Головна

Виховання і соціалізація

  1. А. С. МАКАРЕНКА. ВИХОВАННЯ У СІМ'Ї І ШКОЛІ
  2. А. С. МАКАРЕНКА. ВИХОВАННЯ У СІМ'Ї І ШКОЛІ
  3. Б) Оволодіння професією і соціалізація особистості.
  4. Боротьба більшовиків за школу і дошкільне виховання в цей період
  5. БОРОТЬБА. РСДРП ЗА НАРОДНА ОСВІТА І ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
  6. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ РОЗВИТКОМ, навчання і виховання
  7. Питання 3. Виховання і школа в Ізраїльсько-юдейському царстві і Стародавньому Ірані

Соціалізація це безперервний процес, що протікає в ході

всього онтогенезу. Умовно цей процес може бути розділений на

етапи (періоди, стадії, фази), де відбувається рішення визна

ленних завдань і вироблення форм взаємин з соціумом.

Існуючі підходи до проблеми соціалізації по-різному

визначають ступінь активності особистості в процесі її взаімоот-

відносин з суспільством, яке для збереження своєї соціальної

структури прагне сформувати в людині моделі рольової

поведінки, засновані на соціальних (національних, групових,

професійних і ін.) стандартах. Особистість же, з однієї сторони

ни, має потребу в залежності й афіліації (прагнення

бути в суспільстві інших людей і бути прийнятою соціальної груп-

співай) і тому засвоює соціальний досвід, необхідний для

включення в систему існуючих соціальних зв'язків; а з іншого

боку, прагне до автономії, незалежності, свободи і тим са

мим впливає на суспільство, змушуючи його утримувати кордону його

впливу на окрему людину, коригувати соціальні

стандарти. Тобто в процесі соціалізації відбувається розвиток

і перетворення не тільки самої особистості, а й суспільства.

Засоби соціалізації залежать не тільки від вікових осо-

бенностей людини, а й від специфіки його соціального оточення

ня (наприклад, способи вигодовування немовляти; тип сімейного

виховання; характер відносин з однолітками; методи поощ-

ренію і покарання в навчальних і професійних групах і ін.).

Великий вплив на процес соціалізації особистості оказива-

ють соціальні групи. Однак ступінь впливу різних соці

альних груп змінюється на різних етапах онтогенезу. Так, в ранньому

і дошкільному віці найбільший вплив робить сім'я, в по-

дростковом і юнацькому -группа однолітків, в зрілому -трудо-

виття колектив. При цьому ступінь впливу соціальної групи на

Глава 5. Виховання як процес інтеріоризації соціокультурних цінностей 91

окрему особистість залежить від рівня організації і сплоченно-

сті самої групи.

На відміну від соціалізації, яка відбувається в умовах сти-

стихійних взаємодії людини з навколишнім середовищем, виховання

є процесом цілеспрямованого впливу на людину і,

значить, може розглядатися як механізм управління процесом

соціалізації особистості. Отже, основними функціями

виховання є: регуляція впливу соціуму на особистість; з-

будівлю умов для оптимальної соціалізації особистості.

У широкому сенсі виховання зазвичай розглядається як про-

щественное явище, як вплив суспільства на особистість. Тому

виховання тісно пов'язане з соціально-політичною структурою про-

суспільства, що виступає по відношенню до системи освіти в якос-

стве замовника на відтворення певного типу особистості.

У вузькому сенсі виховання характеризується як спеціально ор-

ганізуемая діяльність по реалізації цілей освіти в умо-

вах педагогічного процесу, де обидва суб'єкти (педагог і сприймали

таннік) виявляють активність у досягненні цих цілей.

С. Л. Рубінштейн зазначав, що метою виховання має бути

не зовнішнє пристосування людини до соціальним вимогам,

а формування у нього внутрішньої моральної позиції, тобто вос-

харчування можна розглядати як соціально організований про-

процес інтеріоризації (переведення «во внутрішній план») загальнолюдських

веческих цінностей.

Психологічні дослідження показують, що успішність

такий інтеріоризації здійснюється за активної участі та ін-

інтелектуальні, і емоційної сфер особистості. Тобто, конст-

руіруя і організовуючи виховний процес, педагогу необхідно

стимулювати у вихованців не тільки усвідомленням ними загально

соціальних вимог і відповідності / невідповідності свого

поведінки, але і чуттєве проживання пошуку власної

морально-етичної, громадянської позиції. І тоді стає

зрозумілим, що виховання як процес інтеріоризації общече-

ловеческих цінностей може здійснюватися двома способами.

1. За допомогою повідомлення та роз'яснення «готових» громадськості

але корисних цілей, ідеалів, моральних норм поведінки. цей

спосіб позбавляє вихованця від стихійного пошуку, часто свя-

занного з безліччю помилок. Він спирається на содержатель-

но-смислове переробку наявної у нього мотиваційної сфе-

92 Частина I. Педагогіка

ри і свідомо-вольову роботу з переосмислення свого відно

шення до дійсності.

2. За допомогою створення спеціальних психолого-педагогічних

умов, які актуалізували б природні ситуативні

спонукання й інтереси (наприклад, пізнавальний інтерес) і

тим самим стимулювали суспільно-корисну діяльність.

Обидва ці способу результативні за умови їх системного

застосування, взаємодоповнюваності та інтеграції.

Вітчизняна педагогіка наділяє великими воспітательни-

ми можливостями колектив, який, з одного боку, надан-

ставлять особистості можливість проявлятися і отримувати зворотні

зв'язку для корекції власної поведінки, а з іншого боку,

обмежує особистісну індивідуальність. На будь-якій стадії он-

тогенезе (але особливо на стадіях становлення самосвідомості) кол

тив незамінний як фактор формування моральних ориен-

тирів, громадянської позиції, соціально значущих умінь і нави-

ков суспільної поведінки.

Таблиця 5.1

Класифікація видів виховання

підстава класифікації

1. Методологічне (філософське)

заснування

2. Соціальний інститут

3. Загальні напрямки

4. Спеціальні напрямки

5. Стиль відносин між воспітателя-

ми і вихованцями

види виховання

Прагматичне, аксіологічні, гума-

ністіческіх і ін.

Сімейний, шкільне, конфесійне

(Релігійне), общинне і ін.

Розумовий, моральний, фізичний,

трудове

Політичне, громадянське, правове,

екологічне, економічне і ін.

Авторитарне, демократичне, либе-

ральное, вільнеПопередня   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   Наступна

виховання | Становлення педагогічної науки | Сучасна структура педагогіки | Зв'язок педагогіки з іншими науками | Цілі і завдання освіти | Освітня система Росії | Сучасні тенденції розвитку освіти | Психологічна природа педагогічної діяльності | Стиль педагогічної діяльності | педагогічні вміння |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати