На головну

Принципи та методи соціальної роботи

  1. Amp; 1. Предмет соціальної філософії
  2. Divide; несталий і перехідні режими роботи насосів
  3. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  4. I. КУРСОВІ РОБОТИ
  5. I. Методи перехоплення.
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  7. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.

Одне з центральних місць у змісті соціальної роботи належить принципам і методам впливу суб'єкта на об'єкт, які забезпечують її науковість.

Принципи соціальної роботи- Це основоположні ідеї, положення, правила і норми поведінки органів соціальної роботи. У навчально-методичному плані доцільно об'єднати всі принципи соціальної роботи в три групи (соціально-політичні, організаційні, психолого-педагогічні). До першої групи можна віднести: гуманізм і демократизм соціальної роботи; взаємодія змісту і форм соціальної роботи з конкретними умовами життєдіяльності особистості, соціальної групи; законність і справедливість та ін. принцип гуманізму передбачає визнання людини найвищою соціальною цінністю, його гідності та громадянських прав, створення умов вільного і всебічного прояву здібностей особистості. демократизм соціальної роботи вимагає вміння встановлювати психологічний контакт з клієнтом, дотримання норм і правил спілкування, поваги і уваги до особистості. Поряд з гуманізмом і демократизмом одним з найважливіших принципів соціальної роботи є її тісний зв'язок з конкретними умовами життєдіяльності людей (єдність теорії і практики). принцип законності передбачає суворе виконан-


ня законів і заснованих на них правових актів усіма державними органами, посадовими особами, громадськими організаціями та громадянами.

Успішне втілення заходів, спрямованих на соціальний захист населення, багато в чому визначається дотриманням в соціальній роботі організаційних принципів. Соціально-технологічна компетентність - Один з найважливіших принципів, сутність якого полягає в глибокій обізнаності соціального працівника про умови і технології вирішення виникаючих проблем і умінні грамотно реалізувати свої знання на практиці. До цього ж розряду принципів відноситься і стимулювання - Спонукання людини до усвідомленого, зацікавленому прояву активності в реалізації його енергії, здібностей, морального і вольового потенціалу. Важливим організаційним принципом соціальної роботи є контроль і перевірка виконання, сенс яких полягає в забезпеченні реалізації гарантованих державою заходів щодо соціального захисту різних груп населення.

Велике місце в теорії і практиці соціальної роботи відводиться психолого-педагогічним принципам, які по суті виражають основні вимоги до форм і методів соціальної роботи. Серед психолого-педагогічних принципів особливо слід виділити диференційований підхід до людей, який передбачає установку на максимальний і конкретний врахування специфіки інтересів, актуальних потреб, традицій, смаків і звичок особистості в соціальній роботі. Важливе значення в цій групі мають принципи цілеспрямованості і комплексного підходу до вирішення соціальних проблем.

У соціальній роботі на сучасному етапі склалася система методів, класифікації яких залежать від ознак, покладених в їх основу (ступінь спільності, сфера застосування, зміст і характер діяльності і ін.). Аналіз практичної діяльності органів соціального захисту населення дозволяє виділити три основні групи методів соціальної роботи: соціально-економічні, організаційно-розпорядчі та психолого-педагогічні.


Група соціально-економічних методів об'єднує всі ті способи і прийоми, за допомогою яких фахівці соціальної роботи впливають на матеріальні, національні, сімейні та інші соціальні інтереси і потреби клієнтів. Дані методи використовуються в формі натуральної та грошової допомоги; встановлення пільг і одноразових допомог і компенсацій; морального заохочення, санкцій та ін.

відмінною рисою організаційно-розпорядчих методів є їх прямий характер впливу. До цієї групи методів можна віднести регламентування, нормування та інструктування. регламентування - Досить жорсткий спосіб організаційної методики, що полягає в розробці та впровадженні в дію різних положень, обов'язкових для виконання (накази, інструктування, штати і ін.). Нормування і інструктування є менш жорсткими способами організаційного впливу. Сутність нормування - у визначенні та встановленні нормативів в діяльності людини. Інструктування в соціальній роботі зазвичай має форму консультаційної, інформаційної та методичної допомоги клієнту, спрямованої на захист його громадянських прав і свобод.

К організаційно-розпорядчим методам соціальної роботи також відносяться підбір і розстановка кадрів, метод вимог, критики і самокритики, контроль і перевірка виконання.

У практиці соціальної роботи широкого поширення набули психолого-педагогічні методи. Свідомість людини є вищим регулятором його поведінки і дій. переконання, як головний метод розвитку духовного світу особистості, реалізується в практиці соціальної роботи в різних формах (роз'яснення, порада, рекомендація, позитивний приклад чи досвід і ін.). В даному випадку від соціального працівника потрібне вміння і здатність впливати не тільки на особистість, а й на навколишнє його мікросередовище. Для цього використовуються соціально-психологічні методи впливу (соціологічні дослідження, спостереження, навіювання, інформування, гуманізація умов праці та побуту, розширення можливостей індивіда для прояву творчих можливостей та ін.).


Соціальна робота вимагає комплексного використання всіх груп методів соціальної роботи. Зв'язок методів соціальної роботи з принципами неможливо розглядати у відриві від її цілей і завдань. Істотна відмінність між методами і принципами соціальної роботи полягає в тому, що принципи постійні і носять обов'язковий характер, а методи - більш рухливі і залежать від зміни соціальних умов.

Сучасна система методів також різноманітна, як і сама система знань про навколишній світ. Без вміння використовувати виявлені закономірності, досвід, накопичений попередніми поколіннями і сучасниками, неможливо успішно вирішувати завдання, покладені на соціальну роботу.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть основні групи принципів соціальної роботи.

2. Дайте характеристику соціально-політичним принципам.

3. Назвіть різні класифікації методів в залежності від їх ролі в соціальній роботі.

4. Яка орієнтація організаційно-розпорядчих методів?

5. Як Ви уявляєте систему методів соціальної роботи?

Список рекомендованої літератури

!. Барулин B.C. Соціальна життя суспільства. Питання методології. М, 1987.

2. Григор'єв СІ. Соціологія і соціальна робота. Барнаул, 1991.

3. Теорія і практика соціальної роботи: проблеми, прогноз, технології. М, 1992.

4. Яхіл Н. Соціологія і соціальна практика. М, 1984.


10.3. Соціальна діагностика та її значення в соціально-культурній сфері

Соціальна діагностика - це комплексний процес наукового виявлення та вивчення багатопланових причинно-наслідкових зв'язків і взаємин в суспільстві. Узагальнені результати дослідження соціальних процесів становлять «соціальний діагноз», тобто науковий висновок про стан «соціального здоров'я» або соціальні хвороби даного об'єкту або явища. Загальна схема процесу дослідження в соціальній роботі включає в себе наступні елементи: попереднє ознайомлення з об'єктом, проведення загальної діагностики, встановлення основних проблем сфери, проведення соціальної (етапної) діагностики, з'ясування причин виникнення проблем за сферами, вироблення рішень, форм і методів впровадження, кінцева оцінка результатів. Основною метою соціальної діагностики є виявлення соціального змісту факторів, що діють в економічній, психологічній, демографічної, правової та інших сферах суспільного життя.

Основними методами соціологічного дослідження є опитування, інтерв'ю, аналіз документів, вимір, спостереження і експеримент. Об'єктами соціальної діагностики є соціальні процеси і соціальні відносини, особистість, соціальні верстви і групи, колективи та інші спільності.

Одним з основних методів соціальної діагностики є загальний метод матеріалістичної діалектики, сутність якого полягає в процесі виявлення та осмислення фактів, подій і явищ соціальної дійсності. У дослідженні соціальних явищ широко використовуються аналітичний и синтетичний методи.

аналітичний метод передбачає такий шлях дослідження, в якому розглядається подія або явище розкладається на найпростіші елементи, складові його частини, кожна з яких піддається ретельному аналізу. Застосування даного методу в міру збільшення дроблення (розкладання) цілого на частини дозволяє досягати максимально можливого вивчення


явища (події). Протилежністю аналітичного методу являегся синтетичний метод пізнання сутності соціальних явищ або подій, що відбуваються. Сутність даного методу полягає в тому, що спочатку вивчення піддаються найпростіші елементи досліджуваних соціальних об'єктів, а потім шляхом накопичення необхідної інформації, логічних зіставлень і узагальнень робляться висновки про стан досліджуваного явища (від часткового до загального).

Сутність аналітичного методу - в детальному розгляді найпростіших складових події або явища. Синтетичний метод дає можливість вивчення найпростіших елементів, а потім шляхом накопичення необхідної інформації і логічних зіставлень зробити висновок про стан досліджуваного явища (процесі дослідження від часткового до загального).

Кожен з розглянутих основних методів соціальної діагностики та терапії реалізується в свою чергу за допомогою застосування і використання інших спеціальних методів і прийомів наукового дослідження, що становлять цілісну систему (методи статичного, структурного, факторного, ситуаційного аналізу, методи моделювання (проектування) і прогнозування, вимірювань і диференціації ). Їх детальне вивчення передбачається в курсі таких навчальних дисциплін, як соціологія, психологія, соціальне управління і прогнозування та ін. Найбільш часте застосування в соціальній діагностиці знайшов метод вимірювань і диференціації (метод якісних оцінок), який застосовується на заключній стадії дослідження із залученням групи експертів. Якісні та кількісні оцінки експертами пропонованих варіантів рішень служать основним джерелом інформації. Методика її обробки і аналізу різноманітна (метод парних, множинних порівнянь та ін.).

Метод парних порівнянь полягає в тому, що експерту послідовно пред'являються пари альтернативних проектів рішень. Його завдання - визначити найкращий, з його точки зору, варіант. суть методу множинних порівнянь полягає в тому, що експертам пред'являються не пари, а три-чотири варіанти альтернативних рішень. процедура


оцінок, як і в попередньому методі, приблизно однакова, але є можливість систематизувати (згрупувати) варіанти рішень по їх показниками.

Кожен з методів передбачає вибір інструментарію соціологічного дослідження, тобто набір спеціальних засобів і документів, за допомогою яких здійснюється збір і систематизація інформації про досліджуваному явище, подію, об'єкт як на початковому, так і на заключному етапах роботи.

У сучасному суспільстві особливу значимість набуває оволодіння кадрами соціальних працівників методами і навичками наукового діагностування соціальних ситуацій. При здійсненні практичних дій в системі соціального захисту населення результати соціальної діагностики грають важливу роль. У кожному конкретному випадку потрібно глибоке розуміння природи, характеру і суті, виявлення і розпізнавання тенденцій, що намітилися соціальних процесів, що і складає основу соціальної діагностики.

Питання для самоконтролю

1. Дати визначення поняття «соціальна діагностика», її сутності і значення.

2. Яка загальна логічна схема діагностичного дослідження?

3. Роль соціальної діагностики.

4. Дати характеристику системи методів соціальної діагностики.

Список рекомендованої літератури

1. Гречихин ОТ. Лекції з методики і техніки соціологічних досліджень. М, 1988.

2. Жуков Ю. М., Петровська Л. А. Діагностика і розвиток компетентності в спілкуванні. М., 1990.

3. Здравомислов AT. Методологія і процедура соціологічних досліджень. М., 1969.

4. Литвак ВТ Експертна інформація: Методи отримання і аналізу. М., 1982.

5. Методики соціально-психологічної діагностики особистості і груп. М., 1990.

6. Практикум з прикладної соціології. М., 1987.
Попередня   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Наступна

Методика і організація виховної роботи дитячих і молодіжних громадських об'єднань | Технології дозвільної діяльності старших вікових груп населення в Росії | Сім'я як соціальний інститут мала соціальна група | Функції сім'ї та їх реалізація в сфері дозвілля | Несправедливий розподіл доходів | Екологічні проблеми | Технології соціальної допомоги людям похилого віку та інвалідам | Спілкування як найважливіший інструмент технології соціальної роботи | Технологія профілактики девіантної поведінки | Соціальне прогнозування та методика його впровадження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати