На головну

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО обліку та звітності

  1. II. Організація діяльності загальноосвітнього закладу
  2. II.6.2.) Організація і правоздатність корпорацій.
  3. VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань
  4. VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань
  5. VIII. Реорганізація і ліквідація
  6. Автоматизована форма обліку
  7. Адаптація до ринку. Форми власності і організація управління

Матеріали медичного обліку та звітності повинні відповідати вимогам достовірності, повноти, порівнянності і своєчасності, аналіз цих матеріалів повинен бути методично повноцінним і об'єктивним.

Медичний облік та звітність ведуться з метою:

отримання військово-медичною службою статистичних даних, необхідних для організації медичного забезпечення частини;

оперативного управління силами і засобами медичної служби частини;

контролю за ефективністю, своєчасністю і наступністю проводяться медичною службою частини лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів;

вивчення та наукового узагальнення результатів діяльності медичної служби частини і досвіду її роботи в цілому;

своєчасного інформування командування і вищого медичного начальника про стан військово-медичної служби і медичного забезпечення військової частини.

Основними завданнями медичного обліку і звітності у військовій частині в мирний час є:

облік стану і змін у здоров'ї військовослужбовців;

облік лікувально-профілактичної діяльності медичної служби;

облік захворюваності, санітарно-епідемічного стану військової частини та проведених санітарно-протиепідемічних (профілактичних) заходів;

облік результатів і термінів лікування військовослужбовців в лазареті медичного пункту частини і в інших лікувальних установах.

Вся відповідальність за правильну організацію медичного обліку і звітності покладається на начальника медичної служби частини, який організовує і контролює роботу з медичного обліку і звітності у військовій частині, особисто бере участь у заповненні облікових медичних документів, складанні та аналізі документів медичної звітності частини.

Медичному обліку у військовій частині в мирний час підлягають відомості, що характеризують стан здоров'я (фізичний розвиток, захворюваність, увольняеми через хворобу і смертність); діяльність медичного пункту частини і її медичної служби.

Документи медичного обліку призначені для однакової реєстрації медичних даних, забезпечення наступності в обстеженні, лікуванні та диспансерному динамічному спостереженні військовослужбовців, мають юридичне значення, можуть бути використані в інтересах страхової медицини, є інформаційною основою автоматизованої системи управління медичною службою, а також забезпечують виконання інших завдань. Перелік форм і порядок ведення документів медичного обліку регламентуються Інструкцією з ведення медичного обліку та звітності в Збройних Силах Російської Федерації на мирний час та іншими керівними документами по медичній службі. Дозволяється використовувати форми документів обліку і звітності, затверджені Міністерством охорони здоров'я Росії.

Прийнятої в Збройних Силах РФ системою медичного обліку визначено ведення в військових частинах наступних документів медичного обліку:

медичних книжок військовослужбовця (форми №1,2, 3);

книг обліку хворих в амбулаторії (ф. № 5);

карт обліку травми (ф. № 7);

процедурних карт (ф. № 8);

амбулаторних карт (ф. № 9);

історій хвороб (ф. № 12);

книг обліку хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні (ф. № 13);

карт епідеміологічного обстеження інфекційного захворювання (ф. № 23);

книг обліку роботи стоматологічного кабінету (ф. № 19) (при наявності стоматологічного кабінету в медичному пункті).

Медична книжка військовослужбовця (ф. №1,2, 3) є найважливішим медичним документом індивідуальної реєстрації, вона покликана забезпечувати спадкоємність і послідовність медичного обслуговування шляхом зосередження в єдиному документі відомостей про здоров'я військовослужбовця і всіх видах лікувально-профілактичних заходів, яким він піддавався. Медичну книжку заповнюють на військовослужбовця при першому медичному обстеженні; в неї вносять дані антропометричних вимірів, звернень з приводу захворювань і травм, дані про випадки захворювань; відомості про амбулаторне та стаціонарне лікування; результати диспансерних обстежень та медичних оглядів; відомості про проведені профілактичні заходи і ін.

Медична книжка військовослужбовця є, таким чином, документом, що дає найбільш повну характеристику стану та змін у стані здоров'я військовослужбовця за весь період його служби в Збройних Силах РФ.

Книга обліку хворих в амбулаторії (ф. № 5) є основним обліковим документом облікового типу, що дає характеристику амбулаторної допомоги в медичному пункті частини. У книзі ведеться облік кожного, хто звернувся за медичною допомогою до лікаря, при цьому вказуються діагноз захворювання, черговість звернення, надана медична допомога і подальше направлення хворого на печення або консультацію, число днів трудопотерь.

Як показує досвід роботи медичної служби Збройних Сил РФ, книга обліку хворих в амбулаторії ведеться у всіх медичних пунктах військових частин, так як є одним з найголовніших джерел складання встановленої звітності.

Карта обліку травми (ф, № 7) має оперативно-сигналізаційне і обліково-статистичний призначення; заповнюється на кожен випадок травми, яка спричинила за собою працевтрати. У карті докладно висвітлюють причини та обставини травм, місце і час травм, терміни і характер медичної допомоги та лікування, результати травм.

Карта епідеміологічного обстеження інфекційного захворювання (ф. № 23) має оперативно-сигнализационную роль і поряд з цим висвітлює деякі епідеміологічні питання: діагноз, бактеріологічні дані, осередки, контакти, передбачувані джерела зараження, проведені протиепідемічні заходи в частині та ін.

Історія хвороби заповнюється на військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в лазареті медичного пункту, ведеться за скороченою формою з коротким щоденником перебігу захворювання.

Звітна медична документація призначена для статистичного зведення матеріалів, зібраних за допомогою документів медичного обліку. Звітні документи являють собою доцільну форму зведення даних про здоров'я військовослужбовців і діяльності медичної служби за той чи інший часовий період (місяць, квартал, рік).

Розрізняють позачергові донесення, чергові (або термінові) медичні донесення, медичні звіти.

Позачергові медичні донесення представляються начальником медичної служби частини вищому медичному начальнику негайно при появі випадків особливо небезпечних інфекцій, виникненні однорідних множинних захворювань, при нещасних випадках, пов'язаних з медичним обслуговуванням або лікуванням та ін.

У черговому донесенні по медичній службі (ф. 1 / мед.) Узагальнюється мінімум оперативних фактичних даних, який необхідний для характеристики рівня і динаміки захворюваності особового складу з найважливіших класів і груп хвороб (деякі інфекційні та паразитарні хвороби, хвороби органів дихання, хвороби шкіри та підшкірної клітковини, травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин) за місяць.

Медичний звіт про стан здоров'я особового складу та діяльності медичної служби (ф. 3 / мед.) Є основними статистичними документом, в якому всебічно відображаються підсумки роботи медичної служби за календарний рік щодо медичного забезпечення частини. Цифрова частина річного медичного звіту охоплює основні напрямки діяльності медичної служби.

Вихідними матеріалами для складання таблиць звіту є дані, що містяться в названих вище документах медичного обліку.

Особливу важливість в звіті представляють таблиці, які містять дані про захворюваність, увольняеми і смертності військовослужбовців відповідно до класифікації хвороб, травм і причин смерті військовослужбовців, прийнятої в Збройних Силах РФ * (* Посібник з класифікації хвороб, травм і причин смерті військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації, медичних діагностичних досліджень, операцій і лікувальних процедур (на мирний час). - М .: МО РФ, ГВМУ, 2000. - 406 с). Ця класифікація, відображаючи сучасний стан медичної та військово-медичної науки, сприяє науково обгрунтованого вивчення патології, що зустрічається у військовослужбовців, встановлює єдину, обов'язкову для всіх військових лікарів термінологію, забезпечує однакове віднесення врахованих нозологічних форм до тих чи інших рубриках хвороб. Вона складена на основі Міжнародної статистичної класифікації хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям (10-й перегляд) з урахуванням патології, що реєструється в військах. Забезпечується також спадкоємність і порівнянність показників захворюваності з установами охорони здоров'я (Наказ МОЗ РФ від 1997 № 170 «Про перехід органів і закладів охорони здоров'я Російської Федерації на міжнародну статистичну класифікацію хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям X перегляду»).

Використання зазначеної класифікації хвороб дає можливість проаналізувати особливості первинної захворюваності, госпіталізації, трудопотерь, увольняеми і смертності військовослужбовців за основними рубриками та формам хвороб.

Розділи медичного звіту військової частини супроводжуються текстовою частиною звіту -об'яснітельной запискою. Зміст пояснювальної записки визначається спеціально розробленою схемою. Пояснювальна записка містить аналіз матеріалів про здоров'я військовослужбовців військової частини, діяльності її медичної служби і відображає найважливіші особливості медичного забезпечення частини за звітний період. Головну увагу в пояснювальній записці приділяють аналізу здоров'я військовослужбовців в звітному році в порівнянні з даними попередніх років, з'ясування причин змін в стані здоров'я, оцінці ефективності проводилися медичною службою лікувально-профілактичних, санітарно-протиепідемічних заходів. Вихідними даними для складання пояснювальної записки є цифрові дані звіту, а також ряд даних первинного медичного обліку, що характеризують діяльність медичної служби частини.

 Попередня   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   Наступна

Порядок проведення інвентаризації | Оформлення результатів інвентаризації | ИМУЩЕСТВОМ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ | Зберігання запасів медичного майна | Майна тривалого зберігання | тривалого зберігання | тривалого зберігання | тривалого зберігання | військової частини | ДІЯЛЬНОСТІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати