На головну

IV. ЗБЕРІГАННЯ БОЕВОІ МАШИНИ

  1. III. 11.6. Забування та збереження
  2. III. ПІДГОТОВКА БОЕВОЙ МАШИНИ ДО ПОДОЛАННЯ ВОДНОЇ
  3. Асинхронні машини (двигуни).
  4. Бойові машини піхоти - БМП
  5. Відомче зберігання документів.
  6. Взаємодія людини і обчислювальної машини

Зберігання машин може бути короткочасним (до одного ро-ку) і тривалим (більше одного року).

На кратковремеіное хранепіе ставляться машнпи, що не плаішруется використовувати більше місяця. Па длітелиіое храмі-С- ставляться машини, що не плашіруется використовувати більше року.

Машпни в воіпскнх частинах н в воешіо-учебпих закладів, як правило, ставляться на кратковременпое храненіс.

Вимоги, що пред'являються до содержаіію БМД-1, що знаходять-ся на короткочасному храненнп:

- Машина встановлюється на мпнммалиіий кліренс;

- Кошти десантування смонтнровани на машині і укри-ти спеціальним чохлом; -для демонтажу систем парки обладнають-ся підйомними средствамн;

- АКБ устаповлепа в машині п подключепа иа зарядку малі-ми токаиі;

- Спстема мастила, гідроспстема п агрегати спловой переда-чі заправлені покладеними иасламі по нормі;

4 * 83


- Система питання заправлена ??поліостио дизельним топлн-вом по сезопу, топлнвораснределптельниіі кран відкритий, залпвние горловпни бакрв опломбпровани;

- Вознмиіі 31ІП, пріщели, прпбори маблюдеішя і радпостан-цпя містяться в машпне па штатних місцях, псвозпмий ЗІП з укривочпим брезентом нахоіптся в парку на спешіальних стела-жах за машпнамп; з невозімого 31ІП щупи для перевірки регулп-ровок бортфрпкцпопов, МЗА-3, троси самовитаскування уклади-ються вящпкпЗШІ, рятувальні жмлети укладаються в МАШП-ну на спденья н закренляются; ключі 14X17, 10X12 і 27X32 зберігаються на спденье старшого стрільця; одпн комплект ключсіі від кришок люків машин храннтся в опечатаппом мішечку поротпо y чергового роти п по тривозі забпрается за призначенням коман-дира роти одним з мсхапіков-вочіітелсй, второіі ічомплект - y де-журн але парку в закритому ящііке (шафі);

- Двигун, регулятор оборотів н паливний насос законсер-впровали зневоднених маслом МТ-16П: вцплішдри двігателяза-лпто по 320-360 см3; в регулятор - по уровпю; в корпус топлпв-ного насоса - 300-400 см3; на вихлопні патрубкп встановлені иаслоуловптеліі;

- Клапан воздухозаборнпка двнгателя встановлений у положення-С- забору повітря пзнутрп машини, клапан обдування генератора відкритий з боку бойового відділення, клапани нагнітача і ви-тяжних вентпляторов закриті;

- Клапан ВЗУ закритий, рукоятка надійно зафіксована. трубка відведення повітря нз ПРХР закрита гумовою пробкою, під ковпак ВЗУ встановлено резнновое кільце; прийомні фільтри по-дооткачнвающіх насосів очпщени, магнстральнин і зливний філь-вки гідроспстеми, a також тошііівпие і иасляіие фільтри про-мити;

- Артіллерпйское вооруженпе і механіізми наведення пуш-ки змащені смазкоіі ГОІ-54П. стрілецьке озброєння - рушниць-ноіі смазкон;

- Бойовий комплект содержптся відповідно до особливих вказівок, продовольствеііие памкн НЗ - в складах;

- Кришки всіх люків закриті на замкп, ящікп ЗІП опечье-тани, огнетушптель ОУ-2 опломбнровап п підвішений на загородження-нііі правої фари, резнновие вироби оброблені тальком, корпус машини, вузли іі агрегати окраііени в покладені кольору, неокра-Шива іоверхностп очшцени і змащені маслом А1Т-16П; на перпоі осінньо-зпинеіі експлуаташіп бараіікп (болти) знімного листа моторноіі перегородкп y підігрівача ослаблені (тільки в неопалюваних парках);

- На кожній машині разом з формуляром зберігається контроль-но-виверочной мішень, на кожен взвод - однн щит для її виве-вування:

- Все остальнос обладнання Машна має бути в
 робочому состоянші м встановлено (смонтпровано) на свої
 місця.


k


Забороняється прп постаповкс німи на храіісііпс від'єднувати і ставнть проклачкн (пробкп) в магпстральние трубопроводи сі-стем пмтання двнгателя паливом, повітрям, мастила, охолодження, підігріву, від'єднувати електропроводку від джерел і спо-телей електроенергпі, винімагь предохранптелі і тримати у включеному положеннн тумблсри споживачів електроенергії.

При двухрядном храмсміі иашін в протівопожарпих цілях машини другого ряду сіеплени з машпна.мп першого ряду буксир-ними тросами.

V. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПО ЕКСПЛУЛТЛЦІІ ЛІЛШІНИ

Для підтримки бропстанковоп техіпікп в постояіноіі техні-Ческон псправпостп в Советскоіі АРМП устаповлепи планово-пре-дупредітельная снстема обслужпванія і міжремонтні терміни ра-боти машин.

Внди і обсяг технічного обслуговування висвітлені у розділах-ле II «технпческом обслуговування боевоіі машини» реальні глави.

Впди реионтов для машин встановлені: поточний, середній і капітальний.

Для поточного ремонту пробіг не устанавлнвается, так як він проводиться no міру необхідності.

Рсмонт БМД-І проізводнтся: средннп - через 8000 км пробі-га, капітальний - через 11 000 км пробігу з початку експлуатації.

Для нових та капітально відремонтованих німи і агрегатів-тов встановлюється гарантійний термін роботи, в теченпе якого завод-виготовлювач (реионтний завод) гарантує безвідмовну роботу машпни ПРН соблюденіп правил експлуатації. Гарантій-ниіі термін роботи вказується в формулярі машнпи. У разі ви-ходу з ладу машпни в межах гарантійного терміну завод вос-станавлпвает машпну за своп рахунок сіламн своїх спецпалістов.

Машини, які прибули в частину на штатне укомплектування, вво-дяться в дію наказом командира част.і.

Урочисте вручення машин екппажам проводиться в пар-ке перед строєм особисто комаідпром частини. Номер прііказа про вво-де машини в лад, звання н фамілін членів екппажа, за кото-римі вона закріплюється, записуються в формуляр машпни. Чле-ни екіпажу розписуються в формулярі про прнпятні иаішши. З цього моменту ответствснность за неї нссет командмр иашіни.

До введення иашпн в строіі експлуатація їх не дозволяється.

1. Обов'язки членів екіпажу

Командир машини відповідає за технпческом справність машини, її озброєння, засобів зв'язковим п спеціального обладнання д-нпя.

Він зобов'язаний:

- Знати весь лнчний складу екіпажу, особеніості кожного з


них і прішшать заходи по повишешію технічного рівня зна-ний кожного по спеціалиюстп і практпческого виконання ними своїх обязанностеіі;

- Досконало зпать пристрій, правила експлуатаціп і обслуговування німи, її боевис і техпіческіе можливості;

- Своєчасно прппнмать заходів щодо поповнення машшіи бій-припасами п експлуатацпоіііимі матерпаламі;

- Знати технічне состояіне німи, її експлуатаційні особливості, запас ходу, прініімать заходи щодо своєчасного об-слуговування Маші; сістематпческн перевіряти справність по-оружеішя, прицілів і засобів зв'язку;

- Знати періодичність п обсягів по техпнческого обслуговування иашіни, прсдупреждать аварії п поломки, дотримуватися заходів без-ки прп ??цспользованпі і обслужіівапіі машини;

- В разі необходнмості вміти замінити мехаііка-водія і навідника-оператора в мирних умовах і при бойовому вико-Ванін машпни;

- Лнчно руководнть всемн работамп екіпажу при обслужива-НІП і ремонті иашіни, приведенням її у боєготовності стан по тривозі і висновком в вказане командиром взводу місце.

H a в о д ч н к-о.пе р a т о р відповідає за нсправность озброєння, боєприпасів і боеукладки німи. Він зобов'язаний:

- Досконало знати озброєння бойової машпни, його віз-можности і правила прпмененпя в бою;

- Стежити за постоянноіі справністю озброєння, прпцелов і приладів спостереження, своєчасно обслужпвать їх; содер жати прнцели в вивіреному состояннн, a зброю - Пристрій-лянним;

- Вміти подготавлпвать і укладати боєприпаси, швидко ус-транять затримки і несправності озброєння, що виникають при стрільбі;

- Виконувати обязанностп команднра иашпни в повному обсягів по-ме при його відсутності.

Хутро a н і к-ть д Ител ь відповідає за заощадження закріпленої за ним машини, постійну її нсправность ц готовність до викорис-тання.

Він зобов'язаний:

- Досконало зпать пристрій, технпческом можливості і правила експл?атацнн иашіни;

- Вміти відмінно водпть иашіпу днем ??ц іочью в різних умовах;

- Знати терміни н обсяг робіт по техннческому обслужіванпю, міжремонтні норми пробігу машіши, вміти виконувати роботи по техннческому обслуговування, поточного ремонту, дезактнваціі і дегазацнн Машна;

- Містити машпну нсправноіі, полностио обслуженноіі і в постояніоі "! Готовності до іспользованпю;


- Знати і точно дотримуватися правил двіженпя, виконувати співдружність незалежних-нали регуліровашія п управління; без прпказа свого командира нікому не передавати керування машиною;

- Дотримуватися заходів безпекового прп іспользованіп, технічного-кои обслужіванпі, ремонті н евакуації машпни;

- Знати норми витрати пального п мастильних матеріалів і домагатися пх екоііомнп;

- Попереджати полоикі п непсправності, доповідати про нііх командпру і негайно пріннмать заходи по їх устра * ненню;

- При нспользованіш машпни пмсть прп собі военниі бнлет, удостоверенпе на право вождепія н шляховий лист;

- Вміти користуватися картом, схемоіі маршруту і оріентнро-тися на місцевості;

- В польових условпях находнться при машині, не змінювати місця її расположенпя без дозволу свого командпра, ис-користувати-яку можливість для огляду н обслужпванія ма-шнни;

- Вкривати і маскувати машпну на тактичних навчаннях і в бойових умовах.Попередня   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

Hanpatftmie none ma | V. наземне відпрацювання ЕЛЕМЕНТІВ СТРИБКА | ТЕХНІЧНА ПОДГОТОВКЛ | Силова установка | L. ng ;; ю .. | N ra o I i | YcЯoenbie обозначвнія- | Відмітні рушії і водооткачивающих кошти | ослаблення гусениць | SS " |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати