Головна

ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

  1. C) Кілька років працював Білоруський пересувний театр під керівництвом Владислава Голубка
  2. I. Організація заняття і вступне слово викладача - 5 хвилин
  3. I. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
  4. I. Організація практики та порядок її проходження.
  5. II. Загальносуднову організація і підготовка одиночного судна до переходу в умовах воєнного часу.
  6. II. Організація виконання курсової роботи
  7. II. Організація самостійної роботи студентів

Загальне керівництво практикою здійснює завідувач навчально-виробничим навчанням ГБОУ СПО СО «Єкатеринбурзький торгово-економічний технікум». Виробнича практика курується майстрами виробничого навчання та / або викладачами дисциплін професійного циклу.

Виробнича практика організуються на основі договорів про соціальне партнерство:

- На денному відділенні договір про співпрацю між організацією і освітньою організацією.

- На заочному відділенні укладається договір про співпрацю між організацією, технікумом і навчаються.

При укладанні довгострокового договору про співпрацю між організацією і освітньою організацією за погодженням з організацією, окремого договору не вимагається.

Керівник (куратор) навчальної та виробничої практики від освітньої організації перед виходом учнів на практику повинен підготувати і видати методичні рекомендації щодо проходження навчальної та виробничої практики, які містять комплект документів (навчально-методичний супровід) і вимоги до їх оформлення:

- Завдання по практиці;

- Форма звіту, щоденника і характеристики.

- Форма атестаційного листа. (Зразки №1, №2, Додаток 1,2).

Терміни проведення практики встановлені відповідно до навчального плану програми підготовки фахівця середньої ланки освітньої організації і календарними графіками навчального процесу за спеціальністю 100801 «Товарознавство та експертиза якості споживчих товарів». Обов'язкова тижневе навантаження на практиці становить 36 годин на тиждень.

Освітня організація в особі завідувача навчально-виробничим навчанням здійснює загальне керівництво практикою учнів:

- Бере участь в складанні календарного графіка навчального процесу за термінами проведення практик з урахуванням договорів з організаціями;

- Готує договори на організацію та проведення практики, погоджує з директором освітньої організації та керівниками підприємств баз практик. Директор освітньої організації підписує договори на організацію та проведення практики;
 - Контролює наявність та актуалізацію навчально-методичного супроводу для всіх видів практик, в тому числі контрольно-оцінних матеріалів;

- Погоджує завдання на навчальну та виробничу практику з представниками роботодавців - соціальних партнерів, в тому числі консолідованих;

- Розподіляє учнів на підприємства - бази практики і закріплює наказом по освітній організації;

- Розробляє і затверджує графік проведення консультацій для учнів денного і заочного відділень в період проходження ними практики, в тому числі із зазначенням дати здачі звітності;

- Організовує спільно з підприємствами процедуру оцінки загальних і професійних компетенцій учня, освоєних їм в ході проходження практик.

Завідувач навчально-виробничим навчанням здійснює загальний контроль за:

- Виходом учнів на практику;

- Відсутністю пропусків у навчаються без поважних причин;

- Заповненням і здачею навчально-звітної документації кураторами практики від освітньої організації;

- Виконанням педагогічного навантаження керівниками практики від освітньої організації;

- Дотриманням договірних зобов'язань;

- Відповідністю заповнення звіту, щоденника, атестаційного листа, характеристики, навчального журналу або журналу з практики встановленим вимогам (вибірково);

- Заповненням і своєчасною здачею «Зведеної відомості по практиці» керівниками практики від освітньої організації.

Перед виходом на практику кураторами практики від освітньої організації складається і стверджується графік консультацій. Завідувач навчально-виробничим навчанням і / або куратор практики від освітньої організації проводить організаційні збори з учнями до початку практики з питань організації та проведення практики, виконання завдань, складання звіту, заповнення щоденника про проходження практики, а також первинний інструктаж безпосередньо перед виходом на практику. Відвідування організаційних зборів і консультацій по практиці - обов'язкова умова її проходження!

Консультування з виконання завдань, контроль відвідування місць виробничої практики, перевірка звітів за підсумками практики і виставляння оцінок здійснюється керівником практики від ГО.

ВАЖЛИВО! З моменту зарахування практикантів на робочі місця на них поширюються правила охорони праці та внутрішнього розпорядку, що діють на підприємстві, в установі або організації!

 атестаційний лист | Основні обов'язки учня в період проходження практики

ДЛЯ НАВЧАЮТЬСЯ ОЧНОЇ І ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ | Мета та завдання ПРАКТИКИ | ЩОДЕННИК | КРІТРІІ ОЦІНКИ ЗВІТУ | Перелік рекомендованих навчальних видань, Інтернет-ресурсів, додаткової літератури |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати