Головна

Літературознавчий аспект вивчення байки в родо-жанрової специфіки

  1. A.S. Напівжирним, курсивом і підкресленням виділені ті аспекти тексту, які безпосередньо відповідають на відповідні підпункти питання.
  2. II. Конкретні цілі вивчення теми
  3. II. Конкретні цілі вивчення теми
  4. II. Соціальні АСПЕКТИ ВІДРОДЖЕННЯ СЕЛА
  5. III. Програма вивчення особистості учня.
  6. VI. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ УМОВ ПРАЦІ І ЖИТТЯ НА селі
  7. X. ВЕТЕРИНАРНІ АСПЕКТИ

6.14. Оформлення посилань здійснюється згідно ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 року «Бібліографічна посилання». У тексті роботи після згадки або цитування будь-якого джерела в квадратних дужках проставляють номер, під яким він значиться в списку використаних джерел, і номера сторінки, звідки взята цитата. Наприклад, «Цитата ...» [1, с.25]. Цитування використовується тільки в тих випадках, коли необхідно точно передати думку автора або підтвердити, що він саме там сформулював певні положення. При цитуванні тексту по вторинному джерела необхідно вказувати не тільки джерело оригінального тексту, а й джерело, з якого взята цитата. При цитуванні за вторинними джерелами посилання оформляють з використанням слів «Цит. по: »,« Цит. по кн .: »,« Цит. по ст .: ». При цьому в списку використаних джерел посилання дається на вторинне джерело, в якому була знайдена цитата.

приклад:

«Через мову здійснюється освоєння традицій національної культури, виховання національної самобутньої особистості» [7, ??с. 78].

Де 7 - номер джерела в списку використаних джерел, а с.78 - номер сторінки джерела.

«Через мову здійснюється освоєння традицій національної культури, виховання національної самобутньої особистості» [Цит. по кн .: Леонович Е. Н. Слідом за дослідниками. Формування пізнавальної мовно-розумової діяльності учнів у навчанні рідної мови. - М., 2000, с. 78].

Цитовану книгу (Леонович Е. Н.) необхідно внести в список використаних джерел.

6.15. Використання в КР підрядкових посилань в низу сторінки не рекомендується.

6.16. Роблячи в КР посилання на літературні та інші джерела, необхідно дотримуватися таких вимог цитування:

· Текст цитати полягає в лапки і наводиться в тій граматичній формі, в якій він даний в джерелі, із збереженням особливостей авторського написання.

· Цитування повинно бути повним, без довільного скорочення цитованого тексту і без спотворень думки автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення цитованого тексту і позначається трьома крапками в дужках, наприклад, <...>. Воно ставиться в будь-якому місці цитати (на початку, в середині, в кінці). Якщо перед опущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається.

· При цитуванні кожна цитата повинна супроводжуватися посиланням на джерело.

· При непрямому цитуванні (при переказі, при викладі думок інших авторів своїми словами), слід гранично точно і коректно висловлювати думки автора, а також давати відповідні посилання на джерело.

6.17. Цифровий матеріал рекомендується поміщати в роботі у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати в роботі безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. Текст в таблиці друкується шрифтом Times New Roman 12, інтервал - 1,0, вирівнювання по лівому краю. Нумерація наскрізна (Таблиця 1), або в межах розділу - в останньому випадку номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера всередині розділу, між якими ставиться крапка (наприклад: Таблиця 1.2). Слово «Таблиця» пишеться повністю. Якщо в роботі одна таблиця, її не нумеруються і слово «Таблиця» не пишуть. Великі таблиці доцільно представити у вигляді додатку. Назва таблиці слід поміщати над таблицею зліва, без абзацного відступу в один рядок з її номером через тире (наприклад: Таблиця 3 - Назва таблиці). При перенесенні таблиці на наступну сторінку назву вміщують тільки над першою частиною, при цьому нижню горизонтальну риску, що обмежує першу частину таблиці, не проводять. Над іншими частинами також зліва пишуть слово «Продовження» і вказують номер таблиці (наприклад: Продовження таблиці 1). Таблицю з великою кількістю стовпців допускається ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки і стовпці таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюється головка, у другому випадку - боковик. При поділі таблиці на частини допускається її головку або боковик заміняти відповідно номером стовпців і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами стовпці і (або) рядки першої частини таблиці. Заголовки стовпців і рядків таблиці слід писати з великої літери в однині, а підзаголовки стовпців - з малої літери, якщо вони становлять одне речення із заголовком, або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. В кінці заголовків і підзаголовків стовпців і рядків крапки не ставлять. Розділяти заголовки і підзаголовки бічних стовпців діагональними лініями не допускається. Заголовки стовпців, як правило, записують паралельно рядкам таблиці, але при необхідності допускається їх перпендикулярне розташування. Виділення нумерації і назви таблиці жирним шрифтом і курсивом не рекомендується.

приклад:<Текст роботи ...> Кількісні дані наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 - Результати анкетування учнів 4 класів

 питання  Варіанти відповіді  Кількість, чол. %
 1. Який навчальний матеріал Ви берете для проведення відкритого уроку: вірш, розповідь у віршах, байку, віршовану казку?  казку
 розповідь
 вірш
 байку
 Не знаю  

Приклад перенесення таблиці на новий лист:

Продовження Таблиці 1 - Результати анкетування учнів 4 класів

 2. Чи подобається вам працювати з байкою на уроках читання? Чому?  Не подобається, не погоджуся
 Не дуже, не знаю
 Так (всього)
 Відповідають позитивно, але не дають пояснень, чому виберуть байку.
 3. Якщо вам запропонують провести відкритий урок по байці, погодитеся Ви чи ні? Чому?  Не подобається, не погоджуся
 Не дуже, не знаю
 Так (всього)
 Відповідають позитивно, але не дають пояснень, чому виберуть байку.

6.18. Ілюстрації (креслення, графіки, схеми, діаграми, фотознімки, малюнки) слід розташовувати в роботі безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці, якщо в зазначеному місці вони не поміщаються. Вибір виду ілюстрацій (малюнок, схема, креслення, графік, діаграма) залежить від змісту і характеру роботи. Вони повинні бути достовірними, добре виконані в графічному виконанні. Обов'язковою є наявність органічного зв'язку всього иллюстрируемого матеріалу з текстом. Ілюстрації розташовуються або в основній частині роботи, або в додатку. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі. Наприклад, «... відповідно до рисунку 2». Допустима також посилання на ілюстрацію укладена в дужках, наприклад (малюнок 4). Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами, при цьому нумерація наскрізна, але допускається нумерувати і в межах розділу (глави). В останньому випадку номер малюнка складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка (наприклад: Малюнок 1.1 або Малюнок 1). Підпис до малюнка розташовується під ним посередині рядка. Слово «Малюнок» пишеться повністю. Якщо в роботі тільки одна ілюстрація, її нумерувати не слід і слово «Малюнок» під неї не пишуть. Точка в кінці назви не ставиться. (Наприклад, Малюнок 1 - Назва малюнка). Виділення нумерації і назви жирним шрифтом і курсивом не рекомендується.

приклад:<Текст роботи ...> відповідно до малюнком 1

або <Текст роботи ...> (рисунок 1).

Малюнок 1 - Успішність класу

6.19. Кожна програма слід починати з нової сторінки із зазначенням нагорі посередині сторінки слова «Додаток» і його позначення. Додаток повинен мати заголовок, який записують симетрично щодо тексту з великої літери окремим рядком. Допускається позначати додатки арабськими цифрами. Якщо в документі один додаток, воно позначається «Додаток». Текст кожного додатка може бути розділений на розділи, підрозділи і т.д., які нумерують у межах кожного додатка. Перед номером ставиться позначення цього додатка. Нумерація сторінок додатків і основного тексту повинна бути наскрізна.

приклад:Вимоги до структури та оформлення КР | Схема аналізу байки

Цілі курсової роботи | Організація розробки тематики курсових робіт | Керівництво та контроль | ПРОТОКОЛ | | | | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати