Головна

Інвестиції в науково-технічний прогрес

  1. Amp; 3. Шляхи суспільного прогресу
  2. Біологічна еволюція, прогрес нашого біологічного виду - це зниження пріматівності, підвищення альтруїстичних і зміцнення парної статевої структури.
  3. Виникнення теорії суспільного прогресу
  4. Питання 117. Інвестиції в об'єкти капітального будівництва
  5. Вторинний ринок і інвестиції у форфейтинговие активи
  6. Генетична соціологія і теорія прогресу
  7. Глава 11. ПРОГРЕСИВНІ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

Інвестиції в науково-технічний прогрес - головний напрямок економічної політики держави. Вона включає цілі, принципи, напрямки і способи впливу юсударсгва на учасників наукової, технічної, інноваційної діяльності. Про значимість даної проблеми для соціально-економічного розвитку країни свідчить пріняшй закон Республіки Білорусь "Про основи державної науково-технічної політики".

Цілі державної науково-технічної політики - забезпечення економічного і соціального розвитку республіки за рахунок ефективного використання інтелектуальних ресурсів суспільства; вдосконалення наукового, науково-технічного потенціалу; досягнення високого інтелектуального і культурного рівня суспільства, спрямованого на поліпшення якості життя народу

Змістом науково-технічної політики є створення органами державної влади та управління необхідних правових, економічних, організаційних та інших умов, що сприяють науково-технічному розвитку.

Державна політика інвестицій в науково-технічний прогрес ґрунтується на декількох законодавчо затверджених принципах.


Перш за все державна політика інвестицій включає підтримку фундаментальної науки. Її розвиток тільки на комерційних засадах неможливо, так як передбачає високі початкові витрати і низькі доходи. Одночасно фундаментальні дослідження мають виключно велике значення для соціально-економічного розвитку країни, зміцнення її незалежності. Від рівня розвитку фундаментальної науки залежать дослідження в області прикладних наук.

Фундаментальні наукові дослідження сконцентровані в основному в Національній академії наук і вузах республіки, які фінансуються з державного бюджету. Особливе значення для нашої країни набувають інвестиції в такі наукові напрямки, як ядерна фізика, вплив радіації на людину і живі організми, впровадження нових методів розвідки корисних копалин та ін.

Державна політика інвестицій заснована також на виборі найважливіших науково-технічних пріоритетів та державної їх підтримки. Крім розвитку фундаментальних наук, постійно приділяється увага розвитку ресурсозберігаючих і наукомістких технологій і виробництв, що пов'язано з нестачею власних мінерально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсів, з необхідністю їх імпортування по зростаючим цінам. Однак збільшення імпорту - один із чинників дефіциту платіжного балансу країни, зниження курсу білоруського рубля і дестабілізації фінансово-кредитної системи.

Необхідність прискореного інвестування в ресурсозберігаючі та наукомісткі технології і виробництва викликана вага наростаючим технологічним відставанням нашої країни, головні наслідки якого - падіння конкурентоспроможності білоруських товарів не тільки на ринках західних країн, але і в Росії та інших країнах СНД. Завдання полягає в зниженні втрат ресурсів, підвищення глибини їх переробки, забезпеченні на цій основі стабілізації обсягів ресурсоспоживання протягом найближчих 5 - 10 років.

Особливе місце в структурно-інвестиційної політики повинна зайняти виробнича інфраструктура - транспорт, зв'язок, хропіння матеріальних цінностей Інвестиції в цю сферу повинні мати таке пріоритетне значення, як і виробництво споживчих товарів.

Важливим принципом інвестування в розвиток науки і техніки є розширення участі місцевих органів влади в реалізації державних науково-технічних програм. Місцеві органи влади більш поінформовані про потреби районів у економічному і соціальному розвитку. У них є значний інтелектуальний потенціал, фінансові та матеріальні ресурси. Відповідно до чинного законодавства місцеві ор-


Гани влади мають право визначати використання коштів зі своїх бюджетів, збільшувати витрати на ті чи інші розробки, об'єднувати кошти підприємств, бюджетні та позабюджетні кошти на природоохоронні заходи.

Місцеві органи влади в своїй діяльності керуються державної науково-технічної політики і беруть активну участь в її формуванні та виконанні З метою сприяння розвитку науки і техніки і прискорення науково-технічного прогресу в регіоні, місцевих рад мають право формувати і фінансувати зі свого бюджету регіональні науково технічного кі програми і проекти, створювати фонди і організації наукового обслуговування, координувати діяльність підприємств, організацій і установ регіону з освоєння нових технологій, удосконалення організації виробництва.

Велике значення надається участі вчених, їх громадських формувань в розробці і реалізації державної науково-технічної політики, зв'язку наукової діяльності з утворенням, підготовці наукових кадрів, державну підтримку талановитої молоді

Суб'єктами державної науково-технічної політики є органи державної влади та управління, юридичні та фізичні особи, які здійснюють науково-технічну діяльність на території Республіки Білорусь. Їх права і обов'язки регулюються відповідним законодавством Республіки Білорусь.

Основною формою реалізації пріоритетних напрямів державної науково-технічної політики є i осударства-ні, галузеві, міждержавні науково-технічні програми. Перш за все в розробляєте в країні систем прогнозів соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на довгострокову, середньострокову і короткострокову перспективу включаються найважливіші показники розвитку науки і техніки.

У республіці розробляється комплексний прогноз науково-технічного розвитку під безпосереднім керівництвом уряду. У прогнозі визначаються пріоритети науково-технічного розвитку, здійснюється концентрація ресурсів для вирішення найбільш гострих соціально-економічних проблем.

Завдання на реалізацію державних науково-технічних програм видаються у формі державних замовлень на конкурсній основі за результатами державних експертиз. Її здійсненням займаються провідні вчені і наукові установи, громадські організації.

З метою збереження і розвитку науково-технічного потенціалу щорічно з державного бюджету виділяються асигнування на 142


фінансування науково-технічної діяльності у відсотках від дохідної частини бюджету, а також норматив фінансування фундаментальних і пошукових досліджень в області власності.

Основні напрямки науково-технічного розвитку, що фінансуються з бюджетних коштів:

1. Підготовка і підвищення кваліфікації наукових, науч
 но-педагогічних та інженерно-технічних кадрів.

2. Виконання державних науково-технічних програм
 і проектів.

3. Проведення фундаментальних і пошукових досліджень в
 природознавстві, технічних і суспільних науках.

4. Разова допомога науковим колективам, науково-досліджень
 А. Кучеренка інститутам, окремим ученим і вузам з метою розвитку
 матеріально-технічної бази і матеріального стимулювання
 працівників.

Відповідно до закону Республіки Білорусь "Про бюджет Республіки Білорусь на 2003 г." на розвиток науки з республіканського бюджету виділено 154 400 млн руб., в тому числі на фундаментальні дослідження, науково-технічні програми та проекти - 144 118 млн руб., на підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації та атестацію наукових кадрів - 2861 млн руб.

Крім бюджетних асигнувань, важливим джерелом фінансування науково-технічних проектів є інноваційні фонди, створювані при міністерствах, відомствах, облвиконкомах і Мінськом міськвиконкомі за рахунок відрахувань в розмірі до 0,25% від собівартості продукції юридичних осіб, які перебувають у їхньому віданні.

Указом Президента Республіки Білорусь № 167 від 18 березня 1999 "Про заходи державної підтримки галузевої науки" звільнені в 1999 - 2000 роках суб'єкти господарювання Республіки Білорусь:

- Від податку на додану вартість - в частині виручки від
 реалізації науково-дослідних, дослідно-конструкторських і
 дослідно-технологічних робіт;

- Від відрахувань коштів користувачами автомобільних доріг
 в республіканський дорожній фонд - в частині обсягів виконаний
 них науково-дослідних, дослідно-конструкторських і досвід
 но-технологічних робіт;

- Від сплати податку на прибуток - в частині прибутку, отриманий
 ної від реалізації науково-дослідних, дослідно-конструк
 торських і дослідно-технологічних робіт

В указі зазначається, що вивільняються суми податку на прибуток спрямовуються на розвиток дослідно-експериментальної бази суб'єктів господарювання, розробку і випуск нової продукції, підвищення її технічного рівня і якості.


Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 27 лютого 1997 № 139 "Про пріоритетні напрями створення та розвитку нових і високих технологій та критерії їх оцінки" схвалений перелік пріоритетних напрямів створення та розвитку нових і високих технологій, перспективних виробництв, заснованих на таких технологіях, на 1997 - 2010 рр.

Встановлено, що віднесення розробляються, що залучаються і використовуваних технологій до нових і високим, виробництв і підприємств, заснованих на цих технологіях, здійснюється за результатами державної науково-технічної експертизи. Затверджено положення про порядок організації та проведення державної науково-технічної експертизи розроблюваних, що залучаються і використовуваних технологій щодо віднесення їх до нових і високим, виробництв і підприємств, заснованих на цих технологіях, до високотехнологічних. Прийнято критерії оцінки нових і високих технологій, виробництв, заснованих на даних технологіях.

Згідно з переліком, виділяються інформаційні технології та електроніка, виробничі технології, нові матеріали і хімічні продукти, біотехнології, паливо і енергетика, екологія та раціональне природокористування, сільське господарство.Попередня   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   Наступна

Капітальні вкладення і капітальне будівництво | Система договірних відносин | Основні принципи фінансування і кредитування капітальних вкладень | Приймання об'єктів в експлуатацію і розрахунки за виконані роботи | Фінансування проектно-вишукувальних та геологорозвідувальних робіт | Особливості фінансування будівельно-монтажних робіт при підрядному і господарському способах виконання | Критерії і показники економічної ефективності інвестиційної діяльності | Розробка і оцінка техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів | Порядок організації та проведення підрядних торгів (тендерів) у будівництві | НАЙВАЖЛИВІШІ НАПРЯМКИ ІНВЕСТИЦІЙ 9.1. Пріоритети інвестиційної політики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати