Головна

Мова і стиль розпорядчих документів

  1. II. Класифікація документів
  2. IX. 1. НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИЙ СТИЛЬ ВИКЛАДЕННЯ
  3. V. ИНФОРМАТИКА В ЗАДАЧАХ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
  4. А) Аналіз документів і спостереження як методи збору емпіричного матеріалу
  5. А. Б. Єсін. СТИЛЬ
  6. Авторознавчу дослідження документів
  7. аналіз документів

Керівництво будь-якої організації наділяється правом видання розпорядчих документів. Саме ці документи реалізують керованість об'єктів по вертикалі. Від того, наскільки ефективно регулюється діяльність установи, залежать результати його роботи.

Основне завдання розпорядчих документів - надання юридичної сили тієї або іншої дії керівника. У зв'язку з цим мова і стильцього типу документації відрізняється жорсткою регламентованою, стандартизацією мовних моделей.Використання сформованих формулювань звільнити від займаної посади ...; створити комісію в складі ... і под. вказує на те, яким саме діям надається юридичний статус.

Текст розпорядчих документів (постанова, наказ, рішення) складається, як правило, з двох частин: констатуючій і розпорядчої. Текст викладається логічно послідовно, чіткими фразами, без складних придаткових і уточнюючих оборотів. Неприпустимо вживання багатозначних слів, приміток і посилань. У констатуючій частинікоротко викладаються причини, мети, мотивування, що послужили підставою для видання розпорядчого документа, або обґрунтовується причина його випуску. Реєстрація розірвання починається словами: відповідно, з метою, на виконання. Реєстрація розірвання відсутня, якщо приписувані дії не потребують роз'яснення, наприклад, розпорядження про призначення комісій, про затвердження інструкцій, актів і т.п. розпорядча частинадокумента містить перелік заходів або запропонованих дій, їх виконавців і термінів виконання.

У текстах розпорядчих документів, що видаються на принципах колегіальності,прийнята форма викладу від третьої особи однини (П О С Т, Р І Ш И) або множини (УХВАЛИЛИ, ВИРІШИЛИ), якщо документ складається від імені двох і більше організацій.

Постанова- Правовий акт, що приймається вищими і деякими центральними органами федеральної виконавчої влади, що діють на основі колегіальності, а також урядовими і колегіальними виконавчими органами суб'єктів Російської Федерації з метою розв'язання найбільш важливих і принципових завдань, що стоять перед даними органами, і встановлення стабільних норм, правил.

Текст постанови може мати вступну частину, якщо потрібно дати роз'яснення цілей і мотивів видання постанови. Вступна частина закінчується ключовим словом «П О С Т». Якщо постанова не потребує обґрунтування, його текст починається безпосередньо з ключового слова, наприклад: Загальні збори акціонерів П О С Т ...

Рішення- Правовий акт, що приймається колегіальними і дорадчими органами установ, підприємств, фірм з метою розв'язання найбільш важливих питань їх діяльності. Рішення оформляються в тому ж порядку, як і постанови, але ключовим словом тексту є дієслово «И Р І Ш», «И Р І Ш», «ВИРІШИЛИ», наприклад: «Колегія ВИРІШИЛА ...». У розпорядчих документах, що видаються на принципах єдиноначальності,використовується форма викладу від першої особи однини (НАКАЗУЮ, ПРОПОНУЮ, ЗОБОВ'ЯЗУЮ).

Наказ- Розпорядження керівника, основний розпорядчий службовий документ повсякденного управління, що містить норми, обов'язкові для виконання підлеглими. Накази оформляються на спеціальному бланку - бланку наказу чи загальному бланку організації із зазначенням виду документа - НАКАЗ. Обов'язковими реквізитами наказу є: найменування вищестоящої організації (якщо вона є), назва виду документа, дата і номер документа, місце видання, заголовок до тексту, підпис, візи. Тема, обов'язковий реквізит наказу, повинен бути коротким і чітко висловлювати основний зміст документа. При цьому будується заголовок за схемою «Про що?», Наприклад: Про збільшення статутного капіталу товариства.

У першій частині розпорядчого документа зазначаються підстава або причина складання документа. У другій частині викладається рішення керівника. Якщо зміст документа не потребує пояснення, його текст містить тільки розпорядчу частину. Розпорядча частина наказу викладається в наказовій формі від першої особи і починається словом «НАКАЗУЮ», яке друкується великими літерами без розрядки з нового рядка, від краю лівого поля. При цьому пункти, які включають управлінські дії, що носять розпорядчий характер, починаються з дієслова в невизначеній формі. наприклад:

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію в складі ...

Якщо ж завдання або дія передбачає конкретного виконавця, відповідний пункт документа повинен починатися з вказівки посади і прізвища виконавця в давальному відмінку. Як виконавці можуть бути вказані організації або структурні підрозділи. наприклад:

НАКАЗУЮ:

1. Бухгалтерії університету відкрити розрахунковий рахунок ...

Зазначення строку виконання дається окремим рядком, наприклад: Термін подання 25.06.01. В останньому пункті розпорядчої частини вказують конкретних осіб, на яких покладається контроль за виконанням розпорядчих документів. наприклад: Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

розпорядження- Правовий акт, що видається одноосібно керівником, головним чином, колегіального органу управління з метою розв'язання оперативних питань. Розпорядження складаються і оформляються за тими ж правилами, що і накази. Різниця між ними полягає в тому, що в текстах розпоряджень відсутній ключове слово, що розділяє вступну та розпорядчу частини.

вказівка- Правовий акт, що видається одноосібно керівником організації або його заступниками переважно з питань інформаційно-методичного характеру, а також з питань, пов'язаних з організацією виконання наказів, інструкцій даної або вищестоящої організації. Вказівки складаються і оформляються аналогічно наказам, але ключовими словами в тексті вказівки можуть бути: «ЗОБОВ'ЯЗУЮ» або «ПРОПОНУЮ», в залежності від змісту вказівки.Попередня   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   Наступна

Інтернаціональні властивості офіційно-діловій письмовій мові | Культура офіційного листування | типи документів | Правила оформлення документів | Уніфікація мови службових документів | Ініціювання та підтримка ділових відносин. | Мовні формули офіційних документів | Інформаційне насичення офіційних паперів | Вимоги до мови і стилю документів | Мовний етикет в документі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати