На головну

Капітальні вкладення і капітальне будівництво

  1. У тому числі у взаємозв'язку з миробудівництва
  2. вкладення
  3. Вибір напрямку вкладення інвалютних коштів фірми визначається за критерієм максимізації доходу (річної процентної ставки), що враховує валютні курси і їх зміни.
  4. Державне будівництво Республіки Казахстан.
  5. Містобудування
  6. Житлове будівництво
  7. Інвестиції - це вкладення державного або приватного капіталу в різні галузі економіки з метою отримання прибутку.

під капітальними вкладеннями слід розуміти частину сукупного суспільного продукту і національного доходу республіки, а також іноземні інвестиції, що направляються на створення та оновлення основних фондів і па приріст частини оборотних коштів. Капітальні вкладення в основні сронди представляють собою сукупність витрат на створення нових, технічне переозброєння, реконструкцію і розширення діючих основних фондів виробничого і невиробничого призначення. Створення нових основ них фондів відбувається за допомогою нового строї (ельства.

К новому будівництву относшся будівництво комплекс а об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення новостворюваних предпріяшй, будівель і споруд, а також філій і окремих виробництв на нових майданчиках, які після введення в експлуатацію будуть знаходитись на самостійному балансі. Якщо будівництво підприємства або споруди передбачається здійснювати по черзі, то до нового будівництва відносяться перша і ikk -ледующіе черзі до введення в дію всіх запроектованих мощ ностей на повний розвиток підприємства (споруди).

До нового будівництва відноситься також будівництво на новому майданчику підприємства такої ж або більшої потужності (продуктивності, пропускної спроможності, місткості будівлі мул »споруди) замість ліквідованого підприємства, подальша експлуага-ція якого за технічними та економічними умовами визнана недоцільною, а також у зв'язку з необхідністю , викликаної виробничо-технологічних вимог.

К розширенню діючих підприємств відноситься будівництво додаткових виробництв на діючому підприємстві (споруді), а також будівництво нових і розширення існуючих окремих цехів та об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення на території діючих підприємств або прилеглих до них майданчиках з метою створення додаткових або нових виробничих потужностей. До розширення діючих підприємств відноситься також будівництво філій і про-72


пзводств, що входять до їх складу, які після введення в експлуатацію ire будуть знаходитись на самостійному балансі

Якщо в процесі проектного опрацювання виявилася необхідність і економічна доцільність одночасно з розширенням підприємства здійснювати реконструкцію діючих цехів і об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення, відповідні роботи і витрати включаються до складу проекту розширення підприємства, але виділяються в зведеному кошторисному розрахунку окремим рядком. При цьому сумарні витрати за таким проектом в планових і звітних показниках відносяться до розширення діючих підприємств.

При розширенні діючого підприємства збільшення його виробничої потужності (продуктивність, пропускна здатність, місткість будівлі або споруди) має здійснюватися в більш короткі терміни і при менших питомих витратах у порівнянні зі створенням аналогічних потужностей шляхом нового будівництва з одночасним підвищенням технічного рівня і поліпшенням техніко-економічних показників підприємства в цілому.

К реконструкції діючих підприємств oi носиться пере пристрій існуючих цехів і об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення (як правило, без розширення наявних будівель і споруд основного призначення), пов'язане з совершенсіюваніем виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі досягнень науково-технічного прогресу. При реконструкції діючих підприємств може осу су спіль тв лят ься:

- Розширення окремих будівель і споруд основного, під
 собного і обслуговуючого призначення у випадках, коли нове ви
 сокопроізводітельное і більш досконале за технічними поки
 затель обладнання не може бути розміщено в існуючих
 будівлях;

- Будівництво нових п розширення сущеепзующнх цехів і
 об'єктів підсобного та обслуговуючого призначення з метою ліквідувати
 дации диспропорції,

- Будівництво нових будівель і споруд тією ж назначе
 ня замість ліквідованих на території дейсгвующего підпри
 ємства, подальша експлуатація яких з технічних і еконо
 мическим умов визнана недоцільною.

При реконструкції повинні забезпечувався:

- Збільшення виробничих потужностей підприємства за
 рахунок усунення диспропорцій в технологічних ланках;

- Впровадження малоотходной, безвідходної технологій, гнучких
 виробництв і високих технологій; скорочення числа робочих
 місць; підвищення продуктивності праці;


- Зниження матеріаломісткості виробництва і собівартості продукції; підвищення фондовіддачі та поліпшення інших техніко-економічних показників діючого підприємства.

К технічному переозброєнню діючих підприємств відноситься комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць на основі впровадження передової техніки і технології; механізації та автоматизації виробництва; модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним, а також вдосконалення загальнозаводського господарства та допоміжних служб. Технічне переозброєння діючих підприємств здійснюється за проектами і кошторисами на окремі об'єкти або види робіт, які розробляються на основі єдиного техніко-економічного рівня галузі (підгалузі), як правило, без розширення виробничих площ.

Цілі технічного переозброєння діючих підприємств: всебічна інтенсифікація виробництва, збільшення виробничих потужностей, випуск продукції і поліпшення її якості при забезпеченні зростання продуктивності праці і скорочення робочих місць, зниження матеріаломісткості і собівартості продукції, економії матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів.

При технічному переозброєнні діючих підприємств можна додатково встановлювати на існуючих виробничих площах обладнання і машини; впроваджувати автоматизовані системи управління та контролю; застосовувати радіотелевізійні та інші сучасні засоби для управління виробництвом, а також модернізувати і технічно переозброювати природоохоронні об'єкти, опалювальні та вентиляційні системи; постачати підприємства, цеху і установки централізованими джерелами тепло- і електропостачання. При цьому допускаються часткова перебудова і розширення існуючих виробничих будівель і споруд, обумовлені габаритами розміщується нового обладнання; розширення існуючих або будівництво нових об'єктів підсобного та обслуговуючого призначення.

К капітальними витратами відносяться також витрати на бурові і геологорозвідувальні, проектно-вишукувальні роботи, наукові дослідження; витрати на заходи по введенню споруджуваних об'єктів в експлуатацію (пуско-налагоджувальні, відведення земельних ділянок, переселення та ін.), поліпшення екологічної обстановки, капітальний ремонт та ін. За допомогою капітальних вкладень створюються і оновлюються основні фонди, що представляють собою велику частину національного багатства республіки.

Капітальні вклади і основні фонди - це нерівнозначні поняття ні за своїм економічним змістом, ні за сто-74


і місцевим висловом. Якісна відмінність між ними полягає в тому, що капітальні вклади - це потенційні основні фонди, а основні фонди - вже освоєна частина капітальних вкладень. Речовим змістом основних фондів виступають будівлі, споруди та передавальні пристрої; Машини та обладнання; транспортні засоби; вимірювальні і регулюючі прилади; виробничий і господарський інвентар; робочий і продуктивну худобу та ін.

Капітальні вкладення є більш широким поняттям, ніж капітальне будівництво. У процесі капітального будівництва здійснюється лише частина капітальних вкладень, що дорівнює вартості будівельно-монтажних робіт по даному об'єкту. Значна частина капітальних вкладень здійснюється минаючи стадію будівництва, наприклад, витрати на придбання обладнання, що не потребує монтажу, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки та ін. Капітальні вкладення розрізняють за призначенням, галузевою та територіальною напрямку, характеру відтворення і за джерелами фінансування.

Залежно від призначення розрізняють капітальні вкладення, що направляються в виробничі і невиробничі об'єкти. Галузева структура характеризується розподілом капітальних вкладень між галузями народного господарства республіки. Вона набуває особливого значення в умовах суверенізації управління і самофінансування. Технологічна структура - це співвідношення капітальних вкладень на будівельно-монтажні роботи, обладнання, інструмент, інвентар, проектно-вишукувальні роботи, інші роботи і витрати. Капітальні вкладення розподіляються між різними видами відтворення основних виробничих фондів: реконструкція, розширення, технічне переозброєння діючих підприємств, нове будівництво.

Ефективність капітальних вкладень в більшій мірі визначається їх відтворювальними і технологічними структурами. За останні роки спостерігається тенденція зростання питомої ваги капітальних вкладень на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств при скороченні вкладень в нове будівництво. Капітальні витрати на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств є найбільш ефективними. Це пов'язано з деякими чинниками. Сюди слід віднести, перш за все, використання накопичених у минулому дорогих елементів основних фондів, особливо їх пасивної частини. Раніше сформовані виробничі зв'язки, наявність кваліфікованих кадрів і досвіду також сприяють приросту продукції з відносно меншими капітальними витратами і в бо-


леї короткий термін, ніж на нових підприємствах. Технічне переозброєння і реконструкція підприємств, як правило, не супроводжуються будівництвом нових житлових селищ, не виникає необхідність і в значних витратах (додаткових), в розширенні комунально-побутового господарства. Важливо і те, що при цьому збільшується питома вага активної частини основних фондів, скасовуються деякі професії ручної праці і з'являються нові, підвищується загальноосвітній рівень молодих робітників. Капітальні вкладення на ці заходи (в порівнянні з новим будівництвом) окупаються швидше.

Технологічна структура капітальних вкладень характеризується постійним збільшенням активної частини основних фондів - робочих машин і устаткування, що підвищує технічну озброєність підприємств (табл. 7.1).

Таблиця 7.1. Технологічна структура капітальних вкладень в Республіці Білорусь за 1996 - 2002 рр.,%

       роки      
 Найменування витрат  199б]  [1 998  [1999  [2000J  [2002
 Будівельно-монтажні роботи
 Устаткування, інструмент та інвентар
 Інші капітальні роботи і витрати

З табл. 7.1 випливає, що за останні 7 років (1996 - 2002 рр.) Капітальні вкладення в активну частину основних фондів - робочі машини, обладнання, інструмент, інвентар стабілізувалися і склали в межах 34 - 36% від загального обсягу капітальних вкладень, або більше однієї третини , а капітальні вкладення в будівельно-монтажні роботи приблизно половину. Інші капітальні роботи і витрати в загальному обсязі капітальних вкладень склали 11%, а в 2000-2002 рр. - 15-18%.

Слід розрізняти капітальні вкладення, здійснені за рахунок бюджетних асигнувань, фондів підприємств і організацій, в тому числі банківських кредитів. Бюджетні асигнування спрямовуються, як правило, на будівництво об'єктів соціальної сфери та нових великих виробничих будівництв. За допомогою капітальних вкладень, здійснюваних за рахунок фондів підприємств і організацій, проводиться технічне переозброєння, реконструкція і розширення діючих виробництв.

Гострою проблемою інвестиційної політики є співвідношення між капітальними вкладеннями в переробні й ті галузі. Що стосується ресурсовидобувних галузей, то головним є кооперація з підприємствами Росії для розширення виробництва сировинних і паливно-енергетичних галузей 76


Необхідно збільшити капітальні вкладення в розвиток всієї інфраструктури - транспорту, зв'язку та інформатики, матеріалу но-технічсского постачання, складського господарства, дорожньої мережі, а також для ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Поряд зі збільшенням капітальних вкладень у виробничій сфері безперервно і високими темпами повинні возрас-iaib капітальні вкладення в галузях невиробничої сфери. У великих масштабах необхідно здійснювати житлове, комунальне, культурно-побутове будівництво, роботи з благоустрою міст і селищ. Характерна риса прогресивної інвестиційної політики - технічне переозброєння і реконструкція діючого виробництва. Найважливіша особливість технічного переозброєння і реконструкції виробництва на сучасному етапі - це збільшення їх обсягів. Необхідно прискорити структурну перебудову промисловості, впроваджувати нові прогресивні технології.

Будівництво нових підприємств доцільно за умови, що потужності діючих підприємств даної галузі з урахуванням їх технічного переозброєння і реконструкції використовуються повністю, а для перехідного будівництва об'єктів виділені капітальні вкладення для своєчасного забезпечення введення підприємств в дію.

Найближчим часом необхідно поліпшити технологічну структуру, підвищити питому вагу витрат в активну частину основних фондів (обладнання).

Центральна ланка інвестиційних програм - розвиток капітального будівництва і підвищення ефективності. Необхідно швидше вводити в дію і освоювати нові виробничі мощпосш; скорочувати терміни будівництва шляхом концентрації капітальних вкладень на найважливіших об'єктах, широкої індустріалізації будівельних робіт, суміщення в часі різних стадій інвестиційного циклу, вдосконалення організації будівельного виробництва. На наш погляд, доцільно об'єкти з низькою готовністю, введення в дію яких в усиновлені терміни не може бути забезпечений повністю або годину * тично через нестачу капітальних вкладень, відсутність устаткування та з інших причин, а також об'єктів, що будуються за застарілими проектами, перепрофілювати на випуск товарів народного споживання, будівельних матеріалів, здати (продати) підприємцям, тобто приватизувати.

В капітальному строп i ельстве слід розрізняти такі поняття, як "будівництво", "об'єкт будівництва", "пусковий комплекс". Будівництво - це сукупність будівель і споруд (об'екюв), будівництво, реконструкція, розширення, технічне переозброєння яких здійснюються на одній або декількох будівельних


I

майданчиках за єдиним проектом. Їх вартість визначається зведеної, кошторисом. Якщо будівництво здійснюється за проектами і кошторисами на окремі об'єкти, то будівництвом є сукупність споруджуваних виробничих об'єктів незалежно від того, знаходяться вони на одній або декількох майданчиках. Будівництвом можуть називатися і окремі будівлі або споруди невиробничого призначення (житловий будинок, школа, лікарня і т.д.), якщо на їх будівництво розроблена окрема проектно-кошторисна документація. Будівництво одного підприємства, здійснюване в кілька черг, вважається однією будівництвом. Будівництва підрозділяються на знову починає, що переходять і пускові.

під знову починаємо будівництво розуміється будівництво нового підприємства, споруди, а також розширення, реконструкція або технічне переозброєння діючого підприємства, кіт-рої намічається розпочати в планованому періоді. переходить вважається будівництво, яка споруджувалася, і зведення якої передбачається продовжувати в планованому періоді. пусковий є будівництво, закінчується і вводиться в дію в планованому році.

пусковий комплекс включає в себе сукупність об'єктів (або їх частин) основною виробничого або допоміжного призначення, енергетичного, транспортного та складського господарства, зв'язку, інженерних комунікацій, очисних споруд і благоус-тройств, що забезпечують випуск продукції і нормальні умови праці. об'єктом будівництва є кожна відокремлена будівля або споруда, з відносяться до нього обладнанням, інженерними комунікаціями, підсобними і допоміжними спорудами і пристроями, передбаченими проектом.

Для більш ефективного використання капітальних вкладень і прискорення введення в дію виробничих потужностей передбачається спеціальний показник "незавершене будівельне виробництво". До нього відносяться незакінчені і закінчені, але не здані в експлуатацію будівлі і споруди, етапи робіт, а також вартість змонтованого і знаходиться в монтажі обладнання Інші витрати, оплачені замовником по об'єктах, не введеним в термін, а також не оплачені, які відповідно до діючою системою розрахунків не можуть бути прийняті і оплачені замовником до їх повного завершення. Сюди ж включаються витрати на будівництво тимчасово припинених або законсервованих будівництв Розміри незавершеного будівництва не повинні перевищувати нормативного зачепила в будівництві. У будівельний заділ включається розмір незавершеного будівництва на кінець планованого року, який необхідний для планомірного забезпечення введення в дію об'єктів протягом наступного періоду в терміни, встановлені нормами. Величина зачепила залежить від тривалості будівництва об'єкта, терміну введення його в дію і кошторисної вартості.


Зміст документів, які є підставою для відкриття фінансування будівництв

Важливою стадією процесу фінансування капітальних вкладень є його документальне оформлення. Банки, відкриваючи фінансування будівництв, виходять з необхідності обмеження кількості одночасно споруджуваних об'єктів; дотримання нормативних термінів будівництва; скорочення обсягів незавершеного будівництва та підвищення ефективності коштів, що спрямовуються на капітальні вкладення. Вони здійснюють необхідний контроль за дотриманням чинного законодавства щодо об'єктів, що будуються за рахунок бюджетних коштів і кредитів банків, а по об'єктах, що будуються за рахунок власних джерел, за бажанням замовників, - на договірній основі.

Фінансування будівництв може відкриватися за умови забезпечення джерелами фінансування; виділення коштів на будівництво об'єктів в розмірах, встановлених державними нормами тривалості будівництва При їх відсутності - в розмірах, передбачених проектом організації будівництва; забезпеченості будівництва проектно-кошторисною документацією, затвердженою в установленому порядку.

Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 31 ав! Уста 1993 № 583 "Про заходи щодо поліпшення роботи будівельного комплексу в умовах переходу до ринкової економіки" визначено, що фінансові ресурси, що передбачаються в дер жавний бюджет і в планах господарюючих суб'єктів для будівництва об'єктів, визначаються на основі прогнозованих індексів зміни їх вартості. Ці індекси щомісяця розробляються Міністерством архітектури і будівництва та Міністерством економіки Республіки Білорусь і своєчасно доводяться до зацікавлених міністерств, відомств, підприємств і організацій. Обсяги робіт з будівництва об'єктів, що визначаються в замовленнях держави, підприємств, організацій і громадян, повинні відповідати ассі! Новацій, передбачених на ці цілі в державному бюджеті і деклараціях забудовників.

Цією ж постановою функції контролю за будівництвом, здійснюваним за рахунок коштів республіканського бюджету, передані фінансують банкам. Також визначено, що з 1994 р розрахунки за виконані роботи осущес вештаються по етапах (комплексам робіт) з покриттям витрат підрядних організацій по незавершеному виробництву за рахунок авансів замовників та власних оборотних коштів. Склад і вартість етапів (комплексів робіт), терміни їх виконання визначаються в договорах підряду.


Для відкриття фінансування капітального будівництва нових підприємств, реконструкції, розширення та техническою переозброєння діючих виробництв, а також об'єктів соціального призначення, які здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, довгострокових кредитів банків республіки, вимагається подання певних документів. Так, Мінське управління ВАТ "Белпромстройбанк" при оформленні кредиту на нове будівництво і реконструкцію вимагає подання 22 документів. Але, незважаючи на відмінність истребуемую документів (за кількістю і змістом) різними банками, загальними для всіх є вимоги подати такі документи:

1.Бізнес-план підприємства з детальною програмою проекту,
 обґрунтуванням його ефективності та окупності.

2. Копію зведеного смішити розрахунку, затвердженого в порядку,
 встановленому постановами Ради Міністрів Республіки
 Білорусь від 29 листопада 1991 № 451 йот 12 січня 1993р. № 13.

3. титульного списку, проект організації
 будівництва, графіки виконання робіт і поставки материа
 лов, обладнання.

4. Договір (контракт) будівельного підряду, укладений на
 весь період будівництва відповідно до правил про до] ОВОР
 (Контрактах) підряду.

5. Висновок державної еколо! Іческой експертизи та
 експертизи по проектно-кошторисної документації.

6. Висновок державної позавідомчої експертизи
 по проектно-кошторисної документації.

7. Довідку податкового органу про джерела інвестицій, вка
 занних в декларації.

8. Ліцензію на виконання підрядником відповідних ві
 дов будівельно-монтажних робіт.

9. Бухгалтерський баланс за попередній рік і на останню дату.
 Для відкриття фінансування або оформлення кредиту крім

пакету основних документів банк самостійно може зажадати від замовника подання та інших документів

Вирішення питання про виділення бюджетних інвестиційних асигнувань або надання банківського кредиту здійснюється тільки при наявності бізнес-плану Змістом бізнес плану підприємства є систематизований комплекс маркетингових та техніко-економічних досліджень, спрямованих на вдосконалення та розвиток виробництва Бізнес-план складається на один рік, а за окремими укрупненими показниками - па період до 5 років Бізнес-план включає характеристику підприємства, його потенціалу, оцінку внутрішньої та зовнішньої середовища в бізнесі і в часі, конкретні дані про стратегію маркетингу і розвитку бізнесу. У плані зазначаються можливі майбутні ризики.


Основною вимогою до бізнес-плану є його реальність. Складання плану передує аналіз господарської діяльності підприємства, ринку та техніко-економічні дослідження. Джерелами коштів для фінансування розробки бізнес-плану можуть бути власні кошти підприємства, позабюджетні фонди міністерств, асоціацій, кошти потенційних інвесторів.

Бізнес-план виконує чотири функції. Перша пов'язана з можливістю використання його для розробки концепції стратегії бізнесу. Друга дозволяє оцінити можливості розвитку нового напрямку діяльності, контролювати питання розвитку. Третя пов'язана з залученням позик і кредитів для розвитку виробництва. Четверта функція дозволяє залучити до реалізації планів підприємства потенційних інвесторів, які зможуть вкласти власний капітал або новітні технології. Сфуктура і обсяг розділів бізнес-плану визначаються самостійно підпри-ємствами. Але при їх підготовці слід враховувати особенноеib освоюваної технології, ринку конкурентоспроможності та новизни продукту, ступінь опрацьованості питань. Орієнтовна структура бізнес-плану: \) опис підприємства; 2) продукція і послуги; 3) план маркетингу; 4) науково-дослідні та проектно-конструктор-ські роботи; 5) виробничий план; 6) організаційний план управління підприємством; 7) фінансовий план; 8) загальна інвестиційна розбивка (фінансування проекту, виробничі витрати, комерційна прибутковість, ризик і заходи, що забезпечують їх зниження); 9) юридичні аспекти; 10) резюме.

Важливим документом, який дає підставу для відкриття фінансування будівництва, є копія зведеного кошторисного розрахунку, складена на підставі розробленої про-проектно-кошторисної документації. Тут представлена ??система економічних розрахунків, якими обґрунтовуються технічна можливість, економічну доцільність, обсяг, вартість витрат об'єкта будівництва.

Розробка проектно-кошторисної документації може здійснюватися в дві стадії (проект, робоча документація) і в одну (робочий проект). Варіант розробки визначає інстанція, яка стверджує техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), виходячи зі складності об'єкта, на який складаються проекти. В одну стадію проектуються об'єкти, будівництво яких буде здійснюватися за типовими і повторно застосовуваним проектам, а також технічно нескладні об'єкти. У дві стадії проектуються великі і технічно складні об'єкти і нові об'єкти, що не мають аналогів, а також при застосуванні неосвоєною технології, виготовленні нового складного технологічного обладнання, складних архітектурно-будівельних рішень, при особливо складних умовах будівництва.


Робочі проекти і проекти з будівництва підприємств, будівель і споруд розробляються на основі затверджених ТЕО, матеріалів щодо відведення площадки для будівництва та відповідно до завдання на проектування. У них здійснюється необхідна доробка і деталізація проектних рішень, обгрунтованих в ТЕО, уточнюються основні техніко-економічні показники, в тому числі обсяг основних будівельно-монтажних робіт і кошторисна вартість будівництва.

Проекти складаються, як правило, на об'єкт в цілому. У тих випадках, коли термін будівництва підприємств становить більше двох років, проекти розробляються спочатку на першу чергу будівництва підприємства або споруди. Одночасно з будівництвом першої черги здійснюється проектування наступних черг з тим, щоб проектно-кошторисна документація була підготовлена ??до початку їх будівництва. До складу робочого проекту та проекту входять:

- Пояснювальна записка з обґрунтуванням проектних рішень,
 проектної потужності, викладом питань кооперації і фахівців
 лизации, обгрунтуванням показників транспорту і заходів по
 охорони навколишнього середовища та ін .;

- Технологічні рішення (опису, схеми, креслення, розра
 ти потреб в обладнанні, робочій силі, матеріальних і
 енергетичних ресурсів, розрахунки і схеми організації управ
 ня з використанням АСУ);

- Будівельні рішення (характеристика основних архітектур
 но-будівельних рішень, планів, розрізів і фасадів будівель);

- Проект організації будівництва (спосіб виконання будів
 мон-монтажних робіт, календарні терміни - рік, квартал, ме
 сяць - освоєння капітальних вкладень і виконання будівельник
 но-монтажних робіт);

- Кошторисна документація, на основі якої визначається вар
 ність витрат на капітальне будівництво.

При двохстадійному проектуванні після складання і затвердження проекту розробляється робоча документація. До її складу входять робочі креслення, відомості обсягів будівельних і монтажних робіт, розрахунки потреби в матеріалах, специфікація обладнання. У робочих кресленнях конкретизуються обсяги будівельно-монтажних робіт, номенклатура необхідних матеріально-технічних ресурсів, встановлення обладнання. Кошторисна документація розробляється для визначення вартості проектованих підприємств, споруд та інших об'єктів.

Основним документом, що регламентує відносини проектних організацій із замовниками, є договір на виконання проектних робіт. Для його складання замовник передає проектної організації (субпідрядної проектної організації) утвер-82


дження завдання і в необхідних випадках вихідні дані для проектування. Проект договору на виконання проектних робіт надсилається замовнику не пізніше ніж через 20 днів після отримання необхідних документів. Замовник в 10-денний строк з дня отримання проекту договору зобов'язаний підписати його і повернути проектної організації. У разі затримки оформлення замовником договору до 20 днів відповідно відсуваються терміни початку і закінчення робіт (без додаткової угоди сторін), а при більш тривалій затримці графіки виконання робіт оформляються заново. Розбіжності оформляються протоколом і повинні бути врегульовані в 15-денний термін. Спірні питання вирішуються вищестоящою організацією також в 15-денний термін.

У договорі передбачаються: об'єкт проектування, вартість робіт і порядок розрахунків, порядок здачі та приймання робіт, відповідальність сторін, термін дії договору та інші умови. У процесі фінансування установи банку здійснюють контроль за своєчасним і правильним відкриттям фінансування, виконанням договірних зобов'язань по введенню в дію потужностей і об'єктів, за цільовим використанням виданих кредитів.

Зміни затверджених планів капітального будівництва по будівництвах і об'єктах (титульних списків) в частині лімітів будівельно-монтажних робіт з урахуванням очікуваного виконання планів виробляються замовником до 1 грудня року, що передує планованому. За введення в дію виробничих потужностей, об'єктів виробничого і соціального призначення - до 15 січня планованого року. Не допускається внесення змін у строки будівництва підприємств і об'єктів, за винятком випадків наближення термінів введення в дію виробничих потужностей і об'єктів та збільшення завдань по введенню в дію основних фондів.

Щодо новоствореного починати будівництво за рахунок бюджетних коштів і кредитів банків повинен бути зроблений запис посадової особи, яка затвердила титульний список про відповідність прийнятих в ньому технологічних, конструктивних, архітектурно-планувальних рішень сучасним вимогам науково-технічного прогресу. Наводиться розрахунок тривалості будівництва і відповідність його нормативу (проекту організації будівництва), зіставлення основних показників проекту (питомі капітальні вкладення на одиницю виробничої потужності, продуктивність праці на одного працюючого, змінність роботи обладнання, рівень автоматизації виробництва і термін окупності капітальних вкладень) з передовими вітчизняними та зарубіжними аналогами. Звертається увага на ритмічність введення в дію об'єктів по будівництвах житлово-гражданс кого призначення. При цьому в першому півріччі має бути передбачено в


титульних списках до введення в дію не менше 40% житлових будинків, дитячих дошкільних установ, об'єктів охорони здоров'я. Термін введення в дію шкіл і професійно-технічних училищ повинен передбачатися в першому півріччі року.

У титульного списку зазначаються ліміти капітальних вкладень, обсяги будівельно-монтажних робіт, потужності та основні фонди по підприємствах, черг, комплексам, конкретних об'єктів і за напрямками (виробниче, житлове, культурно-побутове будівництво).

Виділяються також інші роботи і витрати, що не включаються в договірну ціну (зміст дирекції споруджуваного підприємства або витрати на технічний нагляд на діючих підприємствах; авторський нагляд в будівництві; проектно-вишукувальні роботи; непередбачені витрати, що залишаються в розпорядженні замовника; витрати, пов'язані з вахтовим методом виконання робіт, відрядженням працівників на будівництва; премії за введення в дію об'єктів в строк, достроково і ін.). До проекчу організації будівництва додаються графіки виконання робіт, постачання матеріалів і устаткування.

Договір підряду укладається замовником з генеральним підрядником на весь період будівництва об'єкта: розширення, реконструкції та технічного переозброєння підприємств, будівель, споруд або їх черг, включених до плану, що мають затверджену просктпо-сметпую документацію. Договір підряду визначає обов'язки генерального підрядника і замовника по введенню в дію об'єкта і порядок розрахунків. Вартість робіт за договором підряду визначається на підставі договірної ціни на об'єкти будівництва. При виконанні робіт вахтовим методом вказуються конкретні об'єкти і види робіт, що здійснюються цим методом. Терміни початку будівництва, введення в дію об'єкта будівництва і його виробничих потужностей (пускових комплексів) встановлюються в договорі підряду відповідно до титульного списку.

Державна екологічна експертиза проводиться з метою визначення рівня екологічної небезпеки в процесі здійснення господарської діяльності, виключення негативного впливу на здоров'я населення і навколишнє середовище, визначення достатності і обґрунтованості заходів щодо їх охорони.

Завданнями державної екологічної експертизи є: створення умов забезпечення безпеки життя і здоров'я людей; досягнення максимально-можливої ??експлуатації природних ресурсів без загрози здоров'ю та безпеці громадян, забруднення навколишнього середовища; збереження природних ресурсів; охорона культурних та природних багатств.

Державну екологічну експертизу в республіці проводять спеціалізовані експертні підрозділи Міністерства 84


природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь. У разі необхідності міністерство або його служби на місцях можуть створювати експертні комісії із залученням фахівців різних галузей народного господарства, науково-дослідних, проектних інститутів, вузів і громадських об'єднань. Об'єктами екологічної експертизи є:

- Всі види предплановой і передпроектної документації по хо
 зяйственной та іншої діяльності, що надає негативний
 вплив на навколишнє середовище;

- Проекти планів (програм) основних напрямків роз
 ку, розміщення продуктивних сил і різних галузей на
 рідного господарства;

- Діючі підприємства та інші об'єкти;

- Екологічний стан особливих регіонів і місцевостей;

- Проекти, рішення, системи, об'єкти, впровадження яких мо
 може призвести до порушення норм екологічної безпеки;

- Матеріали, що характеризують екологічну ситуацію в ре
 І повиходили вони, формуються під впливом різних видів госпо
 жавної діяльності.

Терміни проведення державної екологічної експертизи визначаються спеціалізованими підрозділами Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь, але, як правило, не повинні перевищувати трьох місяців. У виняткових випадках при розгляді найбільш складних і економічно ризикованих об'єктів термін проведення державної експертизи може бути продовжений до шести місяців.

У висновку державної екологічної експертизи зазначається оцінка рівня економічної небезпеки запланованої господарської чи іншої діяльності і робляться висновки про доцільність її реалізації. Фінансування проектів господарської діяльності відкривається при видачі позитивного висновку державної екологічної експертизи. При видачі негативного висновку можуть визначатися умови, при виконанні яких можлива планована господарська діяльність.

Особливе значення в даний час надається державної комплексної експертизи (ГКЕ) інвестиційних проектів. Вона проводиться з метою підготовки висновку для прийняття рішень про державну підтримку інвестиційних проектів і проводиться Міністерством економіки у випадках:

- Реалізації інвестиційних проектів із залученням инос
 Тран кредитів або кредитів банків під гарантії Правітельс
 тва Республіки Білорусь;

- Використання коштів централізованих інвестиційних
 ресурсів;


- Участі держави в створенні підприємстві з іноземними
 інвестиціями;

- Надання індивідуальних пільг по податковим і тамо
 женним платежах.

Основними критеріями оцінки інвестиційних проектів при проведенні ГКЕ є:

- Актуальність інвестиційного проекту і його відповідність
 стратегії розвитку галузі;

- Фінансовий стан організації - інвестора;

- Технічна, технологічна, фінансова можливість і
 доцільність реалізації інвестиційного проекту в намічається
 мих умовах здійснення інвестиційної діяльності;

- Обгрунтованість інвестиційних витрат по інвестиційному
 проекту і державної участі в цьому проекті;

- Науково-технічний рівень залучених і створюваних
 технологій;

- Конкурентоспроможність виробленої продукції (робіт, вус
 луг) і перспективність ринків збуту, ефективність стратегії
 маркетингу організації-інвестора;

ГКЕ інвестиційного проекту здійснюється протягом 30 днів з дня надходження матеріалів за цим проектом в Міністерство економіки Республіки Білорусь. У разі необхідності проведення науково-технічної експертизи або отримання додаткової інформації тривалість ГКЕ може бути збільшена Міністерством економіки, але не більше ніж на 60 днів.

ГКЕ інвестиційних проектів грунтується на наступних матеріалах і висновках:

- Подання інвестором письмового висновку з додатку
 ням бізнес-плану;

- Для іноземного інвестора (нерезидента) - легалізований
 ної виписки з торгового реєстру країни походження або іно
 го докази юридичного статусу іноземного інвестора в
 відповідно до законодавства країни його місця знаходження
 або постійного місця проживання (легалізація повинна бути про
 ведена не пізніше одного року до подачі документів); укладення
 республіканського органу державного управління (об'єднаннями
 ня), в підпорядкуванні якого знаходиться інвестор, якщо таке під
 чинение є;

висновку аудитора про фінансовий стан інвестора. Витребувані Мінекономіки укладення: Мінфіну Республіки Білорусь:

- Про існуючу і прогнозованою заборгованості інвестора;

- Про раніше наданої інвестору державної підтрим
 жке;


- Про обсяги випадаючих доходів бюджету, пов'язаних з
 наданням пільг і їх компенсацією;

- Про оцінку доцільності державної підтримки дан
 ного інвестиційного проекту (валютоокупності инвестицион
 ного проекту в разі залучення іноземних кредитів).

Державного комітету з науки і нових технологій:

- Про науково-технічному рівні використовуваних технологій по
 інвестиційним проектам, які претендують на державну
 підтримку, встановлену для виробництв, заснованих на нових
 1ехнологіях;

- По інвестиційним проектам із залученням іноземних
 кредитів під гарантії Уряду Республіки Білорусь.

Для проведення ГКЕ інвестиційного проекту Міністерством .жономікі і за згодою інвестора можуть запрошуватися незалежні експерти, в тому числі й іноземні. При цьому витрати, пов'язані з проведенням незалежної експертизи, проводяться за рахунок коштів інвестора.

ГКЕ інвестиційних проектів проводиться з обов'язковим забезпеченням комерційної таємниці щодо відомостей, що містяться в поданих матеріалах.

У разі негативного висновку ГКЕ інвестиційний проект може бути доопрацьований і представлений на повторну експер-1ізу, здійснювану в терміни, встановлені для новоприбулих проектів.

З метою обмеження можливості інвестування коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь № 456 від 29 листопада 1991 року (в редакції постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь № 1110 від 15 липня 1998 г.) затверджено Положення, що визначає порядок подання інвесторами в податкові ор-i ани декларації про джерела інвестицій.

Інвестори подають декларації до податкових органів за місцем реєстрації інвестора. У разі здійснення інвестицій по одному виду діяльності (протягом одного календарного року), сукупний обсяг яких перевищує встановлену межу, після перевірки декларацій і при підтвердженні джерел інвестицій, податкові органи видають інвесторам довідки про надання декларації для подання їх інвесторами в установи та організації за місцем здійснення операцій за видами діяль-1ельності і є обов'язковою умовою їх здійснення.

Відсутність довідок податкового органу про подання декла-р.щій при здійсненні операцій, а також встановлення факту незаконного походження коштів інвестора або недостовірності поданих в декларації даних є підставою для визнання угод недійсними.


За ухилення від подання декларації чи включення до неї зав <домо неправдивих даних про обсяги і джерела інвестицій инве <тори несуть відповідальність відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

Посадові особи установ, підприємств, об'єднань, уповноважені проводити операції але видам діяльності, передбаченим законодавством, і винні в оформленні угод без довідок податкових органів щодо подання декларації, несуть відповідальність відповідно до законодавства Республіки Білорусь.Попередня   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   Наступна

Залучення іноземних інвестицій, їх значення для розвитку країни | Стимули для залучення іноземного капіталу | Гарантії і пільги, що надаються іноземним інвесторам в Республіці Білорусь | Проблеми залучення іноземного капіталу в економіку | Особливості створення комерційних організацій з іноземними інвестиціями | ІНВЕСТИЦІЇ В ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ 5.1. Цілі, завдання і типи вільних економічних зон | Створення вільних економічних зон | Управління вільними економічними зонами, регулювання фінансово-економічних відносин | ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ 6.1 Основні види інвестиційної діяльності банків | Кредит банку як джерело фінансування інвестицій. Об'єкти інвестиційного кредитування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати