На головну

Захист випускної кваліфікаційної роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  6. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  7. I. Мета і завдання роботи.

За 5 - 7 днів до оголошеної захисту дипломна робота, а також заповнену завдання на диплом, відгук наукового керівника та підписана і завірена печаткою організації рецензія повинні бути здані на кафедру. У процесі здачі дипломної роботи перевіряється її відповідність усім представленим в даних рекомендаціях вимогам. У разі відсутності будь-якого з названих вище документів, або невідповідності оформлення роботи вимогам, або невідповідності теми роботи, зазначеної на титульному аркуші, і в наказі, підписаному проректором МарГТУ, випускна кваліфікаційна робота не приймається, а студент не допускається до захисту.

Захист ВКР відбувається перед Державною атестаційною комісією (ДАК).

Вона проводиться у формі відкритого засідання за участю наукового керівника, офіційного рецензента і студентів-дипломників.

Процедура захисту:

1. Повідомлення дипломника над реальним змістом роботи (10-15 хвилин).

2. Питання до автора роботи з боку ДАК і його відповіді.

3. Виступ наукового керівника.

4. Виступи офіційного рецензента (допускається зачитування рецензії без участі рецензента).

5. Виступи присутніх на захисті.

Оцінка дипломної роботи дається на закритій частині засідання по 5-бальній системі.

ДАК спільно з випускною кафедрою вирішує питання про рекомендації дипломної роботи до публікації, висунення на конкурси і виставки і т.д.

Основними критеріями для винесення бальної оцінки дипломній роботі є:

- Актуальність і новизна теми, складність її розробки;

- Повнота розкриття заявленої теми роботи і її змісту;

- Повнота використання джерел, вітчизняної та іноземної спеціальної літератури з питань, що розглядаються;

- Повнота і якість зібраних фактичних даних по об'єкту дослідження;

- Творчий характер аналізу і узагальнення фактичних даних на основі сучасних соціологічних і економічних методів і наукових досягнень;

- Наукове і практичне значення пропозицій, висновків та рекомендацій, ступінь їх обгрунтованості і можливість реального впровадження в роботу установ і організацій сервісу і туризму;

- Навички лаконічного, чіткого і грамотного викладу матеріалу, оформлення роботи відповідно до методичних вказівок;

- Вміння вести полеміку з теоретичних і практичних питань дипломної роботи, глибина і правильність відповідей на зауваження рецензентів і питання членів ДАКу.

 Рецензування ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | Зразок відкликання наукового керівника

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ | Структура випускної кваліфікаційної роботи | Загальні вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної роботи. | Структура тексту і мова викладу. | Оформлення цитат і виносок. | Оформлення табличного та ілюстративного матеріалу | Складання та оформлення списку літератури. | НАУКОВИЙ КЕРІВНИК І ЙОГО ОБОВ'ЯЗКИ | Посилання на статті з журналів і газет, в тому числі електронних |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати