На головну

Класифікація рахунків за економічним змістом

  1. I. Класифікація іменників
  2. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  3. I.I.I. Основне тотожність національних рахунків
  4. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ
  5. II. Класифікація документів
  6. II. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЛАНГА Огір
  7. II. клінічна класифікація

Класифікації рахунків за економічним змістом показує, який економічний об'єкт обліку повинен бути відображений на рахунку.

Сукупність об'єктів бухгалтерського обліку визначається вмістом фінансово-господарської діяльності підприємства, що дозволяє встановити види та кількість рахунків, необхідних для всебічної характеристики, що враховуються.

За економічним змістом виділяються три групи рахунків:

- Господарських засобів;

- Господарських процесів;

- Джерел утворення засобів.

Кожна група об'єднує різні за характером і функціональної ролі рахунку.

Рахунки обліку господарських засобів - Перша група рахунків. Призначена вона для обліку складу і руху господарських засобів, з яких можна виділити чотири підгрупи:

- Рахунки для обліку коштів праці;

- Рахунки для обліку предметів праці;

- Рахунки грошових коштів;

- Рахунки коштів в розрахунках.

До об'єктів обліку рахунків коштів праці відносяться всі види (незалежно від призначення) основних засобів: будівлі, споруди, машини, механізми, транспортні засоби та ін. Всі вони складають виробничо-технічну базу, правильний розвиток і використання якої залежать від наявності відповідної інформації.

На підприємствах і в організаціях за допомогою цієї групи рахунків встановлюється наявність основних засобів, їх рух і вибуття.

Для обліку основних засобів використовують рахунок 01 «Основні засоби».

Рахунки для обліку предметів праці призначені для обліку виробничих запасів, їх наявності та використання. До них відносяться такі рахунки, як: 10 «Матеріали», 11 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі».

Рахунки грошових коштів призначені для відображення операцій, пов'язаних з використанням коштів, що знаходяться в касі, а також на розрахунковому та інших рахунках в банку. Це рахунки: 50 «Каса», 51 «Розрахункові рахунки», 52 «Валютні рахунки» та ін.

Рахунки коштів в розрахунках використовуються для отримання показників про засоби, які перебувають в незакінчених розрахунках із замовниками за виконані і здані роботи або послуги, з підзвітними особами, з різними дебіторами і кредиторами. До них належать рахунки: 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками», 71 «Розрахунки з підзвітними особами», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» та ін.

Всі рахунки, що входять в першу класифікаційну групу, є активними, тому початковий і кінцевий сальдо у них може бути тільки дебетовим, тобто. Е. За дебетом всіх рахунків даної групи завжди показується збільшення, а по кредиту зменшення зафіксованих залишків.

Рахунки господарських процесів, що становлять другу групу в системі класифікації рахунків за економічним змістом, призначені для спостереження за рухом коштів у господарські процеси (постачання, виробництво, реалізація).

Самі господарські процеси в рахунках бухгалтерського обліку не можуть відображатися, але витрати коштів на здійснення цих процесів та їх результати є об'єктами бухгалтерського обліку.

Об'єктами обліку в процесі господарської діяльності є витрати, пов'язані з організацією і виконанням обсягу виробництва, з експлуатацією машин і механізмів, утриманням та обслуговуванням допоміжних виробництв і господарств, а також витрати, пов'язані зі створенням соціально-побутової бази для обслуговування працівників організації, і ін.

Для обліку зазначених об'єктів ведуться такі рахунки, як: 20 «Основне виробництво»; 23 «Допоміжні виробництва»; 26 «Загальногосподарські витрати»; 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства».

Процес реалізації продукції відбивається на рахунках: 90 «Продажі»; 91 «Інші доходи і витрати» та ін. За дебетом цих рахунків показується фактична собівартість реалізованої продукції, товарів, інших цінностей і витрати по їх реалізації, а по кредиту - списання витрат і відображення виручки за реалізованими цінностей.

Рахунки джерел утворення засобів, Що об'єднуються в третю групу, діляться на дві підгрупи в залежності від характеру об'єктів обліку:

- Рахунки джерел власних коштів;

- Рахунки джерел залучених коштів.

Об'єктами обліку джерел власних коштів є: статутний, резервний та додатковий капітал, нерозподілений прибуток і цільове фінансування.

Друга підгрупа рахунків використовується для обліку джерел залучених (позичкових) коштів. Об'єктами обліку в цій ситуації є: позички банку, кредиторська заборгованість, розрахунки з постачальниками та підрядниками, з бюджетом, з позабюджетними фондами, з робітниками і службовцями підприємства і ін.

В результаті господарської діяльності відбувається постійна зміна джерел (зменшення або збільшення заборгованості або зобов'язань). Для обліку всіх змін і стану заборгованості використовуються рахунки: 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»; 68 «Розрахунки з податків і зборів»; 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» та ін.

В економічної класифікації рахунків групи і підгрупи утворюються виходячи з однорідності економічного змісту об'єктів обліку. Тому в класифікаційні групи включаються рахунки, які мають різне призначення і структуру.

Економічна класифікація рахунків необхідна для визначення необхідного переліку рахунків та отримання повної і достовірної інформації про виробничо-господарської і фінансової діяльності організації.

Класифікація рахунків за призначенням і структурі необхідна для отримання інформації:

- Про наявність тих чи інших видів засобів або джерел їх утворення;

- Про забезпеченість організації ресурсами;

- Про собівартість одиниці продукції і т. Д. Всі рахунки в залежності від призначення і структури діляться на основні, регулюючі, операційні.

Основні рахунки призначені для обліку і контролю за наявністю і рухом коштів і їх джерел, тобто основи господарської діяльності підприємства, а також станом розрахунків з дебіторами і кредиторами. Основні рахунки можуть бути активними, пасивними і активно-пасивними.

Основні активні рахунки - інвентарними (матеріальні рахунки), призначені для обліку коштів і предметів праці, грошових ресурсів. За дебетом інвентарних рахунків відображається надходження (прихід) об'єктів обліку, за кредитом - їх відпуск (витрата). Всі інвентарні рахунки пов'язані з балансом і можуть мати лише дебетове сальдо, яке відбивається в активі балансу і підтверджується в результаті проведення інвентаризації.

До інвентарним належать рахунки: 01 «Основні засоби», 03 «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності», 04 «Нематеріальні активи», 07 «Устаткування до установки», 10 «Матеріали», 21 «Напівфабрикати власного виробництва», 41 «Товари»; 43 «Готова продукція», 50 «Каса», 51 «Розрахункові рахунки» та ін.

Основні пасивні - фондові рахунки. Вони використовуються для спостереження та контролю за станом і зміною джерел формування власних коштів підприємства. За кредитом фондових рахунків відображається формування (збільшення) капіталу за рахунок відповідних джерел, а за дебетом - використання (зменшення) капіталу на встановлені законодавством Російської Федерації мети. Вся група основних пасивних рахунків має кредитове сальдо.

До фондових рахунках відносяться: 80 «Статутний капітал», 82 «Резервний капітал», 83 «Додатковий капітал», 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), 86« Цільове фінансування ».

До основних рахунків належать рахунки розрахунків. Вони мають структуру активних, пасивних і активно-пасивних рахунків. Рахунки розрахунків призначені для узагальнення інформації про стан розрахунків з дебіторами і кредиторами підприємства.

Для правильного відображення в звітності фінансового стану підприємства не допускається залік між статтями його активів і пасивів, і інформація про стан дебіторської та кредиторської заборгованості повинна формуватися в бухгалтерському обліку в розгорнутому вигляді з відокремленням заборгованості дебіторів і кредиторів.

Рахунки для відображення розрахунків з дебіторами за своєю будовою протилежні рахунках, на яких обліковуються розрахунки з кредиторами. Погашення або залік (зменшення) дебіторської заборгованості відображається за кредитом рахунків розрахунків з дебіторами, а кредиторської заборгованості - за дебетом рахунків розрахунків з кредиторами. Якщо залишок дебіторської заборгованості відображається, як правило, за дебетом відповідного рахунку розрахунків з дебіторами, то · залишок кредиторської заборгованості, навпаки, - за кредитом відповідного рахунку розрахунків з кредиторами.

Тому рахунки розрахунків з дебіторами є активними, а з кредиторами - пасивними.

Група основних активно-пасивних рахунків використовується тільки при розрахунках, характер яких змінюється. Так, для обліку розрахунків з деякими дебіторами і кредиторами використовується рахунок 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами». Характер розрахунків може змінюватися, в одному випадку організація виступає як боржник по відношенню до іншої організації-кредитору, а в іншому навпаки. Структура рахунку протягом облікового періоду, буде змінюватися, тобто з активного рахунок стає пасивним, і навпаки. За дебетом рахунку відображаються операції по збільшенню дебіторської та зменшення кредиторської заборгованості, а за кредитом зменшення дебіторської і збільшення кредиторської заборгованості.

Сальдо в активно-пасивному рахунку показується розгорнуто - по дебету і кредиту одночасно. У балансі сальдо за цим рахунком записується окремо за відповідними статтями: дебетове - в активі, кредитове - в пасиві.

До активних рахунках розрахунків належать рахунки: 19 «Податок на додану вартість», 45 «Товари відвантажені», 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і ін.

До пасивних рахунках розрахунків належать рахунки: 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках», 67 «Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками», 68 «Розрахунки з податків і зборів», 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню », 70« Розрахунки з персоналом з оплати праці »та ін.

До активно-пасивними рахунками розрахунків належать рахунки: 75 «Розрахунки з засновниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», 79 «Внутрішньогосподарські розрахунки».

Регулюючі рахунки застосовуються для характеристики об'єктів обліку, коригування (уточнення) оцінки засобів, показаних на основних рахунках. Регулюючі рахунки можуть мати структуру як активних, так і пасивних рахунків в залежності від регульованого об'єкта. Регулюючий рахунок може або збільшувати оцінку засобів, зазначену на регульованому рахунку, або зменшувати її.

Залежно від цього вони поділяються на додаткові, контрарние і контрарності-додаткові.

Додатковими називаються рахунки, які збільшують (доповнюють) оцінку засобів, зазначену на регульованому рахунку. У плані рахунків 2000 р такі рахунки відсутні.

Контрарними називаються рахунки, які зменшують оцінку засобів, зазначену на регульованому рахунку. Використовуються такі рахунки для регулювання активних і пасивних рахунків і відповідно до цього вони можуть бути контрактивної і контрпасивний рахунками.

Наприклад, рахунок 02 «Амортизація основних засобів» - пасивний. Він є контрактивним по відношенню до рахунку 01 «Основні засоби». Сальдо рахунку показує суму зносу на конкретний момент, яка зіставляється з сальдо за рахунком 01 «Основні засоби», відображаються завжди за первісною вартістю. Різниця цих сум покаже залишкову вартість основних засобів, т. Е. Фактичну оцінку стану основних фондів організації на даний момент.

Отримання достовірної та точної інформації про оцінку враховуються засобів і використовуваних джерел є основою контролю і засобом збереження власності. Наявність регулюють рахунків створює умови для порівнянності даних обліку і визначення дійсної величини обліковується об'єкта. За допомогою регулюючих рахунків поточна облікова оцінка активів, що відображаються на основних рахунках, регулюється до суми їх балансової вартості (оцінки).

До регулюючих належать рахунки: 02 «Амортизація основних засобів», 05 «Амортизація нематеріальних активів», 14 «Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей», 16 «Відхилення вартості тих матеріальних цінностей», 42 «Торгова націнка», 59 «Резерви під зниження матеріальних цінностей »і ін.

Операційні рахунки - група рахунків бухгалтерського обліку, що об'єднує розподільні, калькуляційні та зіставляють рахунку.

Розподільчі рахунки призначені для відображення господарських процесів шляхом попереднього обліку витрат і контролю за їх розподілом між об'єктами калькуляції або звітними періодами з метою правильного визначення собівартості робіт. На розподільних рахунках зазвичай враховуються непрямі витрати, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції, а також витрат майбутніх періодів. Розподільчі рахунки бувають двох видів.

Збірно-розподільчі рахунки використовуються в обліку для відображення витрат в звітному періоді за певним господарського процесу, які не можна віднести на конкретний об'єкт, а підлягають розподілу між окремими об'єктами обліку. Ці рахунки мають структуру активного рахунку. За дебетом збірно-розподільчих рахунків записують в грошовій оцінці використовуються кошти (витрати), що підлягають розподілу між декількома об'єктами обліку для включення їх в собівартість виконаних робіт або наданих послуг. За кредитом збірно-розподільчих рахунків відображається списання фактичних витрат на відповідні об'єкти.

Розподіл (списання) витрат по конкретних об'єктах проводиться щомісячно в порядку, встановленому інструкцією.

Рахунок 26 «Загальногосподарські розрахунки» в організаціях використовується для обліку накладних витрат. За дебетом рахунка відображаються витрати, пов'язані з витратами управлінського характеру, які розподіляються з кредиту цього рахунку і пропорційно включаються в собівартість окремих видів продукції (робіт, послуг).

Аналітичний облік по збірно-розподільних рахунках ведеться за встановленою номенклатурою витрат за статтями витрат. Рахунки не мають сальдо і не пов'язані з балансом. До них належать рахунки: 25 «Загальновиробничі витрати», 26 «Загальногосподарські розрахунки», 28 «Шлюб у виробництві».

Бюджетно-розподільчі рахунки використовуються для обліку доходів і витрат, які зроблені за рахунок майбутніх звітних періодів з метою їх розподілу між бюджетами відповідних періодів і включення їх в показники господарської діяльності того періоду, до якого вони відносяться (незалежно від часу їх виникнення). У цю групу входять такі рахунки, як: 96 «Резерви майбутніх витрат», 97 «Витрати майбутніх періодів», 98 «Доходи майбутніх періодів».

Калькуляційні рахунки призначені для обліку фактичних витрат і визначення собівартості виробленої продукції і виконаних робіт. За своєю структурою вони відносяться до активних рахунків, за дебетом яких збираються всі витрати, з яких складається собівартість отриманої продукції, виконаних робіт, а по кредиту списується фактична собівартість робіт.

Сальдо за цими рахунками може бути тільки дебетовим, що означає незавершене виробництво. Аналітичний облік по калькуляційних рахунках ведуть в розрізі об'єктів калькуляції і калькуляційних статей.

До цих рахунків належать: 08 «Вкладення у необоротні активи», 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжні виробництва», 28 «Шлюб у виробництві», 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства», 44 «Витрати на продаж».

Зіставляють (результатні) рахунки служать для визначення результатів виробничо-господарської діяльності.

Результат господарської діяльності визначається шляхом зіставлення сум дебетових і кредитових оборотів за певними рахунками. За кредитом рахунку відображаються всі доходи, за дебетом - збитки.

До доходів відносять прибуток від реалізації продукції, валовий дохід, доходи, отримані від реалізації фінансових операцій (з цінними паперами), інші доходи, до витрат і збитків - збитки від реалізації продукції, витрати обігу, збитки від фінансових операцій (з цінними паперами), інші збитки.

До зіставляють рахунку відноситься рахунок 90 «Продажі», призначений для узагальнення інформації про доходи та витрати, пов'язані зі звичайними видами діяльності організації, а також для визначення фінансового результату по них.

Записи за субрахунками 90-1 "Дохід", 90-2 "Собівартість продажів», 90-3 «Податок на додану вартість», 90-4 «Акцизи» виробляються накопичувально протягом звітного року. Щомісяця зіставленням сукупного дебетового обороту за субрахунками 90-2 «Собівартість продажів», 90-3 «Податок на додану вартість», 90-4 «Акцизи» і кредитового обороту по субрахунку 90-1 "Дохід" визначається фінансовий результат (прибуток або збиток) від продажів за звітний місяць.

Цей фінансовий результат щомісяця (заключними оборотами) списується з субрахунку 90-9 «Прибуток / збиток від продажу» на рахунок 99 «Прибутки та збитки».

Таким чином, синтетичний рахунок 90 «Продажі» сальдо на звітну дату не має.

Рахунок 99 «Прибутки та збитки» є активно-пасивним, так як сальдо цього рахунку може змінюватися в залежності від отриманого результату. Сальдо дебетове показує на збиток, а кредитове - на прибуток. Цей рахунок призначений для виявлення кінцевого (остаточного) фінансового результату роботи за підсумками року. Це досягається шляхом зіставлення сум і кредитового оборотів за весь звітний період по даному рахунку. Кінцевий фінансовий результат (прибуток або збиток) записується в балансі по спеціальній статті: прибуток в пасиві, збиток - в активі балансу.

Рахунки незалежно від їх приналежності до тієї чи іншої групи, маючи залишки (наявність коштів або джерел), показуються в балансі, тому і називаються балансовими рахунками.

До забалансових належать рахунки, призначені для узагальнення інформації: про наявність та рух цінностей, які не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні (орендованих основних засобів, матеріальних цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні, в переробці і т.п.); умовних прав і зобов'язань; для контролю за окремими господарськими операціями.

План рахунків бухгалтерського обліку

План рахунків лежить в основі організації бухгалтерського обліку на будь-якому підприємстві. Їм зобов'язані керуватися підприємства та організації всіх форм власності та різних галузей діяльності. Бюджетні, кредитні організації ведуть облік, використовуючи свій (окремий) План рахунків.

План рахунків є систематизований перелік бухгалтерських рахунків, в якому використовується класифікація рахунків за економічним змістом. Наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 № 94н затверджено чинний План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій, а також Інструкція по його застосуванню. План рахунків наближений до світових бухгалтерських стандартів.

У Плані рахунків наведені назви номера синтетичних рахунків 1-го порядку і субрахунків - 2-го порядку, а також дається перелік позабалансових рахунків.

Субрахунки в Плані рахунків є типовими, але організації можуть вводити на свій розсуд нові субрахунки, необхідні для здійснення своєї діяльності, включивши їх Робочий план рахунків, відобразити в Облікової політиці.

Міністерство Фінансів РФ може в міру необхідності вводити нові синтетичні рахунки.

Бухгалтерські рахунки з 01 по 99 згруповані за економічним змістом в 8 розділів:

Необоротні активи - з 01 по 09.

Виробничі запаси - з 10 по 19.

Витрати на виробництво - з 20 по 29.

Готова продукція і товари - з 40 по 45.

Грошові кошти - з 50 по 59.

Розрахунки - з 60 по 79.

Капітал - з 80 по 86.

Фінансові результати - з 90 по 99.

В кінці переліку основних синтетичних рахунків організації наведено список позабалансових рахунків з 001 по 011.

Позабалансові рахунки становлять відокремлену групу, що складається з 11 рахунків.

На цих рахунках ведеться облік коштів, які тимчасово перебувають в розпорядженні організації, йому не, наприклад засоби, взяті в оренду.

Облік на позабалансових рахунках ведеться за простою системою - без застосування подвійного запису.

Надходження майна відбивається по Д-ту, вибуття - по К-ту.

Приклад: за договором оренди орендодавець передає орендарю обладнання терміном на 1 рік, вартістю 70 000 руб.

№ 10 Д 001 70 000 рублей.

Д 001 К

Сп 010) 70 000  
Про 70 000  

Ск 70 000

Рис.14. позабалансовий рахунок

У підсумок Журналу реєстрації проводок дана операція не вмикається, В оборотну відомість записується після всіх підсумків (окремо).

У бухгалтерському балансі (форма № 1) дані по забалансових рахунках відображаються в довідці.

У Плані рахунків бухгалтерського обліку рахунки групуються по восьми розділах відповідно до їх економічного змісту. Однаковість відображення об'єктів бухгалтерського обліку на всіх підприємствах РФ досягається використанням типового Плану рахунків.

Розділ I «Необоротні активи» включає рахунки, на яких ведеться облік основних засобів (01, 02), нематеріальних активів (04, 05), устаткування щодо встановлення (07), інших вкладень у необоротні активи (придбання земельних ділянок, об'єктів природокористування, будівництво і придбання основних засобів).

Розділ II «Виробничі запаси» формує дані про наявність та рух цих запасів (10, 11, 15), відхилення в їх придбанні (16). Тут представлені також рахунки з обліку резервів під зниження вартості матеріальних цінностей (14) і про сплачені підприємством суми податку на додану вартість по придбаних виробничих запасів (19).

Розділ III «Витрати на виробництво» представлено рахунками, призначеними для обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції в основному виробництві - 20, допоміжних - 23 і обслуговуючих виробництвах - 29, загальновиробничих - 25 і загальногосподарських 26 витрат, браку у виробництві - 28, по обліку напівфабрикатів - 21.

Розділ IV «Готова продукція і товари» включає рахунки для обліку продуктів праці і випуску продукції. Тут представлені рахунки для обліку готової продукції (43), товарів відвантажених (45), витрат на продаж (44), а також випуску продукції, робіт, послуг (40).

У розділі V «Грошові кошти» узагальнюється необхідна інформація про наявність та рух грошових коштів у вітчизняній та іноземній валюті, що належать економічному суб'єкту. Використовуються рахунки з обліку грошових коштів в касі (50), на розрахункових (51), валютних (52) та інших спеціальних (55) рахунках в банках, перекладів в дорозі (57), фінансових вкладень (58); враховані також резерви під знецінення вкладень у цінні папери (59).

Розділ VI «Розрахунки» включає рахунки для обліку дебіторської та кредиторської заборгованості (для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками - 60, покупцями і замовниками - 62, в тому числі за авансами виданими і отриманими, розрахунки з персоналом по оплаті праці - 70 і - по іншими операціями 73, з бюджетом - 68, по соціальному страхуванню і забезпеченню - 69, з підзвітними особами - 71, засновниками - 75, за короткостроковими та довгостроковими кредитами і позиками - 66, 67, внутрішньогосподарські розрахунки - 79.

Розділ VII «Капітал» містить рахунки, за допомогою яких узагальнюється інформація про стан і рух власного капіталу підприємства, представленого у вигляді статутного (80), додаткового (83) і резервного (82) капіталів, нерозподіленого прибутку (84). Сюди включені також рахунки з обліку цільового фінансування (86) і власних акцій (81).

Рахунки розділу VIII «Фінансові результати» призначені для обліку фінансового результату від продажу продукції і товарів (90), інших доходів і витрат (91), для обліку прибутків і збитків (99), доходів і витрат майбутніх періодів (97, 98), резервів майбутніх витрат (96), обліку нестач і втрат від псування цінностей (94).

За допомогою Плану рахунків бухгалтерського обліку, що застосовується в Росії:

- Здійснюється централізоване єдине методичне керівництво обліком та звітністю;

- Контролюється правильність ведення обліку, звітності та використання майна підприємств;

- Інформаційний матеріал в цілому по країні, регіонах, по окремих підприємствах, що служить основою для аналізу діяльності підприємств на різних рівнях.

Контрольні питання:

1. На які розділи діляться бухгалтерські рахунки за економічним змістом?

2. На які групи і види всередині розділів поділяються за економічним змістом бухгалтерські рахунки?

3. Яка класифікація рахунків за їх структурі?

4. На які групи, підгрупи і види підрозділяються рахунки по їх структурі?

5. Дайте характеристику рахунків: основних рахунків; регулюючих рахунків; калькуляційних рахунків; операційних рахунків.

6. У чому відмінність контрарних рахунків від додаткових?

7. Дайте характеристику сопоставляющих рахунків.

8. Яке призначення позабалансових рахунків? Які особливості ведення цих рахунків?

9. Дайте визначення і характеристику Плану рахунків бухгалтерського обліку.

10. Перерахуйте розділи Плану рахунків станом на 1 січня 2013 р

11. Перерахуйте кілька найменувань і шифри активних і пасивних рахунків.


8. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
 НА ПІДПРИЄМСТВІПопередня   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   Наступна

Елементи методу бухгалтерського обліку | Документація і інвентаризація | Оцінка і калькуляція | Поняття бухгалтерського балансу, його види | Баланс-брутто на 1 вересня 201_ р | Баланс-нетто на 1 вересня 201_ р | Зміни балансу під впливом господарських операцій | РАХУНКИ І ПОДВІЙНА ЗАПИС | Подвійна запис. кореспонденція рахунків | Синтетичні і аналітичні рахунки, субрахунка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати