1479940,61-251455,5=1228485,11грн.

Дане зниження обсягу випуску продукції становить вельми істотний відсоток від фактичного обсягу видобутку в періоді, що аналізується, що свідчить про необхідність найшвидшої розробки і реалізацію кардинальних заходів, направлену на підвищення організації труда і поліпшення трудової дисципліни.

3. зниження обсягу випуску продукції також може бути спричинене погіршенням структури виробництва, яке призводить до збільшення трудомісткості виробництва продукції, відповідно, до зменшення нормативної продуктивності труда основних робітників за одиницю часу. Зниження обсягів виробництва продукції під впливом цієї причини характеризується виразом:

(2.11)

Де - зниження годинної або змінної продуктивності праці основних робітників за рахунок погіршення структури виробництва, грн

Це зниження продуктивності праці визначається за формулою:

(2.12)

, - плановий і відповідно фактичний місячні обсяги випуску j-ої продукції, грн.

, - планова і відповідно фактична трудомісткість j-ої продукції, чел. смен (чел. час)

∆Пт=(34000*173)/4081-(32300*173)/4081=63,28

Отже, показник зниження годинної або змінної продуктивності праці основних робітників за рахунок погіршення структури виробництва виявився позитивним, а це означає, що дана причина не діє.

4. для визначення можливої недостатньої забезпеченості підприємства основними працівниками будемо використати планові показники облікової і явочної чисельності по кожній виробничій дільниці. Незважаючи на те, що планові показники, як зазначалось раніш, по випуску продукції були занижені, планова явочна чисельність працівників повинна була визначатись з урахуванням технологічної необхідності виробничого процесу, і, таким чином, показники планової явочної чисельності можуть бути використані для виявлення недостатньої забезпеченості основними робітниками виробничих дільниць у періоді, що аналізується.

Відомості про забезпеченість підприємства основними робітниками приведені в таблиці 2.2.

Величина зниження обсягу випуску продукції через недостатню забезпеченість виробничих дільниць робітниками розраховується по наступній формулі:

∆Qп4= ∆Шя×Поп (2.13)

Де ∆Шя -недоукомплектованість основними робітниками при виробництві j-ой продукції, чол.; Поп -планова місячна продуктивність труда основного робочого явочного складу при виробництві j-ой продукції, чол.; Визначимо штат явочний фактичний та плановий за наступною формулою, результати розрахунків занесемо у таблицю 2.2.

(2.14)

Де - трудомісткість виробленої продукції, чол. годин;

- кількість годин роботи підприємства, годин.

Шфактявочний1=1111/31=36чоловік; Шфактплан1=971/31=31 чоловік

Шфактявочний2=909/31=29 чоловік; Шфактплан2=978/31=32 чоловік

Шфактявочний3=1061/31=34 чоловік; Шфактплан3=1061/31=34 чоловік

Шфактявочний4=1000/31=32 чоловік; Шфактплан4=1045/31=34 чоловік

Недоукомплектованість явочного штату працівників визначається:

(2.15)

∆Шя1=36-31=5 чоловік

∆Шя2=29-32=-3 чоловік

∆Шя3=34-34=0 чоловік

∆Шя4=32-34=-2 чоловік

Визначимо продуктивність праці, яка приходиться на одного робітника грн./чол. за формулою 2.16 . Результати розрахунків зведемо у таблицю 2.2.

(2.16)

Продуктивність1=(7429*173)/31=41458,61грн/чол.;

Продуктивність2=(5491*173)/32=29685,72грн/чол;

Продуктивність3=(12274*173)/34=62453 грн/чол;

Продуктивність4=(7106*173)/34=36157 грн/чол;

Отже, маючи всі необхідні данні, за формулой 2.13 визначимо зниження обсягів виробництво через недостатню забезпеченість виробничих дільниць робітниками:

∆Qn4=(-3*29685,72)+( -2*36157)=-161371,16грн;

Розрахуємо резерв росту об'єма добутку вугілля, використовуючи ритмічність роботи підприємства за наступною формулою (2.17). Вихідні дані візьмемо з таблиці 2.4:

∆Qп (р)=(Qфnmax-Qфпср)*Nфд, (2.17)

де Qфnmax - фактичний максимальній об'єм випуску продукції за окрему добу;

Qфпср - фактичний середньодобовий об'єм випуску продукції по підприємству за аналізує мий період;

Nфд - кількість днів роботи підприємства за випуском продукції за тей самий період

Таблиця 2.4

Відомості про ритмічність роботи підприємства

Дата Обсяг виробнитства за добу, тон Дата Обсяг виробнитства за добу, тон
Ділянка №1 Ділянка №4 Ділянка №8 Ділянка №12 Ділянка №1 Ділянка №4 Ділянка №8 Ділянка №12
Разом
Qфпср          

Отже, резерв росту об'єма добутку вугілля дорівнює:

∆Qп (р)1=(340-274)*31=2046т/добу

∆Qп (р)2=(204-165)*31=1209 т/добу

∆Qп (р)3=(544-439)*31=3255 т/добу

∆Qп (р)4=(272-219)*31=1643 т/добу

У таблиці 2.5 представимо аналіз випуску продукції.

Таблиця 2.5Відомості про трудомісткість видобутку вугілля | Заходи щодо збільшення обсягу випуску продукції

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ | Загальні відомості про випуск та реалізацію продукції за місяць | Результати аналізу обсягу реалізації | АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ | РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ | ВИСНОВКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати