Головна

II. Організація діяльності загальноосвітнього закладу

  1. I. Маркетинг і його роль в суспільстві і в діяльності організацій
  2. I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  3. II 6.3. Освоєння діяльності. навички
  4. II. 6.1. Визначення поняття діяльності
  5. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  6. II. 8. 3. Види мовної діяльності

12. Загальноосвітній заклад створюється засновником з власної ініціативи і реєструється уповноваженим органом в заявительном порядку відповідно до законодавства Російської Федерації.

13. Статус засновника (засновників) визначає організаційно-правову форму загальноосвітнього закладу.

Засновниками державного загальноосвітнього закладу можуть бути федеральні органи виконавчої влади та органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, в тому числі державні органи управління освітою: федеральні (центральні), відомчі, суб'єктів Російської Федерації.

Засновниками муніципального загальноосвітнього закладу є органи місцевого самоврядування.

Допускається спільне фундація загальноосвітніх установ, засноване на об'єднанні майна, що перебуває у федеральній, суб'єктів Російської Федерації, муніципальної та приватної власності, а також власності громадських об'єднань (організацій), іноземних держав, юридичних і фізичних осіб.

Установчими документами загальноосвітнього закладу є рішення про його створення або договір засновників, а також статут установи.

14. Передача державних загальноосвітніх установ у відання органів місцевого самоврядування допускається лише за згодою останніх.

15. Відносини між засновником (засновниками) і загальноосвітнім закладом визначаються договором, укладеним між ними відповідно до законодавства Російської Федерації.

16. Права юридичної особи у загальноосвітнього закладу в частині ведення статутної фінансово-господарської діяльності, спрямованої на підготовку освітнього процесу, виникають з моменту його реєстрації.

Загальноосвітній заклад як юридична особа має статут, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку встановленого зразка, штамп, бланки зі своїм найменуванням.

17. Право на освітню діяльність і пільги, надані законодавством Російської Федерації, виникають у загальноосвітнього закладу з моменту видачі йому ліцензії (дозволу).

18. Загальноосвітній заклад проходить державну акредитацію та атестацію в порядку, встановленому Законом Російської Федерації «Про освіту».

19. Загальноосвітній заклад може бути реорганізовано, перепрофільовано, ліквідовано за рішенням засновника, якщо це не тягне порушення зобов'язань загальноосвітнього закладу або якщо засновник приймає на себе ці зобов'язання.

20. Ліквідація загальноосвітнього закладу може здійснюватися:

- За рішенням його засновника (засновників) або органу юридичної особи, уповноваженого на те установчими документами;

- За рішенням суду в разі здійснення діяльності без належної ліцензії, або діяльності, забороненої законом, або діяльності, що не відповідає його статутним цілям.

21. Ліквідація сільського загальноосвітнього закладу допускається тільки за згодою сходу жителів населених пунктів, що обслуговуються даною установою.

22. Загальноосвітній заклад може мати філії, інші структурні підрозділи, які проходять реєстрацію за фактичною адресою, ліцензування, державну акредитацію та атестацію в порядку, встановленому Законом Російської Федерації «Про освіту».

Створювані загальноосвітнім закладом філії, відділення, структурні підрозділи відповідно до законодавства Російської Федерації можуть по його довіреності здійснювати деякі або всі права юридичної особи, в тому числі мати самостійний баланс і власні рахунки в банківських та інших кредитних організаціях.

23. Загальноосвітній заклад відповідно до законодавства Російської Федерації вправі утворювати освітні об'єднання (асоціації та спілки), в тому числі за участю установ, підприємств і громадських організацій (об'єднань).

Зазначені освітні об'єднання створюються з метою розвитку і вдосконалення освіти і діють відповідно до своїх статутів.

Порядок реєстрації та діяльності зазначених освітніх об'єднань регулюється законом.

Медичне обслуговування забезпечується штатним або спеціально закріпленим органами охорони здоров'я за загальноосвітнім закладом медичним персоналом, який поряд з адміністрацією і педагогічним персоналом несе відповідальність за проведення лікувально-профілактичних заходів, дотримання санітарно-гігієнічних норм, режим і якість харчування учнів.

Організація харчування в загальноосвітньому закладі покладається органами місцевого самоврядування на загальноосвітній заклад та організації громадського харчування. У загальноосвітньому закладі має бути передбачено приміщення для харчування учнів.

25. Кількість класів в загальноосвітньому закладі залежить від числа поданих заяв громадян і умов, створених для здійснення освітнього процесу з урахуванням санітарних норм.

Наповнюваність класів і груп продовженого дня загальноосвітнього закладу встановлюється в кількості 25 учнів.

При налічіі.необходімих умов і засобів можливо комплектування класів і груп продовженого дня з меншою наповнюваністю, що визначається статутом загальноосвітнього закладу.

26. При проведенні занять з іноземної мови в IV-XI класах і трудового навчання в V -XI класах, фізичної культури в X-XI класах, з інформатики та обчислювальної техніки, фізики та хімії (під час практичних занять) допускається поділ класу на дві групи: в міських загальноосвітніх закладах при наповнюваності 25 осіб, в сільських - не менше 20 осіб.

При наявності необхідних коштів можливе ділення на групи класів з меншою наповнюваністю, а також I-III класів при вивченні іноземної мови.

27. Кількість і наповнюваність класів загальноосвітнього закладу (включаючи малокомплектних), розташованого в сільській місцевості, визначаються виходячи з потреб населення.

28. Загальноосвітній заклад має право відкривати за бажанням і запитам батьків (законних представників) групи продовженого дня.

З урахуванням інтересів батьків (законних представників) за погодженням із засновником в загальноосвітньому закладі можуть відкриватися класи компенсуючого навчання, а також спеціальні (корекційні) класи для учнів з відхиленнями у розвитку.

Переклад (напрямок) навчаються в спеціальні (корекційні) класи і класи компенсуючого навчання здійснюється органами управління освітою тільки за згодою їхніх батьків (законних представників) щодо укладення психолого-педагогічної та медико-педагогічної комісій.Попередня   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   Наступна

Державна система управління освітою | Взаємодія соціальних інститутів в управлінні освітніми системами | Нормативно-правове забезпечення державно-громадського управління освітою в Російській Федерації | Вимоги до сучасного керівника | стилі управління | Показники якості управління | Завдання для самостійної роботи | педагогів | Атестація як управлінська діяльність і фактор професійного зростання педагогів | Структура основних мотивів педагогів, які бажають брати участь в атестаційних процедурах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати