На головну

Додаток N 10

  1. A. Додаток 1 - Авіаційні перевезення.
  2. B. Додаток 2 - Постачання по повітрю.
  3. C. Додаток 3 - Патрульна база.
  4. D. Додаток 4 - Дії на човнах.
  5. F. Додаток 5 - Вихід до своїх військ.
  6. G. Додаток 6 - Перевезення автомобільним транспортом.
  7. додаток

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕЗИДІЇ РАДИ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

З ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Відповідно до Федерального закону від 25 грудня 2008 р N 273-ФЗ "Про протидію корупції" та пунктом 7 Указу Президента Російської Федерації від 19 травня 2008 р N 815 "Про заходи щодо протидії корупції" постановляю:

Затвердити Положення про порядок розгляду президією Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції питань, що стосуються дотримання вимог до службового (посадовій) поведінки осіб, що заміщають державні посади Російської Федерації і окремі посади федеральної державної служби, і врегулювання конфлікту інтересів, а також деяких звернень громадян .

Президент

Російської Федерації

Д. МЕДВЕДЄВ

Москва, Кремль

25 лютого 2011 року

N 233

затверджено

Указом Президента

Російської Федерації

від 25 лютого 2011 N 233

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ президії Ради

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ З ПРОТИДІЇ

КОРУПЦІЇ ПИТАНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ

До службової (посадової) ПОВЕДІНКИ осіб, що заміщають

ДЕРЖАВНІ ПОСАДИ І НАУКИ УКРАЇНИ І ОКРЕМІ

ПОСАДИ ФЕДЕРАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ,

І ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ, А ТАКОЖ

ДЕЯКИХ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

1. Цим Положенням відповідно до підпункту "а" пункту 7 Указу Президента Російської Федерації від 19 травня 2008 р N 815 "Про заходи щодо протидії корупції" визначається порядок розгляду президією Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції (далі - президія):

а) питань, що стосуються дотримання вимог до службового (посадовій) поведінки осіб, що заміщають: державні посади Російської Федерації, названі в підпункті "а" пункту 1 Положення про перевірку достовірності та повноти відомостей, що подаються громадянами, які претендують на заміщення державних посад Російської Федерації, і особами, що заміщають державні посади Російської Федерації, і дотримання обмежень особами, що заміщають державні посади Російської Федерації, затвердженого Указом Президента Російської Федерації від 21 вересня 2009 р N 1066 (далі - Положення, затверджене Указом Президента Російської Федерації від 21 вересня 2009 р N 1066 ), посади федеральної державної служби, призначення на які та звільнення з яких здійснюються Президентом Російської Федерації і Урядом Російської Федерації, а також посади керівників та заступників керівників апарату Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації, апарату державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, апарату Центральної виборчої комісії Російської Федерації та апарату Рахункової палати Російської Федерації (далі - особа, що заміщає державну посаду Російської Федерації або посаду федеральної державної служби), і врегулювання конфлікту інтересів;

б) звернення громадянина, заміщає державну посаду Російської Федерації або посаду федеральної державної служби, зазначену в підпункті "а" пункту 1 цього Положення (далі - громадянин), про надання згоди на заміщення посади в комерційній або некомерційній організації і (або) на виконання в такої організації роботи (надання такої організації послуг) на умовах цивільно-правового договору у випадках, передбачених федеральними законами, якщо окремі функції з державного управління цією організацією входили в його посадові (службові) обов'язки, до закінчення двох років з дня звільнення від державної посади або звільнення з державної служби.

2. Підставою для проведення засідання президії є:

а) рішення Керівника Адміністрації Президента Російської Федерації, голови президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції (далі - голова президії), прийняте на підставі:

матеріалів перевірки, проведеної Управлінням Президента Російської Федерації з питань державної служби та кадрів або підрозділом Апарату Уряду Російської Федерації, що визначаються Кабінетом Міністрів України (далі - підрозділ Апарату Уряду Російської Федерації), відповідно до Положення, затвердженого Указом Президента Російської Федерації від 21 вересня 2009 р . N 1066, або Положенням про перевірку достовірності та повноти відомостей, що подаються громадянами, які претендують на заміщення посад федеральної державної служби, і федеральними державними службовцями, і дотримання федеральними державними службовцями вимог до службового поводження, затвердженим Указом Президента Російської Федерації від 21 вересня 2009 р N 1065 (далі - Положення, затверджене Указом Президента Російської Федерації від 21 вересня 2009 р N 1065), представлених в президію на підставі пункту 20 Положення, затвердженого Указом Президента Російської Федерації від 21 вересня 2009 р N 1066, або пункту 31 Положення, затвердженого Указом Президента Російської Федерації від 21 вересня 2009 р N 1065;

інших матеріалів про порушення особою, що заміщає державну посаду Російської Федерації або посаду федеральної державної служби, вимог до службового (посадовій) поведінки, що надійшли до президії;

б) надійшло в Управління Президента Російської Федерації з питань державної служби та кадрів або підрозділ Апарату Уряду Російської Федерації:

звернення громадянина про надання згоди на заміщення посади в комерційній або некомерційній організації і (або) на виконання в такій організації роботи (надання такої організації послуг) на умовах цивільно-правового договору у випадках, передбачених федеральними законами, якщо окремі функції з державного управління цією організацією входили в його посадові (службові) обов'язки, до закінчення двох років з дня звільнення від державної посади або звільнення з державної служби;

заява особи, що заміщує державну посаду Російської Федерації або посаду федеральної державної служби, про неможливість з об'єктивних причин подати відомості про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру своїх дружини (чоловіка) і неповнолітніх дітей.

3. Зазначене в абзаці другому підпункту "б" пункту 2 цього Положення звернення подається громадянином на ім'я начальника Управління Президента Російської Федерації з питань державної служби та кадрів або керівника підрозділу Апарату Уряду Російської Федерації в порядку, встановленому для направлення звернень громадян до Адміністрації Президента Російської Федерації або Апарат Уряду Російської Федерації. У зверненні вказуються прізвище, ім'я, по батькові громадянина, дата його народження, що заміщаються посади протягом останніх двох років до звільнення від державної посади або звільнення з державної служби, найменування, місцезнаходження комерційної або некомерційної організації, характер її діяльності, посадові (службові) обов'язки, виконувані громадянином під час обіймання ним посади державної служби Російської Федерації або посади федеральної державної служби щодо комерційної або некомерційної організації, вид договору (трудовий або цивільно-правовий), передбачуваний термін його дії, сума оплати за виконання (надання) за договором робіт (послуг ). В Управлінні Президента Російської Федерації з питань державної служби та кадрів або підрозділ Апарату Уряду Російської Федерації здійснюється розгляд звернення, за результатами якого складається мотивований висновок. Звернення, висновок та інші матеріали протягом семи робочих днів з дня надходження звернення представляються голові президії.

4. Зазначене в абзаці третьому підпункту "б" пункту 2 цього Положення заява подається особою, що заміщає державну посаду Російської Федерації або посаду федеральної державної служби, на ім'я начальника Управління Президента Російської Федерації з питань державної служби та кадрів або керівника підрозділу Апарату Уряду Російської Федерації в порядку і строки, які встановлені для подачі даними особами відомостей про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру. В Управлінні Президента Російської Федерації з питань державної служби та кадрів або підрозділ Апарату Уряду Російської Федерації здійснюється розгляд заяви, за результатами якого складається мотивований висновок. Заява, висновок та інші матеріали протягом семи робочих днів з дня надходження заяви подаються голові президії.

5. Дата проведення засідання президії, на якому передбачається розгляд питань, зазначених у пункті 2 цього Положення, і місце його проведення визначаються головою президії.

6. Відповідальний секретар президії забезпечує підготовку питань, що виносяться на засідання президії, а також організовує інформування членів президії, особи, що заміщує державну посаду Російської Федерації або посаду федеральної державної служби, або громадянина про питання, включених до порядку денного засідання президії, дату, час і місце проведення засідання не пізніше ніж за сім робочих днів до дня засідання.

7. Засідання президії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загального числа членів президії.

8. Всі члени президії при прийнятті рішень мають рівні права.

9. У разі якщо на засіданні президії розглядається питання про дотримання вимог до службового (посадовій) поведінки або про врегулювання конфлікту інтересів щодо одного з членів президії, зазначений член президії не має права голосу при прийнятті рішення, передбаченого пунктами 14 - 17 цього Положення.

10. Засідання президії, як правило, проводиться в присутності особи, що заміщує державну посаду Російської Федерації або посаду федеральної державної служби, або громадянина. Про намір особисто бути присутнім на засіданні президії особа, що заміщає державну посаду Російської Федерації або посаду федеральної державної служби, або громадянин вказують в заяві або зверненні, що подаються відповідно до пункту 2 цього Положення. Без такої вказівки засідання президії проводиться за відсутності особи, що заміщує державну посаду Російської Федерації або посаду федеральної державної служби, або громадянина.

11. На засідання президії за рішенням голови президії можуть запрошуватися посадові особи федеральних державних органів, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, а також представники зацікавлених організацій.

12. На засіданні президії в порядку, визначеному головою президії, заслуховуються пояснення особи, що заміщує державну посаду Російської Федерації або посаду федеральної державної служби, або громадянина і розглядаються матеріали, що відносяться до питань, включених до порядку денного засідання. На засіданні президії за клопотанням членів президії, особи, що заміщує державну посаду Російської Федерації або посаду федеральної державної служби, або громадянина можуть бути заслухані інші особи і розглянуті подані ними матеріали.

13. Члени президії та особи, що брали участь в його засіданні, не має права розголошувати відомості, що стали їм відомі у ході роботи президії.

14. За підсумками розгляду матеріалів відповідно до підпункту "а" пункту 2 цього Положення президія може прийняти одне з таких рішень:

а) встановити, що в даному випадку не міститься ознак порушення особою, що заміщає державну посаду Російської Федерації або посаду федеральної державної служби, вимог до службового (посадовій) поведінки;

б) встановити, що в даному випадку є ознаки порушення особою, що заміщає державну посаду Російської Федерації або посаду федеральної державної служби, вимог до службового (посадовій) поведінки. В цьому випадку президією готується доповідь Президенту Російської Федерації або Голові Уряду Російської Федерації і, при необхідності, повідомляється керівник федерального державного органу, в якому проходить службу особа, що заміщає посаду федеральної державної служби.

15. За підсумками розгляду звернення відповідно до абзацу другого підпункту "б" пункту 2 цього Положення президія може прийняти одне з таких рішень:

а) дати громадянину згоду на заміщення посади в комерційній або некомерційній організації і (або) на виконання в такій організації роботи (надання такої організації послуг) на умовах цивільно-правового договору у випадках, передбачених федеральними законами, якщо окремі функції з державного управління цією організацією входили в його посадові (службові) обов'язки;

б) відмовити громадянину в заміщенні посади в комерційній або некомерційній організації і (або) у виконанні в такій організації роботи (в наданні такої організації послуг) на умовах цивільно-правового договору у випадках, передбачених федеральними законами, якщо окремі функції з державного управління цією організацією входили в його посадові (службові) обов'язки, і мотивувати свою відмову.

16. За підсумками розгляду заяви відповідно до абзацу третього підпункту "б" пункту 2 цього Положення президія може прийняти одне з таких рішень:

а) визнати, що причина ненадання особою, що заміщає державну посаду Російської Федерації або посаду федеральної державної служби, відомостей про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру своїх дружини (чоловіка) і неповнолітніх дітей є об'єктивною і поважної;

б) визнати, що причина ненадання особою, що заміщає державну посаду Російської Федерації або посаду федеральної державної служби, відомостей про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру своїх дружини (чоловіка) і неповнолітніх дітей не є поважною. В цьому випадку президія рекомендує особі, заміщає державну посаду Російської Федерації або посаду федеральної державної служби, вжити заходів за поданням зазначених відомостей;

в) визнати, що причина ненадання особою, що заміщає державну посаду Російської Федерації або посаду федеральної державної служби, відомостей про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру своїх дружини (чоловіка) і неповнолітніх дітей необ'єктивна і є способом ухилення від подання зазначених відомостей. В цьому випадку президією готується доповідь Президенту Російської Федерації або Голові Уряду Російської Федерації або повідомляється керівник федерального державного органу, в якому проходить службу особа, що заміщає посаду федеральної державної служби.

17. Президія має право прийняти інше, ніж передбачено пунктами 14 - 16 цього Положення, рішення. Підстави і мотиви прийняття такого рішення повинні бути відображені в протоколі засідання президії.

18. У разі встановлення президією факту вчинення особою, що заміщає державну посаду Російської Федерації або посаду федеральної державної служби, дії (бездіяльності), що містить ознаки адміністративного правопорушення або складу злочину, відповідальний секретар президії за дорученням голови президії направляє інформацію про вчинення зазначеного дії (бездіяльності) і підтверджують такий факт документи в правозастосовні органи.

19. Рішення президії приймаються колегіально простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів президії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Президії є вирішальним.

20. Рішення президії оформляється протоколом, який підписують члени президії, що брали участь в його засіданні.

21. У протоколі засідання президії вказуються:

а) дата засідання президії, прізвища, імена, по батькові членів президії та інших осіб, присутніх на засіданні;

б) інформація про те, що засідання президії здійснювалося в порядку, передбаченому цим Положенням;

в) формулювання кожного з розглянутих на засіданні президії питань із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади особи, що заміщує державну посаду Російської Федерації або посаду федеральної державної служби, або громадянина, щодо яких розглядалося питання;

г) джерело інформації, що містить підстави для проведення засідання президії, і дата надходження інформації в Управління Президента Російської Федерації з питань державної служби та кадрів або підрозділ Апарату Уряду Російської Федерації;

д) зміст пояснень особи, що заміщує державну посаду Російської Федерації або посаду федеральної державної служби, або громадянина та інших осіб по суті питань, що розглядаються;

е) прізвища, імена, по батькові виступили на засіданні осіб і короткий виклад їх виступів;

ж) інші відомості;

з) результати голосування;

і) рішення і обґрунтування його прийняття.

22. Член президії, незгідний з прийнятим рішенням, має право письмово викласти свою думку, яке підлягає обов'язковому залученню до протоколу засідання президії.

23. Витяг з рішення президії надсилається особі, заміщає державну посаду Російської Федерації або посаду федеральної державної служби, або громадянину протягом трьох днів після проведення відповідного засідання президії.

24. Рішення президії може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

 Попередня   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   Наступна

IV. Порядок роботи комісії | Додаток № 7 | Президент | Розділ II. Посади військової служби і федеральної державної служби інших видів | Загальні принципи службової поведінки державних службовців | Стаття 2. Сфера застосування цього Закону | Стаття 6. Операції з грошовими коштами або іншим майном, що підлягають обов'язковому контролю | Стаття 7. Обов'язки організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном | Стаття 8. Уповноважений орган | Стаття 9. Подання інформації та документів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати