На головну

Основні властивості, ознаки та функції документа ............................. 23

  1. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  2. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  3. I. Основні і допоміжні процеси
  4. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  5. II. Основні завдання та їх реалізація
  6. II. ФУНКЦІЇ
  7. II. функції
 Chapter 7. VERBSModal verbs  
 Entry test
 Unit 1. Meaning and use
 Unit 2. Can / Could
 § 1. Can / could to express ability or capability
 § 2. Can / could to express possibility, choices and opportunities
 § 3. Can / could to express uncertainty, doubt, astonishment and improbability  
 § 4. Can / could: to express permission, requests, and offers
 § 5. Can / could in set phrases
 Unit 3. May / Might
 § 1. May / might to express permission
 § 2. May / might to express possibility
 § 3. May / might to express wishes, persuasive requests, and criticism  
 § 4. May / might in set phrases
 § 5. Compare may and can for permission and possibility
 Unit 4. Must
 § 1. Must to express obligation and prohibition
 § 2. Must to express a command and an emphatic request
 § 3. Must to express supposition
 § 4. Compare must and may for supposition and prohibition
 Unit 5. Need
 Unit 6. To have (got) + Infinitive
 Unit 7. To be + Infinitive
 Unit 8. Must, to have to, and to be to in comparison
 Unit 9. Should and ought to
 § 1. Should and ought to in comparison
 § 2. Must, should, and ought to in comparison
 § 3. Emotional should: In subordinate clauses, emphatic constructions  
 Unit 10. Shall
 Unit 11. Will and would
 § 1. Will and would for characteristic habit, criticizing, natural tendency, and requests  
 § 2. Will and would for intention, insistence, certainty or supposition  
 REVIEW EXERCISES
 PROGRESS TEST
 MOOD. CONDITIONAL SENTENCES
 Entry test
 Unit 1. The Indicative, Imperative and Subjunctive Moods§ 1. Mood. General Information§ 2. The Subjunctive Mood
 Unit 2. Three Types of Conditional Sentences
 Unit 3. Type I Conditionals with Real Condition
 Unit 4. Type II Conditionals with an Unreal Condition in the Present  
 Unit 5. Type III Conditionals with an Unreal Condition in the Past  
 Unit 6. Mixed Conditionals
 Unit 7. "If only", "I wish"
 REVIEW EXERCISES
 PROGRESS TEST
 Sequence of Tenses and REPORTED SPEECH
 Entry test
 Unit 1. Sequence of Tenses
 Unit 2. Reported Speech. Meaning and use
 Unit 3. Reported statements
 Unit 4. Reported questions
 Unit 5. Reported commands, requests, suggestions
 Unit 6. Modals in Reported Speech.
 REVIEW EXERCISES
 PROGRESS TEST
 CHAPTER 8. VERBALS (NONFINITE FORMS OF THE VERB)  
 Entry test
 Unit 1. General Information
 Unit 2. The Infinitive
 § 1. General Information
 § 2. The Use of Particle to with the Infinitive
 § 3. Forms of the Infinitive
 § 4. The Functions of the Infinitive
 § 5. The Infinitive Constructions
 5.1. Complex Object with the Infinitive
 5.2. Complex Subject (The Subjective Infinitive Construction)  
 5.3. The For-to-Infinitive Construction
 Unit 3. The Gerund
 § 1. General Information
 § 2. The Forms of the Gerund
 § 3. The Functions of the Gerund
 § 4. The Use of the Gerund
 Unit 4. The Participles (Participle I and Participle II)
 § 1. General Information
 § 2. The Forms of the Participles
 § 3. The Functions of the Participles
 § 4. Participial Constructions
 4.1. Complex Object
 4.2. Absolute Participial Construction
 § 5. Parenthesis
 REVIEW EXERCISES
 PROGRESS TEST
   
 CHAPTER 9. NUMERALS
 Entry test
 Unit 1. Numerals. Meaning and Use
 PROGRESS TEST
   
 KEYS
 BIBLIOGRAPHY
   
   

Основні властивості, ознаки та функції документа ............................. 23

1.4. Уніфікація і стандартизація документів. уніфіковані системи документации...................................................................................30

2. Нормативні вимоги до складу основних реквізитів та їх оформлення .... 37

2.1. Вимоги до складу реквізитів .............................................. ............ 37

2.2. Загальні вимоги до оформлення реквізитів .......................................... 38

2.3. Бланки документів ................................................ ........................... 60

3. Класифікація документів .............................................. ...................... 61

4. Організаційно-правові документи ............................................ .......... 65

5. Розпорядчі документи .............................................. ................ 67

5.1. Наказ по основній діяльності .............................................. ............ 68

5.2. Виписка з наказу............................................... ............................. 70

5.3. Постанова, розпорядження і вказівки ............................................. ..70

6. Інформаційно-довідкові документи ............................................ ....... 71

6.1. Акт................................................................................................72

6.2. Протокол.........................................................................................72

6.3. Доповідна записка................................................ ............................. 76

6.4. Службова записка................................................ ............................ 77

6.5. Пояснювальна і пояснювальна записка .............................................. .77

6.6. Письмо...........................................................................................78

6.7. Справка..........................................................................................80

7. Документи з особового складу ............................................ .................. 80

7.1. Наказ по особовому складу .............................................. ................... 82

7.2. Резюме...........................................................................................83

7.3. Заявление.......................................................................................84

7.4. Система зберігання кадрових документів .............................................. ..85

7.5. Трудова книжка................................................ .............................. 90

8. Організація роботи з документами ............................................ ............. 92

9. Організація документообігу і його основні етапи .................................. 95

9.1. Прийом і обробка вхідних документів ............................................. ..96

9.2. Розгляд документів керівником (резолюція) .............................. 98

9.3. Робота з вихідними документами .............................................. ......... 98

10. Аналіз документообігу і методи його вдосконалення ........................ 99

11. Робота з конфіденційними документами ............................................ .102

12. Робота за зверненнями громадян ............................................ ................ 104

13. Комп'ютерні технології в діловодстві ......................................... 105

14. Класифікація сучасних засобів оргтехніки ..................................... 112

Контрольні питання................................................ ............................. 123

Завдання до практичних робіт .............................................. ................ 125

Додаток №1: Короткий термінологічний словник ................................. 127

Додаток №2: Макети основних видів документів ................................. 154

Перелік питань до заліку .............................................. ....................... 167

Перелік питань для самостійної роботи .......................................... 169

Перелік рекомендованих навчальних видань .............................................. .... 171

 Вступ

Успіх будь-якого починаючи залежить від багатьох факторів, в тому числі від уміння юридично грамотно представити інформацію в письмовій формі, тобто правильно скласти і оформити документ.

Основу інформаційного середовища будь-якого підприємства, організації чи установи складають документи. Інформація, що міститься в них інформація буде мати юридичну силу і може бути використана в професійній діяльності тільки при дотриманні ряду обов'язкових діловодних операцій.

При роботі з документами щодня доводиться вирішувати великий комплекс питань, пов'язаних з реєстрацією вхідних, вихідних і внутрішніх документів, з підписанням, узгодженням, відправкою, формуванням їх в справи, визначенням термінів зберігання, передачею в архів або знищенням. Без правильної організації роботи неможливо впоратися з потоком документів, швидко знайти необхідний документ, навести у ній довідки, а також проконтролювати його виконання або забезпечити збереження.

Реалії сучасного виробництва і бізнесу диктують певні вимоги в області документаційного забезпечення управління (ДОП). При існуючій змішаній системі діловодства, коли все документопотоки в організації розосереджуються за структурними підрозділами для їх обов'язкового виконання, знання в області ДОУ необхідні всім. Молодому спеціалісту, вперше прийшов на роботу, крім знань і навичок складання документів необхідно мати уявлення про особливості взаємодії і руху документів на підприємстві. Керівникам, які не є, як правило, конкретними виконавцями оформлення документів, важливо знати не тільки структуру самого документа, а й мати уявлення, за допомогою видання якого документа і як можна вирішити ту чи іншу адміністративну ситуацію.

Таким чином, в наші дні все службовці є учасниками єдиного діловодного процесу. Сьогодні поряд з професійними навичками працівник повинен вміти створювати документи у відповідності з існуючими нормами, державними стандартами, законами Російської Федерації, методичними рекомендаціями архіву, міністерств, відомств і організацій. Не варто забувати також, що під створенням і виконанням документа, як правило, мається на увазі виконання працівником конкретного виробничого завдання, а інформація, що міститься в тому чи іншому документі, часом зумовлює розвиток виробничого або управлінського процесу. Документ, оформлений належним чином, забезпечує не тільки оперативність роботи, але і створює імідж серйозного, ділового партнера.

У зв'язку з впровадженням в діловодство нових технологій дуже важливі знання про організацію безпаперового діловодства, організація якого вимагає не тільки застосування сучасних технічних засобів (комп'ютерів, комп'ютерних мереж і програм), придбання додаткових знань про створення, використання, зберігання документів на машинних носіях. Найголовніше - це вироблення принципово нових підходів до організації документознавства, підвищення загальної культури та вироблення загальних моральних норм роботи в колективній мережі.

Необхідно також змінити психологію ставлення до документа і документообігу, чіткіше визначити критерії цінності документа, нарешті, створити нові правила роботи з документами і навчитися дотримуватися їх. Недостатньо придбати програмний продукт і об'єднати в загальну мережу весь комп'ютерний парк підприємства, необхідно всім учасникам «гри» засвоїти загальні правила, порядок і норми, які багато в чому має бути ще створити і впровадити.

На даний момент на прилавках магазинів і в бібліотеках накопичилося безліч навчальної та довідкової літератури з діловодства. Інформація, що міститься в них інформація не завжди буває актуальною і правильною. В окремих виданнях містяться відомості і приклади, які суперечать державним стандартам, інструкціям архіву і порушують національні традиції російського діловодства. Подібна «строкатість» думок і відомостей в навчальних посібниках викликає складність при самостійному їх вивченні.

Виправдали себе на практиці, раціональні форми і методи створення обробки документів можуть бути доведені до рівня загальної норми лише за умови, що всі беруть участь в цих процесах будуть досить точно дотримуватися в своїй діяльності єдиних правил і норм документаційного забезпечення управлінської діяльності. Іншими словами, ДОУ - це «гра за правилами», і ці правила повинні знати всі її учасники.

У зв'язку з цим актуальним завданням є вивчення основних норм діловодства. А так як вуз готує майбутніх керівників і виконавців, все частіше постає питання про те, що фахівець з вищою освітою повинен отримати сучасні знання і навички в області документознавства, незалежно від обраної спеціальності. Ця обставина визначає важливість вивчення такої дисципліни, як «Документаційне забезпечення управління (діловодство)».

1. Термінологічна база документознавства1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Основні властивості, ознаки та функції документа | Зразкові найменування уніфікованих форм документів 1 сторінка | Зразкові найменування уніфікованих форм документів 2 сторінка | Зразкові найменування уніфікованих форм документів 3 сторінка | Зразкові найменування уніфікованих форм документів 4 сторінка | Зразкові найменування уніфікованих форм документів 5 сторінка | Робота по зверненню громадян | Класифікація сучасних засобів оргтехніки | Принтери | Короткий термінологічний словник |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати