На головну

Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору; 2 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

У п. 1 ст. 1259 ЦК РФ наводиться невичерпний перелік видів творів - Об'єктів авторських прав:

- літературні твори;

- Драматичні і музично-драматичні твори, сценарні твори;

- Хореографічні твори і пантоміми;

- Музичні твори з текстом або без тексту;

- Аудіовізуальні твори;

- Твори живопису, скульптури, графіки, дизайну, графічні розповіді, комікси та інші твори образотворчого мистецтва;

- Твори декоративно-прикладного та сценографічне мистецтва;

- Твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва, в тому числі у вигляді проектів, креслень, зображень і макетів;

- Фотографічні твори і твори, одержані способами, аналогічними фотографії;

- Географічні, геологічні та інші карти, плани, ескізи і пластичні твори, що відносяться до географії, топографії і до інших наук;

- Інші твори.

Даний перелік покликаний, з одного боку, ілюструвати поняття об'єкта авторських прав, а з іншого боку, виключити на практиці спроби ухилення від визнання об'єктами авторських прав окремих результатів творчої діяльності, таких як фотографічні твори, твори дизайну, пантоміми, географічні карти і т.д .

У міру розвитку нових способів подання і використання творів з'являються і нові їх види, які, як очікується, будуть в подальшому включатися в цей перелік. Однак охорона їм повинна надаватися незалежно від того, згадуються вони в даному переліку в даний час чи ні.

Поряд із зазначеними в переліку видами творів в ст. 1259 ЦК РФ згадуються також такі об'єкти авторських прав, як:

- Програми для ЕОМ;

------------------------------------------------------------¬

¦ Види творів ¦

LT-----------------------------------------------------------

¦

¦ --------------------------------------------------------¬

+-> ¦ Літературні твори та умовно прирівняні до нім¦

¦ L--------------------------------------------------------

¦ --------------------------------------------------------¬

+-> ¦ Драматичні і музично-драматичні твори ¦

¦ L--------------------------------------------------------

¦ --------------------------------------------------------¬

+-> ¦ Сценарні твори ¦

¦ L--------------------------------------------------------

¦ --------------------------------------------------------¬

+-> ¦ Хореографічні твори і пантоміми ¦

¦ L--------------------------------------------------------

¦ --------------------------------------------------------¬

+-> ¦ Музичні твори з текстом або без тексту ¦

¦ L--------------------------------------------------------

¦ --------------------------------------------------------¬

+-> ¦ аудіовізуальними творами ¦

¦ L--------------------------------------------------------

¦ --------------------------------------------------------¬

¦ ¦ Твори образотворчого мистецтва: ¦

+-> ¦ твори живопису, скульптури, графіки, дизайну, ¦

¦ ¦ графічні розповіді, комікси та ін. ¦

¦ L--------------------------------------------------------

¦ --------------------------------------------------------¬

+-> ¦ Твори декоративно-прикладного і ¦

¦ ¦ сценографічне мистецтва ¦

¦ L--------------------------------------------------------

¦ --------------------------------------------------------¬

¦ ¦ Твори архітектури, містобудування і садово-¦

+-> ¦ паркового мистецтва, в тому числі у вигляді проектів, ¦

¦ ¦ креслень, зображень і макетів ¦

¦ L--------------------------------------------------------

¦ --------------------------------------------------------¬

+-> ¦ Фотографічні твори і твори, ¦

¦ ¦ отримані способами, аналогічними фотографії ¦

¦ L--------------------------------------------------------

¦ --------------------------------------------------------¬

¦ ¦Географіческіе, геологічні та інші карти, плани, ¦

+-> ¦ескізи і пластичні твори, що відносяться до ¦

¦ ¦географіі, топографії і до інших наук ¦

¦ L--------------------------------------------------------

¦ --------------------------------------------------------¬

+-> ¦ Програми для ЕОМ (комп'ютерні програми) ¦

¦ L--------------------------------------------------------

¦ --------------------------------------------------------¬

+-> ¦ Переклади, переробки та інші похідні твори ¦

¦ L--------------------------------------------------------

¦ --------------------------------------------------------¬

L-> ¦ Збірники, бази даних та інші складові твори ¦

L--------------------------------------------------------

- бази даних;

- Похідні твори, що представляють собою переклади чи інші переробки інших творів;

- Складові твори, які становлять результат творчої праці за добором і розміщенням матеріалу.

Такий об'єкт авторських прав, як комп'ютерні програми (програми для ЕОМ), спонукав законодавців спеціально обумовити надання їм охорони, умовно прирівнявши їх з законодавчої точки зору до літературних творів, а також передбачивши дію відносно їх ряду спеціальних положень (ст. Ст. 1261, тисячі двісті шістьдесят два і 1270 ЦК РФ).

похідними творами визнаються будь-які переклади, переробки та інші переробки будь-яких творів, в тому числі обробки, анотації, реферати, резюме, огляди, інсценівки, аранжування, а також будь-які інші твори, при створенні яких здійснювалася переробка інших творів.

К складовим творам відносяться будь-які збірники, в тому числі енциклопедії, словники, газети, періодичні видання, антології та ін., але тільки за тієї умови, що вони являють собою результат творчої діяльності за добором і розміщенням включених в них матеріалів. Зазвичай вважається, що таким умовам не відповідають збірники, що складаються з якого-небудь відомим алгоритмом, наприклад телефонні довідники, зібрання творів письменників, обмежені за обсягом або розташовані в хронологічному, алфавітному або іншому відомому порядку, і т.д.

Існують деякі особливості реалізації авторських прав у відношенні як похідних, так і складових творів, обумовлені необхідністю дотримання авторських прав на твори, використані при створенні таких похідних і складових творів (ст. 1260 ЦК України).

Однак охорона похідним і складовим творам надається навіть у тому випадку, якщо використані при їх створенні твору з яких-небудь причин не охороняються авторським правом, наприклад, в зв'язку з тим, що закінчився термін дії авторських прав на них або вони взагалі не визнаються об'єктами авторських прав.

Так, авторськими правами будуть охоронятися літературні обробки творів народної творчості, в тому числі билин, частівок, сказань і т.д., навіть незважаючи на виключення таких не мають конкретного авторства об'єктів з числа охоронюваних авторським правом творів в силу прямої вказівки ЦК РФ (подп . 3 п. 6 ст. 1259 ЦК РФ). Авторським правом будуть охоронятися також збірники, що складаються з матеріалів, що не охороняються авторським правом, але підібраних або розташованих таким чином, що робота по їх добором або розміщенням може бути визнана творчою діяльністю.

Бази даних, що охороняються як об'єкти авторських прав, розглядаються в якості складових творів, тобто їх охорона ставиться в залежність від наявності творчої діяльності за добором і розміщенням включених в них матеріалів. У той же час слід враховувати, що ГК РФ ввів додатково спеціальну охорону баз даних як об'єктів суміжних прав, при цьому можливість надання охорони ставиться в залежність від дотримання інших критеріїв і не залежить від наявності творчого характеру діяльності по створенню бази даних.

Незважаючи на те що сучасне законодавство не містить визначення поняття твори як об'єкта, що охороняється авторським правом, в ньому спеціально вказується, на які об'єкти авторські права не поширюються.

Так, загальновизнаним є той факт, що авторське право не охороняє ідеї. Охорона може надаватися тільки щодо конкретної форми вираження тієї чи іншої ідеї, наприклад статті, лекції, книги, афоризму, художнього зображення і т.д., проте самі по собі ідеї, які не отримали конкретного втілення, авторським правом охоронятися не будуть.

Пункт 5 ст. 1259 ЦК РФ містить спеціальне роз'яснення про те, що за допомогою авторського права не можуть охоронятися ідеї, факти та інші аналогічні об'єкти (ідеї, концепції, принципи, методи, процеси, системи, способи, вирішення технічних, організаційних чи інших завдань, відкриття, факти , мови програмування) безвідносно до форми їх вираження.

Наведений в законодавстві перелік може бути розширений. Наприклад, авторсько-правова охорона не поширюється на сюжети творів, правила ігор і т.д. Зрозуміло, при застосуванні цих положень слід проявляти деяку розумну обережність: якщо може бути доведено запозичення в новому творі будь-яких істотних охороняються авторським правом частин раніше створеного іншим автором твору, то в наявності порушення прав автора раніше створеного твору.

----------------------------------------------------------------¬

¦ Авторське право не охороняє ¦

LT------------------------------------T--------------------------

¦ -----------------------¬ ¦ -----------------------¬

+-> ¦ Ідеї ¦ +-> ¦ Відкриття ¦

¦ L----------------------- ¦ L-----------------------

¦ -----------------------¬ ¦ -----------------------¬

+-> ¦ Концепції ¦ +-> ¦ Факти ¦

¦ L----------------------- ¦ L-----------------------

¦ -----------------------¬ ¦ -----------------------¬

+-> ¦ Принципи ¦ +-> ¦Язикі программірованія¦

¦ L----------------------- ¦ L-----------------------

¦ -----------------------¬ ¦ -----------------------¬

+-> ¦ Методи ¦ +-> ¦ Сюжети творів ¦

¦ L----------------------- ¦ L-----------------------

¦ -----------------------¬ ¦ -----------------------¬

+-> ¦ Процеси ¦ +-> ¦ Правила ігор ¦

¦ L----------------------- ¦ L-----------------------

¦ -----------------------¬ ¦ -----------------------¬

+-> ¦ Системи ¦ ¦ ¦Іние результати ¦

¦ L----------------------- ¦ ¦інтеллектуальной ¦

¦ -----------------------¬ ¦ ¦деятельності або ¦

¦-> ¦ Способи ¦ L-> ¦сведенія (інформація), ¦

¦ L----------------------- ¦не отримали ¦

¦ -----------------------¬ ¦воплощеніе в формі ¦

L-> ¦Решенія технічних, ¦ ¦конкретного ¦

¦організаціонних і іних¦ ¦проізведенія ¦

¦задач ¦ L-----------------------

L-----------------------

Таким чином, не буде охоронятися авторським правом концепція або методика, але опис концепції або виклад методики може визнаватися твором, що охороняються авторським правом. На один і той же сюжет при відсутності запозичень охоронюваних частин твори можуть бути написані незалежно один від одного книги, п'єси, сценарії, розповіді чи інші твори різних авторів. Наукове відкриття, зроблене вченим, саме по собі не буде охоронятися авторським правом, але оригінальне виклад його суті може отримати авторсько-правову охорону, що, однак, не стане перешкодою для вільного створення іншими авторами своїх описів, книг, статей з використанням результатів такого відкриття . Визнання пріоритету автора відкриття буде при цьому грунтуватися не на авторсько-правові механізми, а виключно на прийнятої в науковому середовищі практиці такого визнання.

Авторське право не може перешкодити також використання будь-яких технічних чи організаційних рішень, для захисту яких можуть застосовуватися інші інститути інтелектуальної власності, наприклад патентне право, положення про захист секретів виробництва (ноу-хау) і т.д., проте проектна або конструкторська документація , опису способів виробництва і організаційних моделей будуть отримувати авторсько-правову охорону.

Поряд із зазначеними вище об'єктами, на які авторське право взагалі не поширюється у зв'язку з неможливістю їх віднесення до числа творів - об'єктів авторських прав, існує також ряд об'єктів, які виключаються зі сфери авторсько-правової охорони в силу спеціального вказівки законодавства:

1) закони, інші нормативні акти, судові рішення, інші матеріали законодавчого, адміністративного і судового характеру, офіційні документи міжнародних організацій, а також їх офіційні переклади;

2) державні символи і знаки (прапори, герби, ордени, грошові знаки тощо), а також символи і знаки муніципальних утворень;Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   Наступна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати