Головна

Статус депутата Палати представників, члена Ради Республіки.

  1. II. Структура і чисельність ради
  2. III. Порядок формування ради
  3. IV. Акушерський статус.
  4. IV. компетенція ради
  5. V. Порядок організації діяльності ради
  6. Агафонов С. Правовий статус Президента України // Право України. - 2000. - №9. - С.24-26
  7. Адміністративно-правовий статус державних службовців

Статус депутата Палати представників, члена Ради Республіки визначається Конституцією Республіки Білорусь, Законом Республіки Білорусь «Про статус депутата Палати представників, члена Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь» від 04.11.1998 р, іншими актами законодавства Республіки Білорусь, регламентами Палати представників і Ради Республіки .

Депутат Палати представників ~ вільно обраний народом представник, уповноважений здійснювати законодавчу владу в Палаті представників, представляти своїх виборців в державних органах, здійснювати інші повноваження, передбачені Конституцією та законами Республіки Білорусь.

Депутатом Палати представників може бути громадянин Республіки Білорусь, який досяг 2! року.

Член Ради Республіки - Особа, наділена в установленому законом порядку повноваженнями щодо здійснення законодавчої влади в Сонет Республіки, а також іншими повноваженнями, передбаченими Конституцією і законами Республіки Білорусь.

Членом Ради Республіки може бути громадянин Республіки Білорусь, який досяг 30 років і прожив на території відповідної області, в місті Мінську не менше п'яти років.

Термін повноважень депутата Палати представників, члена Ради Республіки - 4 роки. Термін повноважень палат Парламенту, в тому числі і парламентаріїв, може бути продовжений відповідно до ч. 1 ст. 93 Конституції Республіки Білорусь тільки в разі війни.

Термін виконання повноважень депутатом Палати представників, членом Ради Республіки починається з дня першого засідання новообраних Палати представників, Ради Республіки і закінчується в день відкриття першого засідання Палати представників. Ради Республіки нового скликання.

Депутат Палати представників здійснює свої повноваження на професійній основі.

Член Ради Республіки здійснює свої повноваження на професійній основі або без відриву від виробничої або службової діяльності.

Одне і теж особа не може одночасно бути членом двох палат Парламенту. Депутат Палати представників не може бути депутатом місцевої Ради депутатів. Член Ради Республіки не може бути одночасно членом Уряду. Не допускається поєднання обов'язків депутата Палати представників, члена Ради Республіки з одночасним заняттям посади Президента Республіки Білорусь або судді.

Депутат Палати представників, член Ради Республіки не можуть займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності.

Згідно ст. 12 Закону Республіки Білорусь «Про статус депутата Палати представників, члена Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь», депутат Палати представників, член Ради Республіки як члени представницького і законодавчого органу Республіки Білорусь несуть відповідальність перед виборцями і відповідно - перед Палатою представників, Радою Республіки і мають всією повнотою прав, що забезпечують їх активну участь в діяльності Палати представників, Ради Республіки, утворених ними постійних і тимчасових комісій, інших органів.

Права депутата Палати представників, члена Ради Республіки можна розділити на загальні і права парламентарів на сесії. До загальних прав відносяться:

- Право законодавчої ініціативи. Депутат Палати представників має право законодавчої ініціативи, яке реалізується за допомогою внесення в Палату представників проектів законів і постанов Палати представників, поправок до них;

- Право на першочерговий прийом посадовими особами і доступ в установи, організації, на підприємства;

- Право вимагати усунення порушення законності. У разі виявлення порушення законності депутат Палати представників, член Ради Республіки вправі направити подання посадовій особі правоохоронних або контролюючих органів, інших державних органів, громадських об'єднань, установ, організацій і підприємств. Посадові особи цих органів і установ приймають мерик усунення порушення, а при необхідності - до притягнення винних до відповідальності з наступним інформуванням про це депутата Палати представників, члена Ради Республіки;

- Право на участь в роботі органів місцевого самоврядування та управління з правом дорадчого голосу;

- Право на отримання і поширення інформації;

- Право брати участь у перевірках роботи державних органів, органів громадських об'єднань, установ, організацій і підприємств, що проводяться органами державного контролю в установленому законодавством порядку.

До прав парламентаріїв, які здійснюються ними на сесії відповідної палати, відносяться;

- Право вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються відповідною палатою та органами, до складу яких обрано парламентарії;

- Право обирати і бути обраними Головою відповідної палати або його заступником до органів палат;

- Право вносити пропозиції і висловлювати думку щодо персонального складу створюваних органів;

- Право вносити з відповідною мотивацією питання про звільнення з посад осіб, обраних, призначених або затверджених відповідною палатою Національних зборів Республіки Білорусь;

- Право пропонувати питання для обговорення;

- Право вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного і переліком питань, які підлягають розгляду на даному засіданні, по порядку розгляду і суті обговорюваних питань;

- Право брати участь в дебатах, ставити запитання, давати довідки, доводити до відома відповідних палат свою точку зору і точку зору виборців, населення, звертатися із запитом;

- Право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі комісії, членом якої парламентарій не є;

- Право своєчасно отримувати в установленому порядку друковані екземпляри внесених на обговорення законопроектів, додані до них пропозиції, обгрунтування, а також проекти інших документів, що вносяться на обговорення палат і їх органів;

- Право передавати в секретаріат текст свого виступу, в тому числі іне зачитаного вголос, а також викладені в письмовій формі пропозиції та зауваження щодо обговорюваних питань для включення їх до протоколу;

- Право знайомитися з протоколами засідань палати, членом якої парламентарій є.

Обов'язки депутатів Палати представників, членів Ради Республіки:

- дотримуватися в своїй діяльності Конституції Республіки Білорусь, закони та інші нормативні акти, регламент відповідної палати;

- Бути присутнім на засіданнях і брати участь в роботі відповідної палати Національних зборів Республіки Білорусь;

- Періодично, але не рідше одного разу на рік, звітувати перед виборцями про свою роботу, виконання передвиборчої програми, Палати представників і органів, до складу яких входить депутат Палати представників;

- Дотримуватися правил парламентської етики. Правила парламентської етики закріплені в розділі XI Регламенту Палати представників І.1 гл. 32 Регламенту Ради Республіки.

Відповідно до ст. 11 Закону Республіки Білорусь «Про статус депутата Палати представників, члена Ради Республіки Національних: зборів Республіки Білорусь», формами діяльності парламентаріїв є:

1) Діяльність депутата Палати представників, члена Ради Республіки в Палаті представників, Раді Республіки;

2) участь депутата Палати представників, члена Ради Республіки в роботі міжпарламентських органів і органів міждержавних утворень, до складу яких входить Республіка Білорусь;

3) участь депутата Палати представників, члена Ради Республіки в установленому порядку в перевірках роботи державних органів, органів громадських об'єднань, установ, організацій, підприємств,

4) робота депутата Палати представників з виборцями, члена Ради Республіки - з населенням;

5J діяльність депутата Палати представників, члена Ради Республіки в інших формах, передбачених Конституцією і законами Республіки Білорусь, регламентами Палати представників і Ради Республіки.

Діяльність депутата Палати представників, члена Ради Республіки в палатах відповідно включає:

участь в засіданнях Палати представників і Ради Республіки відповідно, спільних засіданнях палат;

-участь в роботі постійних комісій та інших органів палат;

- Участь в роботі погоджувальних комісій;

- Участь в парламентських слуханнях;

- Участь у виконанні доручень Палати представників, Ради Республіки;

- Запити депутата Палати представників, члена Ради Республіки. запит - це внесене на сесії в письмовій формі пропозиція дати офіційне роз'яснення чи викласти позицію з питань, що цікавлять, віднесених до компетенції державних органів або посадових осіб. Парламентарій має право звернутися із запитом до Прем'єр-міністра, членів Уряду, керівників державних органів, які утворюються або обираються Парламентом, з питань, що входять до компетенції цих органів. Посадова особа, до якої звернуто запит, зобов'язана протягом двадцяти сесійних днів дати відповідь на запит. Письмова відповідь на запит оголошується на сесії палати. Депутат Палати представників, член Ради Республіки вправі дати оцінку відповіді посадовця на їх запит. За результатами обговорення запиту і відповіді на нього може бути прийнята постанова палати. Запит, відповідь на нього і постанова, прийнята палатою Парламенту за результатами його розгляду, підлягають опублікуванню;

- Питання депутата Палати представників, члена Ради Республіки. Відповідно до ч. 2 ст. 103 Конституції Республіки Білорусь, під час сесій палат Парламенту одне засідання на місяць резервується для питань парламентаріїв і відповідей Уряду. Питання депутат Палати представників, член Ради Республіки може задавати як в усній, так і в письмовій формі. Питання в письмовій формі завчасно подається в секретаріат відповідної палати не пізніше, ніж за сім днів до дня проведення засідання палати. Посадовим особам, до яких звернені питання, направляється запрошення з переліком надійшли питань. У разі, якщо запрошений член Уряду не має можливості прибути на засідання Палати представників, Ради Республіки, він в обов'язковому порядку дає офіційну відповідь на попередньо поставлене запитання, який доводиться до відома парламентаріїв на цьому засіданні палати;

-Звернення депутата Палати представників, члена Ради Республіки. звернення - Це викладена в письмовій формі пропозиція до посадових осіб державних органів, органів громадських об'єднань, установ, організацій і підприємств про подання інформації та Роз'яснень з питань, що належать до компетенції державного органу, установи, організації, підприємства або посадової особи, депутат Палати представників, член ради Республіки вправі звернутися посадовим особам державних органів, органів громадських об'єднань, до керівників установ, організацій і підприємств незалежно від форм власності і підпорядкування з питань, пов'язаних з їх парламентською діяльністю, і брати участь в розгляді поставлених питань. Місцеві Ради депутатів, виконавчі і розпорядчі органи, інші державні органи, органи громадських об'єднань, а також керівники установ, організацій і підприємств, інші посадові особи, до яких звертаються депутати Палати представників, члени Ради Республіки з питань, що входять в їх компетенцію, зобов'язані дати відповідь на їх звернення в усній або (на вимогу) в письмовій формі невідкладно, а при необхідності додаткового вивчення чи перевірки фактів - не пізніше, ніж у шестимісячний строк. Депутат Палати представників, член Ради Республіки мають право брати участь у розгляді поставлених ними питань, про що о »повинні бути сповіщені не пізніше, ніж за три дні до розгляду;

- Участь в роботі депутатських груп, об'єднань, асоціацій, клубів. Робота депутата Палати представників з виборцями, члена Ради Республіки - з населенням включає:

- Проведення зборів виборців округу, населення адміністративно-територіальної одиниці;

- Інформування виборців та населення, трудових колективів своїй роботі в Парламенті під час зустрічей і через засоби масової інформації;

- Вжиття заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів виборців і населення;

- Розгляд скарг, що надійшли, пропозицій, заяв, сприяння в межах своїх повноважень своєчасному вирішенню містяться в них питань;

-прийом громадян;

- Вивчення громадської думки і при необхідності - внесення пропозицій до відповідних органів;

- Участь в роботі територіальних органів управління і самоврядування з правом дорадчого голосу;

- Звіти про свою роботу, виконання передвиборчої програми, роботі палати Парламенту і її органів.

Гарантії діяльності парламентаріїв передбачені гл. 4 Закону Республіки Білорусь «Про статус депутата Палати представників, члена Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь». Ними є:

1) обов'язковість повноважень депутата Палати представників, члена Ради Республіки. Ніхто не має права обмежувати конституційні повноваження парламентаріїв;

2) забезпечення умов для здійснення повноважень парламентаріїв. Воно включає надання бібліотечних фондів, копіювально-розмножувальної техніки, електронно-обчислювальної техніки і т. Д .;

3) матеріально-фінансове забезпечення;

4) надання депутату Палати представників, члену Ради Республіки службового приміщення в будівлі відповідної палати, обладнаного меблями, оргтехнікою, засобами зв'язку;

5) надання житлового приміщення парламентаріям, які не мають в Мінську житлової площі або стоять на обліку для поліпшення житлових умов, за їх заявою протягом 6 місяців з дня початку роботи на професійній основі. На період до одержання житлової площі надається двомісний готельний номер або відшкодовуються витрати по найму житлового приміщення;

6) право на позачергове встановлення квартирного телефону;

7) щорічна оплачувана відпустка тривалістю 36 календарних днів;

8) право користуватися повітряним, залізничним, автомобільним, водним транспортом та всіма видами міського та приміського пасажирського транспорту (за винятком таксі) за рахунок коштів, що виділяються на фінансування Національних зборів Республіки Білорусь;

9) право позачергового придбання та бронювання квитків;

10) звільнення на термін повноважень від призову на військову службу і військові збори;

11) гарантії трудових прав:

- Виплата вихідної допомоги після закінчення терміну повноважень (крім депутатів - членів Ради Міністрів);

- Працевлаштування після закінчення терміну повноважень на колишнє місце роботи (крім членів Уряду і виборній посаді в державних органах) або надання іншої рівноцінної посади;

- Напрямок по закінченні терміну повноважень військовослужбовців і осіб, чия служба регулюється статутами, на раніше займану, що дорівнює або вищу посаду;

- Зарахування строку повноважень до загального стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, стаж служби в державному апараті, вислугу в званні і т. Д .;

12) державне особисте страхування;

13) медичне, санаторно-курортне та побутове забезпечення на умовах, встановлених для міністрів Республіки Білорусь;

14) Пенсійне забезпечення;

15) використання засобів зв'язку, якою володіють державні органи, установи, організації та підприємства на території Республіки Білорусь, позачергово;

16) право на позачергове поселення в готелі;

17) Захист прав, честі і гідності;

18) недоторканність при вираженні своїх думок і здійсненні повноважень. Недоторканність парламентарія поширюється також на його житлове, службове приміщення, особистий і службовий транспорт, листування, засоби зв'язку і документи. Парламентарії не міг бути притягнуті до відповідальності за позицію, висловлену під час сованні, і інші дії, в тому числі і після закінчення терміну повноважень. Це не відноситься до звинувачення їх в наклепі і образі. У період своїх повноважень парламентарії можуть бути затримані, заарештовані і іншим чином позбавлені особистої свободи лише за попередньою згодою відповідної палати, за винятком випадків здійснення державної зради або іншого тяжкого злочину, а також затримання на місці вчинення злочину. Кримінальну справу щодо парламентарія може бути порушена тільки Генеральним прокурором Республіки Білорусь і розглядається Верховним Судом Республіки Білорусь. Питання про позбавлення члена палати Парламенту недоторканності вирішується відповідною палатою за поданням Генерального прокурора;

19) Право мати до двох помічників на постійній платній основі і до трьох, які працюють на громадських засадах, для більш тісного зв'язку виборцями, населенням, отримання постійної допомоги у вирішенні організаційних, технічних, консультаційних та інших питань.

Повноваження депутата Палати представників, члена Ради Республіки за рішенням (крім п. 10) відповідно Палати представників, Ради Республіки відповідно до ст. 8 Закону «Про статус депутата: Палати представників, члена Ради Республіки» достроково припиняються:

1) у зв'язку з обранням або призначенням депутата Палати представників, члена Ради Республіки на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією і законом несумісне з виконанням повноважень депутата Палати представників, члена Ради Республіки;

2) у зв'язку з письмовою заявою депутата Палати представників, члена Ради Республіки про складання повноважень за станом здоров'я або через інші обставини, що перешкоджають їх виконанню;

3) у разі визнання їх судом недієздатними;

4) у разі незгоди депутата Палати представників нового скликання протягом трьох місяців перейти на професійну основу до Палати представників;

5) у разі визнання виборів або повноважень окремих депутатів Палати представників, членів Ради Республіки недійсними;

6) у зв'язку зі набрав законної сили обвинувальним вироком Верховного Суду Республіки Білорусь щодо парламентарія;

7) а разі втрати громадянства;

8) у зв'язку з письмовою заявою про складення повноважень з особистих причин;

9) у зв'язку з достроковим припиненням повноважень палат Парламенту;

10) у зв'язку зі смертю депутата Палати представників, члена Ради Республіки.

 Комісії палат. | Законодавчий процес.

Поняття, види і система державних органів. | Конституційні основи класифікації державних органів. | Основні принципи організації та діяльності органів держави. | Президент - Глава держави. Поняття і призначення інституту президентства. | Компетенція Президента держави. | Характеристика правових актів, прийнятих Главою держави. | Основні гарантії діяльності Президента Республіки Білорусь. Адміністрація Президента і інші органи, що забезпечують діяльність Президента Республіки Білорусь. | Національне собраніе- парламент країни. Структура, склад, порядок формування, термін повноважень. | Рада Республіки. | Палата представників. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати