Головна

III. Вимоги до структури та змісту курсової роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Загальні вимоги
  6. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  7. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи

. Курсова робота повинна мати наступну структуру:

- титульна сторінка;

- Завдання на виконання курсової роботи;

- Зміст;

- Вступ;

- Основна змістовна частина;

- Висновок;

- Список використаних джерел;

- Додатки (при необхідності).

Титульна сторінкає першою сторінкою курсової роботи (проте номер на ній не проставляється) і оформляється згідно з Додатком 5.

Зміст (план)курсової роботи. Він включає послідовне перерахування введення, найменувань глав (параграфів при необхідності), висновків, списку використаних джерел, додатків із зазначенням сторінок, з яких починаються ці елементи в роботі.

У плані назви глав і параграфів наводяться з їх послідовною нумерацією арабськими цифрами від 1 Введення, висновок і список використаних джерел не нумеруються. План курсової роботи повинен відображати структуру і логіку дослідження, сприяти систематизований виклад змісту роботи. Зразок оформлення плану курсової роботи наведено в Додатку 6.

Вступ. У вступі на 3-4 сторінках обґрунтовується вибір теми, визначається її актуальність, її теоретичне і практичне значення, здійснюється постановка мети та завдань дослідження, вказуються обрані методи вивчення, показується ступінь розробленості даної проблеми, складається короткий огляд використаних джерел. В кінці вступної частини бажано висвітлити структуру роботи, тобто дати перелік її структурних елементів, і обгрунтувати послідовність їх розташування.

Основна частинакурсової роботи. Основна частина роботи складається з розділів, які, в свою чергу, можуть ділитися на параграфи. Зміст глав повинно відповідати темі дипломної роботи і повністю її розкривати. Студент повинен продемонструвати, розуміння сутності обраної теми, знайомство з основними правовими документами та літературою щодо запропонованих питань, вміння стисло, логічно й аргументовано викладати матеріал, вести наукову полеміку, орієнтуватися в різних точках зору і підкріплювати свої висновки теоретичними положеннями, фактами і конкретними прикладами, вміння позначити можливі (або вже наявні) шляхи вирішення виявлених проблем, зіставити їх, дати свою інтерпретацію, висловити свою точку зору, запропонувати своє рішення. При цьому слід доказово і юридично грамотно аргументувати свою позицію. При написанні курсової роботи обов'язково використання федерального і регіонального законодавства та інших офіційних документів з усіма змінами і доповненнями станом на момент завершення виконання курсової роботи. Цінним є використання матеріалів судової, адміністративної, державно-правової практики, як вітчизняної, так і зарубіжної. Зміст курсової роботи повинно грунтуватися тільки на особисто вивчених студентом джерелах. Забороняється використання баз студентських рефератів, курсових, дипломних та подібних їм робіт з мережі Інтернет. Тексти всіх робіт перевіряються на плагіат. Плагіат тягне незадовільну оцінку курсової роботи. У тексті основної частини дипломного твори можуть наводитися цитати, міститися посилання на нормативно-правові акти та наукову літературу Цитати не повинні бути довгими Все це слід правильно оформляти. Всі частини основної змістовної частини курсової роботи необхідно викладати в строгій логічній послідовності і взаємозв'язку, так, щоб кожна частина мала певне цільове призначення і була базою для подальшого викладу матеріалу. В кінці кожної частини доцільно сформулювати стислі висновки, що випливають з її тексту, кожен з висновків бажано пронумерувати.

висновок- Містить в стислій формі основні теоретичні висновки та практичні пропозиції, до яких прийшов студент в цілому по темі в результаті виконання курсової роботи. Вони повинні бути короткими, конкретними, випливати із суті роботи і відображати предмет дослідження. Аргументацію в ув'язненні приводити не потрібно, її місце - в основний змістовної частини роботи. Висновки і пропозиції бажано пронумерувати. Обсяг висновку може становити від 1 до 4-х сторінок.

Список використаних джерелрозташовується після укладення і складається з трьох підрозділів: I. Нормативно-правові акти та інші офіційні документи; II Матеріали практики; III, Спеціальна література. Список повинен містити перелік джерел інформації, реально використаних при виконанні курсової роботи, і їх бібліографічний опис. Список спеціальної літератури складається в алфавітному порядку. Зразок оформлення списку використаних джерел є в Додатку 7 ..

додатки(Якщо є) є структурними елементами курсової роботи. Додатки слідують після списку використаних джерел. У них містяться всі допоміжні, додаткові і ілюстративні матеріали, які захаращують текст основної частини курсової роботи. У додатки можуть бути включені копії справжніх нормативних документів, витяги із звітних матеріалів, протоколи, окремі положення інструкцій, проекти нормативних актів і т.п. За формою вони можуть бути представлені у вигляді тексту, таблиці, карт, графіків, схем і діаграм. Кожна програма має починатися з нового аркуша (сторінки) із зазначенням у верхньому його частини слова «Додаток» і мати тематичний заголовок. При наявності в роботі більше одного додатка вони нумеруються арабськими цифрами, наприклад: «Додаток 1», «Додаток 2» і т.д. Нумерація сторінок, на яких даються додатку повинна бути наскрізною і продовжувати загальну нумерацію сторінок основного тексту. Зв'язок основного тексту з додатками здійснюється через посилання, які оформлюються наступним чином: (див. Додаток 1).

 II. Порядок виконання курсової роботи | IV. Вимоги до оформлення курсової роботи

Б) матеріали практики | Тематика курсових робіт з спецкурсу | Тематика курсових робіт за спеціалізацією | Тематика курсових робіт за спеціалізацією |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати