Головна

Поняття і загальна характеристика принципів права соціального забезпечення

  1. A. Характеристика Фінансової діяльності підприємства
  2. Cedil; Наведена характеристика насоса
  3. Divide; Характеристика трубопроводу
  4. I. 1. 1. Поняття про психологію
  5. I. 1. 3. Поняття про свідомість
  6. I. Загальна характеристика міжнародних відносин в Новий час.
  7. I.2.1) Поняття права.

Показником самостійності галузі права є наявність не тільки предмета і методу правового регулювання суспільних відносин, а й специфічних галузевих принципів, які об'єднують окремі норми в систему галузі, що виражають сутність норм даної галузі, що визначають положення суб'єктів права, їх права та обов'язки.

Вивчення питання про принципи права соціального забезпечення вимагає знання загальних теоретичних положень про поняття правового принципу. В теорії права під правовими принципами розуміються керівні ідеї, які виражають сутність, основні властивості та загальну спрямованість розвитку правових норм у межах всієї системи права або її окремих галузей або інститутів.

Протягом довгого часу це формулювання залишалася традиційної, проте в останні роки погляди фахівців стали змінюватися. Спори зазвичай зводяться до того, є принципи права тільки «керівними ідеями» і тому досить вивести їх зі змісту правових норм, або вони обов'язково повинні бути ще й закріплені в цих нормах. На думку ряду вчених, визначення правового принципу тільки як певної керівної ідеї без обов'язкового закріплення її в праві перевело б цю категорію в область правосвідомості або правової науки [41]. Правові ідеї можуть значно випереджати чинне право і виникнути за сторіччя до їх реального втілення в нормах права. Правові ж принципи - це принципи «права свого часу» [42]

При даній позиції авторів виникає питання: якщо принципи закріплені в законодавстві, то в чому полягає їх відмінність від правових норм? Відмінність полягає в тому, що принципи права, встановлюючи загальне правило поведінки на основі керівних ідей, не містять всіх елементів правової норми (гіпотеза, диспозиція, санкція). За допомогою принципу не можна всебічно врегулювати конкретне правовідношення між суб'єктами права.

Крім того, правові принципи більш довговічні, вони визначають сутність і зміст не тільки діючих, а й майбутніх правових норм, тенденції розвитку законодавства. Відповідно до принципів здійснюється тлумачення норм, особливо в тих випадках, коли в них є розбіжності і прогалини [43].

Разом з тим, розрізняючи ці поняття, слід відзначити тісний зв'язок між ними, оскільки принципи проявляють себе в нормах права, а норми права не можуть не відповідати правовим принципам.

Звісно ж, що закріплення правових принципів в нормах права - це те, до чого повинна прагнути правова система будь-якого соціального, цивілізованої держави. В умовах же перехідного періоду, нестабільності економіки, падіння політичних і моральних підвалин суспільства законодавчо реалізувати це завдання досить складно, хоча можна навести окремі позитивні приклади. Так, ст. 4 Федерального закону від 16 липня 1999 року "Про основи обов'язкового соціального страхування» [44] визначені основні принципи здійснення обов'язкового соціального страхування:

- Стійкість фінансової системи обов'язкового соціального страхування, що забезпечується на основі еквівалентності страхового забезпечення і страхових внесків;

- Загальний обов'язковий характер соціального страхування, доступність для застрахованих осіб реалізації своїх соціальних гарантій;

- Державна гарантія дотримання прав застрахованих осіб на захист від соціальних страхових ризиків і виконання зобов'язань по обов'язковому соціальному страхуванню незалежно від фінансового стану страховика;

- Державне регулювання системи обов'язкового соціального страхування;

- Паритетність участі представників суб'єктів обов'язкового соціального страхування в органах управління системи обов'язкового соціального страхування;

- Обов'язковість сплати страхувальниками страхових внесків до бюджетів фондів конкретних видів обов'язкового соціального страхування;

- Відповідальність за цільове використання коштів обов'язкового соціального страхування;

- Забезпечення нагляду та громадського контролю;

- Автономність фінансової системи обов'язкового соціального страхування.

За сферою дії принципи прийнято класифікувати наступним чином:

- Загально, властиві всім галузям права;

- Міжгалузеві, що відображають загальні риси декількох галузей права;

- Галузеві, що характеризують специфіку конкретної галузі;

- Внутрішньогалузеві, що стосуються окремих інститутів галузі.

У регулюванні суспільних відносин по соціальному забезпеченню знаходять прояв все групи правових принципів. До загально відносяться принципи: визнання і гарантованість в Росії прав і свобод людини і громадянина відповідно до загальновизнаних принципів і нормам міжнародного права; невідчужуваність основних прав і свобод людини і приналежність їх кожному від народження; визнання прав і свобод людини і громадянина безпосередньо діючими; рівність всіх перед законом і судом; рівність прав і свобод чоловіка і жінки і рівність можливостей для їх реалізації; право кожного на об'єднання для захисту своїх інтересів; гарантованість державного захисту прав і свобод, включаючи судовий захист, і ін.

Для ряду галузей права, норми яких регулюють суспільні відносини, пов'язані з реалізацією громадянами наданих їм прав, загальними є, наприклад, такі принципи: забезпечення гідного життя і вільного розвитку людини, забезпечення державної підтримки сім'ї, материнства, батьківства і дитинства, інвалідів та громадян похилого віку , заборона примусової праці та ін. Це так звані міжгалузеві принципи, найбільш характерні для таких галузей права, як трудове, сімейне, право соціального забезпечення [45].

У російському законодавстві останніх років, що регулює окремі інститути соціального забезпечення, простежується тенденція закріплення внутрішньогалузевих принципів безпосередньо в нормах права. Так, в ст. 5 Федерального закону від 10 грудня 1995 «Про основи соціального обслуговування населення в Російській Федерації» зазначено такі принципи соціального обслуговування: адресність, доступність, добровільність, гуманність, пріоритетність надання соціальних послуг неповнолітнім, які перебувають у важкій життєвій ситуації, конфіденційність, профілактична спрямованість [ 46].

Постановою Уряду РФ від 7 серпня 1995 року була схвалена концепція реформи системи пенсійного забезпечення, в якій виділялися наступні принципи:

- Кожен має право на державне пенсійне забезпечення в разі втрати працездатності внаслідок старості, інвалідності, у разі втрати годувальника та в інших випадках, встановлених законом;

- Кожен працюючий за наймом підлягає обов'язковому державному пенсійному страхуванню;

- Кожен застрахований за ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ має право на трудову пенсію відповідно до тривалості страхування і заробітком, з якого сплачувалися страхові внески;

- Фінансування державного пенсійного забезпечення грунтується на принципі солідарності, включаючи солідарність поколінь, суб'єктів РФ і галузей економіки;

- Кошти обов'язкового державного пенсійного страхування використовуються виключно на пенсійне забезпечення застрахованих за правилами і нормами, встановленими законом. Частина цих коштів централізується і перерозподіляється в цілях забезпечення пенсійних гарантій громадян незалежно від їх місця проживання на території Російської Федерації. Витрати на пенсійне забезпечення осіб, які не брали участі у пенсійному страхуванні, покриваються за рахунок коштів федерального бюджету [47].

Принцип солідарності поколінь при фінансуванні трудових пенсій піддався коригуванню в Програмі пенсійної реформи в Російській Федерації, схваленої постановою Уряду РФ від 20 травня 1998 У зокрема, в ній зазначалося:

«З метою підвищення довгострокової фінансової стійкості пенсійної системи пропонується поетапне, в повній відповідності з організаційними та фінансовими можливостями держави та існуючої пенсійної системи, запровадження накопичувальних механізмів в систему державного пенсійного страхування» [48].

Введення накопичувального механізму, на наш погляд, можливо було лише при наявності наступних умов: економічна стабільність в державі, удосконалення оплати праці, ліквідація її заборгованості, підвищення її рівня, перегляд податкового законодавства, забезпечення зайнятості населення, так як низькооплачувані категорії громадян, особи, які не отримують зарплату, не мають роботи, не можуть брати участь в накопичувальній системі, а в майбутньому - розраховувати на гідну пенсію.

Реальна дійсність Росії не відповідає висунутим вимогам. Заміна розподільного пенсійного забезпечення накопичувальним розцінюється фахівцями як експеримент з непередбачуваними наслідками, що зачіпає життєві інтереси десятків мільйонів людей [49].

Накопичувальна модель не характерна для європейських країн і не підтримується МОП. У зв'язку з підвищенням рівня інфляції більшість країн після Першої світової війни відмовилися від накопичувальної пенсійної системи. Так, в Німеччині за тридцять з гаком років накопичився резерв пенсійної системи, який дорівнює сумі виплати пенсій всім нужденним в країні протягом 17 років. Інфляція за кілька років (1917-1918 рр.) З'їла весь резерв і залишила його рівним сумі пенсійних виплат на 1,5 місяці [50].

При реалізації накопичувальної моделі в Чилі «дохідність пенсійних заощаджень виявилася вдвічі нижче розрахункової, що призвело до необхідності державної допомоги пенсійним фондам» [51].

1 січня 2002 року в Росії завершена реформа пенсійного забезпечення. Прийняті закони докорінно змінили ідеологію, спрямованість, структуру, зміст, принципи пенсійного забезпечення, ввели обов'язкову індивідуально-накопичувальну систему.

Таким чином, на прикладі переходу отраспределітельной до накопичувальної системи пенсійного забезпечення ми бачимо, що принципи правового регулювання суспільних відносин - це не застигла догма, а розвивається правова категорія, на яку впливають численні фактори. [52]

Розпорядженням Уряду РФ від 25 грудня 2012р. № 2524-р затверджено «Стратегію довгострокового розвитку пенсійної системи Російської Федерації», реалізація якої в перспективі зробить істотний вплив на принципи правового регулювання пенсійного забезпечення.

Правові засади були предметом наукового аналізу багатьох вчених:

В. С. Андрєєва, Є. І. Астрахана, Е. Г. Азарової, А. Д. Зайкина, М. Л. Захарова, Р. І. Іванової, Є. Є. Мачульская, В. А. Тарасової, Е. Г. Тучковій, Я. М. Фогеля та ін. Право соціального забезпечення належить до тих галузей, принципи яких текстуально не закріплені в законі. До сих пір немає загального нормативного акту (основ або кодексу), де були б зафіксовані принципи права соціального забезпечення. Тому дослідники даної проблеми змушені виводити їх із суті норм права соціального забезпечення. При цьому важливо враховувати, що в силу ст. 15 Конституції РФ загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори РФ є складовою частиною правової системи Росії.

В історичному аспекті значний вплив на формування принципів права соціального забезпечення надала робоча страхова програма, прийнята VI (Празької) Всеросійської конференцією РСДРП в 1912 р У резолюції конференції «Про ставлення до думському законопроекту про державне страхування робітників» вказувалося, що державне страхування робітників має:

- Забезпечувати робітників у всіх випадках втрати ними працездатності (каліцтво, хвороба, старість, інвалідність; у робітниць, крім того, вагітність і пологи; винагороду вдів і сиріт після смерті добувача) або в разі втрати заробітку в зв'язку з безробіттям;

- Страхування має охоплювати всіх осіб найманої праці і їх родин;

- Всі застраховані повинні винагороджуватися за принципом відшкодування повного заробітку, причому всі витрати зі страхування повинні падати на підприємців і держава;

- Всіма видами страхування повинні відати єдині страховиеорганізаціі, побудовані за територіальним типу і на началахполного самоврядування застрахованих [53].

Ідеї, сформульовані в началеXX в., Не втратили актуальності і зараз. Принципи права соціального забезпечення відображають об'єктивно сформовані закономірності розвитку суспільства, стан економіки, випливають із змісту соціальної політики держави в сфері матеріального забезпечення непрацездатних громадян, дають узагальнену характеристику галузі. Вони не статичні, зі зміною характеру соціально-забезпечувальних відносин змінюються і правові принципи - одні відмирають, інші з'являються, треті, що діють, наповнюються новим змістом.

під принципами права соціального забезпеченнярозуміються основоположні ідеї, керівні початку, які, з одного боку, характеризують внутрішню єдність даної галузі права, а з іншого - вказують основні тенденції її розвитку.

Вчені, що займаються дослідженнями в галузі соціального забезпечення, по-різному формулюють галузеві принципи, не збігається і їх кількість у різних авторів.

Наприклад, В. Ш. Шайхатдінов до галузевих принципів відносить:

- Зв'язок забезпечення, як правило, з працею;

- Забезпечення не тільки громадян, але і їх сімей;

- Свободу придбання громадянами своїх прав і розпорядження ними;

- Пріоритет в забезпеченні деяких категорій громадян;

- Залежність рівня забезпечення прожиткового мінімуму [54].

Е. Е. Мачульская виділяє наступні принципи:

- Загальність;

- Диференціація соціального забезпечення в залежності від умов праці (шкідливі, важкі та ін.), Природно-кліматичної зони, тривалості трудового (страхового) стажу, причин потребу і інших чинників;

- Гарантованість соціального забезпечення при настанні соціальних ризиків та інших соціально значимих обставин, встановлених законом;

- Орієнтація соціального забезпечення на гідний рівень життя. [55]

Звичайно, можна оскаржувати формулювання окремих принципів, їх повноту, але не можна заперечувати об'єктивність їх існування і визначальний вплив на розвиток права соціального забезпечення.

Нам видається найбільш вдалими формулювання і розробка принципів права соціального забезпечення, запропоновані

Е. Г. Тучковій. Зокрема, вона виділяє наступні принципи:

- Здійснення соціального забезпечення за рахунок як страхових платежів, так і коштів бюджету;

- Диференціація видів, умов і рівня забезпечення в залежності від трудового вкладу, причин потребу і інших соціально значимих обставин;

- Обов'язок держави гарантувати рівень соціального забезпечення не нижче прожиткового мінімуму;

- Гарантованість соціальної допомоги у випадках, коли людина має потребу в ній в силу обставин, визнаних соціально значущими;

- Різноманіття видів соціального забезпечення;

- Участь громадських об'єднань, що представляють інтереси громадян, в розробці, прийнятті та здійсненні рішень з питань соціального забезпечення і захисту їх прав [56].

На наш погляд, перераховані вище принципи слід доповнити принципом загальності соціального забезпечення.

Зміст принципів права соціального забезпечення

1. Загальність соціального забезпечення.Конституція РФ, Декларація прав і свобод людини і громадянина, прийнята Верховною Радою РРФСР 22 листопада 1991, встановлюють рівну і однакову для кожного можливість при настанні конкретних соціально значимих обставин отримати певні види соціального забезпечення незалежно від статі, раси, національності, мови, походження , майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань та інших обставин.

В цілому право на соціальне забезпечення за своєю сутністю є загальним, так як поширюється на всіх. Законодавство не передбачає обмежень у праві на отримання тих чи інших видів забезпечення, однак встановлює умови, при яких вони надаються. Цьому не суперечить та обставина, що право на окремі види забезпечення поставлено в залежність від участі громадянина в минулому або сьогоденні у трудовій або суспільно корисної діяльності, сплати страхових внесків, рівня індивідуального доходу, сукупного доходу сім'ї та т. Д.

Найбільш повно принцип загальності втілений в пенсійному забезпеченні. Пенсії - це найбільш поширений і характерний вид соціального забезпечення людей похилого віку та непрацездатних громадян, який представляє собою основу всієї системи соціального забезпечення. Всі інші види допомоги та обслуговування людей похилого віку та непрацездатних громадян призначені для задоволення їхніх специфічних потреб, як правило, понад пенсії (протезування, різні безкоштовні або зі знижкою послуги і т. П.). У Росії 39 млн пенсіонерів, т. Е. Кожен четвертий житель країни; доходи у вигляді пенсій - другий за обсягом джерело доходів населення після оплати праці [57].

Закон РФ від 20 листопада 1990 р «Про державні пенсії в Російській Федерації» вперше передбачив поряд з трудовими пенсіями (по старості, інвалідності, за вислугу років, у зв'язку з втратою годувальника) право на соціальну пенсію будь-якому громадянину незалежно від його трудової діяльності, який став непрацездатною внаслідок старості, настання інвалідності [58].

За раніше діючим законодавством непрацездатним громадянам, які не мають права на пенсію у зв'язку з трудовою діяльністю, призначалося щомісячну допомогу за умови, якщо вони не мали джерела коштів для існування і родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати. Рішення про надання допомоги супроводжувалося перевіркою матеріального і сімейного стану людини.

Таким чином, в даний час в Росії введено справді загальнообов'язкове пенсійне забезпечення. Право на соціальне забезпечення у вигляді пенсії визнано за кожною людиною, і воно реалізовано. Загальнообов'язкове пенсійне забезпечення повністю відповідає загальноприйнятим принципам і нормам міжнародного права.

Загальність соціального забезпечення виявляється в законодавстві, що регулює державну допомогу в утриманні та вихованні дітей. Згідно ст. 38, 39 Конституції РФ материнство і дитинство, сім'я знаходяться під захистом держави, кожному гарантується соціальне забезпечення для виховання дітей. Керуючись цією конституційною нормою, Державна Дума 19 травня 1995 прийняла Федеральний закон «Про державну допомогу громадянам, які мають дітей». Згідно з преамбулою Закону встановлюється єдина система державних допомог громадянам у зв'язку з народженням та вихованням дітей, яка забезпечує гарантовану державою матеріальну підтримку материнства, батьківства і дитинства.

Відповідно до російського законодавства кожна сім'я незалежно від її соціального стану, кількості виховуваних дітей, матеріального достатку має право при народженні дитини на матеріальну допомогу у вигляді посібників, компенсаційних виплат, соціальних послуг, пільг по системі соціального забезпечення.

Принцип загальності соціального забезпечення закріплено також у законодавстві, що стосується медичної допомоги та лікування (ст. 41 Конституції РФ, ст. 5 Федерального закону від 21 листопада 2011 року "Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації»). У межах федеральної і територіальних програм обов'язкового медичного страхування медична допомога і лікування надаються всім громадянам РФ, за певних умов - іноземним громадянам, особам без громадянства, біженцям.

2. Здійснення соціального забезпечення за рахунок, як страхових платежів, так і коштів бюджету.Конституційне право громадян на соціальне забезпечення гарантується системою обов'язкового соціального страхування. Як показує досвід країн з ринковою економікою, практика Російської Федерації, соціальне страхування є найбільш раціональною, перевіреної часом формою соціального забезпечення працівників при настанні страхових ризиків.

Обов'язкове соціальне страхованіе- це основний організаційно-правовий і фінансовий механізм, за допомогою якого відбувається перерозподіл суспільних доходів на користь непрацездатної частини суспільства.

Система обов'язкового соціального страхування включає пенсійне страхування, медичне страхування, соціальне страхування. Кожен з цих видів страхування забезпечує захист застрахованим і членам їх сімей від певного виду соціального ризику.

Фінансову базу зазначених видів страхування становлять державні позабюджетні страхові фонди - Пенсійний фонд РФ, Фонд соціального страхування РФ, Федеральний і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування. Ці фонди забезпечують накопичення обов'язкових до сплати страхових внесків - основного джерела засобів, за рахунок якого фінансуються грошові виплати і послуги, що надаються працівникам за системою обов'язкового соціального страхування.

Соціальне страхування є обов'язковим до виконання, що знаходить вираз у обов'язку сплати страхових внесків і в обов'язки надання забезпечення, гарантованості реалізації прав застрахованих.

Всі працівники підлягають обов'язковому соціальному страхуванню. На них поширюються всі види соціального страхування незалежно від будь-яких умов, і, отже, вони мають право на отримання всіх видів забезпечення по соціальному страхуванню на умовах і в розмірах, встановлених законодавством. Внески на соціальне страхування працівників сплачуються роботодавцями.

Кошти обов'язкового соціального страхування витрачаються на виплати трудових пенсій, різних допомог працюючим (допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, ритуальних посібників і ін.), Медичну допомогу та лікування і т.д.

За російським законодавством багатьох видів соціального забезпечення надаються людині як члену суспільства без будь-якого зв'язку з його трудовою діяльністю. Тому паралельно з системою обов'язкового соціального страхування існують і види соціального забезпечення, які безпосередньо фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів (соціальні пенсії, допомоги сім'ям, які мають дітей, материнський (сімейний) капітал, допомогу з безробіття, соціальна допомога на дому, професійне навчання і працевлаштування інвалідів, забезпечення їх засобами пересування, протезно-ортопедична допомога і ін.).

У міру розвитку ринкових відносин все більше місце в джерелах фінансування соціального забезпечення займають страхові платежі роботодавців.

3. Диференціація видів, умов і рівня забезпечення в залежності від трудового вкладу, причин потребу і інших соціально значимих обставин.Даний принцип розкривається через правові норми, які встановлюють види соціального забезпечення, умови виплати, розміри.

Критерії диференціації можуть носити об'єктивний характер (природно-кліматичні умови, шкідливі, важкі та особливо шкідливі умови праці) або залежати від суб'єктивних властивостей учасників правовідносин, наприклад фізіологічних особливостей, стану здоров'я (жінки, неповнолітні, інваліди).

Диференціація в соціальному забезпеченні передбачена в залежності від цілого ряду соціально значущих обставин. Найбільше значення надається таким критерієм диференціації, як трудова діяльність. У преамбулі Закону РФ від 20 листопада 1990 «Про державні пенсії в Російській Федерації» було закріплено, що основними критеріями диференціації умов і норм пенсійного забезпечення визнаються працю і його результати.

В даний час з певною тривалістю трудового стажу пов'язане право на трудову пенсію по старості. Тривала робота в несприятливих умовах дає право на дострокове отримання пенсійного забезпечення. Певна тривала професійна діяльність є підставою для отримання особливого виду пенсії - пенсії за вислугу років. Тривалість трудової діяльності за певних умов впливає на розмір пенсійного забезпечення.

Зв'язок соціального забезпечення насилу простежується в нормах щодо забезпечення окремими видами посібників (з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах і т. Д.).

До соціально значущих чинників диференціації відносяться причини втрати працездатності (нещасний випадок на виробництві, професійне захворювання, військова травма). На утримання права громадянина в сфері соціального забезпечення впливають численні соціально значимі обставини: вік, стан здоров'я, сімейний стан, наявність утриманців, багатодітність, виховання дітей у неповній сім'ї, проживання на певних територіях і в регіонах, набуття статусу безробітного, перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологах, по догляду за дитиною і т. д.

4. Обов'язок держави гарантувати рівень соціального забезпечення не нижче прожиткового мінімуму.принцип залежності

рівня забезпечення прожиткового мінімуму означає, що пенсії, допомоги, компенсаційні виплати, різні види соціального обслуговування повинні підтримувати рівень життя потребують соціальної допомоги не нижче встановленого законом прожиткового мінімуму.

В даний час даний принцип не реалізований, оскільки жодна з виплат за системою соціального забезпечення, що призначається в фіксованому розмірі або порівнюватися з мінімальною оплатою праці, такого рівня не досягає. Однак це не означає, що держава звільняється від обов'язку гарантувати людині гідний рівень життя. Такий обов'язок випливає як з міжнародних актів у галузі соціального забезпечення, так і з ст. 7 Конституції РФ, ст. 26 Декларації прав і свобод людини і громадянина, де закріплено, що пенсії, допомоги та інші види соціальної допомоги повинні забезпечувати рівень життя, не нижчий встановленого законом прожиткового мінімуму.

Оскільки правові принципи не тільки пронизують зміст норм, а й визначають напрямок розвитку права, що розглядається принцип не знімається з порядку денного, і в міру зміцнення економіки держава юридично зобов'язана гарантувати громадянину прожитковий мінімум.

24 жовтня 1997 був прийнятий Федеральний закон «Про прожитковий мінімум в Російській Федерації», яким встановлено правову основа для визначення прожиткового мінімуму в Росії і його врахування при встановленні громадянам державних гарантій отримання мінімальних грошових доходів і при здійсненні інших заходів соціального захисту громадян.

Прожитковий мінімум визначається в Законі як вартісна оцінка споживчого кошика плюс обов'язкові платежі і збори. Споживчий кошик повинен включати мінімальний набір продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, необхідних для збереження здоров'я людини і підтримки його життєдіяльності.

Відповідно до Закону прожитковий мінімум в цілому по Росії призначений для обґрунтування встановлюваних на федеральному рівні мінімальних розмірів оплати праці, пенсій, стипендій, допомоги та інших соціальних виплат. При цьому передбачається поетапне підвищення мінімальних розмірів оплати праці та пенсії до величини прожиткового мінімуму.

У зв'язку з прийняттям нового Федерального закону від 3 грудня 2012 року № 227 «Про споживчому кошику в цілому по Російській Федерації» кілька збільшено мінімальні життєві стандарти. На думку експертів, нова споживча корзина росіянам потрібна була, проте її склад дуже спірне, зміни, які були внесені новим законом, далеко не радикальні.

5. Гарантированность соціальної допомоги у випадках, коли людина має потребу в ній в силу обставин, визнаних соціально значущими.Зміст даного принципу виражається в тому, що до числа підстав, визнаних державою соціально значущими і тягнуть його обов'язок надати соціальну допомогу, відносяться різні події, які можуть супроводжувати людину протягом всього його життя. Це - досягнення певного віку; втрата працездатності тимчасово або постійно, повністю або частково; втрата годувальника сім'єю; тривала професійна діяльність в певних сферах; вагітність і пологи; наявність дітей в сім'ї; потреба в медичній допомозі та лікуванні, стороннього догляду, засоби пересування; протезування; вимушене переселення; смерть близьких і т.д.

Дані обставини виконують роль юридичних фактів, що тягнуть за собою певні правові наслідки, пов'язані з виникненням права на той чи інший вид забезпечення. Державна допомога надається, коли особа об'єктивно вже або ще не здатне працювати, заробляти гроші на прожиття, потребує додаткових витрат, задоволенні специфічних потреб, викликаних хворобою, інвалідністю, старістю і т. Д.

Подання про потребу в соціальному забезпеченні не залишається незмінним, воно з часом трансформується. Законодавство останніх років розширило перелік соціальних ризиків, при настанні яких громадянин підлягає захисту (наприклад, зараження вірусом імунодефіциту людини медичним працівником при виконанні своїх службових обов'язків [59], втрата працездатності у зв'язку з участю в боротьбі з тероризмом [60], виникнення поствакцинальних ускладнень [ 61] та ін.). Чим повніше проводиться в законодавстві всебічність матеріального забезпечення та соціального обслуговування громадян, які потрапили в скрутну життєву ситуацію з не залежних від них причин, тим ближче стоїть держава до виконання своєї соціальної функції, закріпленої в Конституції РФ.

6. Різноманіття видів соціального забезпечення.Даний принцип знаходить своє вираження в тому, що в разі настання того чи іншого соціального ризику держава надає соціальну підтримку, допомогу різними способами (грошові виплати, соціальні послуги та ін.).

У грошовій формі виплачуються пенсії, допомоги, компенсації, види яких постійно розширюються. Так, поряд з традиційними пенсіями по старості, інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника, за вислугу років російським законодавством передбачені соціальні пенсії, дострокові пенсії безробітним.

Заново сформувалася система соціальної допомоги на дітей. Федеральний закон від 19 травня 1995 р «Про державну допомогу громадянам, які мають дітей» [62] передбачив різні види державних соціальних виплат:

допомога по вагітності та пологах;

одноразова допомога жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній термін вагітності;

одноразова допомога при народженні дитини;

одноразова допомога при передачі дитини на виховання в сім'ю;

щомісячну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років;

щомісячну допомогу на дитину [63];

одноразова допомога вагітній дружині військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом;

щомісячну допомогу на дитину військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом.

Окремими нормативними актами передбачені: допомога по тимчасовій непрацездатності; по безробіттю; одноразова допомога громадянам, залученим для боротьби з тероризмом; громадянам при виникненні поствакцинальних ускладнень; соціальну допомогу на поховання та ін.

Система компенсаційних виплат - нове явище для російського соціального забезпечення. Вони надаються працівникам за час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; студентам, аспірантам за час академічної відпустки; працездатним непрацюючим громадянам, зайнятим доглядом за інвалідом I групи, престарілим, дитиною-інвалідом; на дітей, які перебувають під опікою і піклуванням і ін.

Соціальне обслуговування є невід'ємним елементом системи соціального забезпечення, в рамках якого передбачається соціальна допомога не в грошовій формі, а у вигляді соціальних послуг. В даний час соціальне обслуговування охоплює різноманітні види соціальних послуг, що надаються безкоштовно або зі знижкою, адресованих громадянам для задоволення їхніх специфічних потреб, обумовлених хворобою, інвалідністю, старістю, багатодітні. Це - медична допомога та лікування; лікарська допомога; санаторно-курортне лікування; соціальна допомога на дому; зміст в установах соціального обслуговування; утримання дітей в дитячих установах; забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації, професійне навчання і працевлаштування інвалідів; надання пільг по системі соціального забезпечення.

Різноманіття видів соціального забезпечення дозволяє повніше здійснювати турботу про тих, хто її потребує.

Відповідно до Федерального закону від 17 липня 1999 г. «Про державну соціальну допомогу» [64] передбачається надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та малозабезпеченим самотньо проживають громадянам, які з незалежних від них причин мають середньодушовий дохід нижче величини прожиткового мінімуму, встановленого в відповідному суб'єктові РФ, у вигляді грошових виплат (соціальні допомоги, субсидії, компенсації та інші виплати) та натуральної допомоги (паливо, продукти харчування, одяг, взуття, медикаменти та інші види натуральної допомоги).

Крім того, цей Закон у зв'язку з монетизацією пільг передбачає надання державної соціальної допомоги у вигляді набору соціальних послуг в натуральній формі окремим категоріям пільговиків, введена система щомісячних грошових виплат, соціальних доплат до пенсії.

У зв'язку з введенням в дію Федерального закону від 24 липня 1998 року "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» в Російській Федерації встановлені правові, економічні та організаційні засади загальнообов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і визначений порядок відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю працівника під час виконання ним обов'язків за трудовим договором і в інших встановлених законом випадках.

Обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань є особливим видом соціального страхування і передбачає: забезпечення соціального захисту застрахованих і економічної зацікавленості суб'єктів страхування в зниженні професійного ризику; відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю застрахованого при виконанні ним обов'язків за трудовим договором і в інших встановлених законом випадках, шляхом надання застрахованому в повному обсязі всіх необхідних видів забезпечення по страхуванню; забезпечення запобіжних заходів зі скорочення виробничого травматизму і професійних захворювань.

Стаття 8 цього Закону встановлює перелік видів забезпечення по страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Забезпечення здійснюється у вигляді допомоги по тимчасовій непрацездатності, що призначається в зв'язку зі страховим випадком і виплачується за рахунок коштів на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; у вигляді одноразової, щомісячних страхових виплат застрахованій особі або особам, які мають право на отримання таких виплат у разі його смерті; у вигляді оплати додаткових витрат, пов'язаних з ушкодженням здоров'я застрахованого, на його медичну, соціальну та професійну реабілітацію, включаючи витрати на: додаткову медичну допомога (понад передбачену по обов'язковому медичному страхуванню), в тому числі на додаткове харчування і придбання ліків; сторонній (спеціальний медичний і побутовий) догляд за застрахованим, в тому числі здійснюваний членами його сім'ї; санаторно-курортне лікування, включаючи оплату відпустки (понад щорічної оплачуваної відпустки) на весь період лікування та проїзду до місця лікування і назад, вартість проїзду застрахованого, а в необхідних випадках також вартість проїзду супроводжуючого його особи до місця лікування і назад, їх проживання та харчування; протезування, а також на забезпечення пристосуваннями, необхідними застрахованій особі для трудової діяльності і в побуті; забезпечення спеціальними транспортними засобами, їх поточний та капітальний ремонти і оплату витрат на паливно-мастильні матеріали; професійне навчання (перенавчання). Додаткові витрати виробляються страховиком, якщо установою медико-соціальної експертизи встановлено, що застрахований потребує вказаних видів допомоги, забезпечення чи догляду.

7. Участь громадських об'єднань, що представляють інтереси громадян, в розробці, прийнятті та здійсненні рішень з питань соціального забезпечення і захисту їх прав.Общеправовой принцип про право кожного на об'єднання для захисту своїх інтересів і гарантованості свободи діяльності громадських об'єднань знаходить своє переломлення в названому вище галузевому принципі. Зміцненню правового статусу осіб, які охоплюються сферою соціального забезпечення, сприяє їх активна позиція у відстоюванні своїх інтересів. Об'єднання ветеранів, інвалідів, солдатських матерів стали ініціаторами низки законів: «Про ветеранів», «Про пенсійне забезпечення батьків загиблих військовослужбовців», «Про соціальний захист інвалідів».

Для посилення громадської ініціативи в сфері соціального забезпечення з'являється законодавча база. Так, ст. 33 Закону РФ «Про соціальний захист інвалідів» передбачає, що федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів РФ залучають повноважних представників громадських об'єднань інвалідів для підготовки і прийняття рішень, які зачіпають інтереси інвалідів. Рішення, прийняті з порушенням цієї норми, можуть бути визнані недійсними в судовому порядку.

Контрольні питання

1. Дайте поняття правових принципів і розкрийте їх класифікацію.

2. Покажіть реалізацію загально-правових принципів у системі права соціального забезпечення.

3. Розкрийте міжгалузеві принципи, що відображають основні ідеї права соціального забезпечення.

4. Дайте загальну характеристику галузевих принципів права соціального забезпечення.

5. Які сутнісні ознаки відображає принцип «загальність права на соціальне забезпечення»?

6. Як співвідносяться такі принципи як «всебічність соціального забезпечення» і «різноманіття видів соціального забезпечення?

7. Наведіть приклади диференціації в правовому регулюванні суспільних відносин в сфері соціального забезпечення.

8. Покажіть тенденції розвитку права соціального забезпечення, об'єктивно необхідні для реалізації державою зобов'язання, що випливає з Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права людини, по створенню задовільних умов життя людини і безперервному їх підвищення.Попередня   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   Наступна

І ГРОШОВІ СУБСИДІЇ | ВСТУП | Соціального захисту населення | Функції соціального забезпечення | До числа органів, які здійснюють забезпечення застрахованих відносяться: територіальні органи позабюджетних фондів (ПФР, ФСС, ФОМС), медичні організації і ін. | Поняття права соціального забезпечення | Предмет права соціального забезпечення | Метод права соціального забезпечення | Відмежування права соціального забезпечення від інших галузей права | Система права соціального забезпечення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати