На головну

Складання та оформлення списку літератури.

  1. I. Оформлення посилань на нормативні правові акти
  2. I. Складання Таблиці 1
  3. II Оформлення курсового проекту та його захист
  4. II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  5. II. Оформлення посилань на літературні джерела
  6. II. Підготовка та оформлення контрольного завдання
  7. III. Оформлення випускної кваліфікаційної роботи.

У список літератури до дипломної роботи охоплюють усі цитовані джерела і прочитана література, яка відноситься до теми і, зробила істотний вплив на зміст роботи. Список збільшується в результаті роботи над темою, але в нього включаються лише ті твори, на які автор спирався. Список літератури може називатися - «Список джерел та літератури», або «Використана література та джерела».

Література поміщається в список в строго алфавітному порядку (спочатку російською, потім на іноземних мовах за прізвищами авторів або за назвою творів, якщо автор не зазначений). Список літератури має порядкову нумерацію; це необхідно для формальної оцінки обсягу вивченого матеріалу, або посилань шляхом відсилання до списку літератури. Спочатку нумеруються нормативно-правові акти.

Загальні вимоги та правила бібліографічного опису джерел визначаються чинним державним стандартом (ГОСТ 7.1-2003). Приклади оформлення подані в Додатку 7.

Бібліографічний опис книги дається в наступному порядку: а) прізвище та ініціали автора; б) назву книги; в) відомості про відповідальність; г) місце видання; д) видавництво; е) рік видання; ж) загальна кількість сторінок. В описі джерел слід скорочувати назви міст Москва, Ленінград, Санкт-Петербург (М., Л., СПб.), Назви інших міст не скорочують. Відомості про статті з періодичного видання повинні включати: прізвище та ініціали автора, назву статті, відомості про відповідальність, найменування видання (журналу), найменування серії, рік випуску, том, номер видання (журналу), сторінки, на яких вміщено статтю.

Список використаних джерел та літератури вказується в кінці ВКР перед додатком і складається в алфавітному порядку в такій послідовності:

· Законодавчі та нормативно-методичні документи і матеріали;

· Статистичні, інструктивні і звітні матеріали підприємств, організацій і установ, довідники і т.п .;

· Спеціальна наукова вітчизняна та зарубіжна література (монографії, брошури, наукові статті тощо).

Вся література російською мовою (праці, мають методологічне значення для досліджуваної теми, монографії та збірники, статті в збірниках і журналах; довідники, газети, рукописи) вказується в списку в алфавітному порядку. У тому числі і література, представлена ??на Інтернет-сайтах.

Список літератури іноземними мовами також в алфавітному порядку слід після списку російською мовою.

 Оформлення табличного та ілюстративного матеріалу | НАУКОВИЙ КЕРІВНИК І ЙОГО ОБОВ'ЯЗКИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ | Структура випускної кваліфікаційної роботи | Загальні вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної роботи. | Структура тексту і мова викладу. | Оформлення цитат і виносок. | Рецензування ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | Захист випускної кваліфікаційної роботи | Зразок відкликання наукового керівника | Посилання на статті з журналів і газет, в тому числі електронних |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати