На головну

Оформлення табличного та ілюстративного матеріалу

  1. I. Оформлення посилань на нормативні правові акти
  2. II Оформлення курсового проекту та його захист
  3. II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  4. II. Виклад нового матеріалу.
  5. II. Виклад нового матеріалу.
  6. II. Вивчення нового матеріалу.
  7. II. Оформлення посилань на літературні джерела

Таблиці повинні бути озаглавлені: мати назву, яку слід виконувати малими літерами (крім першої великої) і поміщати над таблицею. Заголовки граф і рядків таблиці починають з великої літери. Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і граф діагональними лініями не допускається. Заголовки граф можуть бути записані паралельно або перпендикулярно (при необхідності). Висота рядків в таблиці повинна бути не менше 8 мм.

Таблиці, за винятком таблиць додатків, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Бажано нумерувати таблиці в межах однієї глави. У цьому випадку номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка.

Правіше і вище таблиці пишеться слово «Таблиця» і відповідний номер (наприклад, Таблиця 1.1 - мається на увазі 1 таблиця в першому розділі роботи). А назва таблиці вказується в наступному рядку з вирівнюванням по середині.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, її ділять на частини, розміщуючи одну частину під іншою або поруч, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку або боковик. Допускається її головку або боковик заміняти відповідно номером граф і рядків. Для цього нумерують арабськими цифрами графи і (або) рядки першої частини таблиці. Слово «Таблиця ...» вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження таблиці ...» із зазначенням номера таблиці також зліва над нею. Назва при цьому поміщають тільки над першою її частиною.

На всі таблиці ВКР повинні бути дані посилання в тексті на кшталт «таблиця 1.1».

Допускається поміщати таблицю вздовж довгої сторони аркуша. До тексту і таблиць можуть даватися примітки. Причому для таблиць текст приміток повинен бути приведений в кінці таблиці над лінією, що позначає закінчення таблиці. Примітки слід виконувати з абзацу з великої літери. Якщо примітка одна, її не нумерують і після слова «Примітка» ставиться тире і текст примітки слід починати теж з великої літери. Кілька приміток нумерують по порядку арабськими цифрами без крапки після них.

Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для пояснення викладеного тексту. До складу ілюстрацій включаються всі графіки та діаграми. Ілюстрації можуть бути розташовані як по тексту документа (можливо ближче до відповідних частин тексту), так і в кінці його. Ілюстрації, за винятком ілюстрацій додатків, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією в межах розділу. Якщо малюнок один, то він позначається «Рисунок 1.1» - означає 1 малюнок в першому розділі.

Ілюстрації кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. Наприклад - Малюнок 1.3.

Бажано нумерувати ілюстрації в межах кожного розділу. У цьому випадку номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад - Малюнок 1.1.

При посиланнях на ілюстрації слід писати "... відповідно до рис.2" при наскрізній нумерації і "... відповідно до рис.1.2" при нумерації в межах розділу.

Ілюстрації повинні мати найменування і пояснювальні дані (підрисунковий текст). Слово «Рис.1.1» і найменування малюнка поміщають під малюнком по середині аркуша, і мають у своєму розпорядженні такий спосіб: Рис.1.1 - Інтер'єр ресторану.Оформлення цитат і виносок. | Складання та оформлення списку літератури.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ | Структура випускної кваліфікаційної роботи | Загальні вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної роботи. | Структура тексту і мова викладу. | НАУКОВИЙ КЕРІВНИК І ЙОГО ОБОВ'ЯЗКИ | Рецензування ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | Захист випускної кваліфікаційної роботи | Зразок відкликання наукового керівника | Посилання на статті з журналів і газет, в тому числі електронних |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати