На головну

V. Управління освітньою установою

  1. J. Відшкодування витрат, викликаних смертю спадкодавця, і витрат на охорону спадщини та управління ним
  2. V. Управління загальноосвітнім закладом
  3. V. УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ
  4. Адміністративне управління та політика
  5. Антикризове управління та його особливості
  6. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

5.1. Управління гімназією здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації і справжнім Статутом на принципах єдиноначальності та самоврядування.

Основними формами самоврядування в Гімназії є рада Гімназії, піклувальна рада, загальні збори трудового колективу, педагогічна рада.

5.2. Трудовий колектив Гімназії становлять усі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору.

Повноваження трудового колективу Гімназії здійснює загальні збори трудового колективу.

5.3. Загальні збори трудового колективу розглядає і приймає Статут Гімназії, зміни і доповнення, що вносяться до нього, здійснює інші повноваження відповідно до Положення про загальні збори трудового колективу.

Рішення загальних зборів трудового колективу приймаються голосуванням. Процедура голосування визначається Положенням про загальні збори трудового колективу.

5.4. Загальні збори проводяться не рідше 2 разів на рік.

5.5. Загальне керівництво гімназією здійснює виборний представницький орган - рада установи, який складають представники навчаються, батьків (законних представників), педагогічних працівників Гімназії. Представники обираються до ради Гімназії відкритим голосуванням на зборах учнів 2 і 3 ступені навчання, батьківських зборах, педагогічній раді по рівній квотою (3 - 5 чоловік) від кожної з перерахованих категорій на три роки. Рада гімназії обирає зі свого складу голову, який керує роботою ради гімназії.

5.6. Рада гімназії збирається не рідше двох разів на рік. Позачергові засідання ради гімназії проводяться на вимогу однієї третини її складу, зборів навчаються 2 і 3 ступені навчання, батьківських зборів, педагогічної ради, директора.

Рішення ради Гімназії є правомочним, якщо на його засіданні присутні не менше двох третин присутніх, серед яких були так само представлені всі три категорії членів ради гімназії.

Рішення ради Гімназії приймаються голосуванням. Процедура голосування визначається Положенням про раду Гімназії.

5.7. До виключної компетенції ради гімназії відноситься:

- Затвердження програми розвитку Гімназії і звіт про його виконання;

- Прийняття рішення про виключення студента.

Рада гімназії здійснює свою діяльність відповідно до Положення про раду Гімназії.

5.8. З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання вчителів в Гімназії діє педагогічна рада - колегіальний орган, який об'єднує педагогічних працівників Гімназії.

Засідання педагогічної ради проходять за регламентом, затвердженим директором Гімназії. Директор є головою педагогічної ради. Рішення педагогічної ради приймаються голосуванням відповідно до Положення про педагогічну раду.

5.9. Педагогічна рада скликається не рідше чотирьох разів на рік.

5.10. Опікунська рада Гімназії є добровільним об'єднанням спонсорів, створеним для сприяння позабюджетного фінансування Гімназії і надання їй організаційної та консультативної допомоги. Опікунська рада бере участь в управлінні гімназією відповідно до положення про опікунську раду.

5.11. Безпосереднє керівництво гімназією здійснює пройшов відповідну атестацію директор - керівник, який призначається на цю посаду і звільняється з неї Головою м Сочі, якщо інший порядок призначення не передбачений органами місцевого самоврядування.

Права і обов'язки директора, підстава для розірвання трудових відносин регулюється трудовим договором, укладеним з директором Головою м Сочі.

5.12. Директор Гімназії несе відповідальність перед учнями, їх батьками (законними представниками), державою, суспільством і Засновником за результати своєї діяльності відповідно до функціональних обов'язків, передбачених кваліфікаційними вимогами, трудовим договором і цим Статутом.

5.13. До виключної компетенції Засновника відноситься контроль умов оренди будівель, приміщень та інших об'єктів муніципального майна, що знаходяться в оперативному управлінні Гімназії, реорганізація та ліквідація Гімназії, контроль за здійсненням державної політики в галузі освіти, інше, передбачене законодавством Російської Федерації.

 Попередня   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Наступна

Атестація як управлінська діяльність і фактор професійного зростання педагогів | Структура основних мотивів педагогів, які бажають брати участь в атестаційних процедурах | Підготовка до практичного заняття | II. Організація діяльності загальноосвітнього закладу | III. освітній процес | IV. Учасники освітнього процесу | V. Управління загальноосвітнім закладом | установи | II. Основні завдання та їх реалізація | III. освітній процес |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати