На головну

Класифікація майна підприємства за складом і розміщення

  1. I. Класифікація іменників
  2. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  3. II. Класифікація документів
  4. II. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЛАНГА Огір
  5. II. клінічна класифікація
  6. II.3.2) Класифікація законів.
  7. III. Класифікація ОА.

Майно організації по складу і функціональної ролі (характеру використання) підрозділяється на дві основні групи (рис.5): необоротні активи (основний капітал) та оборотні активи (оборотний капітал).

К необоротних активів відносяться:

- Основні засоби, обладнання до установки;

- нематеріальні активи;

- Незавершені вкладення у необоротні активи;

- Довгострокові фінансові вкладення.

Мал. 5. Склад господарських засобів підприємства

Оборотні активи (Оборотний капітал) складаються з:

- матеріальні засоби;

- грошових коштів;

- Короткострокових фінансових вкладень;

- Кошти в розрахунках.

Необоротні активи (основний капітал): оАГАЛЬНІ кошти - Це кошти праці, за допомогою яких людина в процесі виробництва впливає на предмет праці з метою отримання в кінцевому підсумку певної продукції (робіт, послуг).

Особливістю основних засобів є їх функціонування в незмінній натуральній формі протягом тривалого часу в процесі виробництва і поступове перенесення зноси вартості на вироблену продукцію у вигляді амортизаційних відрахувань.

До основних засобів в бухгалтерському обліку відносять ту Частину коштів праці, яка використовується тривалий час (більше 12 місяців) при дотриманні деяких умов. До них відносяться будівлі і споруди, машини і обладнання, інструменти, транспортні засоби тощо

Нематеріальні активи - Це об'єкти довгострокового користування (терміном понад 12 місяців), що не мають матеріально-речової структури, але володіють вартісною оцінкою і приносять дохід. При цьому, крім того, повинні дотримуватися такі умови: можливість ідентифікації; наявність належно оформлених документів, що підтверджують існування активу і виключного права в організації на результати інтелектуальної діяльності (патенти, свідоцтва, інші охоронні документи, договір поступки (придбання) патенту, товарного знака тощо).

Згідно ПБО 14/2007 до нематеріальних активів належать при дотриманні перерахованих вище умов такі об'єкти інтелектуальної власності:

- Виняткові права патентовласника на винахід, промисловий зразок, корисну модель, селекційні досягнення; авторські права на програми для ЕОМ, бази даних; права на товарний знак і знак обслуговування, найменування місця походження товарів;

- Майнові права на топографії інтегральних мікросхем.

У складі нематеріальних активів можуть враховуватися також ділова репутація організації та організаційні витрати, визнані внеском учасників у статутний капітал організації. До них не належать інтелектуальні та ділові якості персоналу, кваліфікація і здатність до праці.

Нематеріальні активи можуть переносити свою вартість на створюваний продукт не відразу, а поступово, частинами, у міру амортизації.

Вкладення у необоротні активи є головним джерелом появи у підприємств нового майна, який обліковується в складі основних засобів. Вони являють собою сукупність витрат на здійснення довгострокових інвестицій, пов'язаних з новим будівництвом (включаючи реконструкцію та переозброєння підприємства), придбанням нових об'єктів основних засобів, інші капітальні роботи і витрати (проектно-вишукувальні, геолого - розвідувальні та бурові роботи та ін.).

Довгострокові фінансові вкладення - Це такі вкладення вільних грошових коштів організації, термін погашення (викупу) яких перевищує один рік. Якщо ж термін погашення (викупу) їх не встановлено, то вкладення здійснені організацією з наміром отримувати доходи по них більше года.

До таких вкладень належать:

- Кошти, спрямовані в якості пайової участі в статутні капітали інших організацій, створених на території країни та за кордоном;

- Кошти, спрямовані на придбання акцій і облігацій інших організацій на довготривалій основі;

- Довгострокові позики (понад один рік), видані іншим організаціям під боргові зобов'язання;

- Інші види розміщення вільних грошових коштів з метою отримання доходу на довготривалій основі.

К оборотних активів(Оборотний капітал): відносяться сировина, матеріали, паливо та інші цінності. Використовують їх в одному виробничому циклі, тому вся їх вартість відразу відноситься на витрати (витрати) підприємства. До складу цієї групи також включаються готова продукція і незавершене виробництво.

В склад матеріальних оборотних коштів включаються виробничі запаси - предмети праці, які використовуються у виробництві або для господарських (управлінських) потреб організації. До них відносяться: сировина і матеріали, паливо, напівфабрикати, тварини на вирощуванні і відгодівлі, готова продукція (кінцевий результат виробничого циклу, активи, з закінченою обробкою, технічні та якісні характеристики яких відповідають умовам договору), товари, які призначені для продажу (що знаходяться на складі) і відвантажені покупцям, а також незавершене виробництво (роботи і продукція, що не пройшла всіх фаз обробки) і витрати майбутніх періодів (витрати, вироблені в поточному звітному періоді, але які відносяться до наступних періодів).

Грошові кошти являють собою суму готівкових коштів і грошових документів в касі організації, а також коштів на розрахункових та інших (наприклад, валютних) рахунках в банках. Оборотні активи забезпечують можливість участі в розрахунках: грошовими коштами здійснюються розрахунки з покупцями і постачальниками по заборгованості, з робітниками і службовцями по заробітній платі, з фінансовими органами (в основному за допомогою безготівкових перерахувань). При цьому готівковими коштами розрахунки можуть здійснюватися в межах лімітів, в межах встановленого ліміту можуть перебувати також готівкові гроші в касі підприємства.

До оборотних засобів відносяться фінансові активи - вкладення (інвестиції) на придбаннякороткострокових фінансових вкладень на термін не більше одного року. До них відносяться надані іншим організаціям позики, кошти на депозитних рахунках банків, цінні папери (акції, облігації та місцеві позики), векселі, а також ощадні сертифікати та ін.

К засобам в розрахунках відносяться різні види дебіторської заборгованості організацій, юридичних і фізичних осіб перед підприємством, під якою розуміється сума боргів інших підприємств даної організації (наприклад, покупців і замовників за куплену у даній організації продукцію) або осіб (наприклад, підзвітних осіб за видані їм під звіт грошові суми), а також перерахованих постачальникам і підрядникам авансів і т.д. Боржники при цьому називаються дебіторами.Попередня   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Наступна

ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ | Основні вимоги до ведення бухгалтерського обліку | Сутність і принципи бухгалтерського обліку | Історія виникнення бухгалтерського обліку | Облікова політика організації | Аспекти облікової політики | Нормативне регулювання бухгалтерської звітності | Вимоги, що пред'являються до бухгалтерської звітності | Зберігання документів бухгалтерського обліку | Елементи методу бухгалтерського обліку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати