На головну

Ефективність мовної комунікації

  1. II. 8. 3. Види мовної діяльності
  2. VII.2. ПУНКТУАЦІЯ ЯК ПОКАЗНИК МОВНОЇ КУЛЬТУРИ
  3. Аксіоми міжкультурної комунікації
  4. Актуальність теорії комунікації.
  5. Альтернативні витрати та ефективність економіки
  6. Альтернативні способи комунікації
  7. Аналіз типових ситуацій ділової комунікації

Під ефективної мовної комунікацією розуміється досягнення адекватного смислового сприйняття і адекватного тлумачення переданого повідомлення. Правильна інтерпретація вважається що відбулася, якщо реципієнт трактує основну ідею тексту відповідно до задуму комунікатора. Якщо реципієнт засвоїв, для якої мети породжений даний текст, що саме хотів сказати його автор за допомогою всіх використаних коштів, можна стверджувати, що він інтерпретував текст правильно. Неадекватне розуміння усної та письмової повідомлення у відправника і одержувача може привести до серйозних помилок під час вироблення і прийняття рішення, стати причиною небажаних конфліктів.

Як відзначають дослідники, успішність мовного спілкування і його невдачі залежать не тільки від вибору говорять мовних форм. Великий вплив на ефективність мовної комунікації надають багато екстралінгвістичні (позамовні) фактори. Фахівці до них відносять потребу в спілкуванні, комунікативну зацікавленість; налаштованість на світ співрозмовника, близькість світогляду мовця і слухача; вміння слухача проникнути в задум (намір, інтенцію) говорить; зовнішні обставини (присутність сторонніх, фізичний стан), знання норм етикетної мовного спілкування та ін.

Дуже важливо створити позитивний комунікаційний клімат, що допомагає встановити контакт і взаєморозуміння в процесі спілкування. За даними зарубіжних вчених, кількість переданої інформації, її точність збільшуються в атмосфері довіри і відкритості між учасниками спілкування.

Створенню такого клімату сприяє дотримання учасниками діалогу принципу кооперації Г. П. Грайс і принципу ввічливості Дж. М. Ліча, встановлення партнерських відносин, а також застосування ряду психологічних принципів спілкування, сформульованих в науковій і методичній літературі. Назвемо основні з них.

Принцип рівної безпеки,що передбачає неспричинення психологічного чи іншого збитку партнеру в інформаційному обміні. Цей принцип забороняє образливі випади проти реципієнта, приниження почуття власної гідності партнера. Ярлики, грубі слова і вирази, образливі репліки, образи, зневажливий і глузливий тон можуть вивести людину зі стану рівноваги, завдати йому моральну травму і навіть фізичну шкоду здоров'ю, а значить, перешкодити сприйняттю і розумінню інформації.

Принцип децентріческой спрямованостіозначає неспричинення шкоди справі, заради якого сторони вступили у взаємодію. Суть цього принципу полягає в тому, що сили учасників комунікації не повинні витрачатися на захист амбітних, егоцентричних інтересів. Їх слід направляти на пошук оптимального вирішення проблеми. Децентріческая спрямованість на відміну від езопової характеризується умінням аналізувати ситуацію або проблему з точки зору іншої людини, виходячи не з власних інтересів, а з інтересів справи. Відзначається, що це досить часто порушується принцип. Нерідко люди, керуючись різними мотивами, в запалі емоцій забувають про сам предмет обговорення.

Принцип адекватності того, що сприйнято, тому, що сказано,тобто неспричинення шкоди сказаного шляхом навмисного спотворення сенсу. Часом учасники спілкування свідомо спотворюють позицію опонента, перекручують сенс його слів, щоб таким чином домогтися переваг у розмові. Це призводить до розбіжностей і взаємного нерозуміння.

Встановленню сприятливого клімату мовного спілкування сприяють також і такі фактори:

- Визнання не на словах, а на ділі плюралізму думок, наявності різних точок зору на проблеми сучасного життя, що є необхідною передумовою демократичного вирішення питань;

- Надання кожному можливості здійснити своє право висловити власну точку зору;

- Надання рівних можливостей в отриманні необхідної інформації для обгрунтування своєї позиції;

- Усвідомлення того, що необхідність конструктивного діалогу диктується не волею окремих осіб, а реально ситуацією, що склалася, пов'язана з вирішенням життєво важливих проблем для того чи іншого боку;

- Визначення загальної платформи для подальшої взаємодії та співпраці, прагнення знайти у висловлюваннях партнера і в його поведінці те, що об'єднує з ним, а не роз'єднує, пошук спільних точок дотику.

Необхідною умовою ефективної мовної комунікації є вміння слухати. Це вміння важливо не тільки для реципієнта, а й для комунікатора, так як діалогічний характер спілкування визнається найбільш ефективним і привабливим.

Недотримання перерахованих умов, ігнорування названих принципів перетворює конструктивний діалог в деструктивний, перешкоджає організації ефективної мовної комунікації.

Головна причина появи деструктивних елементів у процесі спілкування - стереотипно-догматичне мислення, нетерпимість до чужої думки. Підставою де-структивно можуть стати і особистісні особливості його учасників: егоїзм, амбітність, впевненість у власній непогрішності, категоричність суджень, нездатність іти на компроміс, а також відсутність здорового глузду, нерозуміння реальних процесів, що відбуваються в суспільстві.

Міжособистісні бар'єри, що виникають а процесі мовного спілкування, найчастіше обумовлені особливостями сприйняття мовних засобів. Серйозною перешкодою в

інформаційних обмінах є розбіжності в розумінні змісту уживаних слів у відправника і одержувача. Це нерідко буває пов'язано з неточністю слововживання, неправильним використанням багатозначних слів, синонімів, антонімів, омонімів, паронімів. Смислове сприйняття багато в чому залежить і від мовної компетенції особистості, її мовного досвіду, словникового запасу, підготовленості до інтерпретації мовного повідомлення.Попередня   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   Наступна

Стежки як засобу мовної виразності | фігуральний вислів | Використання в мовленні фразеологізмів, прислів'їв та приказок, крилатих виразів | Мовний етикет: фактори, що визначають його формування | Які ж чинники визначають формування мовного етикету і його використання? | Формули мовного етикету: основні групи | Звернення в російській мовному етикеті | Словники - джерело знань | Основні типи лінгвістичних словників | Основні одиниці мовного спілкування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати