На головну

Поняття і сутність методу, прийому і правила навчання

  1. I. 1. 1. Поняття про психологію
  2. I. 1. 3. Поняття про свідомість
  3. I. Правила термінів
  4. I.2.1) Поняття права.
  5. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 1 сторінка
  6. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 2 сторінка
  7. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 3 сторінка

Успіх освітнього процесу багато в чому залежить від застосовуваних методів навчання.

Методи навчання -. це способи спільної діяльності педагога і учнів, спрямовані на досягнення ними освітніх цілей. Існують і інші визначення методів навчання.

Методи навчання є способи роботи вчителя і учнів, за допомогою яких досягається засвоєння останніми знань, умінь і навичок, а також формування їх світогляду та розвиток пізнавальних сил (М. А. Данилов, Б. П. Єсіпов).

Методи навчання - це способи взаємопов'язаної діяльності педагогів і учнів по здійсненню завдань освіти, виховання і розвитку (Ю. К. Бабанський).

Методи навчання - це способи навчальної роботи вчителя і організації навчально-пізнавальної діяльності учнів за рішенням різних дидактичних завдань, спрямованих на оволодіння досліджуваним матеріалом (І. Ф. Харламов).

Методи навчання - система послідовних, взаємозалежних дій учителі й учнів, які забезпечують засвоєння змісту освіти, розвиток розумових сил і здібностей учнів, оволодіння ними засобами самоосвіти і самонавчання (Г. М. Коджаспирова).

Незважаючи на різні дефініції, що даються цьому поняттю дидактів, спільним є те, що більшість авторів схильні вважати метод навчання способом спільної роботи педагога і учнів з організації навчальної діяльності. Якщо ж мова йде тільки про діяльність педагога, то доречно говорити про методах викладання, якщо ж тільки про діяльність учнів - то про методах навчання.

Відображаючи двоєдиний характер процесу навчання, методи є одним з механізмів, способів здійснення педагогічно доцільного взаємодії викладача та учнів. Сутність методів навчання розглядається як цілісна система способів, в комплексі забезпечують педагогічно доцільну організацію навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Таким чином, поняття методу навчання відображає у взаємозв'язку способи і специфіку навчальної роботи викладача і навчальної діяльності учнів по досягненню цілей навчання.

Широко розповсюдженими поняттями в дидактиці є також поняття «прийом навчання» і «правило навчання».

прийом навчання - це складова частина або окрема сторона методу навчання, т. е. приватна поняття по відношенню до загального поняття «метод». -Граніци Між поняттями «метод» і «прийом» дуже рухливі і мінливі. Кожен метод навчання складається з окремих елементів (частин, прийомів). За допомогою прийому не вирішується повністю педагогічна або навчальне завдання, а лише тільки її етап, якась її частина. Методи навчання та методичні прийоми можуть мінятися місцями, замінювати один одного в конкретних педагогічних ситуаціях. Одні і ті ж методичні прийоми можуть бути використані в різних методах. І навпаки, один і той же метод у різних викладачів може включати різні прийоми.

В одних ситуаціях метод виступає як самостійний шлях вирішення педагогічного завдання, в інших - як прийом, який має приватне призначення. Наприклад, якщо викладач повідомляє нові знання словесним методом (пояснення, розповідь, бесіда), в процесі якого іноді демонструє наочні посібники, то демонстрація їх виступає як прийом. Якщо ж наочний посібник є об'єктом вивчення, основні знання учні отримують на основі його розгляду, то словесні пояснення виступають як прийом, а демонстрація як метод навчання.

Таким чином, метод включає в себе ряд прийомів, але сам він не є їх простою сумою. Прийоми визначають своєрідність методів роботи викладача і учнів, надають індивідуальний характер їх діяльності.

правило навчання - це нормативний припис або вказівка ??на те, як слід оптимальним чином діяти, щоб здійснити відповідний методу прийом діяльності. Іншими словами, правило навчання (дидактичний правило) - Це конкретна вказівка, як треба чинити в типовій педагогічної ситуації процесу навчання.

Правило виступає описової, нормативної моделлю прийому, а система правил для вирішення певної задачі - це вже нормативно-описова модель методу.Попередня   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   Наступна

Огляд основних законів і закономірностей навчання | принцип науковості | принцип доступності | Принцип свідомості і активності | принцип наочності | Принцип систематичності і послідовності | принцип міцності | Принцип виховує навчання | Поняття і сутність змісту освіти. | Основні теорії формування змісту освіти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати