На головну

III. Артилерійський ПОСТРІЛ І ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ

  1. III.4.3) Види і елементи провини.
  2. XI. Пристосування ТА ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ, властивості. Здібностей та обдарувань АРТИСТА
  3. Активні елементи схеми заміщення
  4. Архітектурно конструктивні елементи і деталі стін
  5. У чому проявляються елементи державності в праві Європейського Союзу?
  6. Види і основні елементи преміальних систем

Артіллерійскнм вистрелои називається комплект боепрнпаса і його елементів, необхідних для нспользованія снаряда по на-значенням. Боевоіі артилерійський постріл зазвичай складається пз сле-дмуть елементів: остаточно снаряжеіний снаряд, бойовий (в.о.-Рохової) заряд, гільза, засіб воспламененпя порохового зоря-да, допоміжні елементи (пламегасптель, размеднітель п т. П.).

У завііспмості від конструкцпі артнллерннскпх снстем прпме няются н разлнчние по конструкцнп постріли.

Постріл патронпого заряджання прнменяется при стрільбі з 85-мм гармати, в ньому пороховий заряд постійного ваги (рис. 34). Такі постріли комплектуються зарядом «Повним» нли «вміння-шенним».

Постріл роздільного гільзового заряджання прнменяется при стрільбі з гаубпц, оп іиеет пороховий заряд перемепного ваги. Разлнчают дві гільзи - гільза з зарядом натовпів п гільза з за-поруч зменшеним. Заряд уиеньшенпий - змінний, з нього можна скласти ще чотири заряду: перший, другий, третій, чет-Верт. Для составленпя цих зарядів необхшдімо з гнльзи зменшеного заряду вийняти кількість пучків, рівне номеру скомаіідоваіпюго заряду. Папрімер: «Заряд * 3-й» -вьшуть гри рівноважних пучка.

Мінометниіі постріл складається пз окопчателию снаряженноіі мнни і порохового заряду із засобами воспламепенпя (рнс. 35). Для складання заряду пеобходімо іавесіть на трубку Стабія-затору мнни кількість додаткових пучків, рівне номеру скомандував заряду. Наприклад: «Заряд 3-й» - навеснть три дополіштельних пучка.


Реактивний постріл відрізняється тсм, що має власний реактивний двнгатель, що складається нз блоку порохових шашок ЦП-ліндріческоіі формьі. Порохові гази вьіриваются назад черезp / W


<*)Мал. 34. Постріл

патрошюго заряду

жаішя:

I - гнаряд; 2 - вибухо-ник; 3 - порох-вої заряд; 4 - Гиль через; 5 - капсюльнпя втулка; 6 - ущільнення-кові кришка


Рііс. 35. 120-мм осколоч-по-футасная міша:

; - Корпус мнни; 2 - труб-ка стабнлнзатора; 3 - оіе-рсніе стабілізатора; 4 - РазривноП заряд; 5 - Хво-СТОВ патроі (основмоП за-ряд); 6 - Дополіштеіиіие заряди; 7 - детонатор: 8 - Цеітрнрующіе потовщення; 9 - центрнрующне вцступи; 10 - запалиіиП стакан


епецнальние сопла. Сопла закриті виііінбним кільцем, яке ПРН пуску вилітає назад, поетоиу при стрільбі з пускової уста-новки находнться сзадп блпже 200 м забороняється.

IV. СНАРЯДИ ОСНОВНОГО НАЗНАЧЬНІЯ

Бронебійно-трасснрующпй снаряд нзготавлпвается з високо-прочноп сталн (РПС. 36, а) м ірнменяется для унпчтоженпя бро-шірованних цілісний. On розривається після пробиття бронп і на-носіг поражемііе ссколкамп броні, осколкамн снаряда і сплоіі разривпого заряду. Разривпой заряд становить 2-3% ваги сну-ряду.


Підкаліберний бронебійно-трасснрующій снаряд відрізняється тим, що має бронебоішиіі сердечннк. При ударі об бронюкорпус снаряда розплющується, попереджаючи рикошету, a бро-небоГіний сердечник проннкает через броію н завдає поразки своїми осколками і уламками броні (рис. 36, б).

Мал. 3G. Сіаряди для унічтоженіія бронііровапних цілей:

f a - БронебоАно-трасуючий снаряд: / - балліістпческій накопечнік; 2 - Корпус сна-

І

ряду; 3- РазривноП заряд; 4-провідний поясок; 5 - ввінтное дно; 6-взриватель;
б - Подкалнбсрний бронсбойно-трасснрующнП спарял: / - піддон; 2 - Трассерних галки;
3 - Ведущніі поясок; < - Бронебійний сердечник; 5 - баллнстнческніі пакоіечнік; в - ку-
 I мулятнвііий снаряд: / - детонатор; 2-кумулятнвная воронка, 3-цснтралиіигі канал;

Г 4 - РазривноП заряд; 5 - стальноП склянки; 6 - Капсуль-детонатор

Кумулятівниіі снаряд володіє великою пробивною спосіб-HOCTLio ПРН сравніпетьіо малої іачальнон швидкості снаряда. Сну-ряд має особливу коііструкцпю розривного заряду, яка забезпечує тривалий термін-чивает концентрацію ущільненого газового потоку, прожігающе-

, Го броню (рис. 36, в).

|! Осічолочно-фугасний снаряд обеспечнвает осколкове плн виженіть-

гасіюе демствіе y цілі в залежності від установки підривника.

»/« 5-4054 Дсп 113

I


 Розривний заряд досягає 10-15% ваги снаряда. Для отри-мання осколкової дії встановлюють детонатор осколковий. В цьому випадку снаряд розривається миттєво при зустрічі з пре-град. За міру осколкової дії снаряда приймається вели-чину площі, потрапивши в яку, снаряд напевно вражає жи

Мал. 37. Дія снарядів по броннрованной мети:

про - бронебійно-трасуючий сіа-

ряд; б - ПодкаліберниП броне-

боПно-трассірующнП снаряд; е -Попередня   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Наступна

SS " | III. ПІДГОТОВКА БОЕВОЙ МАШИНИ ДО ПОДОЛАННЯ ВОДНОЇ | IV. ЗБЕРІГАННЯ БОЕВОІ МАШИНИ | Заходи безпеки при експлуатації машин | Ходова частина | метод мастила | ЦИАТИМ-ДП | Прнмечаннс | ЦІАТММ-201 | Наімеіованіс характерістнк |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати