На головну

КОРУПЦІЇ НА 2010-2011 роки

  1. II. ПРАВОВА ОСНОВА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА ЗА КОРДОНОМ
  2. III. АФОРИЗМИ, Висловлювання, ЦИТАТИ І мудрий вислів ПРО КОРУПЦІЮ
  3. IV. Основні напрямки реалізації Національної стратегії протидії корупції
  4. IV. ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ: ХАБАР. ЯКЩО У ВАС ЇЇ вимагали !?
  5. V. Механізм реалізації Національної стратегії протидії корупції
  6. ВСТУП В ПРОБЛЕМУ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
  7. Державно-правове регулювання в сфері протидії корупції

З метою організації виконання Федерального закону від 25 грудня 2008 року № 273-ФЗ «Про протидію корупції» (далі -Федеральний закон «Про протидію корупції») і реалізації Національної стратегії протидії корупції:

1. Уряду Російської Федерації, президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції в межах своєї компетенції:

а) прийняти в 2010 році заходи щодо забезпечення дієвого функціонування комісій з дотримання вимог до службового поводження державних службовців Російської Федерації і врегулювання конфлікту інтересів, передбачивши можливість включення до складу комісій представників громадських організацій ветеранів, громадських рад, створених при органах виконавчої влади відповідно до частиною 2 статті 20 Федерального закону від 4 квітня 2005 № 32-ФЗ «Про Громадську палату Російської Федерації», працівників Управління Президента Російської Федерації з питань державної служби та кадрів, Апарату Уряду Російської Федерації;

б) забезпечити проведення нарад з керівниками кадрових служб федеральних органів виконавчої влади та керівниками підрозділів зазначених служб щодо профілактики корупційних та інших правопорушень, в ході яких розглянути питання організації виконання Федерального закону «Про протидію корупції», відповідних указів Президента Російської Федерації і справжнього Національного плану;

в) організувати в централізованому порядку перепідготовку та підвищення кваліфікації федеральних державних службовців, в посадові обов'язки яких входить участь у протидії корупції, за програмою, погодженою з Управлінням Президента Російської Федерації з питань державної служби і кадрів;

г) забезпечити підготовку методичних рекомендацій з питань протидії корупції.

2. Уряду Російської Федерації:

а) передбачити подальше фінансування заходів:

по створенню і використанню інноваційних технологій, що підвищують об'єктивність та забезпечують прозорість при прийнятті законодавчих (нормативних правових) актів Російської Федерації, муніципальних правових актів і управлінських рішень, а також забезпечують міжвідомчу електронну взаємодію федеральних органів державної влади, інших державних органів, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування та електронну взаємодію зазначених органів з громадянами та організаціями в рамках надання державних послуг;

по створенню багатофункціональних центрів для надання громадянам і організаціям державних і муніципальних послуг;

по розміщенню на відповідних сайтах в мережі Інтернет рішень судів загальної юрисдикції та арбітражних судів;

щодо державної підтримки виробництва, поширення і тиражування теле- і радіопрограм з правової освіти;

з перепідготовки та підвищення кваліфікації федеральних державних службовців, в посадові обов'язки яких входить участь у протидії корупції, а також по підготовці методичних рекомендацій з питань протидії корупції;

б) вжити заходів:

щодо вдосконалення вищої і післявузівської професійної освіти в області юриспруденції, приділивши особливу увагу розробці федеральних державних освітніх стандартів вищої професійної освіти, питання про доцільність реалізації програм вищої і післявузівської професійної освіти в області юриспруденції в непрофільних вузах, подальшої оптимізації кількості дисертаційних рад;

по встановленню повідомного порядку започаткування підприємницької діяльності для всіх видів діяльності з визначенням вичерпного переліку видів діяльності, на які такий порядок не поширюється;

щодо вдосконалення контрольно-наглядових та дозвільних функцій федеральних органів виконавчої влади і по оптимізації надання ними державних послуг;

по впровадженню в практику механізму ротації державних цивільних службовців;

в) організувати проведення соціологічних досліджень серед всіх соціальних верств населення в різних регіонах країни, які дозволили б оцінити рівень корупції в Російській Федерації та ефективність прийнятих антикорупційних заходів;

г) розробити і здійснити заходи:

щодо вдосконалення механізму створення, функціонування і ліквідації юридичних осіб;

щодо поліпшення діяльності органів управління акціонерних товариств;

по виключенню з статутів господарюючих суб'єктів положень, які дублюють імперативні норми закону;

по скороченню обсягу інформації, що підлягає обов'язковому включенню до установчих документів організацій, з метою спрощення процедури внесення в них змін;

щодо забезпечення належного захисту зобов'язальних прав учасників корпоративних відносин;

щодо підвищення відповідальності членів органів управління комерційних і некомерційних організацій за збитки, завдані внаслідок неправомірних дій вказаних осіб в умовах конфлікту інтересів таким організаціям, їх акціонерам або учасникам;

щодо забезпечення достовірності відомостей, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб;

щодо вдосконалення системи фінансового обліку та звітності публічними компаніями відповідно до вимог міжнародних стандартів;

щодо вдосконалення оціночної діяльності;

д) забезпечити проведення моніторингу діяльності саморегулівних організацій;

е) спільно з Рахунковою палатою Російської Федерації:

вжити заходів щодо посилення громадського контролю за використанням бюджетних асигнувань федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів;

визначити показники для оцінки ефективності реалізації програм з протидії корупції;

забезпечити систематичний контроль за ефективністю використання бюджетних асигнувань федерального бюджету, що виділяються на здійснення заходів з протидії корупції;

ж) визначити показники для оцінки ефективності управління майном, що перебуває у державній та муніципальній власності; здійснити розмежування повноважень між федеральними органами державної влади, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування в сфері управління таким майном; ввести адміністративну відповідальність посадових осіб зазначених органів за порушення законодавства Російської Федерації про управління майном, що перебуває у державній та муніципальній власності.

3. Керівнику Адміністрації Президента Російської Федерації, голові президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції:

а) організувати розгляд на засіданнях президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції питань:

про діяльність органів суддівського співтовариства і Судового департаменту при Верховному Суді Російської Федерації з протидії корупції;

про програму підвищення ефективності використання бюджетних асигнувань федерального бюджету;

про діяльність органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, що входять в Далекосхідний федеральний округ, по протидії корупції;

про роботу органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, що входять в Сибірський федеральний округ, по організації протидії корупції в органах місцевого самоврядування;

про розвиток нормативно-правової бази суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень з протидії корупції;

про правове забезпечення діяльності з протидії корупції на муніципальну службу;

про заходи щодо здійснення Російською Федерацією положень Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції;

про організацію навчання федеральних державних службовців, в посадові обов'язки яких входить участь у протидії корупції;

про діяльність Федеральної служби державної реєстрації, кадастру і картографії по протидії корупції;

про організацію моніторингу правозастосування в Російській Федерації;

про роботу по формуванню в суспільстві нетерпимого ставлення до корупції;

про участь Російської Федерації в міжнародних антикорупційних заходах;

про роботу підрозділів кадрових служб федеральних органів виконавчої влади, інших державних органів щодо профілактики корупційних та інших правопорушень і заходи щодо її вдосконалення;

про заходи щодо усунення умов, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень, з якими громадяни зустрічаються найбільш часто (побутова корупція);

б) забезпечити:

підготовку проектів актів Президента Російської Федерації та Адміністрації Президента Російської Федерації, спрямованих на виконання Федерального закону «Про протидію корупції» та інших нормативних правових актів Російської Федерації з питань протидії корупції, а також визначають порядок взаємодії Управління Президента Російської Федерації з питань державної служби та кадрів з кадровими службами федеральних органів виконавчої влади, інших державних органів при здійсненні перевірок, передбачених указами Президента Російської Федерації від 21 вересня 2009 р № 1065 та від 21 вересня 2009р. № 1066;

функціонування офіційного сайту Адміністрації Президента Російської Федерації відповідно до Федерального закону від 9 лютого 2009 р № 8-ФЗ «Про забезпечення доступу до інформації про діяльність державних органів і органів місцевого самоврядування» для розміщення на ньому, зокрема: відомостей про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру осіб, що заміщають державні посади Російської Федерації і посади федеральної державної служби в Адміністрації Президента Російської Федерації, відповідно до Указу Президента Російської Федерації від 18 травня 2009 р № 561; федеральних законів, актів Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації і Адміністрації Президента Російської Федерації з антикорупційної тематики для ознайомлення працівників Адміністрації Президента Російської Федерації; інформації про діяльність Адміністрації Президента Російської Федерації;

підготовку пропозицій щодо вдосконалення законодавчого регулювання обмежень, заборон і обов'язків, пов'язаних із заміщенням державних посад Російської Федерації, включаючи посади вищих посадових осіб (керівників вищих виконавчих органів державної влади) суб'єктів Російської Федерації, державних посад суб'єктів Російської Федерації і муніципальних посад;

в) забезпечити контроль за виконанням цього Національного плану і подання один раз на рік голові Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції доповіді про хід його реалізації та пропозицій щодо вдосконалення діяльності з протидії корупції.

4. Генеральному прокурору Російської Федерації:

а) при щорічному поданні відповідно до статті 12 Федерального закону «Про прокуратуру Російської Федерації» палатам Федеральних Зборів Російської Федерації та Президента Російської Федерації доповіді про стан законності і правопорядку в Російській Федерації та про виконану роботу щодо їх зміцнення приділяти особливу увагу питанням, що стосуються попередження корупції та боротьби з нею;

б) організувати розгляд питання про роботу прокурорів суб'єктів Російської Федерації з нагляду за виконанням законодавства Російської Федерації про протидію корупції. Про результати розгляду питання і вжиті заходи щодо вдосконалення цієї роботи доповісти до президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції до 1 листопада 2010 р .;

в) інформувати один раз в півроку президія Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції про результати роботи органів внутрішніх справ Російської Федерації, органів федеральної служби безпеки та інших правоохоронних органів по боротьбі з корупційними злочинами;

г) проаналізувати організацію проведення органами прокуратури Російської Федерації антикорупційної експертизи нормативних правових актів і в разі необхідності вжити заходів щодо її вдосконалення. Про результати роботи та пропозиції щодо підвищення її ефективності доповісти до президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції до 1 вересня 2011 р

5. Генеральному прокурору Російської Федерації і підлеглим йому прокурорам:

а) вжити заходів щодо вдосконалення організації нагляду за виконанням законодавства Російської Федерації органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, органами дізнання та попереднього слідства при порушенні, розслідуванні та припиненні кримінальних справ про злочини корупційної спрямованості. Про вжиті заходи доповісти до президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції до 1 жовтня 2011 р .;

б) посилити нагляд:

за виконанням законодавства Російської Федерації, що регулює використання державного майна і розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб;

за виконанням керівниками федеральних державних органів, державних органів суб'єктів Російської Федерації, главами муніципальних утворень законодавства Російської Федерації про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі;

за виконанням законодавства Російської Федерації в області організації і проведення перевірок юридичних осіб, індивідуальних підприємців органами, уповноваженими на здійснення державного контролю (нагляду), муніципального контролю;

в) про результати виконання підпункту "б" цього пункту доповісти до президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції до 1 вересня 2011 р .;

г) вжити заходів щодо підвищення ефективності роботи координаційних нарад, передбачених статтею 8 Закону України «Про прокуратуру Російської Федерації». Про вжиті заходи доповісти до президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції до 1 серпня 2011 р

6. Генеральній прокуратурі Російської Федерації:

а) спільно з Міністерством закордонних справ Російської Федерації, Міністерством юстиції Російської Федерації, Федеральною службою безпеки Російської Федерації проаналізувати застосування положень цивільного законодавства Російської Федерації для повернення в Російську Федерацію майна, отриманого злочинним шляхом на території Російської Федерації і вивезеного за її межі. Про результати роботи з відповідними пропозиціями доповісти до президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції до 1 вересня 2011 р .;

б) спільно з Міністерством юстиції Російської Федерації, Міністерством закордонних справ Російської Федерації, Міністерством фінансів Російської Федерації та іншими зацікавленими федеральними органами виконавчої влади розглянути питання про доцільність участі Російської Федерації в ініціативі Світового банку та Управління ООН з наркотиків і злочинності по поверненню викрадених активів. Про результати розгляду з відповідними пропозиціями доповісти до президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції до 1 грудня 2010 р .;

в) спільно з зацікавленими федеральними органами виконавчої влади проаналізувати практику застосування:

цивільного та адміністративного законодавства Російської Федерації в частині, що стосується відповідальності юридичних осіб, від імені яких або в інтересах яких здійснюються корупційні злочини;

законодавства Російської Федерації в частині, що стосується відповідальності за підкуп іноземних посадових осіб при укладенні міжнародних комерційних угод;

г) про результати виконання підпункту «в» цього пункту з відповідними пропозиціями доповісти до президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції до 1 листопада 2011 р

7. Генеральній прокуратурі Російської Федерації, Міністерству внутрішніх справ Російської Федерації, Міністерству закордонних справ Російської Федерації, Міністерству юстиції Російської Федерації, Федеральної службі безпеки Російської Федерації провести в 2010 році за участю наукової громадськості науково-практичні конференції та семінари, присвячені 10-річчю Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, в ході яких розглянути питання здійснення Російською Федерацією положень даної Конвенції і їх застосування. Про результати виконання цього пункту доповісти до президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції до 1 лютого 2011 р

8. Міністерству юстиції Російської Федерації:

а) внести до 1 жовтня 2010 року в президію Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції пропозицію про доцільність формування в Російській Федерації інституту лобізму;

б) підготувати за участю Генеральної прокуратури Російської Федерації, федеральних органів виконавчої влади, наукових організацій, інших інститутів громадянського суспільства і до 1 грудня 2010 р внести Президенту Російської Федерації пропозиції про організаційні та правові засади моніторингу правозастосування з метою забезпечення своєчасного:

виконання рішень Конституційного Суду Російської Федерації і Європейського Суду з прав людини, в зв'язку з якими необхідно прийняття федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації;

прийняття у випадках, передбачених федеральними законами, актами Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації, федеральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації і муніципальних правових актів;

прийняття у випадках, передбачених актами Президента Російської Федерації, актів Уряду Російської Федерації, федеральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації і муніципальних правових актів;

в) узагальнити практику організації проведення антикорупційної експертизи нормативних правових актів та проектів нормативних правових актів, а також практику організації моніторингу правозастосування. Про результати роботи з відповідними пропозиціями доповісти до президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції до 1 листопада 2011 р .;

г) забезпечити в 2010 році спільно з Міністерством закордонних справ Російської Федерації, Генеральною прокуратурою Російської Федерації і за участю зацікавлених федеральних органів виконавчої влади, інших державних органів, Торгово-промислової палати Російської Федерації, Загальноросійської громадської організації «Асоціація правників Росії», громадських організацій, об'єднують промисловців і підприємців, під егідою Управління ООН з наркотиків і злочинності:

навчання в Російській Федерації експертів з інших країн організації діяльності з протидії корупції;

проведення в Російській Федерації міжнародного семінару на тему «Попередження корупції і боротьба з нею: міжнародний та національний досвід»;

д) про результати виконання підпункту «г» цього пункту доповісти до президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції до 1 лютого 2011 р .;

е) розглянути питання про розробку довгострокової програми підвищення ефективності виконання судових рішень. Про результати розгляду з відповідними пропозиціями доповісти до президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції до 1 березня 2011 р .;

ж) спільно з Міністерством закордонних справ Російської Федерації, Міністерством економічного розвитку Російської Федерації та іншими зацікавленими федеральними органами виконавчої влади продовжити аналіз відповідності Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб при укладенні міжнародних комерційних угод законодавству Російської Федерації. Про результати роботи з відповідними пропозиціями доповісти до президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції до 1 квітня 2011 р .;

з) спільно з Судовим департаментом при Верховному Суді Російської Федерації вжити заходів щодо розміщення в мережі Інтернет, в тому числі на офіційних сайтах управлінь (відділів) Судового департаменту при Верховному Суді Російської Федерації в суб'єктах Російської Федерації, інформації про діяльність мирових суддів. Про вжиті заходи доповісти до президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції до 1 лютого 2011 р

9. Міністерству внутрішніх справ Російської Федерації, Федеральної службі безпеки Російської Федерації проаналізувати практику захисту юридичних осіб, які сприяють правоохоронним органам у виявленні, припиненні фактів корупції і в розслідуванні кримінальних справ про злочини корупційної спрямованості. Про результати роботи з відповідними пропозиціями доповісти до президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції до 1 березня 2011 р

10. Міністерству внутрішніх справ Російської Федерації, Федеральної службі безпеки Російської Федерації, Слідчому комітету при прокуратурі Російської Федерації вжити заходів, що передбачають активізацію роботи з виявлення, припинення фактів корупції та розслідування кримінальних справ про злочини корупційної спрямованості при неухильному дотриманні прав і свобод людини і громадянина. Про результати роботи з відповідними пропозиціями доповісти до президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції до 1 жовтня 2011 р

11. Міністерству закордонних справ Російської Федерації:

а) забезпечити спільно із зацікавленими федеральними органами виконавчої влади активну і практично значуще участь Російської Федерації в міжнародних антикорупційних заходах;

б) організувати регулярне інформування міжнародних організацій, що займаються питаннями протидії корупції, і відповідних органів іноземних держав про зусилля, що вживаються Російською Федерацією щодо протидії корупції, зокрема про зміст Федерального закону «Про протидію корупції», відповідних указів Президента Російської Федерації, справжнього Національного плану і інших документів з антикорупційної тематики;

в) про реалізацію заходів, передбачених підпунктами «а» і «б» цього пункту, доповісти до президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції до 1 жовтня 2011 р .;

г) подати до 1 червня 2011 року в президію Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції пропозиції про доцільність підписання Конвенції Ради Європи про цивільно-правової відповідальності за корупцію від 4 листопада 1999 року на основі аналізу відповідності даної Конвенції правовій системі Російської Федерації та оцінки можливих наслідків її підписання.

12. Міністерству економічного розвитку Російської Федерації проаналізувати відповідність положень Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції та інших міжнародних договорів Російської Федерації, що стосуються державних закупівель, бухгалтерського обліку, аудиту та фінансової звітності, законодавством Російської Федерації і подати до 1 вересня 2010 року в президію Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції доповідь з відповідними пропозиціями.

13. Міністерству освіти і науки Російської Федерації спільно з Міністерством закордонних справ Російської Федерації вивчити досвід іноземних держав щодо реалізації антикорупційних освітніх програм і до 1 жовтня 2010 р уявити в президію Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції відповідну доповідь.

14. Повноважним представникам Президента Російської Федерації у федеральних округах проаналізувати прийняті органами державної влади суб'єктів Російської Федерації заходи з протидії корупції в органах місцевого самоврядування, приділивши особливу увагу заходам щодо усунення умов, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень, з якими громадяни зустрічаються найбільш часто (побутова корупція) . Про результати роботи з відповідними пропозиціями доповісти до президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції до 1 квітня 2011 р

15. Робочій групі президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції з підготовки пропозицій про заходи щодо здійснення Російською Федерацією положень Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції:

а) розглянути питання про доцільність і можливість розробки організаційних основ регіонального міжнародного форуму, який здійснював би моніторинг основних параметрів національних систем протидії корупції. Про результати розгляду з відповідними пропозиціями доповісти до президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції до 1 серпня 2010 р .;

б) внести до 1 липня 2010р. до президії Ради при Президентові Російської Федерації з протидії корупції пропозицію по координації діяльності федеральних органів виконавчої влади, інших державних органів, спрямованої на здійснення Російською Федерацією положень міжнародних антикорупційних договорів, учасником яких вона є.
Попередня   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   Наступна

Стаття 5. Організаційні засади протидії корупції | Стаття 6. Заходи щодо профілактики корупції | Стаття 7. Основні напрямки діяльності державних органів щодо підвищення ефективності протидії корупції | Стаття 8. Обов'язок державних і муніципальних службовців подавати відомості про доходи, про майно і зобов'язання майнового характеру | Стаття 9. Обов'язок державних і муніципальних службовців повідомляти про звернення з метою схиляння до вчинення корупційних правопорушень | Стаття 11. Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній і муніципальної службі | Стаття 12. Обмеження, що накладаються на громадянина, заміщає посаду державної або муніципальної служби, під час укладання ним трудового договору | ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ НА 2010-2011 роки | Д. МЕДВЕДЄВ | IV. Основні напрямки реалізації Національної стратегії протидії корупції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати