На головну

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Common Facilities - спільні кошти
  2. I розділ. Загальні характеристики організації
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

УДК 338.48 (07)

ББК 74.58я73

© Марійський державний

технічний університет 2009

Вступ

Методичні рекомендації призначені для студентів-дипломників, які навчаються за спеціальністю «Соціально-культурний сервіс і туризм». У представленій роботі описані консультативні рекомендації щодо змісту дипломних робіт (Випускних кваліфікаційних робіт - ВКР), і пов'язані з цим нормативні вимоги до їх оформлення. Так само розглянуті питання методики і техніки написання даних робіт, знання яких необхідно для успішної підготовки ВКР.

У процесі підготовки були враховані вимоги діючих державних стандартів:

ГОСТ 2.105-95. Загальні вимоги до текстових документів.

ГОСТ 7.12-93 «Бібліографічний запис. Скорочення слів російською мовою. Загальні вимоги та правила ». - М., Держ. комітет СРСР з управління якістю та стандартами, 1993.

ГОСТ 7.82 - 2001Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис електронних ресурсів. -М., ІПК Видавництво стандартів, 2001..

ГОСТ 7.1-2003. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. - М., ІПК Видавництво стандартів, 2004.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Написання і захист дипломної роботи є заключним етапом підготовки студента за обраною спеціальністю.

Підготовка дипломної роботи складається з декількох етапів.

- Вибір теми та обґрунтування її актуальності.

- Складання бібліографії, ознайомлення з законодавчими актами, нормативними документами та іншими джерелами, що відносяться до теми дипломної роботи.

- Збір фактичного матеріалу на підприємствах сфери сервісу і туризму: в турагентствах, готелях, санаторіях та інших організаціях.

- Обробка та аналіз отриманої інформації із застосуванням сучасних методів фінансового і господарського аналізу, статистичних методів.

- Формулювання висновків і вироблення рекомендацій.

- Оформлення дипломної роботи відповідно до встановлених вимог.

Дипломник несе повну відповідальність за наукову самостійність і достовірність результатів проведеного дослідження.Здача РЕФЕРАТУ І ЙОГО ОЦІНКА | ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Структура випускної кваліфікаційної роботи | Загальні вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної роботи. | Структура тексту і мова викладу. | Оформлення цитат і виносок. | Оформлення табличного та ілюстративного матеріалу | Складання та оформлення списку літератури. | НАУКОВИЙ КЕРІВНИК І ЙОГО ОБОВ'ЯЗКИ | Рецензування ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | Захист випускної кваліфікаційної роботи | Зразок відкликання наукового керівника |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати