Головна

Керівництво та контроль

  1. C) Кілька років працював Білоруський пересувний театр під керівництвом Владислава Голубка
  2. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи
  3. I. Рекомендації до виконання письмових контрольних робіт
  4. II частина контрольного завдання
  5. II ЕТАП. КОНТРОЛЬ вихідного рівня ЗНАНЬ ПО ТЕМІ
  6. II. Вибір теми контрольної роботи
  7. II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

5.1. Загальне керівництво і контроль над ходом виконання КР здійснює викладач відповідної дисципліни, призначений наказом директора Коледжу. Керівництво КР доручається викладачам Коледжу, а також висококваліфікованим фахівцям інших освітніх установ.

5.2. На час виконання КР складається розклад консультацій, що затверджується директором Коледжу. Консультації проводяться за рахунок обсягу часу, відведеного в робочому навчальному плані на консультації. На всі види консультацій науковому керівнику КР на кожного студента повинно бути передбачено не більше 6 академічних годин понад сітки годин навчального плану.

5.3. В процесі керівництва КР науковий керівник:

- Становить завдання на виконання курсової роботи (додаток 2);

- Регулярно консультує студента з питань змісту та послідовності виконання курсової роботи;

- Надає допомогу студенту в підборі необхідної літератури по темі;

- Перевіряє якість окремих частин виконуваної роботи, дає рекомендації щодо усунення виявлених недоліків;

- Контролює хід виконання курсової роботи;

- В разі необхідності (незадовільної роботи студента) науковий керівник зобов'язаний доповідати завідуючому відділення, заступнику директора з НМР про стан роботи та необхідному втручанні;

- По завершенні студентом курсової роботи науковий керівник перевіряє і підписує її, готує письмовий відгук (додаток 3), передає його студенту для ознайомлення.

5.4. При необхідності науковий керівник КР може передбачити захист курсової роботи. Захист КР є обов'язковою і проводиться за рахунок обсягу часу, передбаченого на вивчення дисципліни. Захист КР оформляється протоколом захисту курсових робіт, який підписується головою ПЦК та заступником директора з НМР (додаток 4).

5.5. Після ознайомлення студента з письмовим відкликанням курсова робота разом з протоколом захисту передається науковим керівником в методичний кабінет Коледжу для зберігання.

5.6. Перевірку, складання письмового відзиву і прийом КР з дисципліни науковий керівник здійснює поза розкладом навчальних занять. На виконання цієї роботи відводиться один Зараз на кожну курсову роботу.

5.7. Письмовий відгук наукового керівника курсової роботи повинен включати оцінку:

- Відповідності змісту КР заявленої теми, її актуальність,

- Ступеня залагодження поставленої мети і заявлених завдань,

- Якості виконання КР,

- Повноти розробки поставлених питань, теоретичної і практичної значущості КР,

- Самостійності та ініціативності студента у вирішенні поставлених наукових завдань,

- Вміння користуватися науковою, науково-методичної, періодичної спеціальною літературою,

- Стилю викладу,

- Наявності аргументованих висновків,

- Наявності недоліків і слабких місць роботи,

- Оцінку курсової роботи.

5.8. КР оцінюється за п'ятибальною системою. Позитивна оцінка по тій дисципліні, по якій передбачається КР, виставляється тільки за умови успішного складання КР на оцінку не нижче «задовільно».

5.9. Студентам, які мають незадовільну оцінку по КР, надається право вибору нової теми курсової роботи або, за рішенням наукового керівника, доопрацювання колишньої теми і визначається новий термін для її виконання.

 Організація розробки тематики курсових робіт | Вимоги до структури та оформлення КР

Цілі курсової роботи | Літературознавчий аспект вивчення байки в родо-жанрової специфіки | Схема аналізу байки | ПРОТОКОЛ | | | | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати