Головна

Документація, її сутність і значення

  1. Any і його похідні мають інше значення в позитивному реченні.
  2. II. Поняття права, його соціальне призначення.
  3. II. Об'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози. Особливості загального огляду. Місцевий огляд живота. Діагностичне значення результатів огляду.
  4. III.1. СЛОВО І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В МОВИ
  5. IV. Лабораторні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози. Діагностичне значення.
  6. VI.1.1) Правова сутність шлюбу.
  7. А.1. Призначення і типи збірних елементів і конструкцій

Основою здійснення бухгалтерського обліку в організації є відповідна технологічним процесом схема руху документів. Документування господарських операцій полягає в сприйнятті даних про операції (підрахунок, вимірювання) та занесення отриманих даних в документ (заповнення його реквізитів). Створення сукупності первинних документів являє собою первинний облік.

Первинний облік - Це комплекс прийомів по сприйняттю вихідної інформації і реєстрації її в документах, які є при цьому не тільки засобом оформлення всіх господарських операцій, а й одночасно і матеріальними носіями первинної інформації.

Збір вихідних первинних даних і заповнення документів - трудомісткий процес. На первинний облік доводиться від 40 до 60% обсягу всієї обліково-економічної роботи. Первинний облік може здійснюватися ручним і автоматизованим способом. Основним способом первинного відображення і контролю всіх господарських операцій є документація.

документація - Один з елементів методу бухгалтерського обліку, є способом суцільного та безперервного відображення господарських операцій з метою отримання необхідних відомостей про що відбулися господарських явищах, а також здійснення наступних записів в системі рахунків бухгалтерського обліку. Незалежно від способів записи вихідних даних кожна господарська операція повинна бути оформлена документом в момент і за місцем її здійснення.

Документація являє собою сукупність документів, що складаються на всі господарські операції. Вміщені в них дані служать надалі єдиною підставою для відображення господарських операцій в поточному бухгалтерському обліку.

Складання первинних документів є початковою стадією бухгалтерського обліку. Всі подальші записи в облікових регістрах виробляються на основі правильно оформлених первинних документів.

документ (Лат. Documentum - свідоцтво, доказ) - це письмове свідоцтво на право здійснення, або підтвердження дійсного здійснення господарської операції, в якому заповнені необхідні реквізити.

бланк документа - Це носій інформації з нанесеними на неї постійними відомостями. Крім бланків документів, носіями облікової інформації служать дискети та диски при їх обробці на ПЕОМ. Вони використовуються в залежності від засобів автоматизації, які застосовуються в організації.

значення документації в роботі організацій не обмежується тим, що вона:

· Служить засобом обгрунтування облікових записів;

· Має велике оперативне значення. Бухгалтерські документи використовуються для передачі розпоряджень від розпорядників до виконавців, тобто застосовуються для керівництва та управління господарською діяльністю;

· виконують контрольну функцію, Тобто за допомогою документації контролюється правильність здійснених операцій, встановлюються причини тих чи інших господарських порушень, особливу роль відіграє документація в боротьбі за збереження власності. Документація дозволяє розкривати випадки розкрадання власності і різного роду зловживань, а нерідко і попереджати їх;

· правове (юридичне) значення документації. Підтверджуючи правильність зареєстрованих в обліку фактів, документи є незаперечним доказом при спорах, що виникають між цією організацією та іншими органами та особами. Їх використовують органи суду і арбітражу при вирішенні питань про різні претензії, перевірках повноти виконання договорів та інших зобов'язань;

· виконують аналітичну функцію, Тобто ведеться поточний аналіз виконуваної роботи.

Зміст, структура документів і вимоги, що пред'являються до них

Умовно документ можна розділити на частини, основними з яких є: заголовна, змістовна, що оформляє. У кожній з частин документа відображаються відповідні реквізити.

реквізити (Лат. Requisitum - потрібне, потрібне, необхідне) - це окремі показники (відомості), що відображаються в документі і мають самостійне значення. Кожен документ має так звані спеціальні реквізити, основне призначення яких - індивідуалізація господарських операцій.

головний реквізит заголовної частини - Це назва документа (прибутковий касовий ордер, лімітно-забірна карта і ін.), Яке друкується на бланку.

змістовна частина документа буває табличній або текстової. До табличній відносяться реквізити-ознаки і реквізити-підстави. Реквізити-ознаки включають заголовки таблиць, граф і рядків і призначені для характеристик описуваного об'єкта. Реквізити-підстави призначені для кількісної характеристики об'єкта обліку. Графи таблиць нумеруються. У змістовній частині відбивається сутність документа.

В оформляє частини документа відбивається дата складання документа, затвердження, погодження, візи, найменування посадових осіб, які підписали документи, особисті підписи та їх розшифрування, при необхідності друк. Передбачається місце для запису підстави виправлення помилок, допущених при заповненні документа.

Кожен бухгалтерський документ повинен мати такі обов'язкові реквізити:

· Найменування, номер документа;

· Дата і місце складання документа (число, місяць, рік);

· Зміст і підстава здійснення господарської операції;

· Вартісні і натуральні вимірювачі;

· Найменування та адреси сторін, які беруть участь в господарських операціях або операціях (фірма, юридична особа);

· Посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, їх прізвища, ініціали та особисті підписи.

Залежно від характеру господарських операцій та системи обробки даних в первинні облікові документи можуть включатися додаткові реквізити.

Всі документи грошового, матеріального, майнового, розрахунково-кредитного характеру повинні бути підписані керівником організації та головним бухгалтером. Документи, які оформляють прийом і видачу матеріальних цінностей та грошових коштів повинні містити підписи осіб, які отримали і відпустили ці цінності. Перелік осіб, які мають право підпису первинних облікових документів, повинен бути узгоджений з головним бухгалтером і затверджений керівником організації. При виписці документів на комп'ютері підписи можуть бути замінені особистими кодами (електронні підписи).

Облікові документи складаються від руки або автоматизованим способом на спеціально заготовлених бланках. Бланки документів друкуються друкарським способом і містять графи, в які заносять відомості про господарські операції. Первинні облікові документи, складені на інших мовах (крім російської та білоруської), повинні мати підрядковий переклад на російську або білоруську мову.

До складання документів пред'являються певні вимоги.

Всі документи повинні оформлятися своєчасно в момент здійснення операції, якісно, містити достовірні дані і обов'язкові реквізити, акуратно, розбірливо, без підчисток, помарок і недомовленостей виправлень. Вільні рядки в первинних документах обов'язково прочеркиваются. Виписувати документи дозволяється чорнилом або кульковими пастами синього, фіолетового або чорного кольору вручну, на друкарських пристроях, ПЕОМ. Дата складання вказується: число цифрою, а місяць - прописом. У грошових банківських документах сума вказується цифрами і прописом з великої літери. Внесення виправлень в касові і банківські документи не допускається. В інші документи можна внести виправлення лише за погодженням з учасниками господарських операцій, що завіряється підписами тих же осіб.

Окремі документи відповідно до чинних нормативних положень відносяться до бланків суворої звітності. Такі форми (бланки) документів виготовляються друкарським способом з обов'язковим проставленням номера та серії. До них відносяться товарно-транспортні накладні, товарні накладні та ін. Облік бланків суворої звітності ведеться в прибутково-видатковій книзі типової форми, яка нумерується, скріплюється печаткою і підписується керівником і головним бухгалтером.

Відповідальність за достовірність інформації, що містяться в документах даних, а також за якісне їх складання та передачу в установлені терміни для подальшої обробки несуть посадові особи, які підписали цей документ.Попередня   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   Наступна

Балансовий метод відображення інформації | БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС | Класифікація бухгалтерських балансів | Вплив господарських операцій на баланс | Поняття про рахунки, порядок записів господарських операцій на рахунках | Сутність і значення подвійного запису | Хронологічна і систематична запису господарських операцій | Рахунки синтетичного і аналітичного обліку | Взаємозв'язок бухгалтерських рахунків з балансом | Узагальнення даних поточного обліку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати