На головну

Облік нарахування заробітної плати та інших виплат

  1. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  2. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  3. II. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в яку він обіймав j-й кімнаті (кімнатах) в i-й комунальній квартирі
  4. III. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану за розрахунковий період на загальнобудинкові потреби в багатоквартирному будинку
  5. IV. Їжа, пиття, паливо та інші виплати в натуральній формі.
  6. VI. Порядок розрахунку та внесення плати за комунальні послуги
  7. VI. Порядок розрахунку та внесення плати за комунальні послуги

Організація здійснює розрахунки з персоналом за такими видами виплат:

- Включаються до фонду заробітної плати (оплата праці за відпрацьовано
 Бота і невідпрацьований час; виплати на харчування, житло, топ
 ливо, передбачені законодавством для працівників окремих
 них галузей; одноразові заохочувальні виплати та ін.);

- Соціального характеру;

- Від участі в капіталі;

- Соціальних допомог за рахунок коштів соціального страхо
 вання.

Нарахування даних виплат відображається за кредитом рахунка 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

Заробітна плата виплачується працівникові в грошовій і натуральній формах як за відпрацьований час і виконану роботу (основна заробітна плата), так і за невідпрацьований час, але підлягає оплаті відповідно до законодавства (додаткова заробітна плата).

Заробітна плата кожного працівника, як уже зазначалося, залежить від його кваліфікації, складності виконуваної роботи, кількості і якості витраченої праці і максимальним розміром не обмежується.

К основної заробітної плати відносяться:

- Плата за відрядними розцінками за кількість і якість ви
 полнению роботи (при відрядній системі оплати праці);

- Плата за окладами і тарифними ставками за кількість відпрацьованого
 танного часу (при погодинній формі оплати праці);

- Премії та винагороди працівникам за різні показу
 ки праці;

- Компенсаційні доплати і надбавки за відхилення від
 нормальних умов роботи, роботу в нічний час, понаднормові
 роботи, роботу у вихідні та святкові дні і т.п. Їх розмір ор
 ганізації визначають самостійно, але не нижче встановлених
 трудовим законодавством;

- Стимулюючі доплати і надбавки за професійну
 майстерність, суміщення професій, вислугу років, знання іно
 дивних мов та ін .;

- Компенсації, що виплачуються працівникові за використання
 його особистого майна за згодою і в інтересах роботодавця (ав-

254 Бухгалтерський фінансовий облік


8.2. Облік нарахування заробітної плати та інших виплат

автомобіля, комп'ютера і т.п.). При цьому можуть відшкодовуватися витрати, пов'язані з використанням майна, в розмірах, визначених угодою сторін трудового договору.

К додаткової заробітної плати відносяться оплата чергових і навчальних відпусток, плата за час підвищення кваліфікації з відривом від роботи, вихідна допомога при звільненні та ін.

Ці виплати нараховуються з умовою збереження середнього заробітку (СЗ), заснованого на визначенні середнього денного заробітку (СДЗ). Середній денний заробіток розраховується в порядку, встановленому ТК РФ, за формулою

 (8.1)

СДЗ = ЗП: Д,

де ЗП - заробітна плата за розрахунковий період; Д - кількість календарних (робочих) днів в даному періоді.

Розмір середнього заробітку визначається за формулою

 (8.2)

= СДЗ х Доп,

де Доп - Кількість календарних (робочих) днів, що підлягають

оплаті.

Як розрахункового періоду при розрахунку середнього заробітку береться 12 місяців, що передували моменту виплати. З розрахункового періоду виключаються виплати і час, протягом якого працівник отримував допомогу з тимчасової непрацездатності або по вагітності та пологах; не працював у зв'язку з простоєм з вини роботодавця або з причин, не залежних від роботодавця або працівника; в інших випадках, коли йому виплачувався або зберігався середній заробіток.

При визначенні заробітної плати за розрахунковий період враховуються такі виплати, нараховані в розрахунковому періоді:

- Заробітна плата за виконану роботу і відпрацьований
 час;

- Всі види надбавок, доплат і компенсаційних виплат, пре
 редбачені чинним законодавством або колектив
 вим договором;

- Премії та винагороди, передбачені системою опла
 ти праці, положеннями про преміювання;

- Винагорода за підсумками роботи за рік і річне вознаграж
 дення за вислугу років.

Бухгалтерський фінансовий облік 255


8. Облік розрахунків з персоналом

При розрахунку середнього денного заробітку кількість днів у розрахунковому періоді визначається наступним чином:

1) для оплати відпусток і виплати компенсації за неиспольз
 ванні відпустки, що надаються в календарних днях, - виходячи
 з середньомісячного числа календарних днів - 29,4; якщо місяць від
 Працював в повному обсязі, то кількість календарних днів (КД) оп
 визначається за формулою

КД = 29,4: КД (t) х КДотр(T), (8.3)

де КД (t) - кількість календарних днів у місяці;

КДотр(T) - кількість календарних днів за час, відпрацьований у

місяці;

2) для оплати відпусток і виплати компенсації за неиспольз
 ванні відпустки, що надаються в робочих днях (у випадках, пре
 редбачених трудовим законодавством), - кількість робо
 чих днів в періоді за календарем шестиденного робочого тижня;

3) в інших випадках - кількість робочих днів за графіком
 роботи організації.

П р и м і р 8.1. Працівнику була надана щорічна оплачувана відпустка (згідно зі ст. 115 ТК РФ - 28 календарних дні) з 3 по 30 грудня 2006 г. За розрахунковий період (з 1 грудня 2005 р по 30 листопада 2006 року) працівникові було нараховано за фактично відпрацьований час (296 календарних днів) - 110 000 руб. Середній денний заробіток дорівнює 371,62 руб .; сума відпускних - 10 405,36 руб.

З метою рівномірного включення майбутніх витрат на оплату відпусток до витрат на виробництво (витрати на продаж) організація має право створювати резерв на майбутню оплату відпусток працівникам. Резерв формують шляхом щомісячних відрахувань, які визначають виходячи з приблизного річного фонду середнього заробітку за відпустку, і сум ЄСП та інших внесків до державних соціальних позабюджетних фондів, що нараховуються на відпускні. Формування резерву відображається за кредитом рахунка 96 «Резерви майбутніх витрат і платежів», а використання - по дебету цього рахунку.

Оплата праці виробничого персоналу, зайнятого звичайними видами діяльності, є елементом витрат на виробництво і відноситься на відповідні рахунки витрат. Оплата праці персоналу, що не зайнятий звичайними видами діяльності (невиробничого), відноситься на інші витрати.


8.2. Облік нарахування заробітної плати та інших виплат

К одноразовим заохочувальних виплат ставляться разові премії, винагороди за підсумками роботи за рік і річне винагороду за вислугу років, матеріальна допомога, додаткові виплати при наданні щорічної відпустки, інші одноразові заохочення, включаючи вартість подарунків. Дані виплати частково включаються до витрат на виробництво або витрати на продаж (премії, річні винагороди), частково належать на інші витрати (матеріальна допомога, подарунки).

Соціальні допомоги за рахунок коштів соціального страхування виплачуються працівникам відповідно до трудового законодавства. Структура цих виплат розглянута в п. 8.5. Основними з них є посібники з тимчасової непрацездатності (за загальними захворювань, вагітності та пологах, в зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням).

Допомоги по тимчасовій непрацездатності Оцінки є результатом листків непрацездатності, видаваних лікарняними установами. Розмір допомоги залежить від страхового стажу, категорії одержувача і причини тимчасової непрацездатності та виплачується в розмірі:

100% - працівникам зі страховим стажем від восьми років і більше, а також з причини каліцтва або професійного захворювання, в разі вагітності та пологів тощо .;

80% - працівникам зі страховим стажем від п'ята до восьми років;

60% - працівникам зі страховим стажем до п'яти років.

До страхового стажу зараховуються періоди роботи застрахованої особи за трудовим договором, державної цивільної та муніципальної служби, а також періоди іншої діяльності, протягом якої працівник підлягав соціальному страхуванню.

Для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах необхідно обчислити середньоденний заробіток (СДЗ) за розрахунковий період (останні 12 календарних місяців, що передували місяцю настання непрацездатності, відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами) і суму денної допомоги.

Денне посібник (ДП) розраховується за формулою

ДП = СДЗ х Кc, (8.4)

де Кc - Коефіцієнт з урахуванням стажу (60, 80, 100%), з урахуванням і встановлених законодавством обмежень щодо максимального розміру.256 Бухгалтерський фінансовий облік


9 - 7846 Бочкарьова


Бухгалтерський фінансовий облік 2578. Облік розрахунків з персоналом

Загальна сума допомоги (П) визначається за формулою

П = ДПхДк,

(8.5)

де Дк - Число календарних днів, пропущених через непрацездатності у цьому місяці.

Середній заробіток обчислюється в порядку, встановленому Урядом РФ відповідно до ст. 139 ТК РФ. При розрахунку середньоденного заробітку враховуються всі види виплат, передбачені системою оплати праці і застосовуються в організації, на які нараховуються податки і (або) страхові внески, що надходять до бюджету Фонду соціального страхування РФ (ФСС). При цьому з розрахункового періоду виключаються дні збереження за працівником середнього заробітку відповідно до законодавства, дні тимчасової непрацездатності, дні простоїв з вини роботодавця або з причин, не залежних від роботодавця і працівника, а також інші дні звільнення від роботи, передбачені законодавством.

Приклад 8.2. Працівник захворів 10 серпня 2007 року і вийшов на роботу 19 серпня. Розрахунковий період - з 1 серпня 2006 року до 31 липня 2007 р протягом розрахункового періоду працівник перебував у відпустці в грудні (з 1 по 31) і хворів в червні (з 1 по 15). Страховий стаж працівника дорівнює семи рокам. Заробіток за фактично відпрацьований час склав 85 000 руб. Кількість календарних днів за фактично відпрацьований час одно 319 (365 дн. - 31 дн. - 15 дн.). Середній денний заробіток складе 266,46 руб. (85 000 руб .: 319 дн.). Розмір денної допомоги - 213,17 руб. (266,46 руб. Х 0,8). Загальна сума допомоги дорівнює 1918,53 руб. (213,17 руб. Х 9 дн.).

Виплата допомоги здійснюється за рахунок роботодавця (перші два дні хвороби) і засобів ФСС (наступні дні).

К виплат соціального характеру відносяться компенсації і соціальні пільги, надані працівникам: одноразову допомогу йде на пенсію, оплата путівок працівникам і членам їх сімей на лікування та відпочинок, витрати на платне навчання працівників і ін. Ці виплати відносяться на інші витрати організації.

Доходи від участі працівників у капіталі організації (Дивіденди по акціях, виплати за пайовою паях і т.д.) нараховуються з чистого прибутку за поточний рік або нерозподіленого прибутку минулих років (у випадках, передбачених законодавством


8.2. Облік нарахування заробітної плати та інших виплат

Заробітна плата та інші виплати розраховуються на підставі первинних документів і відображаються в особових рахунках працівників.

Типові проводки з обліку нарахувань по оплаті праці та інших виплат наведено в табл. 8.1.

Таблиця 8.1. Кореспонденція рахунків з обліку нарахувань по оплаті праці та інших виплат

 зміст операції  Кореспондуючі рахунки
 Дебет  кредит
 1. Нарахована заробітна плата персоналу, зайнятого у виробництві, збуті та управлінні  20, 23, 25, 26,44
 2. Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим в обслуговуючих виробництвах і невиробничій сфері  29,91
 3. Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим виправленням браку
 4. Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим заготівлею МПЗ, здійсненням капітальних вкладень  10, 15, 07, 08
 5. Нараховано матеріальна допомога і виплати соціального характеру
 6. Нараховано премії, не пов'язані з оплатою праці
 6. Нараховано допомоги по тимчасовій непрацездатності та інші державні соціальні допомоги: - за рахунок роботодавця - за рахунок коштів ФСС  20, 23, 25, 26, 44  70 70
 8. Зроблено відрахування на формування резерву на майбутню оплату відпусток працівників (включаючи витрати на соціальне страхування та забезпечення)  20, 23, 25, 26, 44
 9. Нараховано відпускні за рахунок резерву на оплату відпусток
 10. Відображено відрахування на соціальне страхування та забезпечення за рахунок резерву на оплату відпусток
 11. Зменшено суму резерву на відпустки за результатами інвентаризації станом на кінець року (сторно)  20, 23, 25, 26, 44 і ін. (Сторно)  96 (сторно)
 12. Нараховано працівникам доходи від участі в капіталі організації (дивіденди)

Бухгалтерський фінансовий облік 259


8. Облік розрахунків з персоналом

Приклад 8.3. Працівникові основного виробництва були нараховані за вересень: за відпрацьований час - 11 500 руб .; допомога по тимчасовій непрацездатності (за сім пропущених днів хвороби - 4900 руб.), премія - 3000 руб. і матеріальна допомога у зв'язку з надзвичайними обставинами - 1000 руб.

Будуть зроблені такі бухгалтерські проводки.

 зміст операції  Кореспондуючі рахунки  Сума, руб.
 Дебет  кредит
 1. Нараховано оклад і премія  14 500
 2. Нараховано допомогу з тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця
 3. Нараховано допомогу з тимчасової непрацездатності за рахунок ФСС
 4. Нараховано матеріальну допомогу

Контрольні питання и завдання

1. За якими видами виплат організація веде розрахунки з персоналом?

2. Перерахуйте виплати, які належать до основної заробітної
 платі.

3. Як визначається розрахунковий період при обчисленні середнього заробітку (середнього денного заробітку)?

4. Що належить до одноразових заохочувальних виплат?

5. Назвіть виплати соціального характеру.Попередня   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   Наступна

Облік розрахунків з бюджетом за податками і зборами | облік розрахунків | Облік розрахунків з бюджетом за податками і зборами | Дт 77 Кт 68. | Облік розрахунків по майновому і особистому страхуванню | Облік внутрішньогосподарських розрахунків | Облік операцій за договором довірчого управління | облік розрахунків | Розкриття інформації про дебіторську та кредиторську заборгованість | облік розрахунків |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати