загрузка...
загрузка...
На головну

Майна тривалого зберігання

  1. VIII.3.3) Договір зберігання.
  2. Автообслуживающие підприємства призначені для виконання ТО, ТР, КР зберігання автомобілів і постачання їх експлуатаційними матеріалами.
  3. Оренда і орендні відносини. Формування ставки орендної плати. Податок з майна підприємства.
  4. Атомістічность заряду. Закон збереження заряду
  5. Безвісна відсутність - засвідчений у судовому порядку факт тривалої відсутності громадянина в місці його проживання, якщо не вдалося встановити місце його перебування.
  6. Блок прийому, переробки та зберігання інформації
  7. Бухгалтерський облік мішків для перевезення і зберігання цінностей

Освіження (заміна) і поповнення запасів медичного майна тривалого зберігання проводяться з метою підтримання їх в постійній готовності до використання за призначенням. Під освіженням запасів розуміється планомірна заміна медичного майна, терміни зберігання якого закінчилися або закінчуються, на медичне майно свіжих термінів виготовлення, а застарілих зразків майна - на нові або більш сучасні їх аналоги.

Терміни зберігання медичного майна визначаються як період часу, протягом якого допускається його зміст в запасах.

Терміни зберігання лікарських (дезінфекційних) засобів, імунобіологічних препаратів, реактивів, перев'язувальних і шовних матеріалів, виробів з гуми і полімерних матеріалів визначаються шляхом зменшення термінів їх придатності: на 1рік - для препаратів, термін придатності яких не перевищує або дорівнює 5 років; на два роки - для інших препаратів.

Препарати з необмеженими термінами придатності можуть зберігатися в запасах не більше 10 років. Разом з тим, при появі в процесі зберігання зовнішніх ознак псування (зміна кольору, агрегатного стану, прозорості розчину і т.д.) препарат незалежно від терміну зберігання підлягає заміні на новий.

Встановлений для кожного предмета термін зберігання в запасах вказується також в спеціальній графі опису комплекту медичного майна. Виходячи з термінів зберігання визначається рік освіження предмета. Роком освіження вважається період (зазвичай - календарний рік), протягом якого зберігаються в запасах лікарські засоби та інші предмети медичного оснащення повинні бути замінені більш свіжими (новими). Для визначення року освіження необхідно до року виготовлення предмета додати термін його зберігання в запасах (в роках).

При надходженні на поточне забезпечення нових предметів і препаратів нового виробництва слід освіжати запаси раніше планових термінів, не чекаючи закінчення строків зберігання.

Освіження запасів медичного майна тривалого зберігання, як правило, здійснюється в плановому порядку. При цьому щорічно до 10 вересня в частині складається План освіження і поповнення непорушних запасів медичного майна в одному примірнику, який підписується особою, відповідальною за зберігання запасів, і затверджується командиром частини.

У план включається медичне майно, яке підлягає освіження і поповненню в комплектах і нормах в планованому році незалежно від джерел освіження і поповнення. Майно, перераховане в списку предметів, що підлягають вкладенню в особливий період (перша сторінка опису) дефектуру не рахується і тому в план не включається. Під «дефектуру» мають на увазі матеріальні засоби, встановлені згідно з нормативними документами, але відсутні в даний момент в комплекті (нормі).

Перелік предметів, що входять до складу комплектів (аптечок, сумок), і підлягають включенню до плану освіження і накопичення, складається вибіркою з описів комплектів за відповідний плановий рік. Інформація про штучних предметах і комплектах перев'язувальних засобів береться з книги обліку медичного майна тривалого зберігання, де вказується рік їх виготовлення. План є підставою для витребування відсутнього медичного майна, що підлягає освіження.

У з'єднанні за всі військові частини на підставі їх заявок (донесень) складаються зведені плани освіження і поповнення запасів медичного майна тривалого зберігання в одному екземплярі, які затверджуються начальником медичної служби.

Освіження запасів медичного майна тривалого зберігання проводиться за рахунок: майна свіжих термінів виготовлення, що надходить на поточне забезпечення; централізованого постачання для цих цілей медичного майна за планом органу військового управління медичної служби; майна, яке отримує від місцевих закладів охорони здоров'я для освіження за домовленістю.

Передача (реалізація) освіжає медичного майна установам цивільного охорони здоров'я здійснюється тільки з складанням прибутково-видаткових документів і оформляється актом на заміну Акт складається в одному примірнику в разі невідповідності між здаються і приймаються медичним майном за номенклатурою, кількістю і вартості. Акт підписується членами внутрішньої перевірочної комісії, особою, яка прийняла медичне майно на відповідальне зберігання і затверджується командиром військової частини. До акта додаються прибутково-видаткові документи, за якими проводилася заміна медичного майна.

У разі неможливості освіження запасів за рахунок майна поточного забезпечення та через місцеві установи охорони здоров'я воно включається в заявку на освіження і поповнення дефектури медичного майна, що є складовою частиною донесення про наявність, потреби і освіження медичного майна непорушних запасів (форма 16 / мед). Заявка складається в трьох примірниках і видається в медичну службу військового округу через начальника медичної служби з'єднання.

Медичне майно, що вивільняється в ході централізованого освіження, реалізується за погодженням з ГВМУ МО.

Медичне майно вилучається із запасів тривалого зберігання тільки при одночасному вкладенні рівних кількостей майна. У виняткових випадках, щоб уникнути псування медичного майна допускається розрив у часі між вилученням і вкладенням майна, але не більше 2 місяців - при освіження через місцеві установи охорони здоров'я, до шести місяців - при централізованому освежении за планом ГВМУ МО.

Освіження медичного майна з розривом у часі здійснюється тільки з письмового дозволу органу військового управління медичної служби. При цьому кількість вилучається медичного майна не повинно перевищувати 50% його наявності в запасах.

Освіження і поповнення медичного майна проводиться комісією, призначеною командиром частини і має бути проведено протягом місяця з дня надходження майна в частину. У день завершення роботи з освіження і поповненню вона оформляється актом закладки (освіження) за ф. 10.

Медичне майно, вилучене з запасів, перш за все використовується на поточному забезпеченні, в т.ч. для навчальних цілей за встановленими нормами або реалізується в народне господарство в установленому порядку.

Є цілий ряд особливостей освіження лікарських засобів та інших видів медичного майна.

У разі закінчення основного терміну придатності медичне майно із запасів вилучається і знищується в установленому порядку. В кожному окремому випадку проводиться ретельне розслідування для встановлення причин приведення в непридатний стан лікарських засобів, за результатами якого приймається відповідне рішення.

Медичне майно військового призначення за встановленим переліком зберігається в запасах до закінчення термінів придатності, після чого щорічно проводять аналізи контрольно-аналітичної лабораторії. При укладанні про непридатність до застосування для медичних цілей це майно вилучається із запасів і списується встановленим порядком.

Стерильні перев'язувальні засоби і шовний матеріал з дозволу органу військового управління медичної служби можуть зберігатися до закінчення терміну придатності, після чого вилучаються із запасів, переводяться за актом зміни якісного стану в нестерильні і використовуються на поточному забезпеченні.

Гумові вироби після закінчення терміну придатності піддаються випробуванням за показниками, передбаченими нормативно-технічною документацією. При позитивних результатах випробувань дозволяється їх додаткове зберігання в запасах з щорічним випробуванням на відповідність НТД.

Медичні вироби з металу, пластмаси, щітки для миття рук і інші не мають термінів придатності, а в нормативних документах зазначено гарантійні терміни зберігання. При виявленні прихованих дефектів в межах гарантійного терміну зберігання в установленому порядку оформляється рекламаційний акт і пред'являється претензія підприємству промисловості - постачальнику.

Після закінчення гарантійного терміну зберігання медичні вироби піддаються випробуванням на відповідність нормативно-технічної документації. У цій роботі повинні брати участь і медичні фахівці відповідного профілю. За результатами випробувань робляться записи в паспортах (формулярах), описах і вироби продовжують зберігати в запасах.

У разі виявлення в запасах медичного майна, непридатного до використання, воно із запасів вилучається, про що негайно доповідається в орган військового управління медичної служби. Якщо вилучене майно не може бути поповнено за рахунок поточного забезпечення або децентралізованої заготовки, а медична техніка відремонтована, то на них подається позачергова заявка. Заявка складається в двох примірниках і підписується командиром військової частини. Перший примірник направляється в орган військового управління медичної служби, до якого військова частина прикріплена на забезпечення медичним майном, а другий примірник залишається в частині.

Медичне майно, витрачений на проведення контрольних випробувань (аналізів), і його природне зменшення заповнюється за рахунок майна поточного забезпечення або спеціально поданого на підставі додаткових заявок. Проби медичного майна для проведення контрольних випробувань (аналізів) відбираються відповідно до плану контролю якості медичного майна, що зберігається в запасі. План складається в одному примірнику, підписується особою, відповідальною за зберігання медичного майна і затверджується командиром військової частини. У план включається медичне майно, яке підлягає переконтролю (випробуванню) в планованому році незалежно від місця проведення переконтролю (випробування).

При порушенні умов зберігання та інших обставин, що викликають необхідність перевірки відповідності якості зберігається медичного майна вимогам нормативно-технічної документації, відбір проб проводиться з дозволу командира військової частини.

Особливий порядок встановлений для поповнення природного убутку етилового спирту в комплектах медичного майна, яке проводиться при освіження, але не рідше одного разу на п'ять років. З метою виявлення природних втрат спирту в дрібних фасовках (не більше 5 кг), проводиться їх переважування при інвентаризації, здавання посади матеріально відповідальних осіб, а також в ході ревізій (перевірок). Результати переважування оформляються актом зняття залишків. При виявленні природного убутку на етикетках пляшок (флаконів) та в описах комплектів робляться відмітки про фактичну наявність спирту із зазначенням номера та дати акта. Природні втрати спирту визначається і списується відповідно до Інструкції по поводженню з етиловим спиртом і Нормами природних втрат етилового спирту Слід пам'ятати, що списання природного убутку при зберіганні етилового спирту в комплектах медичного майна проводиться у відсотках до загальної кількості етилового спирту без розбивки по комплектах.

За результатами проведеного освіження (заміни), поповнення або вилучення медичного майна тривалого зберігання робляться відповідні записи в описах комплектів, облікових і планують документах.

Вилучення медичного майна на поточне забезпечення проводиться тільки за вказівкою Генерального Штабу ЗС РФ, переданому в частину-хранитель по команді.

Тимчасове вилучення може здійснюватися для забезпечення перевірочних отмобилизования військових частин, навчань, зборів; виконання завдань по боротьбі зі стихійними лихами; проведення комплексного технічного обслуговування, ремонту медичної техніки та майна.

Підставою вилучення для забезпечення перевірочних отмобилизования (навчань, зборів) є директиви вищого командування, що віддаються їм для підлеглих військ на виконання планів і вказівок Генерального штабу ЗС РФ. Цими ж директивами встановлюється тривалість використання і терміни закладення в запаси після заходів.

Тимчасове вилучення майна для боротьби зі стихійними лихами проводиться з дозволу посадових осіб, за планами яких накопичуються ці запаси (для медичного майна, як правило, ГВМУ МО РФ).

Слід пам'ятати, що тимчасове вилучення комплектів медичного майна і витратного медичного майна може здійснюватися тільки з дозволу Міністра оборони РФ або начальника Генерального Штабу.

Тимчасове вилучення майна для проведення комплексного технічного обслуговування і ремонту проводиться за розпорядженням командирів військових частин, а також начальників управлінь і служб округу, що здійснюють зберігання цих запасів.

У будь-якому випадку дозвіл на тимчасове вилучення майна дається тільки письмово. На підставі отриманого дозволу командиром частини видається наказ про тимчасове вилучення, яке оформляється актом за ф. 10. При цьому тимчасово вилучене медичне майно враховується в книзі обліку матеріальних засобів, виданих у тимчасове користування (ф.37), незалежно від терміну, на який проводиться вилучення.

Після закінчення заходів, для яких проводилося тимчасове вилучення, розпорядженням командира частини медичне майно в місячний термін упорядковується (ремонтується), повністю має бути доповнений, готується до тривалого зберігання і закладається в недоторканні запаси. Закладка оформляється актом за ф. 10, на підставі якого тимчасово вилучене майно списується з книги обліку за ф. 37.

Про тимчасове вилучення недоторканних запасів медичного майна, ремонті та проведенні регламентних робіт робляться відповідні відмітки в паспортах, формулярах та інших документах.

Якщо після закінчення заходів, для яких проводилося тимчасове вилучення медичного майна, воно було витрачено або приведено у непридатний стан, то про це негайно доповідається в орган військового управління медичної служби по підпорядкованості для прийняття рішення по його відшкодуванню.

Про заповненні медичного майна, вилученого із запасів, і закладання його на зберігання, командир військової частини в тижневий термін зобов'язаний письмово доповісти до органу військового управління медичної служби по підпорядкованості.

 Попередня   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Наступна

Порядок обліку медичного майна | Документальне оформлення прийому медичного майна | Передачі і здачі медичного майна | Документальне оформлення списання з обліку і зміни якісного (технічного) стану медичного майна | Витребування медичного майна | ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО МАЙНА | Підготовка до проведення інвентаризації | Порядок проведення інвентаризації | Оформлення результатів інвентаризації | ИМУЩЕСТВОМ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати