На головну

ДАНИХ ПРО ЗДОРОВ'Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

  1. Jsj Вибір формату даних
  2. OLAP: оперативна аналітична обробка даних.
  3. Trading Techniques Inc. надає місячні, тижневі, денні і погодинні (60 хвилин) дані по всіх ф'ючерсах за допомогою сервісу завантаження даних.
  4. Trading Techniques Inc. надає погодинні (60-хвилинні) дані по всіх ф'ючерсах за допомогою сервісу завантаження даних.
  5. V. УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ
  6. Автором програми для ЕОМ або бази даних визнається фізична особа, в результаті творчої діяльності якої вони створені.
  7. Алкоголь і здоров'я

Всебічно аналізуючи дані з різних розділів річного звіту і розраховуючи статистичні показники, начальник медичної служби частини робить висновок про існуючий рівень і що відбулися в звітному році зміни в стані здоров'я особового складу частини, оцінює ефективність проведених медичних заходів по зміцненню здоров'я військовослужбовців частини та доповідає командиру частини висновки і пропозиції щодо поліпшення медичного забезпечення особового складу частини, подає на затвердження план роботи медичної служби частини.

Основними узагальнюючими медико-статистичними показниками, що характеризують здоров'я військовослужбовців у військовій частині, є показники стану здоров'я (захворюваність, увольняеми через хворобу, смертність) військовослужбовців.

Захворюваність - один з найважливіших показників здоров'я військовослужбовців, що характеризує рівень (частоту) поширення хвороб у військовому колективі за певний період часу.

Захворюваність як медико-статистичний показник здоров'я військовослужбовців характеризує той збиток, який наноситься хворобами бойової та фізичної підготовки військ.

Статистика первинної захворюваності військовослужбовців дає найбільш повну картину знову виникла патології серед різних груп військовослужбовців. Одиницею статистичного спостереження (обліку) при цьому є так зване первинне звернення - перше звернення військовослужбовця за медичною допомогою до лікаря під час перебування на військовій службі з приводу кожного нового, раніше ніде не зареєстрованого захворювання.

Аналізуючи матеріали первинної захворюваності військовослужбовців за звітний період, начальник медичної служби частини, з'єднання крім абсолютних даних вдається до обчислення відносних показників частоти захворюваності та її структури.

показники частоти первинної захворюваності військовослужбовців за рубриками і формам хвороб обчислюються на 1000 чоловік особового складу в цілому за частину (окремо для військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом, за контрактом, офіцерів і прапорщиків, військовослужбовців-жінок) за такими формулами (в%о).

1. Загальна частота (рівень) первинної захворюваності:

 Число всіх первинних звернень x 1000
 Середня річна чисельність особового складу

Методику обчислення показників первинної захворюваності військовослужбовців, що проходять службу за призовом, розглянемо на прикладі.

Протягом року зареєстровано 1815 первинних звернень військовослужбовців з числа, що проходять службу за призовом. Середня чисельність призовників 1800 чоловік. При обчисленні загального показника частоти первинної захворюваності береться відношення числа всіх (за все класи) первинних звернень до середньої чисельності військовослужбовців цієї категорії особового складу частини і множиться на 1000, для отримання цього показника в проміле:

1815/1800  1000 = 1008,3

Отриманий показник свідчить про те, що в середньому за рік у 1000 чоловік, що проходять службу за призовом, було зареєстровано 1008 первинних звернень (нових захворювань). Таким чином, на 1 військовослужбовця, що проходить службу за призовом, доводиться в звітному році в середньому 1 первинне звернення.

Загальний показник первинної захворюваності дає уявлення про рівень захворюваності військовослужбовців в цілому, характеризуючи в середньому на одну тисячу особового складу число нових захворювань (первинних звернень). Зіставлення цього показника з аналогічним показником за попередній рік (наприклад, 1211,3%о) Дозволяє оцінити динаміку рівня первинної захворюваності. Так, порівняння наведених вище показників свідчить, що рівень первинної захворюваності в звітному році знизився на 203%о:

1008,3%о - 1211,3%о = -203%о.

Показники первинної захворюваності за два роки дозволяють обчислити темп приросту (або зниження), який показує, на скільки відсотків зріс (або знизився) рівень первинної захворюваності в звітному році в порівнянні з попереднім:

-203%о / 1211,3%о х 100 = -16,8%.

Знак мінус свідчить про зниження величини показника.

2. Частота (рівень) первинної захворюваності за класами (групами, окремими формами) хвороб:

 число первинних звернень з приводу хвороб шкіри (інфекційних хвороб, травм, пневмонії тощо)    1000
 середня чисельність особового складу

Показники частоти характеризують поширеність захворювань серед особового складу, дозволяють виявити найчастіше зустрічаються захворювання, особливості захворюваності даного військового колективу, порівняти рівні його захворюваності в звітному і попередньому періодах.

Якщо, наприклад, встановлено високий показник первинної захворюваності по класу інфекційних хвороб, то слід з'ясувати, за рахунок яких конкретних нозологічних форм або їх рубрик підтримується високий рівень інфекційної захворюваності (кишкові інфекції, туберкульоз, паразитарні захворювання та ін.). Наприклад, в звітному році було зареєстровано 658 звернень з приводу інфекційних та паразитарних захворювань, 91 - з приводу травм та отруєнь і 174 - з приводу захворювань шкіри і підшкірної клітковини. За умови, що середня річна чисельність особового складу 1800 чоловік, показники частоти будуть рівні:

з інфекційних і паразитарних захворювань

658  1000/1800 = 365,6%о;

по травмах і отруєнь

91  1000/1800 = 50,6%о;

по хворобах шкіри і підшкірної клітковини

174  1000/1800 = 96,7%о. 54

Для більшої наочності ці дані доцільно представляти у вигляді діаграм (див. Діаграму 1).

Діаграма 1. Рівень захворюваності військовослужбовців,

які проходять службу за призовом, за основними класами хвороб.

показники структури первинної захворюваностіза класами хвороб (в%):

 число первинних звернень з приводу хвороб шкіри (інфекційних хвороб, травм, грипу і т. д.)    100
   число первинних звернень за всіма класами хвороб
     

Ці показники дозволяють виділити провідні форми і класи хвороб. Разом з показниками частоти захворюваності вони є для медичної служби частини важливими вихідними даними для планування заходів, спрямованих на максимальне зниження захворюваності особового складу.

Аналіз структури первинної захворюваності доповнює характеристику її рівня і дозволяє виділити ті класи, рубрики і форми хвороб, за рахунок яких в основному формується первинна захворюваність. Знання структури захворюваності (з урахуванням тяжкості і значущості хвороб) допомагає встановити черговість і терміновість планованих лікувально-профілактичних заходів. Структура захворюваності вивчається, як правило, відносно основних класів, рубрик і форм хвороб. У нашому прикладі, за умови, що протягом року зареєстровано 1815 первинних звернень військовослужбовців з числа проходять службу за призовом, показники структури будуть дорівнювати:

з інфекційних і паразитарних захворювань

658/1815  100 = 36,3%;

по травмах і отруєнь

91/1815  100 = 5,0%;

по хворобах шкіри і підшкірної клітковини

174/1800  100 = 9,6%.

Графічно структура первинної захворюваності найбільш наочно представляється у вигляді столбиковой або кругової діаграми (див. Діаграму 2).


Діаграма 2. Структура захворюваності військовослужбовців,

які проходять службу за призовом, за основними класами хвороб.

Угруповання хвороб по класах (окремим формам хвороб) залежить від практичних завдань і цілей аналізу. Можливе застосування показників розподілу для характеристики внутрішньої структури класу або навіть рубрики захворювання, причому за 100% приймаються не всі взагалі захворювання (первинні звернення), а захворювання з даного класу (рубриці).

Розрахунок перерахованих вище статистичних показників є по суті підготовчої операцією до аналізу первинної захворюваності. Основне завдання аналізу полягає у взаємопов'язаному розгляді всієї системи медико-статистичних показників, їх порівнянні з аналогічними за попередній рік (період), з'ясуванні причин зазначених змін і їх зв'язку з навчально-бойової діяльністю і побутом особового складу військової частини. Динаміку основних показників рівня і структури захворюваності за основними класами хвороб у військовослужбовців, які проходять службу за призовом, за два роки (попередній і звітний) можна проаналізувати на прикладі таблиці 3.

При вивченні показників захворюваності доцільно виділити провідні класи хвороб. У звітному році такими класами були: I, XI, XII, XIX, які визначають, по суті, характер первинної захворюваності, так як на їх частку припадає понад 85% всіх захворювань.

Статистика захворюваності з госпіталізацією (Госпіталізація) характеризує наступну по тяжкості патології групу військовослужбовців, які потребують обов'язкового стаціонарного лікування в зв'язку з тим чи іншим захворюванням. Одиницею обліку при цьому виді захворюваності є випадок госпіталізації військовослужбовця в лікувальний заклад. При наявності у військовослужбовця декількох захворювань вони відображаються в документах звітності за діагнозом основного захворювання, найбільш серйозно впливає на тривалість і результат лікування хворого.

Таблиця 3

Рівень і структура загальної захворюваності військовослужбовців,

які проходять службу за призовом, за два роки (приклад)

 Найменування найважливіших класів хвороб  Рівень загальної захворюваності на 1000 чоловік особового складу (% 0)  Абсолютний приріст (+), зниження (-) рівня загальної захворюваності-сти (% 0)  Темп приросту (+), зниження (-) рівня загальної захворюваності (%)  Структура загальної захворюваності (%)
 Клас 1. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби  374,4  281,7  -92,6  -24,7  30,9
 Клас V. Розлади психіки та поведінки  3,9  2,2  -1,7  -43,6  0,3  0,2
 Клас VI. Хвороби нервової системи  65,4  59,6  -5,8  -8,9  5,4
 Клас IX. Хвороби системи кровообігу  11,7  12,8  1,1  9,4  1,3
 Клас X. Хвороби органів дихання  151,1  113,7  -37,4  -24,8  12,5  11,3
 Клас XI. Хвороби органів травлення  389,7  361,1  -28,6  -7,3  32,2  35,8
 Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини  96,7  6,7  7,4  7,5  9,6
 Клас XIII. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини  34,2  33,3  -0,9  -2,6  2,8  3,3
 Клас XIX. Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин  84,7  50,6  -34,1  -40,3
 Інші не перераховані класи  5,3  5,4  0,1  1,9  0,4  0,5
 Разом по всіх класах  1210,4  1017,2  -193,2  -133,4

При статистичному аналізі даних про госпіталізацію військовослужбовців військової частини, з'єднання, як і при аналізі первинної захворюваності, обчислюють показники частоти і структури.

показники частоти госпіталізації (Загальний, по класах і формам хвороб в%о):

 число госпіталізованих з приводу інфекційних хвороб (травм, грипу і т. д.)    1000
   середня річна чисельність особового складу
     

Наприклад, поданим річного медичного звіту загальне число госпіталізованих хворих військовослужбовців по всіх класах хвороб склало 1041 чоловік. Загальний показник рівня госпіталізації в цьому випадку буде дорівнює:

1041х 1000/1800 = 578,3%о,

тобто на 1000 військовослужбовців, що проходять службу за призовом за рік в середньому було направлено на стаціонарне лікування 578.

показники структури госпіталізованих хворих по класах і формам хвороб (в%):

 число госпіталі3ірованних по поводуінфекціонних хвороб (травм, грипу і т. д.)    100
   число всіх госпіталізованих
     

Аналізуючи названі показники, начальник медичної служби не тільки з'ясовує частоту і склад захворювань, що потребували госпіталізації хворих, але і бере до уваги, куди госпіталізовано хворі, які результати і тривалість їх стаціонарного лікування і т. Д. Такий аналіз дозволяє вжити заходів до поліпшення організації стаціонарного лікування хворих військовослужбовців частини, з'єднання.

Статистика захворюваності з тимчасовою втратою працездатності (Тру-допотері) військовослужбовців дозволяє об'єктивно характеризувати як часто, за рахунок яких захворювань і наскільки довго відриваються військовослужбовці від бойової та фізичної підготовки. Одиницею обліку трудопотерь є випадок трудопотерь. У статистику трудопотерь включають тільки закінчені випадки трудопотерь, тобто випадки, що завершилися визначеним результатом лікування (повернення в частину, звільнення через хворобу, летальний результат), По кожному закінченому нагоди трудопотерь враховується число днів трудопотерь - тривалість повного відриву хворого військовослужбовця від службової діяльності в днях .

При аналізі трудопотерь обчислюють ряд відносних і середніх статистичних показників.

показники частоти випадків (Днів) трудопотерь(Загальні і по класах, формам хвороб, в%о):

 число випадків (днів) трудопотерь з приводу інфекційних хвороб (травм, грипу і т. д.)    1000
   середня річна чисельність особового складу
     

Показники частоти випадків, днів трудопотерь характеризують той збиток, який наносять боєздатності військових колективів різні захворювання.

показники структури випадків, днів трудопотерь по класах, формам хвороб (в%):

 число випадків (днів) трудопотерь з приводу інфекційних хвороб (травм, грипу і т. д.)    100
   число випадків (днів) трудопотерь по всіх класах хвороб
     

Показники структури трудопотерь дозволяють виділити ті основні захворювання, які призводять до найбільших трудопотерь, завдають більшої шкоди бойової та фізичної підготовки, потребують особливої ??уваги медичної служби.

показники середньої тривалості випадку трудопотерь по класах, окремим формам хвороб (в днях):

 число днів трудопотерь з приводу інфекційних хвороб (травм, грипу і т. д.)  
   число випадків трудопотерь з приводу інфекційних хвороб (травм, грипу і т. д.)    
       

Показники середньої тривалості випадку трудопотерь дозволяють оцінити тяжкість тих чи інших захворювань, середні терміни непрацездатності військовослужбовців при цих захворюваннях.

При аналізі трудопотерь необхідно користуватися в основному тими ж угрупованнями, що і при вивченні первинної захворюваності та госпіталізації. В результаті аналізу трудопотерь встановлюються: питома вага тих чи інших захворювань і факторів зовнішнього середовища в загальній сумі причин виникнення трудопотерь; частота і обсяг трудопотерь (у випадках і днях); середня тривалість випадку трудопотерь як один з показників тяжкості конкретного захворювання і якості медичної допомоги; динаміка трудопотерь. Розрахунок відповідних показників для характеристики трудопотерь за основними класами хвороб наведено в таблиці 4.

З таблиці випливає, що провідними класами хвороб, що визначають рівень трудопотерь, є: деякі інфекційні та паразитарні хвороби, хвороби нервової системи, органів травлення, дихання, шкіри та підшкірної клітковини, травми і отруєння. Зазначені 6 класів визначають рівень трудопотерь, як в попередньому, так і в звітному роках, даючи понад 87% всіх днів трудопотерь (89,9% в попередньому і 87,5% в звітному роках) і потребують більш детального аналізу.

В основі статистики увольняеми через хворобу і смертності військовослужбовців лежать дані поточної реєстрації кожного випадку звільнення військовослужбовця з ВС РФ через хворобу і випадки смерті. Дані по увольняеми через хворобу і смертності характеризують той безповоротний шкоди боєздатності частини (з'єднання), який наносять йому захворювання і травми. Показники частоти і структури увольняеми через хворобу дозволяють виділити ті рубрики хвороб, основні захворювання, які визначають рівень увольняеми з ВС РФ. Методика обчислення цих показників не відрізняється від методики обчислення аналогічних показників, що застосовуються при аналізі захворюваності.

У військовому ланці медичної служби статистичні показники смертності зазвичай не обчислюються. Кожен випадок смерті піддається детальному вивченню.

Аналіз здоров'я військовослужбовців з використанням наведених узагальнюючих медико-статистичних показників повинен проводитися в динаміці, включати порівняння з аналогічними показниками за інші роки, з іншими військовими частинами, враховувати разом з тим особливості їх особового складу, особливості навчально-бойової діяльності.

Таблиця 4Попередня   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Наступна

Оформлення результатів інвентаризації | ИМУЩЕСТВОМ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ | Зберігання запасів медичного майна | Майна тривалого зберігання | тривалого зберігання | тривалого зберігання | тривалого зберігання | військової частини | ДІЯЛЬНОСТІ | МЕДИКО-статистичного обліку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати